Back to countries

Select country

Select Page

馃嚞馃嚙United Kingdom

Last updated: 10.25.2022

United Kingdom (Polish)

Wielka Brytania

OG脫LNE WARUNKI

2022-07-14

 1. Wst臋p
  1. Firma TIER Operations Limited (TIER) prowadzi dzia艂alno艣膰 w zakresie wynajmu skuter贸w elektrycznych (eSkutery) i rower贸w elektrycznych (eRowery) (razem zwane Pojazdami) za po艣rednictwem swojej aplikacji dedykowanej dla telefon贸w kom贸rkowych pod艂膮czonych do sieci (Aplikacja TIER). Pojazdy mog膮 by膰 wynajmowane wy艂膮cznie klientom, kt贸rzy dokonali rejestracji za po艣rednictwem Aplikacji TIER.
  2. Niniejszy dokument przedstawia warunki (Warunki), na jakich firma TIER 艣wiadczy us艂ugi dla klient贸w. Warunki reguluj膮 korzystanie z Aplikacji TIER i zawieranie um贸w najmu Pojazd贸w za po艣rednictwem Aplikacji TIER.
  3. Prosz臋 uwa偶nie zapozna膰 si臋 z Warunkami. Opisuj膮, w jaki spos贸b firma TIER 艣wiadczy us艂ugi dla klient贸w, jak zawrze膰 lub zako艅czy膰 umow臋, co zrobi膰 gdy wyst膮pi膮 problemy, a tak偶e zawieraj膮 inne wa偶ne informacje.
 2. Informacje o firmie TIER i dane kontaktowe
  1. TIER jest firm膮 zarejestrowan膮 w Anglii i Walii pod numerem sp贸艂ki 12640257. Siedziba firmy TIER mie艣ci si臋 pod adresem: c/o We Work 145 City Road, London, EC1V 1AZ; numer VAT to GB 350 1962 17.
  2. Mo偶na skontaktowa膰 si臋 z nami pod numerem telefonu do obs艂ugi klienta firmy TIER, tj. +44 151 317 4276, lub poczt膮 elektroniczn膮 pod adresem support@tier.app.
 3. Warunki
  1. Niniejsze Warunki reguluj膮 korzystanie z Aplikacji TIER i zawieranie um贸w najmu Pojazd贸w za po艣rednictwem Aplikacji TIER.
  2. Firma TIER zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych a tak偶e b臋dzie informowa膰 klient贸w o takich zmianach poczt膮 elektroniczn膮. Wszelkie zmiany b臋d膮 uznane za zaakceptowane przez klienta, o ile klient nie sprzeciwi si臋 takim zmianom, w formie pisemnej i w ci膮gu sze艣ciu tygodni od otrzymania zawiadomienia o zmianach od firmy TIER, lub klient b臋dzie kontynuowa艂 korzystanie z us艂ug TIER po otrzymaniu zawiadomienia. Klient zostanie poinformowany o swoim uprawnieniu do sprzeciwienia si臋 zmianom w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian.
  3. Jako konsument, klient posiada okre艣lone prawa ustawowe zwi膮zane z korzystaniem z Aplikacji TIER i wynajmem Pojazd贸w TIER. Wi臋cej informacji o tych prawach ustawowych jest dost臋pne na stronie internetowej: https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/. Uprawnienia przyznane w niniejszych Warunkach w 偶aden spos贸b nie naruszaj膮 ani nie zast臋puj膮 praw ustawowych, oraz obowi膮zuj膮 dodatkowo do praw ustawowych.
 4. Zgoda na korzystanie z Aplikacji TIER
  1. Aby m贸c wynaj膮膰 Pojazd TIER, nale偶y najpierw zarejestrowa膰 si臋 jako klient TIER zak艂adaj膮c konto u偶ytkownika w Aplikacji TIER. Ka偶dy klient mo偶e zarejestrowa膰 si臋 tylko jeden raz. Z Us艂ug TIER mog膮 korzysta膰 wy艂膮cznie klienci, kt贸rzy dokonali prawid艂owej rejestracji. Klientowi nie przys艂uguje automatyczne prawo do rejestracji.
  2. Skuteczne zako艅czenie procesu rejestracji, podczas kt贸rego klient zostanie poproszony o akceptacj臋 niniejszych Warunk贸w oraz podania, w szczeg贸lno艣ci, swojego imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu kom贸rkowego oraz danych do p艂atno艣ci 鈥 oznacza, 偶e klient zawar艂 umow臋 z firm膮 TIER na korzystanie z Aplikacji TIER (Umowa z U偶ytkownikiem). Egzemplarz Umowy z U偶ytkownikiem zostanie wys艂any na adres email u偶ytkownika.
  3. Nast臋pnie klient mo偶e wypo偶ycza膰 Pojazdy zawieraj膮c indywidualne Umowy wypo偶yczenia Pojazdu zgodnie z niniejszymi Warunkami. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e Umowa z U偶ytkownikiem sama w sobie nie oznacza prawa - firmy TIER, ani u偶ytkownika - do zawarcia Umowy o wypo偶yczenie Pojazdu.
  4. Firma TIER ma prawo odm贸wi膰 zawarcia Umowy z U偶ytkownikiem lub indywidualnej Umowy wypo偶yczenia Pojazdu je艣li ma podstawy s膮dzi膰, 偶e dana osoba nie b臋dzie przestrzega膰 niniejszych Warunk贸w.
 5. Konto u偶ytkownika
  1. U偶ytkownik musi by膰 posiadaczek rachunku bankowego lub karty kredytowej, kt贸rych szczeg贸艂y poda艂 firmie TIER. U偶ytkownik jest zobowi膮zany aktualizowa膰 dane osobowe podane podczas procesu rejestracji. Ma to zastosowanie, w szczeg贸lno艣ci, do adresu email, numeru telefonu kom贸rkowego oraz danych do p艂atno艣ci.
