Back to countries

Select country

Select Page

🇸🇪Sweden

Last updated: 8.21.2023

Sweden - General Terms and Conditions

ALLMÄNNA VILLKOR

1. Introduktion
(a) TIER Mobility Sweden AB (TIER) bedriver verksamhet inom uthyrning av elsparkcyklar (eScooters) och elektroniska cyklar (eBikes) (tillsammans benämnda Fordon) genom sin mobilapplikation (TIER App). Fordonen kan endast hyras ut till kunder som har registrerat sig via TIER Appen.
(b) Dessa är de allmänna villkor (Villkoren) vilka TIER tillämpar på sina tjänster till dig. Villkoren reglerar användningen av TIER Appen och de hyresavtal avseende Fordon (Fordonshyresavtal) som ingåtts via TIER Appen.
(c) Vänligen läs dessa Villkor noggrant. Villkoren innehåller information om hur TIER tillhandahåller sina tjänster till dig, hur du ingår eller avslutar avtal med TIER, vad du ska göra vid eventuella problem och annan viktig information.

2. Information om TIER och hur man kontaktar oss
(a) TIER är ett företag etablerat i Sverige och med registrerad adress Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm.
(b) Du kan kontakta oss genom att ringa TIERs kundtjänst på +46 406688127 eller per email till support@tier.app.

3. Villkoren
(a) Dessa Villkor reglerar användningen av TIER Appen och de Fordonshyresavtal som ingåtts via TIER Appen.
(b) TIER förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor i den utsträckning det krävs enligt lag eller av tekniska skäl. TIER kommer att informera dig via e-post om sådana ändringar. Eventuella ändringar kommer att betraktas som godkända såvida du inte har invänt skriftligen mot dem inom fyra veckor efter att TIER har underrättat dig om dem. Du kommer att informeras om din rätt att invända mot ändringar samtidigt som du får ett meddelande om ändringarna.

4. Ditt avtal för användning av TIER Appen
(a) För att kunna hyra ett Fordon måste du först registrera dig som TIER-kund genom att skapa ett användarkonto i TIER Appen. Varje kund får bara registrera sig en gång. Endast kunder som vederbörligen har registrerat sig får använda TIERs tjänster. Du har ingen automatisk rätt till registrering.
(b) När registreringsprocessen, under vilken du kommer att bli ombedd att acceptera dessa Villkor och att särskilt ange ditt fullständiga namn, e-postadress, personliga mobilnummer och giltiga betalningsuppgifter – har slutförts kommer du att ansetts ha ingått ett avtal med TIER för användning av TIER Appen (Användaravtalet). En kopia av Användaravtalet skickas till dig via e-post.
(c) Därefter kan du hyra Fordon genom att ingå individuella Fordonshyresavtal i enlighet med dessa Villkor. Observera att Användaravtalet i sig inte ger upphov till någon rätt, varken för TIER eller för dig, att ingå ett Fordonshyresavtal.
(d) TIER har rätt att vägra att ingå ett Användaravtal eller något enskilt hyresavtal om TIER har rimliga skäl att anta att personen i fråga inte kommer att följa dessa Villkor.

5. Användarkonto
(a) Du måste vara innehavaren för bankkontot eller kreditkortet vars uppgifter du lämnar till TIER. Du är skyldig att hålla dig uppdaterad om de personuppgifter som du tillhandahåller under registreringsprocessen. Detta gäller särskilt din e-postadress, personliga mobilnummer och din betalningsinformation.
(b) Du får inte tillåta att någon tredje part använder ett Fordon som du har bokat via ditt användarkonto och du får inte tillhandahålla dina inloggningsuppgifter för användning av andra personer. Du måste utan dröjsmål: (a) ändra ditt lösenord om det finns anledning att tro att någon annan har blivit medveten om det; och (b) meddela TIER om detta.
(c) För att kunna använda TIER Appen måste du ha en webbaktiverad mobiltelefon som uppfyller de tekniska kraven i TIER Appen. När TIER Appen laddas ned kontrolleras användarens mobiltelefon automatiskt om den uppfyller dessa krav. Du är ansvarig för att säkerställa att mobil datakommunikation är möjlig och du ska stå för alla avgifter som tillämpas av din mobiltjänstleverantör för all dataöverföring.
(d) Det är förbjudet att läsa upp, kopiera eller manipulera TIER Appen via informationsteknikmetoder. Om det visar sig att du ha brutit mot, eller försökt bryta mot, detta förbud har TIER rätt att dra tillbaka din åtkomst till TIER Appen med omedelbar verkan utan att det påverkar andra rättigheter och skyldigheter det kan innebära enligt lag.
(e) Du måste utan dröjsmål informera TIER om förlust eller stöld av mobiltelefonen som är associerad med ditt användarkonto eller om andra omständigheter som gör det troligt att ditt användarkonto kan användas av tredje part. För att förhindra missbruk kommer TIER att inaktivera din åtkomst till ditt användarkonto tills ärendet är löst och TIER kommer att informera dig via e-post om att din åtkomst till ditt användarkonto har inaktiverats.

