Back to countries

Select country

Select Page

🇬🇧United Kingdom

Last updated: 6.19.2023

United Kingdom - General Terms and Conditions (Polish)

OGÓLNE WARUNKI

1. Wstęp

Firma TIER Operations Limited (TIER) prowadzi działalność w zakresie wynajmu skuterów elektrycznych (eSkutery) i rowerów elektrycznych (eRowery) (razem zwane Pojazdami) za pośrednictwem swojej aplikacji dedykowanej dla telefonów komórkowych podłączonych do sieci (Aplikacja TIER). Pojazdy mogą być wynajmowane wyłącznie klientom, którzy dokonali rejestracji za pośrednictwem Aplikacji TIER.

Niniejszy dokument przedstawia warunki (Warunki), na jakich firma TIER świadczy usługi dla klientów. Warunki regulują korzystanie z Aplikacji TIER i zawieranie umów najmu Pojazdów za pośrednictwem Aplikacji TIER.

Proszę uważnie zapoznać się z Warunkami. Opisują, w jaki sposób firma TIER świadczy usługi dla klientów, jak zawrzeć lub zakończyć umowę, co zrobić gdy wystąpią problemy, a także zawierają inne ważne informacje.

2. Informacje o firmie TIER i dane kontaktowe

TIER jest firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem spółki 12640257. Siedziba firmy TIER mieści się pod adresem: c/o WeWork, 1 Mark Square, London, EC2A 4E; numer VAT to GB 350 1962 17.

Można skontaktować się z nami pod numerem telefonu do obsługi klienta firmy TIER, tj. +44 808 304 4069, lub pocztą elektroniczną pod adresem support@tier.app.

3. Warunki

Niniejsze Warunki regulują korzystanie z Aplikacji TIER i zawieranie umów najmu Pojazdów za pośrednictwem Aplikacji TIER.

Firma TIER zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych a także będzie informować klientów o takich zmianach pocztą elektroniczną. Wszelkie zmiany będą uznane za zaakceptowane przez klienta, o ile klient nie sprzeciwi się takim zmianom, w formie pisemnej i w ciągu sześciu tygodni od otrzymania zawiadomienia o zmianach od firmy TIER, lub klient będzie kontynuował korzystanie z usług TIER po otrzymaniu zawiadomienia. Klient zostanie poinformowany o swoim uprawnieniu do sprzeciwienia się zmianom w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian.

Jako konsument, klient posiada określone prawa ustawowe związane z korzystaniem z Aplikacji TIER i wynajmem Pojazdów TIER. Więcej informacji o tych prawach ustawowych jest dostępne na stronie internetowej: https://www.citizensadvice.org.... Uprawnienia przyznane w niniejszych Warunkach w żaden sposób nie naruszają ani nie zastępują praw ustawowych, oraz obowiązują dodatkowo do praw ustawowych.

4. Zgoda na korzystanie z Aplikacji TIER

Aby móc wynająć Pojazd TIER, należy najpierw zarejestrować się jako klient TIER zakładając konto użytkownika w Aplikacji TIER. Każdy klient może zarejestrować się tylko jeden raz. Z Usług TIER mogą korzystać wyłącznie klienci, którzy dokonali prawidłowej rejestracji. Klientowi nie przysługuje automatyczne prawo do rejestracji.

Skuteczne zakończenie procesu rejestracji, podczas którego klient zostanie poproszony o akceptację niniejszych Warunków oraz podania, w szczególności, swojego imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu komórkowego oraz danych do płatności – oznacza, że klient zawarł umowę z firmą TIER na korzystanie z Aplikacji TIER (Umowa z Użytkownikiem). Egzemplarz Umowy z Użytkownikiem zostanie wysłany na adres email użytkownika.

Następnie klient może wypożyczać Pojazdy zawierając indywidualne Umowy wypożyczenia Pojazdu zgodnie z niniejszymi Warunkami. Należy pamiętać, że Umowa z Użytkownikiem sama w sobie nie oznacza prawa - firmy TIER, ani użytkownika - do zawarcia Umowy o wypożyczenie Pojazdu.