  2. U偶ytkownik nie mo偶e zezwala膰 偶adnym stronom trzecim na korzystanie z Pojazdu TIER, kt贸ry zarezerwowa艂 za po艣rednictwem swojego konta u偶ytkownika, oraz nie mo偶e przekazywa膰 swoich danych do logowania do wykorzystania przez inne osoby. U偶ytkownik jest zobowi膮zany, bez zb臋dnej zw艂oki: (i) zmieni膰 swoje has艂o, je艣li istniej膮 podstawy aby przypuszcza膰, 偶e jakakolwiek inna osoba pozna艂a has艂o, oraz (ii) zawiadomi膰 firm臋 TIER o tej sytuacji.
  3. Aby m贸c korzysta膰 z Aplikacji TIER, u偶ytkownik musi u偶ywa膰 telefonu kom贸rkowego po艂膮czonego z sieci膮, kt贸ry spe艂nia wymogi techniczne Aplikacji TIER. Przy ka偶dym pobraniu Aplikacji TIER, telefon kom贸rkowy u偶ytkownika zostanie automatycznie sprawdzony pod k膮tem spe艂nienia wymog贸w. U偶ytkownik jest zobowi膮zany zapewni膰 transmisj臋 danych oraz poniesie wszelkie koszty naliczone przez swojego operatora sieci kom贸rkowej za tak膮 transmisj臋.
  4. Kopiowanie ani manipulowanie danymi w Aplikacji TIER z wykorzystaniem metod technologii informacyjnej jest niedozwolone. W przypadku stwierdzenia, 偶e u偶ytkownik naruszy艂 lub usi艂owa艂 naruszy膰 ten zakaz, firma TIER b臋dzie uprawniona do anulowania dost臋pu u偶ytkownika do Aplikacji TIER ze skutkiem natychmiastowym, bez uszczerbku dla pozosta艂ych dost臋pnych uprawnie艅 i 艣rodk贸w prawnych przys艂uguj膮cych z mocy prawa.
  5. U偶ytkownik jest zobowi膮zany bezzw艂ocznie zawiadomi膰 firm臋 TIER o utracie lub kradzie偶y telefonu kom贸rkowego powi膮zanego z kontem u偶ytkownika lub innych okoliczno艣ciach, kt贸re uprawdopodobniaj膮, 偶e konto u偶ytkownika zostanie wykorzystane przez strony trzecie. W celu zapobiegania nadu偶yciom, firma TIER nast臋pnie wy艂膮czy dost臋p do czasu rozwi膮zania sprawy oraz poinformuje u偶ytkownika drog膮 mailow膮 o wy艂膮czeniu dost臋pu.
 6. Rezerwacja Pojazdu i rozpocz臋cie przejazdu
  1. Mo偶liwo艣膰 wynajmu eSkuter贸w zale偶y od ich dost臋pno艣ci. Pojazdy s膮 dost臋pne wy艂膮cznie na okre艣lonym terytorium w danym obszarze (Terytorium Dzia艂alno艣ci).
  2. Mo偶na wynaj膮膰 wy艂膮cznie Pojazdy wskazane jako dost臋pne w Aplikacji TIER. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e czasami nieprawid艂owy sygna艂 GPS mo偶e powodowa膰 nie艣cis艂o艣ci pomi臋dzy wskazaniami faktycznej lokalizacji Pojazdu i lokalizacj膮 pokazywan膮 w Aplikacji TIER.
  3. Okre艣lony Pojazd TIER mo偶e zosta膰 zarezerwowany bezp艂atnie na maksymalnie dziesi臋膰 minut przed rozpocz臋ciem przejazdu.
  4. Klikaj膮c przycisk 鈥濺ozpocznij przejazd鈥 (鈥濻tart Ride鈥) w Aplikacji TIER, u偶ytkownik sk艂ada wi膮偶膮c膮 ofert臋 wypo偶yczenia zarezerwowanego Pojazdu. Firma TIER akceptuje ofert臋 udost臋pniaj膮c Pojazd do u偶ytku, co powoduje zawarcie umowy wypo偶yczenia pojazdu na ten przejazd.
  5. Okres wynajmu rozpoczyna si臋 w momencie zawarcia indywidualnej umowy wynajmu i ko艅czy si臋 przy zako艅czeniu przejazdu, zgodnie z postanowieniami art. 7, lub po up艂ywie maksymalnego okresu wynajmu tj. 60 minut.
  6. U偶ytkownik jest zobowi膮zany niezw艂ocznie zawiadomi膰 firm臋 TIER o wszelkich wadach lub uszkodzeniach Pojazdu, zauwa偶onych przed rozpocz臋ciem przejazdu. Nie nale偶y korzysta膰 z danego Pojazdu, je艣li wada lub uszkodzenie mog膮 negatywnie wp艂ywa膰 na bezpiecze艅stwo ruchu lub og贸ln膮 funkcjonalno艣膰 Pojazdu.
  7. Podobnie, nale偶y zawiadomi膰 firm臋 TIER tak szybko, jak to w praktyce mo偶liwe, o wszelkich innych widocznych wadach lub uszkodzeniach, takich jak zu偶yte opony czy uszkodzony b艂otnik.
  8. Firma TIER mo偶e zadzwoni膰 do u偶ytkownika na numer telefonu kom贸rkowego zarejestrowany na koncie u偶ytkownika, je艣li stwierdzi jakiekolwiek istotne nieprawid艂owo艣ci w u偶ytkowaniu Pojazdu.
 7. Zako艅czenie przejazdu
  1. Je艣li u偶ytkownik chce zako艅czy膰 przejazd, parkuje Pojazd w prawid艂owy spos贸b zgodnie z postanowieniami art. 8 a nast臋pnie post臋puje zgodnie z procedur膮 przedstawion膮 w Aplikacji TIER, aby zako艅czy膰 wynajem.
  2. Nale偶y sprawdzi膰 w Aplikacji TIER granice Terytorium Dzia艂alno艣ci oraz strefy, w kt贸rych parkowanie Pojazd贸w jest zakazane. Je艣li wynajem zako艅czy si臋 poza Terytorium Dzia艂alno艣ci, u偶ytkownik jest zobowi膮zany pokry膰 koszty przetransportowania Pojazdu z powrotem do Terytorium Dzia艂alno艣ci.