6. Boka ett Fordon och starta en resa; Gruppåktur
(a) Uthyrning av eScooters erbjuds i mån av tillgång av eScooters. Fordonen är endast tillgängliga inom ett definierat territorium i ett visst område (Affärsområde).
(b) Du kan bara hyra Fordon som är angivna som tillgängliga i TIER Appen. Observera att en felaktig GPS-signal ibland kan orsaka avvikelser mellan den faktiska platsen för ett Fordon och den plats som visas i TIER Appen.
(c) Ett specifikt Fordon kan reserveras kostnadsfritt i högst tio minuter före körningen.
(d) Genom att klicka på “Påbörja Turen” i TIER Appen kommer du att göra ett bindande anbud att hyra det Fordon du har reserverat. TIER accepterar detta anbud genom att låsa upp Fordonet för din användning vilket då utgör ett Fordonshyresavtal för den resan.
(e) Hyresperioden ska börja när det enskilda Fordonshyresavtalet ingås och avslutas när du avslutar din resa i enlighet med punkt 7, eller när den maximala hyrestiden på 60 minuter har löpt ut.
(f) Du måste, utan onödigt dröjsmål, meddela TIER om eventuella brister eller skador på Fordonet som du blir varse om innan du påbörjar resan. Du får inte använda ett Fordon om sådana defekter eller skador uppenbarligen kan påverka trafiksäkerheten eller Fordonets funktionalitet.
(g) På samma sätt måste du meddela TIER snarast möjligt om andra uppenbara defekter eller skador, såsom slitna däck eller skador på stänkskärmen.
(h) TIER kan ringa dig på det mobiltelefonnummer som är registrerat i ditt användarkonto om TIER upptäcker några betydande störningar i din användning av ett Fordon.
(i) I vissa städer erbjuder vi dig möjligheten att hyra flera TIER Fordon samtidigt som en del av en gruppresa ("Gruppåktur"). Gruppåkturer är beroende av utbud och tillgänglighet i respektive Affärsområde och detta kommer att visas för dig i Appen.
För att använda Gruppåkturer måste du se till att var och en av dina gäster läser våra villkor och i synnerhet att alla dina gäster är över 18 år och att alla TIER Fordon du hyr används och parkeras korrekt. Vidare accepterar du att betala alla avgifter som uppstår i samband med din Gruppåktur och du är ansvarig för alla skador som orsakas av dina gäster samt för att omedelbart rapportera sådana skador till oss. Gruppåkturens individuella åkturer kan endast avslutas efter att TIER Fordonen inte längre används av respektive gäst.

7. Avsluta en resa
(a) När du vill avsluta din resa måste du parkera Fordonet ordentligt i enlighet med punkt 8 och sedan följa proceduren i TIER Appen för att avsluta hyran av Fordonet.
(b) Du måste via TIER Appen ta reda på gränserna för Affärsområdet och de zoner där det är förbjudet att parkera Fordon. Om du avslutar din hyra utanför ett Affärsområde ansvarar du för kostnaderna för att transportera Fordonet tillbaka till Affärsområdet.
(c) Du får endast avsluta hyresavtalet via TIER Appen om Fordonet är inom tillämpligt Affärsområde samt utanför någon zon där parkering av Fordon är förbjudet. Observera att du inte kan avsluta en resa utan en internetanslutning. Du kan därför behöva flytta Fordonet till en annan plats där en internetanslutning kan upprättas.
(d) Om du inte avslutar hyran via TIER Appen efter att du har parkerat Fordonet avslutas hyrestransaktionen automatiskt efter 60 minuter såvida inte Fordonet därefter flyttas eller används.
(e) Om du av tekniska skäl inte kan avsluta hyrestransaktionen med TIER Appen måste du utan oskäligt dröjsmål meddela TIER om detta för att samordna ytterligare förfaranden för avslutande av hyran med TIER.
(f) Din skyldighet att betala hyresavgiften upphör endast när hyresavtalet avslutas, såvida det inte var omöjligt för dig att avsluta den av skäl utanför din kontroll.
(g) När hyrestransaktionen avslutas visas den totala hyresperioden och den totala hyresavgiften för den resan.

