Back to countries

Select country

Select Page

🇬🇧United Kingdom

Last updated: 3.28.2023

United Kingdom - General Terms and Conditions for Prepaid Packages (Polish)

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PAKIETÓW PRZEDPŁACONYCH

§ 1 PRZEDMIOT

TIER Operations Limited, z siedzibą pod adresem: c/o WeWork, 1 Mark Square, London, EC2A 4E („TIER”) zajmuje się wynajmem skuterów elektrycznych („eSkutery TIER”) i rowerów elektrycznych („eRowery TIER”) z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji do telefonów komórkowych połączonych z Internetem (dalej zwanej „Aplikacją TIER”), w tak zwanym modelu niestacjonarnym („free-floating”) Z wynajmu mogą korzystać wyłącznie klienci zarejestrowani w Aplikacji TIER („Klienci”), wyłącznie w razie dostępności, oraz wyłącznie w wyznaczonym obszarze („Obszar Działalności”) i jedynie na terenie Wielkiej Brytanii. „Model niestacjonarny” oznacza, że eSkutery TIER i/lub eRowery TIER są dostępne na terenie Obszaru Działalności, ale nie w stałych lokalizacjach.

Niniejsze Ogólne Warunki korzystania z Pakietów Przedpłaconych („Warunki”) mają zastosowanie do zakupu tzw. pakietów przedpłaconych na korzystanie z eSkuterów TIER oraz eRowerów TIER (razem „Pojazdy TIER”) w Aplikacji TIER. Niniejsze Warunki zostały dołączone i stanowią integralną część Ogólnych Warunków obowiązujących przy korzystaniu z Pojazdów TIER. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy niniejszymi Warunkami oraz Ogólnymi Warunkami obowiązującymi przy korzystaniu z wybranego Pojazdu TIER, niniejsze Warunki będą miały znaczenie nadrzędne w przypadku pakietów przedpłaconych.

W Aplikacji TIER Klient może zakupić różne pakiety przedpłacone. Pakiety działają na takich samych zasadach jak vouchery, a wykupienie pakietu oznacza, że Klient w momencie realizacji zakupu zapłaci za pakiet niższą cenie (w porównaniu ze standardową ceną za Pojazd TIER) oraz, w przypadku korzystania z Pojazdu TIER za pośrednictwem Aplikacji TIER, będzie mógł korzystać z zakupionych usług w ramach wybranych pakietów od momentu finalizacji zakupu (aktywacja ma miejsce bezpośrednio po zakupie).

Pakiety przedpłacone mogą być dostępne w formie wejściówek umożliwiających Klientowi korzystanie z usług przez określony czas, w formie ustalonej liczby przejazdów i/lub stałych rabatów i innych korzyści związanych z przejazdami („Wejściówki”), oraz w formie abonamentu podlegającego automatycznemu odnowieniu („Abonamenty”).

Cena oraz ważne szczegóły i ograniczenia związane z pakietami przedpłaconymi, w tym, między innymi informacje takie jak: (i) których Pojazdów TIER dotyczy wybrany pakiet przedpłacony, (ii) okres obowiązywania pakietu przedpłaconego („Okres Umowny”), (iii) ograniczenia odnośnie maksymalnej liczby przejazdów i/lub maksymalnego czasu trwania pojazdów, oraz (iv) ograniczenia odnośnie godzin i/lub dni, w których można korzystać z pakietów przedpłaconych, zostaną przekazane Klientowi przed zakupem pakietu przedpłaconego. Jeśli Klient przekroczy limity dotyczące maksymalnej liczby przejazdów i/lub czasu trwania przejazdu, mających zastosowanie do danego pakietu przedpłaconego, rachunek Klienta zostanie obciążony standardową stawką określoną w Aplikacji TIER.

