Back to countries

Select country

Select Page

🇸🇪Sweden

Last updated: 12.5.2022

Sweden - General Terms and Conditions for Prepaid Packages

Allmänna villkor för förskottsbetalade paket

§ 1 Ämne

TIER Mobility Sweden AB, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, Sverige, ("TIER") hyr ut elektroniska sparkcyklar ("TIER eScooters") och elektroniska cyklar ("TIER eBikes"). För tillhandahållande av TIERs tjänster använder TIER sin internetbaserade mobilapplikation ("TIER-app") med ett så kallat "free-floating"-koncept. Uthyrning sker endast till kunder som är vederbörligen registrerade i TIER-appen ("Kund"), endast efter befintlig tillgänglighet och endast inom ett särskilt definierat område ("Affärsområde") samt endast i Sverige. "Free-floating" betyder att TIER eScooters och/eller TIER eBikes finns tillgängliga inom Affärsområdet men inte på fasta platser.

Dessa allmänna villkor avseende förskottsbetalade paket ("Villkor") gäller för köp av så kallade förbetalda paket för användning av TIER eScooters och TIER eBikes ("TIER fordon") i TIER-appen. Dessa Villkor är knutna till och utgör en integrerad del av de allmänna villkor vilka tillämpas vid Kundens användning av respektive TIER fordon. I händelse av konflikt mellan dessa Villkor och de allmänna villkoren tillämpliga för respektive TIER fordon gäller, avseende förbetalda paket, dessa Villkor före de allmänna villkoren.

Kunden kan köpa olika förbetalda paket i TIER-appen. Dessa fungerar som kuponger och innebär att Kunden får det valda paketet till ett rabatterat pris (i förhållande till en vanlig resa i ett TIER fordon) vid inköpstillfället och Kunden kan sedan använda de köpta tjänsterna i det valda paketet från och med köptillfället (aktivering sker omedelbart efter köpet) vid användandet av TIER fordon i TIER-appen.

Förbetalda paket kan vara tillgängliga i form av pass som gör det möjligt för Kunden att erhålla rabatterat pris under en fast tidsperiod, från ett fast antal resor och / eller obegränsade resor och / eller fasta rabatter och andra fördelar under åkturerna ("Pass"), och i form av prenumerationer som är föremål för en automatisk förnyelse ("Prenumerationer").

Priset samt viktiga detaljer och begränsningar som gäller för förbetalda paket, inklusive men inte begränsat till (i) vilka TIER-fordon det valda förbetalda paketet kan användas för, (ii) varaktigheten av det förbetalda paketet ("Avtalsperioden"), (iii) begränsningar av det maximala antalet resor och / eller maximal längd av resor och, (iv) begränsningar av de tider och / eller dagar då det förbetalda paketet kan användas, kommer att meddelas till Kunden före köp av det förbetalda paketet. Om Kunden överskrider begränsningarna för det maximala antalet resor och / eller den maximala varaktigheten för resor som gäller för det förbetalda paketet, debiteras Kunden till det standardpris som anges i TIER-appen.

För vissa förbetalda paket tillkommer ytterligare kostnader utöver inköpspriset. Kunden kommer uttryckligen att informeras om alla kostnader och priser utöver inköpspriset för det förbetalda paketet innan det förbetalda paketet köps.

Användningen av ett förbetalt paket kan begränsas till det Affärsområde och / eller det land där det förbetalda paketet köptes ("Området").

Ytterligare detaljer om kontraktets föremål finns i den individuella beskrivningen av det förbetalda paketet i TIER-appen.

TIER förbehåller sig rätten att avbryta erbjudandet och / eller avsluta och / eller ändra Villkoren för ett förbetalt paket. Om Kunden har köpt ett Pass, förblir Passet giltigt under gällande förhållanden till slutet av Avtalsperioden. Kunder som har köpt en Prenumeration får fjorton (14) dagars skriftligt meddelande via e-post eller via appen innan sådana ändringar träder i kraft. Dessa ändringar träder i kraft under Kundens nästa faktureringsperiod. Kunden har rätt att säga upp Prenumerationen om Kunden inte vill fortsätta med de ändrade Villkoren.

§ 2 VILLKOR FÖR HUR AVTALTA OM FÖRSKOTTSBETALADE PAKET TRÄFFAS

Köp av ett förbetalt paket sker direkt i TIER-appen. Registrering i TIER-appen är obligatorisk för ett sådant köp.

Försäljning av förbetalda paket kan begränsas till vissa Affärsområden som visas i TIER-appen.