8. Parkera ett Fordon
(a) Fordon måste parkeras ordentligt i allmänna utrymmen där parkering av fordon inte är förbjudet enligt lokala regler eller förordningar.
(b) Du får inte parkera Fordon på ett sätt som äventyrar trafiksäkerhet eller tredje parts rättigheter eller juridiska intressen.
(c) Du måste parkera Fordonet med hjälp av stödet som Fordonet är utrustat med.
(d) I synnerhet får Fordon inte parkeras:
(i) rät vinkel mot vägbanan, i rät vinkel mot trottoaren, nära korsningar eller på annat sätt orsakar hinder för trafiken; eller
(ii) vid träd, trafikskyltar, trafikljus, parkeringsautomater, varuautomater, tredjeparts staket, bänkar, containrar, soptunnor, framför eller i närheten av nödutgångar och brandkårens byggnader, framför ingångar eller utgångar i zoner där det inte är tillåtet att stanna, i tillfartsvägar som leder till resecentrum, på cykelvägar, vid orienteringshjälpmedel för blinda, vid övergångsställen, inuti byggnader, på innergårdar i byggnader, vid andra fordon, i parker och andra grönområden, på platser där Fordonet skulle dölja reklam eller gatumöbler eller där en anläggnings funktion skulle försämras, i områden som är reserverade för lastning och avlastning eller på platser som är reserverade för andra användare eller tjänster eller i områden där parkering av Fordon skulle hindra användningen av utrymmet som krävs av rullstolsanvändare och personer med funktionsnedsättning.
(e) Fordon måste parkeras i allmänt tillgängliga områden och inte på platser som är svåra att komma åt, särskilt (såvida de inte tydligt anges som TIER-parkeringsplatser):
(i) privat område eller företagsområden;
(ii) innergårdar;
(iii) parkeringsgarage;
(iv) kundparkeringsplats, särskilt framför köpcenter, mataffärer, restauranger och barer;
(v) parkeringsplats vid universitet och andra offentliga anläggningar; eller
(vi) inomhusmiljöer.
(f) Dessutom får Fordon inte parkeras i områden som är föremål för parkeringsrestriktioner under vissa dagar eller tider på dygnet eller för specifika fordon. Detta gäller även parkeringsförbud som redan har meddelats av de lokala myndigheterna men som ännu inte har trätt i kraft, till exempel tillfälliga parkeringsförbud som gäller vid en framtida tidpunkt på grund av händelser eller husflyttare som påverkar platsen i fråga.
(g) Du är skyldig att tillhandahålla information om den exakta platsen där du parkerade ett Fordon om TIER begär det.

9. Betalning av hyresavgiften
(a) Du är skyldig att betala hyresavgiften för din användning av ett Fordon. Innan du ingår ett Fordonshyresavtal, visar TIER Appen upplåsningsavgiften för upplåsningen av Fordonet samt priset per minut för att använda Fordonet (inklusive tillämplig mervärdesskatt). Den totala hyresavgiften betalas när du avslutar Fordonshyresavtalet.
(b) Du kommer inte att debiteras för hyresavgiften om du av skäl utanför din kontroll inte kunde använda ett Fordon trots att det angavs tillgängligt i TIER Appen.
(c) Du kommer att debiteras för din användning av Fordon antingen per minut (bråkdelar av minuter debiteras som hela minuter) eller enligt villkoren för ett förbetalt paket. För köp av förbetalda paket gäller villkoren för förbetalda paket (tillgängliga på https://about.tier.app/tcs-pre...) utöver dessa Villkor.(d) TIER arbetar tillsammans med olika betaltjänstleverantörer. Betalningar görs enligt den betalningsmetod som du har valt i registreringsprocessen. Genom att ingå ett Fordonshyresavtal bekräftar du att du har rätt att bruka det angivna kontot med autogirering. Du ansvarar för att ditt valda betalningsmedel är tillräckligt för att täcka betalningen av hyran. Om en betalning inte kan göras på grund av brist på medel eller av andra skäl som du är ansvarig för, kan TIER ta ut en avgift för dess faktiska utgifter, såvida du inte kan visa att TIER inte har haft några kostnader eller erhållit mindre. Detta påverkar inte andra rättigheter och åtgärder tillgängliga för TIER enligt tillämplig lag.
(e) Du kan kvitta alla anspråk som du kan ha gentemot TIER mot TIERs anspråk mot dig endast i den utsträckning sådana motkrav är obestridda eller slutligt fastställda.