Firma TIER ma prawo odmówić zawarcia Umowy z Użytkownikiem lub indywidualnej Umowy wypożyczenia Pojazdu jeśli ma podstawy sądzić, że dana osoba nie będzie przestrzegać niniejszych Warunków.

5. Konto użytkownika

Użytkownik musi być posiadaczek rachunku bankowego lub karty kredytowej, których szczegóły podał firmie TIER. Użytkownik jest zobowiązany aktualizować dane osobowe podane podczas procesu rejestracji. Ma to zastosowanie, w szczególności, do adresu email, numeru telefonu komórkowego oraz danych do płatności.

Użytkownik nie może zezwalać żadnym stronom trzecim na korzystanie z Pojazdu TIER, który zarezerwował za pośrednictwem swojego konta użytkownika, oraz nie może przekazywać swoich danych do logowania do wykorzystania przez inne osoby. Użytkownik jest zobowiązany, bez zbędnej zwłoki: (i) zmienić swoje hasło, jeśli istnieją podstawy aby przypuszczać, że jakakolwiek inna osoba poznała hasło, oraz (ii) zawiadomić firmę TIER o tej sytuacji.

Aby móc korzystać z Aplikacji TIER, użytkownik musi używać telefonu komórkowego połączonego z siecią, który spełnia wymogi techniczne Aplikacji TIER. Przy każdym pobraniu Aplikacji TIER, telefon komórkowy użytkownika zostanie automatycznie sprawdzony pod kątem spełnienia wymogów. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić transmisję danych oraz poniesie wszelkie koszty naliczone przez swojego operatora sieci komórkowej za taką transmisję.

Kopiowanie ani manipulowanie danymi w Aplikacji TIER z wykorzystaniem metod technologii informacyjnej jest niedozwolone. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik naruszył lub usiłował naruszyć ten zakaz, firma TIER będzie uprawniona do anulowania dostępu użytkownika do Aplikacji TIER ze skutkiem natychmiastowym, bez uszczerbku dla pozostałych dostępnych uprawnień i środków prawnych przysługujących z mocy prawa.

Użytkownik jest zobowiązany bezzwłocznie zawiadomić firmę TIER o utracie lub kradzieży telefonu komórkowego powiązanego z kontem użytkownika lub innych okolicznościach, które uprawdopodobniają, że konto użytkownika zostanie wykorzystane przez strony trzecie. W celu zapobiegania nadużyciom, firma TIER następnie wyłączy dostęp do czasu rozwiązania sprawy oraz poinformuje użytkownika drogą mailową o wyłączeniu dostępu.

6. Rezerwacja Pojazdu i rozpoczęcie przejazdu

Możliwość wynajmu eSkuterów zależy od ich dostępności. Pojazdy są dostępne wyłącznie na określonym terytorium w danym obszarze (Terytorium Działalności).

Można wynająć wyłącznie Pojazdy wskazane jako dostępne w Aplikacji TIER. Należy pamiętać, że czasami nieprawidłowy sygnał GPS może powodować nieścisłości pomiędzy wskazaniami faktycznej lokalizacji Pojazdu i lokalizacją pokazywaną w Aplikacji TIER.

Określony Pojazd TIER może zostać zarezerwowany bezpłatnie na maksymalnie dziesięć minut przed rozpoczęciem przejazdu.

Klikając przycisk „Rozpocznij przejazd” („Start Ride”) w Aplikacji TIER, użytkownik składa wiążącą ofertę wypożyczenia zarezerwowanego Pojazdu. Firma TIER akceptuje ofertę udostępniając Pojazd do użytku, co powoduje zawarcie umowy wypożyczenia pojazdu na ten przejazd.

Okres wynajmu rozpoczyna się w momencie zawarcia indywidualnej umowy wynajmu i kończy się przy zakończeniu przejazdu, zgodnie z postanowieniami art. 7, lub po upływie maksymalnego okresu wynajmu tj. 60 minut.

Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić firmę TIER o wszelkich wadach lub uszkodzeniach Pojazdu, zauważonych przed rozpoczęciem przejazdu. Nie należy korzystać z danego Pojazdu, jeśli wada lub uszkodzenie mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo ruchu lub ogólną funkcjonalność Pojazdu.

