Safety

Cities

Regeringen riskerar slå undan benen för delad mikromobilitet och hållbara transporter

June 3, 2022

By Dan Nerén, Senior Public Policy Manager - Nordics

blog

Regeringen riskerar slå undan benen för delad mikromobilitet och hållbara transporter i Sverige

Delad mikromobilitet har på kort tid bidragit till nya möjligheter att resa hållbart i städer. Teknisk innovation möjliggör förbättring kring parkering och säkerhet, utan att kraftigt försämra användarvänligheten. Samtidigt planerar Sveriges regering att införa teknikfientlig reglering som bromsar innovation för grön omställning.

Regeringen har föreslagit att elsparkcyklar från och med 1 augusti i år endast kan få parkeras vid cykelställ och i utvalda parkeringsytor som kommunen eventuellt allokerar. Beslutet kring förslaget väntas tas innan sommaren, där utfallet riskerar att kraftigt hämma utvecklingen för delad friflytande mikromobilitet. Tjänsten har på kort tid blivit ett populärt färdsätt genom att erbjuda möjligheten att parkera nära slutmålet. Förra året genomfördes fler än 26 miljoner resor och totalt närmare 48 miljoner resta kilometer med delade elsparkcyklar endast i Sverige. Det planerade parkeringsförbudet försämrar således en mobilitetstjänst som används av hundratusentals svenskar.

Flera kritiska till det nya förslaget

TIER håller med om att det finns utmaningar kring parkering av elsparkcyklar. Men det är olyckligt att regeringen bortser från möjligheter att öka ordningen med hjälp av nya tekniska lösningar, smart reglering samt genom dialog och samverkan anpassat efter var kommuns lokala förutsättningar.

Förslaget går emot Transportstyrelsens utredning och har bland annat kritiserats av Transportstyrelsen, Trafikanalys, Åklagarmyndigheten och Region Stockholm. Regeringens underlag brister i bakomliggande analys; Infrastrukturdepartementet har inte redovisat genomförbarheten av förslaget.

I många städer finns idag en underkapacitet på cykelställ. Det gäller även klassiska cykelstäder där ställen redan är överbelastade. För att få till nya parkeringsytor krävs ett enormt arbete från kommunens sida i att identifiera, budgetera och ta beslut. Regleringen kommer skapa bieffekter för cyklister, samtidigt som elsparkcyklister får det mycket svårare att parkera vilket hämmar omställningen till hållbara transporter.

Utmaningen med parkering måste skyndsamt lösas men utvecklingen går blixtsnabbt med nya tekniska lösningar som bidrar till ordning och reda. Det är olyckligt att politiken då tar den enkla vägen och inför teknikfientlig reglering som hämmar innovation för grön omställning och indirekt tar bort möjligheterna för en ny typ av transporttjänst att utvecklas.

Vi vill arbeta tillsammans med kommunerna för att steg för steg på bygga ut parkeringsplatser för delad mikromobilitet – helst på ytor som idag upptas av bilar. Enligt en studie från Fastighetsägarna, Hyresgästförening och Naturskyddsföreningen finns det idag mer parkeringsyta för bilar än boyta i Sverige.

Lapptäcke av regleringar istället för nödvändigt helhetsgrepp

TIER finns idag i över 530 städer i 33 länder samt med en total fordonsflotta på över 300 000 delade mikromobilitetsfordon. Vår erfarenhet är att städer som upphandlar delad mikromobilitet får bättre ordning och förutsättningar att lösa utmaningar samt lättare att tillvarata den fulla potentialen av delad mikromobilitet.

Nära 90 europeiska städer har redan upphandlat delade elsparkcyklar, däribland Paris, London och Oslo. Det innebär att alla operatörer bjuds in att konkurrera om licens för att få bedriva verksamhet i staden. Urvalen sker vanligtvis baserat på operatörernas lösningar kopplat till områden som trafiksäkerhet, parkering, arbetsvillkor och hållbarhet.