  3. U偶ytkownik mo偶e zako艅czy膰 wynajem w Aplikacji TIER wy艂膮cznie w przypadku, gdy Pojazd jest zlokalizowany w odpowiednim Terytorium Dzia艂alno艣ci oraz poza stref膮, w kt贸rej parkowanie Pojazd贸w jest zakazane. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e nie mo偶na zako艅czy膰 przejazdu bez po艂膮czenia internetowego, zatem mo偶e zaj艣膰 konieczno艣膰 przeniesienia Pojazdu w inne miejsce, gdzie mo偶na nawi膮za膰 po艂膮czenie internetowe.
  4. Je艣li u偶ytkownik nie zako艅czy wynajmu w Aplikacji TIER po zaparkowaniu Pojazdu, transakcja wynajmu zostanie automatycznie zako艅czona, chyba 偶e Pojazd zostanie nast臋pnie przeniesiony lub wykorzystany, po up艂ywie 60 minut.
  5. Je艣li u偶ytkownik nie mo偶e zako艅czy膰 transakcji wynajmu za po艣rednictwem Aplikacji TIER z przyczyn technicznych, musi bez zb臋dnej zw艂oki zawiadomi膰 o tym firm臋 TIER aby umo偶liwi膰 skoordynowanie dalszej procedury zako艅czenia wynajmu.
  6. Zobowi膮zanie u偶ytkownika do uregulowania op艂aty za wynajem Pojazdu zako艅czy si臋 dopiero po zako艅czeniu transakcji wynajmu, chyba 偶e u偶ytkownik nie m贸g艂 zako艅czy膰 transakcji z przyczyn le偶膮cych poza jego kontrol膮.
  7. Po zako艅czeniu transakcji wynajmu, 艂膮czny okres wynajmu oraz 艂膮czna op艂ata za przejazd zostan膮 wy艣wietlone w Aplikacji u偶ytkownika.
 8. Parkowanie Pojazdu
  1. Pojazdy musz膮 zosta膰 odpowiednio zaparkowane w miejscach publicznych, w kt贸rych parkowanie Pojazd贸w nie jest zakazane na mocy miejscowych zasad lub regulacji.
  2. Nie nale偶y parkowa膰 Pojazd贸w w spos贸b zagra偶aj膮cy bezpiecze艅stwu ruchu lub uprawnieniom b膮d藕 interesom prawnym stron trzecich.
  3. Pojazd nale偶y zaparkowa膰 korzystaj膮c z podp贸rki, w kt贸r膮 Pojazd jest wyposa偶ony.
  4. W szczeg贸lno艣ci, Pojazd贸w nie nale偶y parkowa膰:
 1. pod k膮tem prostym do jezdni, pod k膮tem prostym do chodnika, blisko skrzy偶owa艅, lub w spos贸b powoduj膮cy utrudnienia w ruchu drogowym; lub
 2. pod drzewami, znakami drogowymi, przy sygnalizacji drogowej, parkometrach, automatach sprzeda偶owych, ogrodzeniach stron trzecich, 艂awkach, pojemnikach, 艣mietnikach, przed lub naprzeciwko wyj艣膰 awaryjnych i budynk贸w stra偶y po偶arnej, przed drzwiami wej艣ciowymi lub wyj艣ciowymi, w strefach zakazu parkowania, na drogach dojazdowych do publicznych w臋z艂贸w komunikacyjnych, na 艣cie偶kach rowerowych, przy obiektach pomocy orientacyjnej dla os贸b niewidomych, na przej艣ciach dla pieszych, wewn膮trz budynk贸w, na wewn臋trznych dziedzi艅cach budynk贸w, przy innych pojazdach, w parkach i na terenach zielonych, w miejscach, w kt贸rych Pojazd zas艂ania reklamy, infrastruktur臋 uliczn膮, lub w kt贸rych spowodowa艂by zak艂贸cenia dzia艂ania instalacji, w miejscach przeznaczonych do za艂adunku i roz艂adunku lub zarezerwowanych dla innych u偶ytkownik贸w lub s艂u偶b, lub je艣li Pojazd TIER zajmuje miejsce przeznaczone dla os贸b poruszaj膮cych si臋 na w贸zkach inwalidzkich lub innych os贸b niepe艂nosprawnych.
 1. Pojazdy nale偶y parkowa膰 w obszarach publicznie dost臋pnych, oraz nie nale偶y ich parkowa膰 w lokalizacjach z utrudnionym dost臋pem, w tym, w szczeg贸lno艣ci (chyba 偶e takie lokalizacje s膮 wyra藕nie oznaczone jako miejsca parkingowe TIER):
 1. na prywatnej posesji lub na terenie firmy;
 2. na wewn臋trznych dziedzi艅cach;
 3. w gara偶ach;
 4. na parkingach dla klient贸w, w szczeg贸lno艣ci przed centrami handlowymi, supermarketami, restauracjami i barami;
 5. na parkingach uniwersytet贸w i innych urz臋d贸w publicznych; oraz
 6. na parkingach wewn臋trznych.
 1. Ponadto, Pojazd贸w nie mo偶na parkowa膰 w miejscach, w kt贸rych obowi膮zuj膮 ograniczenia odno艣nie parkowania w poszczeg贸lnych dniach lub godzinach, lub przeznaczonych dla okre艣lonych pojazd贸w. Ma to r贸wnie偶 zastosowanie do zakaz贸w parkowania, kt贸re zosta艂y ju偶 og艂oszone przez w艂adze lokalne lecz nie wesz艂y jeszcze w 偶ycie (na przyk艂ad, tymczasowe zakazy parkowania dotycz膮ce termin贸w przypadaj膮cych w przysz艂o艣ci, w zwi膮zku z wydarzeniami takimi jak przeprowadzka).
 2. U偶ytkownik jest zobowi膮zany przedstawi膰 w dobrej wierze informacje, o kt贸re prosi firma TIER, dotycz膮ce dok艂adnej lokalizacji zaparkowania Pojazdu.