Podobnie, należy zawiadomić firmę TIER tak szybko, jak to w praktyce możliwe, o wszelkich innych widocznych wadach lub uszkodzeniach, takich jak zużyte opony czy uszkodzony błotnik.

Firma TIER może zadzwonić do użytkownika na numer telefonu komórkowego zarejestrowany na koncie użytkownika, jeśli stwierdzi jakiekolwiek istotne nieprawidłowości w użytkowaniu Pojazdu.

7. Zakończenie przejazdu

Jeśli użytkownik chce zakończyć przejazd, parkuje Pojazd w prawidłowy sposób zgodnie z postanowieniami art. 8 a następnie postępuje zgodnie z procedurą przedstawioną w Aplikacji TIER, aby zakończyć wynajem.

Należy sprawdzić w Aplikacji TIER granice Terytorium Działalności oraz strefy, w których parkowanie Pojazdów jest zakazane. Jeśli wynajem zakończy się poza Terytorium Działalności, użytkownik jest zobowiązany pokryć koszty przetransportowania Pojazdu z powrotem do Terytorium Działalności.

Użytkownik może zakończyć wynajem w Aplikacji TIER wyłącznie w przypadku, gdy Pojazd jest zlokalizowany w odpowiednim Terytorium Działalności oraz poza strefą, w której parkowanie Pojazdów jest zakazane. Należy pamiętać, że nie można zakończyć przejazdu bez połączenia internetowego, zatem może zajść konieczność przeniesienia Pojazdu w inne miejsce, gdzie można nawiązać połączenie internetowe.

Jeśli użytkownik nie zakończy wynajmu w Aplikacji TIER po zaparkowaniu Pojazdu, transakcja wynajmu zostanie automatycznie zakończona, chyba że Pojazd zostanie następnie przeniesiony lub wykorzystany, po upływie 60 minut.

Jeśli użytkownik nie może zakończyć transakcji wynajmu za pośrednictwem Aplikacji TIER z przyczyn technicznych, musi bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym firmę TIER aby umożliwić skoordynowanie dalszej procedury zakończenia wynajmu.

Zobowiązanie użytkownika do uregulowania opłaty za wynajem Pojazdu zakończy się dopiero po zakończeniu transakcji wynajmu, chyba że użytkownik nie mógł zakończyć transakcji z przyczyn leżących poza jego kontrolą.

Po zakończeniu transakcji wynajmu, łączny okres wynajmu oraz łączna opłata za przejazd zostaną wyświetlone w Aplikacji użytkownika.

8. Parkowanie Pojazdu

Pojazdy muszą zostać odpowiednio zaparkowane w miejscach publicznych, w których parkowanie Pojazdów nie jest zakazane na mocy miejscowych zasad lub regulacji.

Nie należy parkować Pojazdów w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu lub uprawnieniom bądź interesom prawnym stron trzecich.

Pojazd należy zaparkować korzystając z podpórki, w którą Pojazd jest wyposażony.

W szczególności, Pojazdów nie należy parkować:

- pod kątem prostym do jezdni, pod kątem prostym do chodnika, blisko skrzyżowań, lub w sposób powodujący utrudnienia w ruchu drogowym; lub

- pod drzewami, znakami drogowymi, przy sygnalizacji drogowej, parkometrach, automatach sprzedażowych, ogrodzeniach stron trzecich, ławkach, pojemnikach, śmietnikach, przed lub naprzeciwko wyjść awaryjnych i budynków straży pożarnej, przed drzwiami wejściowymi lub wyjściowymi, w strefach zakazu parkowania, na drogach dojazdowych do publicznych węzłów komunikacyjnych, na ścieżkach rowerowych, przy obiektach pomocy orientacyjnej dla osób niewidomych, na przejściach dla pieszych, wewnątrz budynków, na wewnętrznych dziedzińcach budynków, przy innych pojazdach, w parkach i na terenach zielonych, w miejscach, w których Pojazd zasłania reklamy, infrastrukturę uliczną, lub w których spowodowałby zakłócenia działania instalacji, w miejscach przeznaczonych do załadunku i rozładunku lub zarezerwowanych dla innych użytkowników lub służb, lub jeśli Pojazd TIER zajmuje miejsce przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub innych osób niepełnosprawnych.