10. Uppdrag

TIER förbehåller sig rätten att överlåta sina fordringar på dig enligt avtalet till en tredje part, särskilt i syfte att driva in en fordran. Du kommer att underrättas om alla sådana överlåtelser. I sådant fall får du endast göra betalningar till den TIER överlåtit din skuld med befriande effekt, varigenom TIER förblir ansvarig för allmänna kundförfrågningar, klagomål etc.

11. Tillstånd att köra

(a) Du får endast köra Fordon om du har ett aktivt konto hos TIER.

(b) Du måste vara åtminstone 18 år gammal.

(c) Du måste kunna köra ett fordon utan att äventyra fotgängare eller fordonstrafik och i enlighet med tillämpliga trafikregler och allmänna ordningsregler. Du måste ha erfarenhet eller grundläggande färdigheter i att köra ett motordrivet fordon och du måste vara bekant med driften och säkerheten av användningen av motorfordonet.

12. Dina skyldigheter

(a) Du måste behandla Fordonet med vederbörlig försiktighet och hänsyn, följa gällande trafikregler och inte äventyra tredje parts rättigheter eller juridiska intressen genom din användning av Fordonet.

(b) Du måste särskilt:

(i) observera den maximala belastningsgränsen på 100 kg;

(ii) bära hjälm om det är obligatoriskt enligt lokala regler och föreskrifter;

(iii) inte lämna Fordonet obevakat under hyresperioden;

(iv) rapportera eventuella brister eller skador, särskilt om de orsakas av våld eller av en olycka, till TIER utan oskäligt dröjsmål från det att du blir medvetna om dem;

(v) se till, i den utsträckning du rimligen kan göra detta, att Fordonet endast används i sådant skick som är säkert att använda och säkert för gång- och fordonstrafik;

(vi) följa gällande vägtrafikregler när du kör ett Fordon. Vad gäller eBikes avslutas strömtillförsel när eBike når hastigtenen 15.5mph (maxhastigheten);

(vii) stoppa Fordonet omedelbart när en varningslampa visas eller en felsignal visas på displayen nära styrhandtagen och kontakta TIER för att ta reda på om resan säkert kan fortsättas; och

(viii) parkera Fordonet ordentligt i enlighet med punkt 8.

(c). Du får inte:

(i) åka ett Fordon under påverkan av alkohol eller droger eller mediciner som kan försämra din förmåga att framföra Fordonet (ett strikt förbud mot alkohol gäller – 0,0‰ blodalkoholavläsning);

(ii) använda ett Fordon för terrängkörning, motorsportevenemang eller tävlingar av något slag;

(iii) använda ett Fordon för fordonstest, för förarutbildning, för kommersiell transport av passagerare eller för kommersiell transport (t.ex. kurirer, matleveranser);

(iv) använda ett Fordon för att transportera lättantändliga, giftiga eller på annat sätt farliga material, i den mån volymen överstiger normala hushållsmängder;

(v) använda ett Fordon för att transportera föremål eller material som på grund av deras egenskaper, dimensioner, form eller vikt kan äventyra körsäkerheten eller skada Fordonet;

(vi) åka ett Fordon tillsammans med en eller flera personer,

(vii) använda ett Fordon för att begå brott; eller

(viii) godtyckligt utföra reparationer eller ombyggnader av något slag på ett Fordon eller låta en tredje part göra det.

(d) Av respekt för miljön, allmänheten och andra TIER-kunder ska du sträva efter att köra på ett sätt som är planerat , miljövänligt och inte slösaktigt med el.