9. Uregulowanie op艂aty za wynajem

  1. U偶ytkownik jest zobowi膮zany uregulowa膰 op艂at臋 za wynajem wykorzystanego Pojazdu. Przed zawarciem umowy wynajmu, w Aplikacji TIER wy艣wietlona zostanie op艂ata za udost臋pnienie i otwarcie Pojazdu oraz cena za minut臋 u偶ywania Pojazdu (w tym podatek od warto艣ci dodanej). 艁膮czna op艂ata za wynajem jest nale偶na przy zako艅czeniu umowy wynajmu.
  2. U偶ytkownik nie zostanie obci膮偶ony op艂at膮 za wynajem je艣li z przyczyn poza jego kontrol膮 nie m贸g艂 u偶ywa膰 Pojazdu, pomimo tego, 偶e Pojazd by艂 oznaczony jako dost臋pny w Aplikacji TIER.
  3. U偶ytkownik zostanie obci膮偶ony za korzystanie z Pojazd贸w na zasadzie op艂aty za minut臋 u偶ytkowania (niepe艂ne minuty s膮 liczone jako pe艂ne minuty) lub na zasadzie pakietu przedp艂aconego. W przypadku zakupu pakiet贸w przedp艂aconych, poza niniejszymi Warunkami zastosowanie maj膮 Warunki korzystania z Pakiet贸w Przedp艂aconych (https://about.tier.app/terms-and-conditions/).
  4. TIER wsp贸艂pracuje z r贸偶nymi dostawcami us艂ug p艂atniczych. P艂atno艣ci s膮 dokonywane zgodnie z metod膮 p艂atno艣ci wybran膮 przez u偶ytkownika przy rejestracji. Zawieraj膮c umow臋 wynajmu, u偶ytkownik potwierdza, 偶e jest uprawniony do zap艂aty okre艣lonej kwoty poprzez bezpo艣rednie obci膮偶enie. U偶ytkownik jest zobowi膮zany zapewni膰, 偶e posiadane 艣rodki w ramach wybranej metody p艂atno艣ci s膮 wystarczaj膮ce, aby pokry膰 op艂aty za wynajem. Je艣li p艂atno艣膰 nie mo偶e zosta膰 zrealizowana z powodu braku funduszy lub z innych przyczyn, za kt贸re odpowiada klient, firma TIER mo偶e obci膮偶y膰 klienta op艂at膮 za faktycznie poniesione przez ni膮 wydatki, chyba 偶e klient wyka偶e, 偶e firma TIER nie ponios艂a 偶adnych wydatk贸w lub ponios艂a ni偶sze wydatki. Powy偶sze ma zastosowanie bez uszczerbku dla pozosta艂ych praw i 艣rodk贸w prawnych dost臋pnych dla firmy TIER.
  5. Klient mo偶e zastosowa膰 kompensat臋 swoich roszcze艅 wzgl臋dem firmy TIER w stosunku do roszcze艅 zg艂aszanych przez firm臋 TIER, lecz wy艂膮cznie w zakresie, w jakim roszczenia wzajemne s膮 bezsporne lub zosta艂y prawomocnie potwierdzone.
  6. W niekt贸rych miastach TIER oferuje u偶ytkownikom okazje do uzyskania dodatkowych korzy艣ci za korzystanie z okre艣lonych pojazd贸w TIER w formie darmowych odblokowa艅 pojazdu lub darmowych minut (鈥渄armowych bonus贸w鈥). Pojazdy, dzi臋ki kt贸rym mo偶na uzyska膰 darmowe bonusy, b臋d膮 za ka偶dym razem wy艣wietlane w aplikacji TIER. Aby uzyska膰 darmowy bonus, nale偶y:
   a) skorzysta膰 z pojazdu TIER oznaczonego w aplikacji TIER jako ten, kt贸rego u偶ycie uprawnia do darmowych bonus贸w; oraz
   b) przejecha膰 okre艣lony minimalny dystans (je偶eli jest podany) lub zaparkowa膰 pojazd TIER w wyznaczonym miejscu.
   Uzyskane w ten spos贸b darmowe bonusy zostan膮 przekazane na konto klienta po zako艅czeniu podr贸偶y i mog膮 by膰 one wykorzystane dopiero podczas przysz艂ych jazd. Darmowych bonus贸w nie mo偶na przekazywa膰 innej osobie, o ile nie jest to okre艣lone w aplikacji TIER, a ich termin wa偶no艣ci mo偶e by膰 ograniczony do kr贸tkich okres贸w czasu. Darmowe bonusy nie mog膮 by膰 sprzedawane, ich warto艣膰 nie b臋dzie te偶 refundowana w got贸wce. Firma TIER mo偶e zmieni膰 warunki uzyskiwania darmowych bonus贸w lub zaprzesta膰 ich przyznawania w dowolnym momencie. Zmiany te nie b臋d膮 obejmowa膰 ju偶 uzyskanych darmowych bonus贸w.