Pojazdy należy parkować w obszarach publicznie dostępnych, oraz nie należy ich parkować w lokalizacjach z utrudnionym dostępem, w tym, w szczególności (chyba że takie lokalizacje są wyraźnie oznaczone jako miejsca parkingowe TIER):

- na prywatnej posesji lub na terenie firmy;

- na wewnętrznych dziedzińcach;

- w garażach;

- na parkingach dla klientów, w szczególności przed centrami handlowymi, supermarketami, restauracjami i barami;

- na parkingach uniwersytetów i innych urzędów publicznych; oraz

- na parkingach wewnętrznych.

Ponadto, Pojazdów nie można parkować w miejscach, w których obowiązują ograniczenia odnośnie parkowania w poszczególnych dniach lub godzinach, lub przeznaczonych dla określonych pojazdów. Ma to również zastosowanie do zakazów parkowania, które zostały już ogłoszone przez władze lokalne lecz nie weszły jeszcze w życie (na przykład, tymczasowe zakazy parkowania dotyczące terminów przypadających w przyszłości, w związku z wydarzeniami takimi jak przeprowadzka).

Użytkownik jest zobowiązany przedstawić w dobrej wierze informacje, o które prosi firma TIER, dotyczące dokładnej lokalizacji zaparkowania Pojazdu.

9. Uregulowanie opłaty za wynajem

Użytkownik jest zobowiązany uregulować opłatę za wynajem wykorzystanego Pojazdu. Przed zawarciem umowy wynajmu, w Aplikacji TIER wyświetlona zostanie opłata za udostępnienie i otwarcie Pojazdu oraz cena za minutę używania Pojazdu (w tym podatek od wartości dodanej). Łączna opłata za wynajem jest należna przy zakończeniu umowy wynajmu.

Użytkownik nie zostanie obciążony opłatą za wynajem jeśli z przyczyn poza jego kontrolą nie mógł używać Pojazdu, pomimo tego, że Pojazd był oznaczony jako dostępny w Aplikacji TIER.

Użytkownik zostanie obciążony za korzystanie z Pojazdów na zasadzie opłaty za minutę użytkowania (niepełne minuty są liczone jako pełne minuty) lub na zasadzie pakietu przedpłaconego. W przypadku zakupu pakietów przedpłaconych, poza niniejszymi Warunkami zastosowanie mają Warunki korzystania z Pakietów Przedpłaconych (https://about.tier.app/terms-a...).

TIER współpracuje z różnymi dostawcami usług płatniczych. Płatności są dokonywane zgodnie z metodą płatności wybraną przez użytkownika przy rejestracji. Zawierając umowę wynajmu, użytkownik potwierdza, że jest uprawniony do zapłaty określonej kwoty poprzez bezpośrednie obciążenie. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić, że posiadane środki w ramach wybranej metody płatności są wystarczające, aby pokryć opłaty za wynajem. Jeśli płatność nie może zostać zrealizowana z powodu braku funduszy lub z innych przyczyn, za które odpowiada klient, firma TIER może obciążyć klienta opłatą za faktycznie poniesione przez nią wydatki, chyba że klient wykaże, że firma TIER nie poniosła żadnych wydatków lub poniosła niższe wydatki. Powyższe ma zastosowanie bez uszczerbku dla pozostałych praw i środków prawnych dostępnych dla firmy TIER.

Klient może zastosować kompensatę swoich roszczeń względem firmy TIER w stosunku do roszczeń zgłaszanych przez firmę TIER, lecz wyłącznie w zakresie, w jakim roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały prawomocnie potwierdzone.

W niektórych miastach TIER oferuje użytkownikom okazje do uzyskania dodatkowych korzyści za korzystanie z określonych pojazdów TIER w formie darmowych odblokowań pojazdu lub darmowych minut (“darmowych bonusów”). Pojazdy, dzięki którym można uzyskać darmowe bonusy, będą za każdym razem wyświetlane w aplikacji TIER. Aby uzyskać darmowy bonus, należy:

a) skorzystać z pojazdu TIER oznaczonego w aplikacji TIER jako ten, którego użycie uprawnia do darmowych bonusów; oraz

b) przejechać określony minimalny dystans (jeżeli jest podany) lub zaparkować pojazd TIER w wyznaczonym miejscu.