W przypadku niektórych pakietów przedpłaconych należne będą dodatkowo inne opłaty poza ceną zakupu. Klient zostanie wyraźnie poinformowany o wszelkich opłatach i obciążeniach poza ceną zakupu za pakiet przedpłacony, przed realizacją zakupu pakietu przedpłaconego.

Korzystanie z pakietu przedpłaconego może być ograniczone do Obszaru Działalności i/lub kraju, w którym pakiet został zakupiony („Strefa”).

Dalsze szczegóły dotyczące przedmiotu umowy znajdują się w indywidualnym opisie danego pakietu przedpłaconego w Aplikacji TIER.

TIER zastrzega sobie prawo do wstrzymania ofert, i/lub anulowania i/lub modyfikacji warunków dotyczących pakietów przedpłaconych. Jeśli Klient zakupił Wejściówkę, Wejściówka pozostanie ważna, na obecnych warunkach, do końca Okresu Umownego. Klienci, którzy zakupili Abonament otrzymają pisemne zawiadomienie pocztą elektroniczną lub w Aplikacji o zmianie z wyprzedzeniem czternastu (14) dni przed wejściem zmiany w życie. Zmiany będą obowiązywać począwszy od następnego okresu rozliczeniowego Klienta. Klient będzie uprawniony do anulowania Abonamentu, jeśli zdecyduje, że nie zgadza się ze zmodyfikowanymi Warunkami.

§ 2 ZAKUP PAKIETÓW PRZEDPŁACONYCH

Umowy o zakup pakietów przedpłaconych są zawierane bezpośrednio w Aplikacji TIER. Rejestracja w Aplikacji TIER jest obowiązkowa, aby dokonać takiego zakupu.

Sprzedaż pakietów przedpłaconych może być ograniczona do określonych Obszarów Działalności, wskazanych w Aplikacji TIER.

Kupując pakiet przedpłacony, Klient wyraża zgodę na niniejszej Warunki a także inne postanowienia, które zostały mu przedstawione podczas zawierania umowy kupna pakietu przedpłaconego.

Klient zostanie poinformowany o automatycznym odnowieniu Abonamentu przed zakupem. Abonamenty będą automatycznie odnawiane na taki sam okres i pozostaną w mocy przez ten okres, chyba że zostaną zakończone zgodnie z postanowieniami art. 8 niniejszej Umowy.

Przed przedstawieniem Klientowi oferty na pakiet przedpłacony, Klient będzie miał możliwość przejrzeć wszystkie wprowadzone informacje w celach kontrolnych. Aby poprawić ewentualne błędy, Klient może powrócić do ekranu, na którym wprowadzone zostały informacje i dokonać zmian klikając na odpowiednią ikonę.

Asortyment pakietów przedpłaconych prezentowany w Aplikacji TIER nie stanowi wiążącej oferty TIER dla Klienta. Klikając przycisk „Potwierdź płatność” („Confirm payment”), Klient składa wiążącą ofertę zakupu usług umieszczonych w koszyku. W trakcie procesu składania zamówienia, Klient wyraża również zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków.

Wiążąca umowa zakupu pakietu przedpłaconego ujętego w zamówieniu jest zawierana w momencie przyjęcia zamówienia. Umowa zakupu pakietu przedpłaconego jest realizowana w momencie, gdy dany pakiet przedpłacony zostaje udostępniony do wglądu w Aplikacji TIER i oznaczony jako „Potwierdzony” („Confirmed”).

Cena zakupu przypada do zapłaty natychmiast.

Niniejsze Warunki oraz pozostałe obowiązujące warunki korzystania z Pojazdów TIER są dostępne do wglądu i pobrania w aktualnej wersji na stronie internetowej about.tier.app. Dodatkowo, na życzenie Klienta firma TIER może wysłać mu powyższe dokumenty w formie tekstowej.

§ 3 PŁATNOŚĆ

Wszystkie ceny są podane w funtach szterlingach i obejmują ustawowy podatek od wartości dodanej w obowiązującej stawce. Obowiązują ceny opublikowane w Aplikacji TIER w momencie składania zamówienia.