10. Cesja

Firma TIER zastrzega sobie prawo do scedowania swoich roszcze艅 wynikaj膮cych z niniejszej umowy na stron臋 trzeci膮, w szczeg贸lno艣ci w celach zwi膮zanych z windykacj膮. Klient zostanie poinformowany w odpowiednim terminie o takiej cesji. W przypadku takiej cesji, klient dokonuje p艂atno艣ci wy艂膮cznie na rzecz cesjonariusza, kt贸ra to p艂atno艣膰 zostanie uznana za sp艂at臋 d艂ugu, przy czym firma TIER pozostaje odpowiedzialna za obs艂ug臋 og贸lnych zapyta艅 od Klienta, reklamacji itp.

11. Pozwolenie na kierowanie Pojazdem

  1. Pojazdami mog膮 kierowa膰 wy艂膮cznie osoby, kt贸re:
 1. w przypadku eRower贸w, maj膮 co najmniej 16 lat;
 2. w przypadku eSkuter贸w, maj膮 co najmniej 18 lat;
 3. (tylko w przypadku eSkuter贸w) posiadaj膮 wa偶ne prawo jazdy zezwalaj膮ce na poruszanie si臋 po terenie Wielkiej Brytanii, lub tymczasowe prawo jazdy brytyjskie;
 4. zweryfikowa艂y swoj膮 to偶samo艣膰 oraz wa偶no艣膰 prawa jazdy korzystaj膮c z funkcji ID Now w Aplikacji TIER przed zawarciem umowy wynajmu eSkutera; oraz
 5. posiadaj膮 aktywne konto u偶ytkownika TIER.
 1. U偶ytkownik jest zobowi膮zany kierowa膰 Pojazdem bez zagro偶enia dla ruchu pieszych lub pojazd贸w, oraz zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami ruchu drogowego oraz przepisami dotycz膮cymi 艂adu publicznego. U偶ytkownik musi posiada膰 do艣wiadczenie lub co najmniej podstawowe umiej臋tno艣ci w zakresie kierowanie pojazdem silnikowym, oraz zna膰 zasady eksploatacji i bezpiecznego u偶ytkowania pojazd贸w silnikowych.

12. Obowi膮zki u偶ytkownika

  1. U偶ytkownik jest zobowi膮zany nale偶ycie dba膰 o Pojazd, przestrzega膰 obowi膮zuj膮cych zasad ruchu drogowego, oraz nie powodowa膰 zagro偶enia dla praw lub interes贸w prawnych stron trzecich poprzez u偶ytkowanie Pojazd贸w.
  2. W szczeg贸lno艣ci, u偶ytkownik jest zobowi膮zany:
 1. przestrzega膰 limitu maksymalnego obci膮偶enia wynosz膮cego 100 kg;
 2. za艂o偶y膰 kask, je艣li miejscowe przepisy i regulacje tego wymagaj膮;
 3. nie pozostawia膰 Pojazdu bez nadzoru w okresie wynajmu;
 4. zg艂asza膰 firmie TIER, bez zb臋dnej zw艂oki po wyst膮pieniu takiej sytuacji, wszelkie wady lub uszkodzenia, w szczeg贸lno艣ci spowodowane u偶yciem si艂y lub wynikaj膮ce z kolizji;
 5. zapewni膰, w mo偶liwym zakresie, 偶e Pojazd b臋dzie u偶ywany wy艂膮cznie w stanie bezpiecznym do eksploatacji i bezpiecznym dla ruchu pieszych i pojazd贸w;
 6. przestrzega膰 obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa drogowego podczas kierowania Pojazdem. W przypadku eRower贸w, wspomaganie elektrycznie jest odcinane po osi膮gni臋ciu pr臋dko艣ci 15,5mph (pr臋dko艣膰 maksymalna) lub ni偶szej pr臋dko艣ci maksymalnej ustalonej dla okre艣lonych stref lub w celach zwi膮zanych z pr贸bami terenowymi;
 7. w przypadku wy艣wietlenia lampki ostrzegawczej lub sygna艂u b艂臋du na tablicy rozdzielczej obok uchwytu sterowniczego, Pojazd nale偶y niezw艂ocznie zatrzyma膰 i skontaktowa膰 si臋 z firm膮 TIER, aby dowiedzie膰 si臋, czy przejazd mo偶na bezpiecznie kontynuowa膰; oraz
 8. nale偶ycie zaparkowa膰 Pojazd, zgodnie z postanowieniami art. 8.
 1. U偶ytkownik nie mo偶e:
 1. kierowa膰 Pojazdem pod wp艂ywem alkoholu, narkotyk贸w lub lek贸w, kt贸re mog膮 wp艂ywa膰 na zdolno艣膰 kierowania pojazdem (w odniesieniu do alkoholu obowi膮zuje 艣cis艂y zakaz spo偶ywania - odczyt na alkomacie: 0,0鈥 alkoholu we krwi);
 2. u偶ywa膰 Pojazdu do jazdy terenowej typu off-road, udzia艂u w imprezach motoryzacyjnych lub wszelkiego rodzaju wy艣cigach;
 3. u偶ywa膰 Pojazdu w celu przewozu 艂atwopalnych, toksycznych, lub w inny spos贸b niebezpiecznych materia艂贸w, je艣li ich obj臋to艣膰 przekracza zwyczajow膮 ilo艣膰 u偶ytkowan膮 przez gospodarstwa domowe
 4. u偶ywa膰 Pojazdu do przewozu przedmiot贸w lub materia艂贸w, kt贸re z uwagi na sw贸j charakter, wymiary, form臋 lub wag臋 mog膮 spowodowa膰 zagro偶enie dla bezpiecznego przejazdu lub uszkodzi膰 Pojazd;
 5. jecha膰 Pojazdem z jedn膮 lub wi臋cej osobami;
 6. korzysta膰 z Pojazdu przy pope艂nieniu przest臋pstwa; lub
 7. arbitralnie przeprowadza膰 naprawy czy wprowadza膰 jakiekolwiek zmiany w Poje藕dzie, lub zleca膰 takie czynno艣ci osobie trzeciej.
 1. Z uwagi na dba艂o艣膰 o 艣rodowisko, og贸艂 spo艂ecze艅stwa oraz innych klient贸w TIER, u偶ytkownik do艂o偶y stara艅, aby porusza膰 si臋 pojazdem w spos贸b prawid艂owy, ekologiczny, oraz oszcz臋dnie korzystaj膮c z energii.