Uzyskane w ten sposób darmowe bonusy zostaną przekazane na konto klienta po zakończeniu podróży i mogą być one wykorzystane dopiero podczas przyszłych jazd. Darmowych bonusów nie można przekazywać innej osobie, o ile nie jest to określone w aplikacji TIER, a ich termin ważności może być ograniczony do krótkich okresów czasu. Darmowe bonusy nie mogą być sprzedawane, ich wartość nie będzie też refundowana w gotówce. Firma TIER może zmienić warunki uzyskiwania darmowych bonusów lub zaprzestać ich przyznawania w dowolnym momencie. Zmiany te nie będą obejmować już uzyskanych darmowych bonusów.

10. Cesja

Firma TIER zastrzega sobie prawo do scedowania swoich roszczeń wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią, w szczególności w celach związanych z windykacją. Klient zostanie poinformowany w odpowiednim terminie o takiej cesji. W przypadku takiej cesji, klient dokonuje płatności wyłącznie na rzecz cesjonariusza, która to płatność zostanie uznana za spłatę długu, przy czym firma TIER pozostaje odpowiedzialna za obsługę ogólnych zapytań od Klienta, reklamacji itp.

11. Pozwolenie na kierowanie Pojazdem

Pojazdami mogą kierować wyłącznie osoby, które:

- w przypadku eRowerów, mają co najmniej 16 lat;

- w przypadku eSkuterów, mają co najmniej 18 lat;

- (tylko w przypadku eSkuterów) posiadają ważne prawo jazdy zezwalające na poruszanie się po terenie Wielkiej Brytanii, lub tymczasowe prawo jazdy brytyjskie;

- zweryfikowały swoją tożsamość oraz ważność prawa jazdy korzystając z funkcji ID Now w Aplikacji TIER przed zawarciem umowy wynajmu eSkutera; oraz

- posiadają aktywne konto użytkownika TIER.

Użytkownik jest zobowiązany kierować Pojazdem bez zagrożenia dla ruchu pieszych lub pojazdów, oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego oraz przepisami dotyczącymi ładu publicznego. Użytkownik musi posiadać doświadczenie lub co najmniej podstawowe umiejętności w zakresie kierowanie pojazdem silnikowym, oraz znać zasady eksploatacji i bezpiecznego użytkowania pojazdów silnikowych.

12. Obowiązki użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany należycie dbać o Pojazd, przestrzegać obowiązujących zasad ruchu drogowego, oraz nie powodować zagrożenia dla praw lub interesów prawnych stron trzecich poprzez użytkowanie Pojazdów.

W szczególności, użytkownik jest zobowiązany:

- przestrzegać limitu maksymalnego obciążenia wynoszącego 100 kg;

- założyć kask, jeśli miejscowe przepisy i regulacje tego wymagają;

- nie pozostawiać Pojazdu bez nadzoru w okresie wynajmu;

- zgłaszać firmie TIER, bez zbędnej zwłoki po wystąpieniu takiej sytuacji, wszelkie wady lub uszkodzenia, w szczególności spowodowane użyciem siły lub wynikające z kolizji;

- zapewnić, w możliwym zakresie, że Pojazd będzie używany wyłącznie w stanie bezpiecznym do eksploatacji i bezpiecznym dla ruchu pieszych i pojazdów;

- przestrzegać obowiązujących przepisów prawa drogowego podczas kierowania Pojazdem. W przypadku eRowerów, wspomaganie elektrycznie jest odcinane po osiągnięciu prędkości 15,5mph (prędkość maksymalna) lub niższej prędkości maksymalnej ustalonej dla określonych stref lub w celach związanych z próbami terenowymi;

- w przypadku wyświetlenia lampki ostrzegawczej lub sygnału błędu na tablicy rozdzielczej obok uchwytu sterowniczego, Pojazd należy niezwłocznie zatrzymać i skontaktować się z firmą TIER, aby dowiedzieć się, czy przejazd można bezpiecznie kontynuować; oraz

- należycie zaparkować Pojazd, zgodnie z postanowieniami art. 8.