De operatörer som vinner en licens får bättre förutsättningar att fördjupa lokala samarbeten och incitamenten till lokala investeringar ökar. Samtidigt minskar mängden stillastående elsparkcyklar när färre operatörer placerar ut sina fordon i trafikerade områden.

TIER ser tydligt att upphandling leder till ökad ordning. Sverige ligger efter i den här utvecklingen trots att det finns ett EU-harmoniserat upphandlingsverktyg lämpligt för det ändamål, så kallade tjänstekoncessionsupphandlingar. Dock behöver regeringen ta tag i frågan kring exklusivitet, Det idag finns en viss osäkerhet beträffande möjligheten att säkerställa exklusivitet som normalt garanteras i ett antal år för de bolag som vunnit en upphandling av detta slag.

TIER menar ändå att kommuner, i synnerhet de större, skyndsamt borde gå vidare och pröva möjligheten att genomföra upphandlingar av delade elsparkcyklar. En lösning som inte kostade staden någonting men istället ger möjligheten att kravställa för att säkerställa bästa möjliga tjänster för kommunen och dess invånare. Kortsiktigt kan eventuellt ordningslagen vara ett användbart verktyg, men samtidigt behöver regeringen göra sin hemläxa och ta fram lagstiftning som gör det möjligt för kommuner att genomföra ordentliga upphandlingar som i resten av Europa.

Parkeringsförbudet riskerar att bli början på ett lapptäcke av regleringar. Vad Sverige behöver är en lagstiftning som tar ett helhetsgrepp kring delad mikromobilitet med sikte på att låsa upp tjänstens fulla potential.

Delad mikromobilitet, en pusselbit i klimatomställningen

Den svenska transportsektorns klimatmål innebär att utsläppen ska minska med 70 procent till år 2030. Sektorn står för 30 procent av de totala utsläppen i Sverige och Trafikverket bedömer att biltrafiken måste minska med 10-20 procent. Delad mikromobilitet är ännu en ung tjänst med potential att bidra till att kraftigt förändra resandet i städer. Trots att tjänsten bara har funnits i knapp 4 år lyfte FN:s klimatpanel IPCC i sin senaste rapport fram delad mikromobilitet som en av flera pusselbitar i klimatomställningen, parallellt med behovet av ny stadsplanering.

International Transport Forum (ITF), som rådger transportministrar på global nivå, har vid flera tillfällen lyft fram hur delad mikromobilitet kan bidra till minskat bilberoende i städer. ITF menar att stadsytor bör fördelas om från bilar till cykel och andra former av mikromobilitet för att öka säkerheten och bidra till en hållbar omställning.

I slutet av 2021 släppte OECD en rapport som fokuserar på designåtgärder för att accelerera klimatomställningen. Precis som IPCC lyfter OECD fram behovet av att anpassa stadsplanering för minskat bilberoende. Författarna rekommenderar även att politiker ska främja en omställning till delad mobilitet, och i synnerhet en utbyggnad av delad mikromobilitet som bidrar till ökad tillgänglighet i kollektivtrafiksystemen.

Utmaningen med parkering måste lösas men utvecklingen i vår bransch går blixtsnabbt med nya tekniska lösningar som bidrar till ordning och reda. TIER arbetar ständigt för att hitta de bästa tekniska lösningarna utan att göra avkall på användarvänligheten. Låt oss därför gemensamt fokusera på att gynna en hållbar samhällsutveckling där olika transportslag och tekniker kompletterar varandra och som främjar innovation, i linje med den gröna omställningen av våra städer.

Elsparkcyklar – och delad mikromobilitet i stort – är här för att stanna och kommer fortsätta att i allt högre utsträckning bidra till att Sverige når transportsektorns klimatmål. Låt oss därför säkerställa att delad mikromobilitet får möjligheten att utvecklas till en än mer integrerad del av den gröna omställningen i Sverige.