13. Co zrobi膰 je艣li zdarzy si臋 wypadek

  1. Wszelkie wypadki obejmuj膮ce Pojazd TIER nale偶y niezw艂ocznie zg艂asza膰.
  2. Po wyst膮pieniu wypadku, u偶ytkownik musi bez zb臋dnej zw艂oki zawiadomi膰 policj臋, oraz upewni膰 si臋, 偶e policja sporz膮dzi oficjalny protok贸艂 wypadku. Je艣li policja odm贸wi sporz膮dzenia oficjalnego protoko艂u wypadku lub sporz膮dzenie takiego protoko艂u b臋dzie niemo偶liwe z innych przyczyn, u偶ytkownik powinien niezw艂ocznie zawiadomi膰 o tym firm臋 TIER oraz uzgodni膰 z firm膮 TIER dalsz膮 procedur臋. Powy偶sze ma zastosowanie niezale偶nie od tego, czy wypadek zosta艂 spowodowany przez u偶ytkownika czy te偶 stron臋 trzeci膮. U偶ytkownik nie mo偶e opu艣ci膰 miejsca wypadku do momentu:
 1. sporz膮dzenia przez policj臋 pe艂nego protoko艂u wypadku (lub, je艣li policja nie mo偶e sporz膮dzi膰 protoko艂u wypadku - zawiadomienia firmy TIER oraz uzyskania od firmy TIER instrukcji dalszego post臋powania); oraz
 2. nale偶ytego wdro偶enia 艣rodk贸w maj膮cych na celu zabezpieczenie dowod贸w lub ograniczenie szk贸d, ustalonych z firm膮 TIER.
 1. Je艣li Pojazd kierowany przez u偶ytkownika we藕mie udzia艂 w wypadku, u偶ytkownik nie b臋dzie przejmowa艂 odpowiedzialno艣ci za wypadek ani sk艂ada艂 podobnych o艣wiadcze艅. Je艣li pomimo tego u偶ytkownik przejmie na siebie odpowiedzialno艣膰 za wypadek, odniesie to skutki wy艂膮cznie wzgl臋dem u偶ytkownika, i firma TIER ani jej ubezpieczyciele nie b臋d膮 zwi膮zani takim o艣wiadczeniem o odpowiedzialno艣ci.
 2. Niezale偶nie od tego, czy wypadek spowodowa艂 u偶ytkownik czy strona trzecia, firma TIER przeka偶e u偶ytkownikowi formularz, na kt贸rym mo偶na zg艂osi膰 ewentualne urazy i/lub uszkodzenia. Formularz nale偶y wype艂ni膰 w ca艂o艣ci i zwr贸ci膰 do firmy TIER w ci膮gu siedmiu dni od otrzymania przez u偶ytkownika, przy czym dope艂nienie tego terminu zostanie ustalone na podstawie momentu wysy艂ki formularza do firmy TIER. Je艣li formularz zawiadomienia o szkodzie nie zostanie zwr贸cony do firmy TIER w terminie, mo偶e to skutkowa膰 odmow膮 ubezpieczyciela do przetworzenia zg艂oszenia szkody oraz, potencjalnie, odmow膮 wyp艂aty odszkodowania. Je艣li ubezpieczyciel odm贸wi wyp艂aty odszkodowania wy艂膮cznie z powodu niedotrzymania przez u偶ytkownika terminu odes艂ania formularza, firma TIER b臋dzie 偶膮da膰 od u偶ytkownika zaspokojenia wszelkich roszcze艅 wniesionych przeciwko firmie TIER w wyniku niedotrzymania terminu.
 3. U偶ytkownik jest zobowi膮zany przekaza膰 prawdziwe informacje o wypadku, w szczeg贸lno艣ci miejscu zdarzenia.

14. Ubezpieczenie

  1. Pojazdy TIER s膮 obj臋te ubezpieczeniem odpowiedzialno艣ci cywilnej na terenie Wielkiej Brytanii.
  2. U偶ytkownik nie mo偶e przyjmowa膰 ani rozlicza膰 偶adnych odszkodowa艅 wyp艂acanych z ubezpieczenia OC strony trzeciej bez uzyskania uprzedniej zgody firmy TIER.