Użytkownik nie może:

- kierować Pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, które mogą wpływać na zdolność kierowania pojazdem (w odniesieniu do alkoholu obowiązuje ścisły zakaz spożywania - odczyt na alkomacie: 0,0‰ alkoholu we krwi);

- używać Pojazdu do jazdy terenowej typu off-road, udziału w imprezach motoryzacyjnych lub wszelkiego rodzaju wyścigach;

- używać Pojazdu w celu przewozu łatwopalnych, toksycznych, lub w inny sposób niebezpiecznych materiałów, jeśli ich objętość przekracza zwyczajową ilość użytkowaną przez gospodarstwa domowe

- używać Pojazdu do przewozu przedmiotów lub materiałów, które z uwagi na swój charakter, wymiary, formę lub wagę mogą spowodować zagrożenie dla bezpiecznego przejazdu lub uszkodzić Pojazd;

- jechać Pojazdem z jedną lub więcej osobami;

- korzystać z Pojazdu przy popełnieniu przestępstwa; lub

- arbitralnie przeprowadzać naprawy czy wprowadzać jakiekolwiek zmiany w Pojeździe, lub zlecać takie czynności osobie trzeciej.

Z uwagi na dbałość o środowisko, ogół społeczeństwa oraz innych klientów TIER, użytkownik dołoży starań, aby poruszać się pojazdem w sposób prawidłowy, ekologiczny, oraz oszczędnie korzystając z energii.

13. Co zrobić jeśli zdarzy się wypadek

Wszelkie wypadki obejmujące Pojazd TIER należy niezwłocznie zgłaszać.

Po wystąpieniu wypadku, użytkownik musi bez zbędnej zwłoki zawiadomić policję, oraz upewnić się, że policja sporządzi oficjalny protokół wypadku. Jeśli policja odmówi sporządzenia oficjalnego protokołu wypadku lub sporządzenie takiego protokołu będzie niemożliwe z innych przyczyn, użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym firmę TIER oraz uzgodnić z firmą TIER dalszą procedurę. Powyższe ma zastosowanie niezależnie od tego, czy wypadek został spowodowany przez użytkownika czy też stronę trzecią. Użytkownik nie może opuścić miejsca wypadku do momentu:

sporządzenia przez policję pełnego protokołu wypadku (lub, jeśli policja nie może sporządzić protokołu wypadku - zawiadomienia firmy TIER oraz uzyskania od firmy TIER instrukcji dalszego postępowania); oraz

należytego wdrożenia środków mających na celu zabezpieczenie dowodów lub ograniczenie szkód, ustalonych z firmą TIER.

Jeśli Pojazd kierowany przez użytkownika weźmie udział w wypadku, użytkownik nie będzie przejmował odpowiedzialności za wypadek ani składał podobnych oświadczeń. Jeśli pomimo tego użytkownik przejmie na siebie odpowiedzialność za wypadek, odniesie to skutki wyłącznie względem użytkownika, i firma TIER ani jej ubezpieczyciele nie będą związani takim oświadczeniem o odpowiedzialności.

Niezależnie od tego, czy wypadek spowodował użytkownik czy strona trzecia, firma TIER przekaże użytkownikowi formularz, na którym można zgłosić ewentualne urazy i/lub uszkodzenia. Formularz należy wypełnić w całości i zwrócić do firmy TIER w ciągu siedmiu dni od otrzymania przez użytkownika, przy czym dopełnienie tego terminu zostanie ustalone na podstawie momentu wysyłki formularza do firmy TIER. Jeśli formularz zawiadomienia o szkodzie nie zostanie zwrócony do firmy TIER w terminie, może to skutkować odmową ubezpieczyciela do przetworzenia zgłoszenia szkody oraz, potencjalnie, odmową wypłaty odszkodowania. Jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania wyłącznie z powodu niedotrzymania przez użytkownika terminu odesłania formularza, firma TIER będzie żądać od użytkownika zaspokojenia wszelkich roszczeń wniesionych przeciwko firmie TIER w wyniku niedotrzymania terminu.

Użytkownik jest zobowiązany przekazać prawdziwe informacje o wypadku, w szczególności miejscu zdarzenia.

14. Ubezpieczenie

ESkutery TIER są objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na terenie Wielkiej Brytanii.