Genom att köpa ett förskottsbetalat paket samtycker Kunden till användarvillkoren och samtycker därmed även till de andra specifika villkor som meddelas när köpet av ett förskottsbetalat paket ingås.

Kunden kommer att informeras om den automatiska förnyelsen av Prenumerationen innan köpet slutförs. Dessa Prenumerationer förnyas automatiskt för samma tidsperiod och förblir giltiga, såvida de inte sägs upp i enlighet med avsnitt 8.

Innan Kunden lämnar ett anbud på ett förskottsbetalat paket, kommer Kunden erbjudas granska all information avseende köpet. För att korrigera eventuella fel kan Kunden återvända till köpet och göra ändringar.

Utbudet av förbetalda paket som presenteras i TIER-appen utgör inte ett bindande erbjudande från TIER till Kunden. Genom att klicka på knappen "Bekräfta Betalning" lämnar Kunden ett bindande anbud att köpa tjänsterna. Under beställningsprocessen godkänner Kunden även giltigheten av dessa Villkor.

Ett bindande avtal för köpet av det förskottsbetalade paketet som ingår i Kundens beställning slutförs när Kundens beställning accepteras. Köpeavtalet för förbetalda paket ingås när respektive förbetalt paket görs tillgängligt för visning i TIER-appen med meddelandet "Bekräftat".

Köpeskillingen förfaller omedelbart.

Dessa Villkor och alla andra tillämpliga villkor för användning av TIER-fordon finns tillgängliga för granskning och nedladdning i sin nuvarande version på webbplatsen about.tier.app. TIER skickar även dessa till Kunden i textform på begäran.

§ 3 BETALNING

Alla priser är i euro eller lokal valuta och inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten till gällande valutakurs. Priserna som publiceras i TIER-appen vid beställningstillfället ska gälla.

Kunden kan välja mellan de betalningsmetoder som presenteras när orderprocessen är klar. För återbetalningar använder TIER alltid samma betalningsmetod som Kunden använde för den ursprungliga transaktionen.

TIER arbetar tillsammans med olika betaltjänstleverantörer. Betalningar sker enligt Kundens valda betalningsmetod. Efter avtalets fullbordande bekräftar Kunden att Kunden har rätt att disponera över det angivna kontot. Kunden måste se till att Kundens betalningsmedel är tillräckliga. Om en betalning inte kan tas ut på grund av att betalningsmedel saknas eller av andra skäl som Kunden är ansvarig för, får TIER fakturera Kunden för betalning av de faktiska kostnaderna som uppstått eller enligt listan över avgifter på TIERs webbplats (tillgänglig på: about.tier.app/how-tier-works/e-mopeds/prices), såvida inte Kunden kan visa att TIER inte haft några eller endast mindre kostnader till följd av Kundens uteblivna betalning. TIER har rätt att kräva skadestånd från Kunden utöver eventuell ersättningen enligt ovan.

Ytterligare avgifter kan tillkomma beroende på vilket typ av paket som valts av Kunden. Kunden kommer att informeras om detta innan köpet av det förskottsbetalade paketet.

Om Kunden köper en Prenumeration, förnyas Prenumerationen automatiskt i början av varje faktureringsperiod som gäller för Prenumerationen. Genom att köpa en Prenumeration bemyndigar Kunden TIER att automatiskt ta ut den återkommande avgiften för Prenumerationen genom den betalningsmetod som används av Kunden för köp av Prenumerationen eller någon annan betalningsmetod som är tillgänglig i den app som Kunden valt.

Om Kunden inte vill förnya Prenumerationen kan Kunden när som helst säga upp Prenumerationen i enlighet med avsnitt 8. Avgifter som debiteras enligt denna klausul återbetalas inte.

Kunden har laglig rätt att använda och godkänna transaktioner genom den angivna betalningsmetoden. Om TIER misstänker att informationen som Kunden tillhandahåller beträffande betalningsmetoden är felaktig eller förfalskad, kan TIER efter förvarning blockera Kundens konto, så att Kunden inte kan använda hela eller delar av TIERs tjänster förrän frågan är utredd till TIERs tillfredställelse.

4. Kvittning, reklamation och överlåtelse av fordran

Kunden får kvitta alla anspråk som Kunden kan ha gentemot TIER, endast i den utsträckning sådana motkrav är obestridda eller slutgiltigt fastställda.

Kunden har endast rätt att innehålla betalning till Tier i den utsträckning Kundens motkrav är ostridigt eller lagligen fastställts.