15. Odpowiedzialno艣膰 firmy TIER

  1. Firma TIER ponosi odpowiedzialno艣膰 wzgl臋dem u偶ytkownika z tytu艂u mo偶liwych do przewidzenia strat i szk贸d spowodowanych przez firm臋 TIER. Je艣li firma TIER nie b臋dzie przestrzega膰 niniejszych Warunk贸w, poniesie odpowiedzialno艣膰 za strat臋 lub szkod臋 wyrz膮dzon膮 u偶ytkownikowi i stanowi膮c膮 mo偶liwy do przewidzenia rezultat niedope艂nienia przez firm臋 TIER obowi膮zku zastosowania nale偶ytej staranno艣ci. Strata lub szkoda jest uznawana za mo偶liw膮 do przewidzenia je艣li jest oczywistym, 偶e wyst膮pi, lub mo偶na by艂o j膮 przewidzie膰 na uzasadnionych podstawach przy zawieraniu umowy.
  2. Firma TIER nie ponosi odpowiedzialno艣ci wzgl臋dem u偶ytkownik贸w:
 1. z tytu艂u strat, kt贸rych strony nie mog艂y przewidzie膰 podczas zawierania umowy lub wynajmu Pojazdu;
 2. z tytu艂u wszelkich strat i/lub szk贸d poniesionych przez u偶ytkownika w zakresie, w jakim takie straty/szkody wynikaj膮 z nieprzestrzegania przez u偶ytkownika niniejszych Warunk贸w, lub z okoliczno艣ci pozostaj膮cych poza kontrol膮 TIER; lub
 3. z tytu艂u utraty zysk贸w, utraty kontrakt贸w, zak艂贸ce艅 w dzia艂alno艣ci firmy lub utraty mo偶liwo艣ci biznesowych, je艣li u偶ytkownik korzysta z us艂ug TIER w celach handlowych lub biznesowych.
 1. Firma TIER nie wy艂膮cza w艂asnej odpowiedzialno艣ci wzgl臋dem u偶ytkownika w przypadkach, gdy takie wy艂膮czenie odpowiedzialno艣ci by艂oby bezprawne. Obejmuje to odpowiedzialno艣膰 za zgon lub uraz spowodowany zaniedbaniem firmy TIER lub jej pracownik贸w, przedstawicieli b膮d藕 podwykonawc贸w; oraz odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u oszustwa lub nieprawdziwego o艣wiadczenia, b膮d藕 naruszenia praw ustawowych u偶ytkownika.

16. Odpowiedzialno艣膰 u偶ytkownika

  1. U偶ytkownik b臋dzie r贸wnie偶 ponosi艂 odpowiedzialno艣膰 wzgl臋dem firmy TIER z tytu艂u wszelkich szk贸d, kt贸re spowodowa艂. Obejmuje to w szczeg贸lno艣ci kradzie偶, uszkodzenie lub utrat臋 Pojazdu TIER z przyczyn, za kt贸re odpowiedzialno艣膰 ponosi u偶ytkownik. Firma TIER jest uprawniona do uzyskania od u偶ytkownika zwolnienia z odpowiedzialno艣ci w zwi膮zku z jakimikolwiek zasadnymi roszczeniami strony trzeciej (w tym koszty prawne) w zakresie, w jakim ubezpieczenie osobowe u偶ytkownika nie pokrywa takich roszcze艅.
  2. U偶ytkownik ponosi odpowiedzialno艣膰 za wszelkie naruszenia przepis贸w o ruchu drogowym, przepis贸w o 艂adzie publicznym oraz inne przepisy ustawowe, kt贸rych u偶ytkownik ma obowi膮zek przestrzega膰 w zwi膮zku z korzystaniem z Pojazdu. U偶ytkownik ponosi odpowiedzialno艣膰 za wszelkie wynik艂e kary, op艂aty i koszty oraz musi zwolni膰 firm臋 TIER z odpowiedzialno艣ci wzgl臋dem wszelkich wynik艂ych roszcze艅 stron trzecich. W celu unikni臋cia w膮tpliwo艣ci, u偶ytkownik nie ponosi odpowiedzialno艣ci w zakresie, w jakim takie kary, op艂aty i koszty lub roszczenia wynikaj膮c z u偶ywania zgodnie z niniejszymi Warunkami Pojazdu, kt贸ry jest wadliwy.
  3. U偶ytkownik nie b臋dzie ponosi艂 odpowiedzialno艣ci w zakresie, w jakim ubezpieczyciel wyp艂aci odszkodowanie i je艣li wzgl臋dem firmy TIER nie wyst膮piono z regresem.
  4. Je艣li u偶ytkownik umy艣lnie spowodowa艂 szkod臋, nie ma zastosowania ograniczenie odpowiedzialno艣ci ustalone pomi臋dzy firm膮 TIER i u偶ytkownikiem.

17. Tymczasowe wy艂膮czenie dost臋pu do konta u偶ytkownika i wy艂膮czenie mo偶liwo艣ci u偶ytkowania pojazd贸w

  1. Firma TIER mo偶e tymczasowo wy艂膮czy膰 dost臋p do konta u偶ytkownika w nast臋puj膮cych przypadkach:
 1. dane niezb臋dne do realizacji umowy zosta艂y podane b艂臋dnie na koncie u偶ytkownika;
 2. u偶ytkownik dopuszcza si臋 zw艂oki w p艂atno艣ciach w wysoko艣ci przekraczaj膮cej warto艣ci nieistotne, pomimo otrzymania zawiadomienia o zw艂oce;
 3. wyst膮pi膮 inne istotne naruszenia umowy z winy u偶ytkownika; lub
 4. u偶ytkownik utraci sw贸j telefon kom贸rkowy powi膮zany z kontem u偶ytkownika, lub gdy telefon zosta艂 skradziony lub gdy w inny spos贸b nieuprawnione osoby mog膮 uzyska膰 dost臋p do konta u偶ytkownika.
 1. Firma TIER niezw艂ocznie odblokuje konto u偶ytkownika, gdy ustanie przyczyna zawieszenia konta.
 2. Firma TIER mo偶e uniemo偶liwi膰 u偶ytkownikowi dalsze korzystanie z Pojazd贸w je艣li u偶ytkownik b臋dzie dopuszcza艂 si臋 kolejnych narusze艅 niniejszych Warunk贸w oraz je艣li nie zareaguje na pismo ostrzegawcze przekazane przed podj臋ciem odpowiednich krok贸w przez firm臋 TIER.