Klient może wybrać spośród metod płatności wyświetlonych przy zakończeniu procesu zamówienia. W przypadku ewentualnych zwrotów, TIER zawsze korzysta z tej samej formy płatności, z jakiej skorzystał Klient przy transakcji.

TIER współpracuje z różnymi dostawcami usług płatniczych. Płatności są dokonywane zgodnie z wybraną metodą płatności. Zawierając umowę, Klient potwierdza, że jest uprawniony do dysponowania określonym rachunkiem w formie bezpośredniego obciążenia. Klient musi zapewnić wolne środki w ramach wybranej metody płatności. Jeśli płatność nie może zostać zrealizowana z powodu braku funduszy lub z innej przyczyny, za którą odpowiedzialność ponosi Klient, TIER może wystawić Klientowi fakturę na kwotę faktycznie poniesionych wydatków lub na kwotę ryczałtową, na podstawie listy opłat opublikowanej na stronie internetowej TIER [wstawić link do strony z opłatami], chyba że Klient udowodni, że TIER nie poniosła wydatków w ogóle lub poniosła niższe wydatki. Firma TIER jest uprawniona żądać od Klienta odszkodowania przekraczającego zafakturowaną kwotę ryczałtową lub kwotę wydatków.

W zależności od pakietu wybranego przez Klienta, obowiązywać mogą dodatkowe opłaty. Klient zostanie o nich poinformowany przed zakupem pakietu przedpłaconego.

Jeśli Klient zakupi Abonament, taki Abonament odnowi się automatycznie na początku każdego okresu rozliczeniowego mającego zastosowanie do Abonamentu. Kupując Abonament, Klient upoważnia TIER do automatycznego obciążenia Klienta powtarzalną opłatą za Abonament z wykorzystaniem metody płatności użytej do zakupu Abonamentu, lub innej metody płatności dostępnej w Aplikacji, którą wybrał Klient.

Jeśli Klient nie życzy sobie odnowić Abonamentu, może go anulować w każdym momencie zgodnie z postanowieniami art. 8. Opłaty pobrane na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie podlegają zwrotowi.

Klient jest uprawniony do korzystania z udostępnionych metod płatności oraz do autoryzowania transakcji. Jeśli firma TIER podejrzewa, że informacje przekazane przez Klienta odnośnie metody płatności są nieprawidłowe lub nieprawdziwe, TIER może zablokować konto Klienta po przedłożeniu zawiadomienia w tej sprawie, po czym Klient nie będzie w stanie korzystać z usług TIER do momentu wyjaśnienia sprawy w sposób zadowalający dla TIER.

§ 4 KOMPENSATA, PRAWO ZATRZYMANIA PŁATNOŚCI, CESJA

Klient może zastosować kompensatę w odniesieniu do wszelkich swoich roszczeń względem TIER, lecz wyłącznie w zakresie, w jakim roszczenia wzajemna są bezsporne lub zostały prawomocnie potwierdzone.

Klient może skorzystać z prawa zatrzymania płatności wyłącznie w przypadku, gdy jego roszczenie wzajemne jest bezsporne lub zostało prawomocnie potwierdzone.

Firma TIER zastrzega sobie prawo do scedowania swoich roszczeń wynikających ze stosunku umownego na stronę trzecią, w szczególności w celach związanych z windykacją. Klient zostanie poinformowany o takiej cesji w stosownym terminie. W takim przypadku, Klient może dokonał płatności wyłącznie na rzecz cesjonariusza, która zostanie uznana za spłatę długu, przy czym firma TIER pozostaje odpowiedzialna za obsługę ogólnych zapytań od Klienta, reklamacji itp.