TIER förbehåller sig rätten att överlåta sina fordringar från detta avtalsförhållande till en tredje part, i syfte att driva in fordran mot Kunden. Kunden kommer att informeras i god tid om ett sådant uppdrag. I det här fallet får Kunden endast göra betalningar till mottagaren med skuldavskrivande effekt, varigenom TIER förblir ansvarig för allmänna Kundförfrågningar, klagomål etc.

§ 5 FÖRBUD MOT ÖVERFÖRING TILL ANDRA ANVÄNDARKONTON OCHANVÄNDNINGSMISSBRUK

Förbetalda paket får inte överföras till andra användarkonton, eftersom de förbetalda paketen är direktlänkade till Kundens användarkonto. Det är förbjudet för Kunder att förse tredje part med inloggningsuppgifterna till sitt användarkonto (användarnamn, lösenord, PIN-kod), även om tredje part är Kund själv.

Kunden får inte missbruka och / eller missbruka de förbetalda paketen eller begå bedrägerier mot TIER.

Kunden ska använda de förbetalda paketen inom gränserna för användningsområdet användningen, om tillämpligt.

§ 6 ANSVAR

Parterna ska vara ansvariga gentemot varandra i enlighet med tillämplig lag om motparten gör anspråk på skadestånd baserad på motpartens uppsåt eller grova vårdslöshet, inklusive uppsåt eller grov vårdslöshet från företrädare eller ställföreträdare av avtalsmotpart.

I den mån TIER anklagas för försumlig överträdelse av en primär avtalsförpliktelse, vars fullgörande är väsentlig betydelse för ett korrekt genomförande av avtalet och vars överträdelse äventyrar syftet med avtalet, är skadeståndsansvaret begränsat till den förutsebara, vanligtvis förekommande skadan.

Ansvaret för skada på liv, kropp eller hälsa orsakad av vårdslöshet påverkas inte.

Ansvar enligt lagen om produktansvar förblir opåverkad.

Ansvaret för TIER för brott mot den grundläggande dataskyddsförordningen (Art. 82) förblir också opåverkad.

I övrigt har TIER inget ansvar gentemot Kunden.

§ 7 TILLFÄLLIG AVSTÄNGNING AV ANVÄNDARKONTO OCH UTESLUTNING FRÅN ANVÄNDNING

TIER kan tillfälligt stänga av Kundens användarkonto

om uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av avtalet inte anges korrekt i användarkontot;

om TIER misstänker att någon information som tillhandahålls av Kunden är felaktig eller bedräglig;

om Kunden är i efterskott med betalningar av ett icke obetydligt belopp trots tidigare påminnelser;

i händelse av andra betydande överträdelser av dessa Villkor som Kunden ansvarar för;

om Kunden har tappat sin mobiltelefon kopplad till användarkontot, om mobiltelefonen har stulits från Kunden eller om det finns någon annan möjlighet till obehörig användning av användarkontot av tredje part;

om TIER har rimliga skäl att tro att Kunden har begått ett väsentligt kontraktsbrott mot dessa Villkor, inkluderat men inte begränsat till avsnitt 5.

TIER kommer att upphäva avstängningen av Kundens konto när Kundens beteende i strid med avtalet har åtgärdats.

I fall av tillfällig eller permanent avstängning av Kundens konto kan Kunden inte använda de förbetalda paketen. Om användaravtalet för TIER-appen sägs upp av TIER är användningen av de förbetalda paketen utesluten. Kunden erhåller inte någon ersättning från TIER med anledning av avstängningen – på grund av Kundens tidigare avtalsbrott.

§ 8 UPPSÄGNING

Pass kommer att avslutas antingen när (i) användningen av maximalt tillåtna resor uppnåtts, eller (ii) vid slutet av dess avtalsperiod, beroende på vilket som inträffar först.

Om Kunden har köpt en Prenumeration kan Kunden avbryta förnyelsen av Prenumerationen upp till tjugofyra (24) timmar före nästa planerade betalning. Kunden kommer att kunna fortsätta använda förbetalda pakettjänster till slutet av den då aktuella faktureringsperioden.

Om Kunden har köpt en Prenumeration har TIER rätt att säga upp Prenumerationen genom att ge Kunden fjorton (14) dagars skriftlig uppsägning via e-post och/eller appen.

TIER kan avbryta det förbetalda paketet med beaktande av en rimlig uppsägningstid, om Kunden väsentligt bryter mot dessa Villkor, särskilt avsnitt 3 punkt 7 och avsnitt 5, såvida inte Kunden kan påvisa att den bakomliggande anledningen till TIERs uppsägning inte varit Kundens ansvar eller fel.