13. Vad man ska göra vid olyckor

(a) Du måste rapportera alla olyckor med ett Fordon till TIER utan oskäligt dröjsmål.

(b) Efter en olycka måste du meddela polisen utan oskäligt dröjsmål och se till att polisen officiellt registrerar olyckan. Om polisen vägrar att registrera olyckan eller om det är omöjligt av någon annan anledning bör du meddela TIER om detta utan oskäligt dröjsmål och samordna med TIER om hur man ska gå vidare. Detta gäller oavsett om du själv orsakade olyckan eller om den orsakades av en tredje part. Du får inte lämna platsen för olyckan förrän:

(i) polisen har registrerat olyckan (eller, om polisen inte kan registrera olyckan, förrän du har meddelat TIER och följt TIERs rimliga instruktioner); och

(ii) alla åtgärder för att säkra bevis eller mildra skador som har överenskommits med TIER har genomförts vederbörligen.

(c). I händelse av en olycka med ett Fordon som körs av dig, får du inte ta ansvar eller göra något liknande erkännande. Om du antar eller erkänner ansvar trots detta förbud, kommer det att gälla uteslutande för dig och varken TIER eller dess försäkringsgivare är bundna av sådant erkännande eller antagande.

(d) Oavsett om du själv orsakade olyckan eller om den orsakades av en tredje part, kommer TIER att förse dig med ett formulär för att rapportera eventuella skador. Detta formulär måste vara fullständigt ifyllt och returneras till TIER inom sju dagar efter att du mottagit det, för tidsfristen att fylla i formuläret gäller den tidpunkten när formuläret skickades till TIER. Om skadeanmälningsformuläret inte skickas tillbaka till TIER före tidsfristen kan detta innebära att försäkringsgivaren inte behandlar – och eventuellt inte ansvarar för – olycksanspråket. Om försäkringsgivaren vägrar att lösa olycksanspråket enbart för att du missade tidsfristen för att återlämna formuläret kommer TIER, som ett resultat av detta, att rikta alla TIERs anspråk mot dig.

(e) Du är skyldig att tillhandahålla sanningsenlig information om en olycka, särskilt vart den inträffade.

14. TIERs ansvar

(a) TIER ersätter dig för förutsebar förlust och skada orsakad av TIER. Om TIER inte följer dessa Villkor är de ansvariga för den förlust eller skada du lider som är ett förutsebart resultat av det avtalsbrottet eller av att TIER inte använder rimlig omsorg och skicklighet. Förlust eller skada är förutsägbar om det antingen är uppenbart att det kommer att ske eller om det var rimligt förutsägbart för båda parter när avtalet ingicks.

(b) TIER utesluter eller begränsar inte sitt ansvar gentemot dig om det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada orsakat av TIERs vårdslöshet eller vårdslöshet från TIERs anställda, agenter eller underleverantörer; för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning eller för brott mot dina lagliga rättigheter.

(c) TIER är inte ansvariga för affärsförluster. Fordon tillhandahålls endast för privat bruk. Om du använder TIERs tjänster för kommersiellt eller affärsmässigt ändamål har TIER inget ansvar gentemot dig för inkomstförlust, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

15. Ditt ansvar

(a) Du ansvarar gentemot TIER för eventuella skador som du är ansvarig för. Detta inkluderar särskilt stöld, skada eller förlust av ett TIER-fordon som du ansvarar för. TIER har rätt att ersättas av dig för eventuella legitima krav från tredje part (inklusive juridiska kostnader) i den mån du inte täcks av din egna personliga försäkring.

(b) Du är ansvarig för alla överträdelser av trafikregler, allmänna ordningsregler och andra lagstadgade bestämmelser som du är ansvarig för i samband med din användning av ett Fordon. Du är ansvarig för eventuella påföljder, avgifter och kostnader och måste ersätta TIER för alla tredjepartskrav. För att undvika tvivel är du inte ansvarig om och i den utsträckning sådana påföljder, avgifter, kostnader eller anspråk är resultatet av din användning i enlighet med dessa Villkor för ett Fordon som är defekt.

(c) Du kommer inte att hållas ansvarig i den utsträckning en försäkringsgivare kompenserar skadan och inga krav riktas mot TIER.

(d) Ingen ansvarsbegränsning som överenskommits mellan TIER och dig avseende skador på ett Fordon gäller om du medvetet orsakat skadorna.