§ 5 PRZEKAZYWANIE PAKIETÓW NA KONTA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW I NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE

Pakietów przedpłaconych nie można przekazywać na konta innych użytkowników, ponieważ pakiety przedpłacone są bezpośrednio powiązane z kontem Klienta. Klienci nie mogą przekazywać stronom trzecim danych do logowania na swoje konto użytkownika (nazwa użytkownika, hasło, kod PIN), nawet jeśli takie strony trzecie również są Klientami.

Klient nie będzie nadużywał pakietów przedpłaconych, używał ich w sposób niewłaściwy, oraz nie dopuści się oszustwa względem firmy TIER.

Klient będzie korzystał z pakietów przedpłaconych w ramach Strefy, jeśli dotyczy.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Strony będą ponosić wzajemną odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi w przypadku, gdy druga ze stron wniesie roszczenie o odszkodowanie w związku z winą umyślną lub rażącym zaniedbaniem, w tym winą umyślną lub rażącym zaniedbaniem ze strony przedstawicieli lub wykonawców.

W zakresie, w jakim firma TIER zostanie posądzona o naruszenie podstawowych obowiązków umownych w wyniku zaniedbania, których wypełnienie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy i których naruszenie naraża osiągnięcie celu umowy, oraz na wypełnieniu których opiera się Klient, odpowiedzialność odszkodowawcza firmy TIER będzie ograniczona do wysokości możliwej do przewidzenia, typowo występującej szkody.

Nie ma to wpływu na odpowiedzialność za zagrożenie dla życia lub zdrowia i urazy.

Podobnie, nie wpływa to na odpowiedzialność firmy TIER za naruszenia przepisów o prywatności danych.

W innych przypadkach odpowiedzialność firmy TIER względem Klienta jest wyłączona.

§ 7 TYMCZASOWE ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA ORAZ WYŁĄCZENIE UŻYTKOWANIA

Firma TIER może tymczasowo zablokować konto użytkownika:

jeśli dane niezbędne do realizacji umowy nie zostały prawidłowo wprowadzone na koncie użytkownika;

jeśli firma TIER podejrzewa, że jakiekolwiek informacje przekazane przez Klienta są niedokładne lub nieprawdziwe;

jeśli Klient zalega z płatnościami na znaczącą kwotę, pomimo otrzymania przypomnienia;

w przypadku wystąpienia innych istotnych naruszeń niniejszych Warunków z winy Klienta;

jeśli Klient straci swój telefon komórkowy powiązany z kontem użytkownika, i został on skradziony Klientowi lub występuje ryzyko nieautoryzowanego dostępu do konta użytkownika przez strony trzecie;

jeśli firma TIER ma uzasadnione podstawy przypuszczać, że Klient dopuścił się istotnego naruszenia niniejszych Warunków, w szczególności postanowień art. 5.

Firma TIER zablokuje konto Klienta po naprawieniu naruszenia umowy przez Klienta.

Korzystanie z pakietów przedpłaconych jest wyłączone w przypadku tymczasowego lub trwałego zablokowania konta Klienta. Jeśli umowa z użytkownikiem Aplikacji TIER zostanie rozwiązana przez firmę TIER, korzystanie z pakietów przedpłaconych zostanie wyłączone. Klient nie może wywodzić żadnych praw względem firmy TIER w takiej sytuacji, z uwagi na poprzednie popełnienie naruszenia umowy.

§ 8 ROZWIĄZANIE UMOWY

Wyjściówki zostaną anulowane w przypadku (i) wykorzystania maksymalnej liczby przejazdów, lub (ii) na koniec okresu umownego, w zależności od tego, co wystąpi wcześniej.

Jeśli Klient zakupił Abonament, może anulować jego odnowienie w ciągu dwudziestu czterech godzin (24) godzin przed terminem płatności kolejnej opłaty. Klient będzie mógł nadal korzystać z usług związanych z pakietami przedpłaconymi do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

Po zakupie Abonamentu przez Klienta, firma TIER będzie uprawniona do zakończenia Abonamentu za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem przekazanym Klientowi z wyprzedzeniem czternastu (14) dni pocztą elektroniczną lub w Aplikacji.