TIER kan utesluta Kunden från användning, om Kunden har handlat på ett sätt som strider mot dessa Villkor och inte har agerat efter uppmaning från TIER att åtgärda överträdelsen av dessa Villkor.

§ 9 ÅTERKALLANDERÄTT FÖR FÖRBETALDA FÖRPACKNINGAR

Som konsument har Kunden en ångerrätt om fjorton (14) dagar från köpet av det förbetalda paketet, enligt följande instruktioner.

INSTRUKTIONER FÖR UTÖVANDET AV ÅNGERÄTT

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att ångra ingåendet av detta avtal inom fjorton (14) dagar efter att du köpt det förbetalda paketet. Ångerperioden gäller fjorton dagar från dagen för avtalets ingående.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss (TIER Mobility Sweden AB, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, Tel: +46 406688127, e-post: info@tier.app) om ditt beslut att ångra ingåendet av detta avtal. Du kan använda bifogad formulärmall för att utöva din ångerrätt, men det är ej obligatoriskt.

Det räcker att skicka en anmälan om utövandet av din ångerrätt före utgången av ångerperioden för att utöva ångerrätten.

KONSEKVENSER AV UTÖVANDET AV ÅNGERÄTT

Eftersom de förbetalda pakettjänsterna startar omedelbart efter det att köpet har bekräftats accepterar Kunden att Kunden vid utövandet av denna ångerrätt har rätt till återbetalning som står i proportion till de tjänster som redan tillhandahållits när Kunden meddelar TIER om utövandet av ångerrätten, jämfört till den totala mängden tjänster som tillhandahålls under det förbetalda paketet. Om Kunden utnyttjar denna ångerrätt kommer TIER att återbetala Kunden omedelbart och senast fjorton (14) dagar från den dag då TIER får ett meddelande om att Kunden utövat sin ångerrätt. För denna återbetalning använder TIER samma betalningsmedel som Kunden använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen avtalats med Kunden. Kunden kommer inte att debiteras för denna återbetalning.

AVSLUT PÅ ÅNGERRÄTTEN

(Om du önskar säga upp avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).

FORMULÄR FÖR UTÖVANDE AV ÅNGERRÄTT

Till:

TIER Mobility Sweden AB, Östermalmstorg 1,

114 42 Stockholm

Sverige,

Tel: +46 406688127,

e-mail: info@tier.app

Återkallelse

Jag / vi (*) vill härmed ångra ingåendet av det avtal som jag / vi (*) har ingått för köp av följande varor (*) / för tillhandahållandet av följande tjänst (*):

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Order Nr:

_______________________________________

Beställd den: (*) /mottagen den (*):

_______________________________________

Kundens namn:

_______________________________________

Kundens adress:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Kundens signatur

(endast för pappers meddelanden)

_______________________________________

Datum:

_______________________________________

(*) Ta bort om ej tillämpligt.

§ 10 DATASKYDD

TIER samlar in och behandlar dem för tjänsten och transaktionen nödvändiga personuppgifterna från Kunden. Vid behandling av Kundens personuppgifter följer TIER tillämpliga lagar och förordningar, särskilt bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Gällande detaljer och omfattning av insamling, lagring och behandling av Kundens personuppgifter hänvisas till TIERs Integritetspolicy vilken tillhandahålls på TIERs hemsida.

§ 11 SLUTGILTIGA BESTÄMMELSER

Svensk lag tillämpas för avtal mellan Kunden och TIER.

Om Kunden agerar i egenskap av juridisk person eller om Kunden inte har hemvist i Sverige, ska Stockholm vara behörig domstolsort för tvister som härrör från och i samband med användningsavtalet och/eller hyresavtalet. Indispositiva bestämmelser om behörig domstol förblir opåverkade.

Kunden får endast överföra fordringar eller andra rättigheter från ovanstående kontrakt till tredje part med föregående skriftligt samtycke från TIER.

För det fall någon bestämmelse i dessa Villkor visar sig vara ogiltig eller inte kan verkställas av en domstol, ska denna bestämmelse uteslutas från dessa Villkor och de återstående Villkoren ska fortsatt äga giltighet och verkställbarhet i den utsträckning som tillåts av lag.

§ 12 KUNDTJÄNST / KLAGOMÅL

Kunden kan kontakta följande kontaktuppgifter per brev, telefon eller e-post vid frågor, kommentarer, klagomål eller för att göra andra uttalanden:

TIER Mobility Sweden AB, Östermalmstorg 1114 42, Stockholm, Sverige

Tel: +46 406688127

E-mail: info@tier.app

TIER har inte åtagit sig att följa någon särskild uppförandekod.