16. Tillfällig inaktivering av åtkomst till användarkonton och uteslutning från användning

(a) TIER kan tillfälligt inaktivera din åtkomst till ditt användarkonto om:

(i) uppgifter som är väsentliga för avtalsenligt resultat har tillhandahållits felaktigt i användarkontot;

(ii) du misslyckas med betalning av inte försumbara belopp, oavsett om du har meddelats om sådant misslyckande eller inte;

(iii) andra betydande avtalsbrott inträffar som du är ansvarig för; eller

(iv) du förlorar den personliga mobiltelefon som är associerad med ditt användarkonto, eller om den blir stulen från dig, eller om det på annat sätt blir möjligt för tredje part att göra obehörig användning av ditt användarkonto.

(b) TIER kommer att aktivera ditt användarkonto utan oskäligt dröjsmål när anledningen till avstängningen har åtgärdats.

(c) TIER kan förhindra din vidare användning av fordon om du upprepade gånger bryter mot dessa Villkor och om du inte har reagerat på ett varningsbrev innan TIER vidtar sådana åtgärder.

17. Användaravtalets löptid och uppsägning

(a) Användaravtalet ingås på obestämd tid och kan sägas upp av endera part skriftligen efter en uppsägningstid på två veckor före varje kalendermånadsslut.

(b) Vardera part kan säga upp Användaravtalet med omedelbar verkan vid avtalsbrott. TIER har rätt att säga upp Användaravtalet med omedelbar verkan om:

(i) du vid upprepade tillfällen inte fullgör betalningar till TIER, trots att du har meddelats av TIER om dessa uteblivna betalningar;

(ii) du tillhandahåller felaktig information eller döljer faktiska omständigheter under registreringsprocessen eller under ditt avtalsförhållande med TIER till den grad det skulle vara orimligt att förvänta sig att TIER fortsätter avtalsförhållandet;

(iii) trots att du har fått ett varningsbrev före åtgärden misslyckas du med att avstå från allvarliga överträdelser av dessa Villkor, eller misslyckas inom rimlig tid att korrigera eventuella befintliga konsekvenser av sådana överträdelser;

(iv) du kör ett Fordon under påverkan av alkohol eller droger;

(v) du avslöjar dina inloggningsuppgifter för ditt TIER-användarkonto till en annan person; eller

(vi) du försöker kopiera eller manipulera TIER Apppen.

18. Personlig information

(a) TIER samlar in och behandlar personuppgifter som rör dig i den mån sådana uppgifter krävs för att utföra TIERs rättigheter och skyldigheter enligt användningsavtalet. När du behandlar dina personuppgifter följer TIER tillämpliga lagstadgade bestämmelser, särskilt de i EUs allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

(b) För mer detaljer och information om omfattningen av insamling, lagring och behandling av personuppgifter som rör dig, se TIERs integritetspolicy som finns här: https://about.tier.app/privacy... /

19. Tvistelösning

Varje tvist angående tillämpningen eller tolkningen av dessa Villkor eller Användaravtalet ska avgöras av en svensk domstol i enlighet med svensk lag. Tvisten kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten ska lösas men ej bindande.

20. Slutbestämmelser

(a) Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Användaravtalet till tredje part utan föregående samtycke från TIER. TIER kan överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt Användaravtalet till ett annat företag eller juridisk person.

(b) För de fall TIER inte omedelbart uppmärksammar dig på att du inte gör något som du är skyldig att göra enligt dessa Villkor, eller om TIER dröjer med att vidta åtgärder mot dig i händelse av att du bryter mot dessa Villkor, kommer det inte att hindra TIER från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle.

(c) Om en domstol finner att en del av dessa Villkor är olagliga innebär inte det att resterande del av Villkoren ska påverkas. Var och en av styckena i dessa Villkor fungerar separat. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olagliga, ska de återstående bestämmelserna fortsatt vara tillämpliga och giltiga.

(d) Användaravtalet görs mellan dig och TIER. Ingen annan person har rätt att genomdriva någon av dess Villkor.

21. Kundtjänst och klagomål

Om du har några frågor, kommentarer, klagomål eller om du vill kontakta TIER av någon annan anledning kan du kontakta TIER via telefon, post eller e-post med följande kontaktuppgifter:

TIER Mobility Sweden AB

Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm

Telefon: +46 406688127

Email: support@tier.app