Firma TIER może anulować pakiet przedpłacony za wypowiedzeniem wysłanym z odpowiednim wyprzedzeniem, w przypadku istotnego naruszenia niniejszych Warunków, w szczególności postanowień art. 3 ust. 7 i art. 5, chyba że Klient jest w stanie podważyć uzasadnienie wypowiedzenia.

Firma TIER może wyłączyć możliwość użytkowania aplikacji przez Klienta jeśli Klient naruszył niniejsze Warunki oraz nie zareagował na zawiadomienie przekazane przez firmę TIER z żądaniem naprawienia naruszenia niniejszych Warunków.

§ 9 PRAWO ANULACJI

Klient ma prawo anulować pakiet przedpłacony w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.

Okres anulacji wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy kupna.

Aby wykonać prawo do anulacji, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji w wyraźny sposób (np. pismo wysłane pocztą, faks lub wiadomość email) korzystając z danych kontaktowych wskazanych w §13 poniżej. Można skorzystać z załączonego formularza anulacji, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulacji wystarczy wysłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do anulacji przed wygaśnięciem okresu anulacji.

§ 10 SKUTEK ANULACJI

W związku z tym, że usługi dotyczące pakietu przedpłaconego rozpoczynają się niezwłocznie po potwierdzeniu zakupu, Klient zgadza się, że w przypadku skorzystania z prawa anulacji będzie uprawniony do otrzymania proporcjonalnego zwrotu kosztów z uwzględnieniem usług już zrealizowanych przed przekazaniem zawiadomienia o anulacji.

W przypadku przekazania zawiadomienia o anulacji, firma TIER dokona zwrotu nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o anulacji. Zwrot zostanie dokonany z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z której skorzystał Klient podczas transakcji, w braku odmiennych wyraźnych ustaleń; Klient nie zostanie obciążony żadnymi kosztami związanymi z takim zwrotem.

Szablon formularza anulacji

(Ten formularz należy wypełnić i zwrócić wyłącznie w przypadku, gdy Klient chce wycofać się z umowy)

Do:

TIER Operation Limited, c/o We Work

145 City Road

London, EC1V 1AZ

Tel.: +44 808 304 4069,

e-mail: support@tier.app

Niniejszym zawiadamiam, że anuluję umowę sprzedaży dotyczącą następującej usługi: [*]

Zamówiono dnia [*]/otrzymano dnia [*]

Imię i nazwisko Klienta

Adres Klienta

Podpis Klienta (wyłącznie w przypadku wypełniania formularza w wersji papierowej)

Data

[*] niepotrzebne skreślić

_______________________________________

Data:

_______________________________________

(*) niepotrzebne skreślić.

§ 11 OCHRONA DANYCH

Firma TIER gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów, niezbędne do realizacji transakcji. Przy przetwarzaniu danych osobowych Klienta, firma TIER przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w szczególności postanowień ustawy o ochronie danych.

W zakresie szczegółów, zakresu, przechowywania i przetwarzania danych osobowych Klienta obowiązującą postanowienia oświadczenia o ochronie danych opublikowanego na portalu TIER.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawarte pomiędzy Klientem i firmą TIER są regulowane przepisami prawa angielskiego.

Klient może dokonywać cesji roszczeń lub innych praw wynikających z umowy na strony trzecie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą firmy TIER.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie usunięte z niniejszych Warunków, przy czy m pozostałe Warunki pozostaną ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 13 OBSŁUGA KLIENTA / REKLAMACJE

W przypadku pytań, uwag, reklamacji lub innych zapytań, Klient może skontaktować się nami listownie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną korzystając z poniższych danych kontaktowych:

TIER Operations Limited, c/o WeWork, 1 Mark Square, London, EC2A 4E

Tel. +44 808 304 4069

E-mail: support@tier.app