Użytkownik nie może przyjmować ani rozliczać żadnych odszkodowań wypłacanych z ubezpieczenia OC strony trzeciej bez uzyskania uprzedniej zgody firmy TIER.

15. Odpowiedzialność firmy TIER

Firma TIER ponosi odpowiedzialność względem użytkownika z tytułu możliwych do przewidzenia strat i szkód spowodowanych przez firmę TIER. Jeśli firma TIER nie będzie przestrzegać niniejszych Warunków, poniesie odpowiedzialność za stratę lub szkodę wyrządzoną użytkownikowi i stanowiącą możliwy do przewidzenia rezultat niedopełnienia przez firmę TIER obowiązku zastosowania należytej staranności. Strata lub szkoda jest uznawana za możliwą do przewidzenia jeśli jest oczywistym, że wystąpi, lub można było ją przewidzieć na uzasadnionych podstawach przy zawieraniu umowy.

Firma TIER nie ponosi odpowiedzialności względem użytkowników:

- z tytułu strat, których strony nie mogły przewidzieć podczas zawierania umowy lub wynajmu Pojazdu;

- z tytułu wszelkich strat i/lub szkód poniesionych przez użytkownika w zakresie, w jakim takie straty/szkody wynikają z nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków, lub z okoliczności pozostających poza kontrolą TIER; lub

- z tytułu utraty zysków, utraty kontraktów, zakłóceń w działalności firmy lub utraty możliwości biznesowych, jeśli użytkownik korzysta z usług TIER w celach handlowych lub biznesowych.

Firma TIER nie wyłącza własnej odpowiedzialności względem użytkownika w przypadkach, gdy takie wyłączenie odpowiedzialności byłoby bezprawne. Obejmuje to odpowiedzialność za zgon lub uraz spowodowany zaniedbaniem firmy TIER lub jej pracowników, przedstawicieli bądź podwykonawców; oraz odpowiedzialność z tytułu oszustwa lub nieprawdziwego oświadczenia, bądź naruszenia praw ustawowych użytkownika.

16. Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik będzie również ponosił odpowiedzialność względem firmy TIER z tytułu wszelkich szkód, które spowodował. Obejmuje to w szczególności kradzież, uszkodzenie lub utratę Pojazdu TIER z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik. Firma TIER jest uprawniona do uzyskania od użytkownika zwolnienia z odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek zasadnymi roszczeniami strony trzeciej (w tym koszty prawne) w zakresie, w jakim ubezpieczenie osobowe użytkownika nie pokrywa takich roszczeń.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia przepisów o ruchu drogowym, przepisów o ładzie publicznym oraz inne przepisy ustawowe, których użytkownik ma obowiązek przestrzegać w związku z korzystaniem z Pojazdu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wynikłe kary, opłaty i koszty oraz musi zwolnić firmę TIER z odpowiedzialności względem wszelkich wynikłych roszczeń stron trzecich. W celu uniknięcia wątpliwości, użytkownik nie ponosi odpowiedzialności w zakresie, w jakim takie kary, opłaty i koszty lub roszczenia wynikając z używania zgodnie z niniejszymi Warunkami Pojazdu, który jest wadliwy.

Użytkownik nie będzie ponosił odpowiedzialności w zakresie, w jakim ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie i jeśli względem firmy TIER nie wystąpiono z regresem.

Jeśli użytkownik umyślnie spowodował szkodę, nie ma zastosowania ograniczenie odpowiedzialności ustalone pomiędzy firmą TIER i użytkownikiem.

17. Tymczasowe wyłączenie dostępu do konta użytkownika i wyłączenie możliwości użytkowania pojazdów

Firma TIER może tymczasowo wyłączyć dostęp do konta użytkownika w następujących przypadkach:

dane niezbędne do realizacji umowy zostały podane błędnie na koncie użytkownika;

użytkownik dopuszcza się zwłoki w płatnościach w wysokości przekraczającej wartości nieistotne, pomimo otrzymania zawiadomienia o zwłoce;

wystąpią inne istotne naruszenia umowy z winy użytkownika; lub

użytkownik utraci swój telefon komórkowy powiązany z kontem użytkownika, lub gdy telefon został skradziony lub gdy w inny sposób nieuprawnione osoby mogą uzyskać dostęp do konta użytkownika.