18. Okres obowi膮zywania i rozwi膮zanie Umowy z U偶ytkownikiem

  1. Umowa z U偶ytkownikiem jest zawierana na czas nieokre艣lony i mo偶e zosta膰 rozwi膮zana przez kt贸r膮kolwiek ze stron za porozumieniem, w formie pisemnej za dwutygodniowym wypowiedzeniem przekazanym przed ko艅cem miesi膮ca kalendarzowego.
  2. Ka偶da ze stron mo偶e rozwi膮za膰 umow臋 z wa偶nej przyczyny ze skutkiem natychmiastowym. Firma TIER b臋dzie uprawniona do rozwi膮zania Umowy z U偶ytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w nast臋puj膮cych przypadkach:
 1. u偶ytkownik wielokrotnie sp贸藕nia si臋 z p艂atno艣ciami nale偶nymi firmie TIER, pomimo otrzymywania od firmy TIER zawiadomie艅 w tej sprawie;
 2. u偶ytkownik udziela nieprawdziwych informacji lub ukrywa fakty w procesie rejestracji lub w trakcie trwania stosunku umownego z firm膮 TIER, w zakresie takim, 偶e niezasadne by艂oby oczekiwanie utrzymania stosunku umownego przez firm臋 TIER;
 3. pomimo skierowania do u偶ytkownika pisma z ostrze偶eniem, u偶ytkownik nie zaprzestaje dopuszczania si臋 istotnych narusze艅 niniejszych Warunk贸w, lub w stosownym terminie nie naprawi konsekwencji takich narusze艅;
 4. u偶ytkownik prowadzi Pojazd pod wp艂ywem alkoholu lub narkotyk贸w;
 5. u偶ytkownik ujawni innej osobie swoje dane do logowania do konta w Aplikacji TIER; lub
 6. u偶ytkownik podejmie pr贸by odczytania, kopiowania lub manipulowania Aplikacj膮 TIER.

19. Dane osobowe

  1. Firma TIER b臋dzie gromadzi膰 i przetwarza膰 dane osobowe u偶ytkownika w zakresie, w jakim takie dane s膮 wymagane do wykonania praw i obowi膮zk贸w firmy TIER wynikaj膮cych z Umowy z U偶ytkownikiem. Podczas przetwarzania danych osobowych u偶ytkownika, firma TIER b臋dzie przestrzega膰 obowi膮zuj膮cych przepis贸w ustawowych, w szczeg贸lno艣ci przepis贸w unijnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  2. Wi臋cej szczeg贸艂贸w i informacji na temat gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych u偶ytkownika przedstawiono w Zawiadomieniu o Prywatno艣ci firmy TIER dost臋pnym na stronie internetowej: https://about.tier.app/privacy-notice-uk/

20. Prawo w艂a艣ciwe

Umowa z U偶ytkownikiem i indywidualne umowy wynajmu podlegaj膮 przepisom prawa angielskiego, a s膮dy angielskie posiadaj膮 wy艂膮czn膮 jurysdykcj臋 w sprawie wszelkich spor贸w wynikaj膮cych z takich um贸w.

21. Postanowienia ko艅cowe

  1. U偶ytkownik nie mo偶e cedowa膰 swoich praw i obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z Umowy z U偶ytkownikiem na strony trzecie bez uprzedniej zgody firmy TIER. Firma TIER mo偶e przenie艣膰 swoje prawa i obowi膮zki wynikaj膮ce z Umowy z U偶ytkownikiem na inn膮 sp贸艂k臋 lub osob臋 prawn膮.
  2. Je艣li firma TIER nie wezwie u偶ytkownika do natychmiastowej realizacji obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z niniejszych Warunk贸w lub je艣li firma TIER op贸藕nia si臋 w podejmowaniu krok贸w wzgl臋dem u偶ytkownika w zwi膮zku z naruszeniem niniejszych Warunk贸w, nie uniemo偶liwi to firmie TIER podejmowania takich krok贸w wzgl臋dem u偶ytkownika w przysz艂o艣ci.
  3. Je艣li s膮d ustali, 偶e cz臋艣膰 niniejszych Warunk贸w nie jest zgodna z prawem, nie b臋dzie to mie膰 wp艂ywu na pozosta艂膮 cz臋艣膰 Warunk贸w. Ka偶dy artyku艂 niniejszych Warunk贸w funkcjonuje oddzielnie. Je艣li s膮d lub inny organ w艂a艣ciwy stwierdzi brak zgodno艣ci z prawem kt贸regokolwiek z artyku艂贸w, pozosta艂e artyku艂y pozostan膮 w pe艂ni wa偶ne i wykonalne.
  4. Umowa z U偶ytkownikiem jest zawierana pomi臋dzy u偶ytkownikiem a firm膮 TIER. 呕adna inna osoba nie b臋dzie uprawniona do egzekwowania kt贸rychkolwiek postanowie艅 takiej umowy.

22. Obs艂uga klienta i reklamacje

W przypadku pyta艅, uwag, reklamacji lub innych zapyta艅, u偶ytkownik mo偶e skontaktowa膰 si臋 firm膮 TIER telefonicznie, listownie lub poczt膮 elektroniczn膮 korzystaj膮c z poni偶szych danych kontaktowych:

TIER Operations Limited (nr sp贸艂ki 12640257)

c/o We Work 145 City Road, London, EC1V 1AZ

Telefon: +44 151 317 4276

Email: support@tier.app