Firma TIER niezwłocznie odblokuje konto użytkownika, gdy ustanie przyczyna zawieszenia konta.

Firma TIER może uniemożliwić użytkownikowi dalsze korzystanie z Pojazdów jeśli użytkownik będzie dopuszczał się kolejnych naruszeń niniejszych Warunków oraz jeśli nie zareaguje na pismo ostrzegawcze przekazane przed podjęciem odpowiednich kroków przez firmę TIER.

18. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy z Użytkownikiem

Umowa z Użytkownikiem jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez którąkolwiek ze stron za porozumieniem, w formie pisemnej za dwutygodniowym wypowiedzeniem przekazanym przed końcem miesiąca kalendarzowego.

Każda ze stron może rozwiązać umowę z ważnej przyczyny ze skutkiem natychmiastowym. Firma TIER będzie uprawniona do rozwiązania Umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

użytkownik wielokrotnie spóźnia się z płatnościami należnymi firmie TIER, pomimo otrzymywania od firmy TIER zawiadomień w tej sprawie;

użytkownik udziela nieprawdziwych informacji lub ukrywa fakty w procesie rejestracji lub w trakcie trwania stosunku umownego z firmą TIER, w zakresie takim, że niezasadne byłoby oczekiwanie utrzymania stosunku umownego przez firmę TIER;

pomimo skierowania do użytkownika pisma z ostrzeżeniem, użytkownik nie zaprzestaje dopuszczania się istotnych naruszeń niniejszych Warunków, lub w stosownym terminie nie naprawi konsekwencji takich naruszeń;

użytkownik prowadzi Pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków;

użytkownik ujawni innej osobie swoje dane do logowania do konta w Aplikacji TIER; lub

użytkownik podejmie próby odczytania, kopiowania lub manipulowania Aplikacją TIER.

19. Dane osobowe

Firma TIER będzie gromadzić i przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie, w jakim takie dane są wymagane do wykonania praw i obowiązków firmy TIER wynikających z Umowy z Użytkownikiem. Podczas przetwarzania danych osobowych użytkownika, firma TIER będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ustawowych, w szczególności przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Więcej szczegółów i informacji na temat gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkownika przedstawiono w Zawiadomieniu o Prywatności firmy TIER dostępnym na stronie internetowej: https://about.tier.app/privacy...

20. Prawo właściwe

Umowa z Użytkownikiem i indywidualne umowy wynajmu podlegają przepisom prawa angielskiego, a sądy angielskie posiadają wyłączną jurysdykcję w sprawie wszelkich sporów wynikających z takich umów.

21. Postanowienia końcowe

Użytkownik nie może cedować swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy z Użytkownikiem na strony trzecie bez uprzedniej zgody firmy TIER. Firma TIER może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy z Użytkownikiem na inną spółkę lub osobę prawną.

Jeśli firma TIER nie wezwie użytkownika do natychmiastowej realizacji obowiązków wynikających z niniejszych Warunków lub jeśli firma TIER opóźnia się w podejmowaniu kroków względem użytkownika w związku z naruszeniem niniejszych Warunków, nie uniemożliwi to firmie TIER podejmowania takich kroków względem użytkownika w przyszłości.

Jeśli sąd ustali, że część niniejszych Warunków nie jest zgodna z prawem, nie będzie to mieć wpływu na pozostałą część Warunków. Każdy artykuł niniejszych Warunków funkcjonuje oddzielnie. Jeśli sąd lub inny organ właściwy stwierdzi brak zgodności z prawem któregokolwiek z artykułów, pozostałe artykuły pozostaną w pełni ważne i wykonalne.

Umowa z Użytkownikiem jest zawierana pomiędzy użytkownikiem a firmą TIER. Żadna inna osoba nie będzie uprawniona do egzekwowania którychkolwiek postanowień takiej umowy.

22. Obsługa klienta i reklamacje

W przypadku pytań, uwag, reklamacji lub innych zapytań, użytkownik może skontaktować się firmą TIER telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną korzystając z poniższych danych kontaktowych:

TIER Operations Limited (nr spółki 12640257)

c/o WeWork, 1 Mark Square, London, EC2A 4E

Telefon: +44 808 304 4069

Email: support@tier.app