Back to countries

Select country

Select Page

馃嚜馃嚫Spain

Last updated: 2.20.2024

Spain - General Terms and Conditions for Prepaid Packages (CAT)

CONDICIONS GENERALS APLICABLES A PAQUETS PREPAGAMENT

1. OBJECTE

(1) TIER Mobility Spain, S.L.U. (d鈥檃ra endavant "TIER"), societat de nacionalitat espanyola domiciliada, a efectes de notificacions, a carretera Fuencarral-Alcobendas Km 3,800 - Arbea Campus (Alcobendas) i NIF n煤mero B88226865, proveeix serveis de lloguer de patinets equipats amb un motor el猫ctric (en endavant "Patinet TIER") i bicicletes de pedaleig assistit (d鈥檃ra endavant "Bicicleta TIER") (d鈥檃ra endavant denominats col路lectivament "Vehicles TIER"), a trav茅s de la seva aplicaci贸 per a tel猫fons m貌bils compatibles amb la web (d鈥檃ra endavant, "App TIER"). Els Vehicles TIER es lloguen 煤nicament a clients degudament registrats a l鈥橝pp TIER (d鈥檃ra endavant, "Client"), en funci贸 de la seva disponibilitat i 煤nicament en un territori definit (d鈥檃ra endavant, "Zona Operativa") a Espanya.

(2) Aquestes condicions generals (d鈥檃ra endavant "Condicions Generals") s鈥檃pliquen a la compra de passis i subscripcions per a l鈥櫭簊 dels Vehicles TIER a l鈥橝pp TIER ("Paquets Prepagament"). Aquestes Condicions Generals s鈥檃djunten i formen part de les Condicions Generals d鈥櫭歴 ("CGU") aplicables a l鈥櫭簊 del Vehicle TIER. En cas que es produeixi alguna contradicci贸 entre les presents Condicions Generals i les CGU aplicables als Vehicles TIER en q眉esti贸, prevaldran les presents Condicions Generals pel que fa als Paquets Prepagament.

(3) El Client pot adquirir Paquets Prepagament a trav茅s de l鈥檃plicaci贸 TIER. Aquests Paquets Prepagament permeten al Client utilitzar els serveis TIER a un preu redu茂t (en comparaci贸 amb el cost d鈥檜n trajecte ordinari en un Vehicle TIER) i utilitzar de seguida els serveis adquirits (activaci贸 immediata despr茅s de la compra) a l鈥橝pp TIER.

(4) Els Paquets Prepagament estan disponibles en forma de passis que permeten al Client gaudir, durant un per铆ode de temps determinat, d鈥檜n nombre fix de trajectes i/o de trajectes il路limitats i/o de descomptes fixos i altres avantatges ("Passis") , i en forma de subscripcions renovables t脿citament (鈥淪ubscripcions鈥).

(5) El preu, les restriccions i tota informaci贸 relativa als Paquets Prepagament, incloent per貌 sense limitar-se a: (i) els Vehicles TIER que poden ser utilitzats sota el Paquet Prepagament seleccionat, (ii) la durada del Paquet Prepagament (el " Per铆ode contractual"), (iii) les limitacions en el nombre m脿xim de viatges i/o la durada m脿xima dels esmentats viatges i, (iv) les limitacions en les hores i/o dies en qu猫 es pot utilitzar el Paquet Prepagament seran comunicats al Client abans de la compra del Paquet Prepagament. Si el Client supera les limitacions aplicables al Paquet Prepagament, se li facturar脿 segons les tarifes d鈥櫭簊 vigents especificades a l鈥橝pp TIER per al Vehicle TIER seleccionat.

(6) Per a determinats Paquets Prepagament es podran facturar c脿rrecs addicionals al preu de compra. Abans de la compra el Client ser脿 informat de forma expressa del pagament i de les taxes que s鈥檃plicaran a m茅s a m茅s del preu de compra del Paquet Prepagament.

(7) L鈥櫭簊 d鈥檜n Paquet Prepagament podr脿 estar limitat a una Zona Operativa i/o al pa铆s on va ser adquirit (el 鈥淧er铆metre鈥).

(8) Tota la informaci贸 suplement脿ria sobre un Paquet Prepagament i la seva adquisici贸 podr脿 ser consultada a la descripci贸 individual del Paquet Prepagament disponible a l鈥橝pp TIER.

(9) TIER es reserva el dret de suspendre l鈥檕ferta i/o rescindir i/o modificar els termes i condicions del Paquet Prepagament, incloent les presents Condicions Generals. Els clients que hagin adquirit una Subscripci贸 rebran una notificaci贸 pr猫via a aquest efecte, per correu electr貌nic o a trav茅s de l鈥橝pp TIER, catorze (14) dies abans de la data d鈥檈ntrada en vigor d鈥檃questes accions. Un cop esgotat aquest termini, les modificacions entraran en vigor en el seg眉ent per铆ode de facturaci贸 del Paquet Prepagament adquirit pel Client. Si el Client no est脿 d鈥檃cord amb aquests canvis, 茅s lliure de donar de baixa la seva Subscripci贸. Si el Client ha adquirit un Passi, aquest continuar脿 sent v脿lid segons les condicions vigents al moment de la compra fins al final del Per铆ode contractual.

2. CONTRACTACI脫

(1) El contracte per la compra d鈥檜n Paquet Prepagament se subscriu de forma directa a l鈥橝pp TIER. L鈥橝pp TIER funciona amb iOS 13 o posterior i amb Android 7 o posterior. La inscripci贸 a l鈥橝pp TIER conforme als requisits fixats a les CGU 茅s necess脿ria per adquirir Paquets Prepagament. Cada vegada que es descarrega l鈥橝pp TIER, es comprova autom脿ticament que el tel猫fon m貌bil compleix els requisits esmentats.

(2) La disponibilitat de Paquets Prepagament pot estar limitada a determinades Zones Operatives, segons s鈥檌ndiqui a l鈥橝pp TIER.

(3) En adquirir un Paquet Prepagament, el Client accepta les presents Condicions Generals, com tamb茅 les altres condicions relatives al Paquet Prepagament comunicades al moment de la compra via l鈥橝pp TIER.

(4) En cas de compra d鈥檜na subscripci贸, aquesta es renovar脿 t脿citament per la mateixa durada i continuar脿 en vigor, llevat que es rescindeixi de conformitat amb l鈥檃rticle 8 de les presents condicions generals.

(5) Abans de comprar un Paquet Prepagament, la informaci贸 introdu茂da pel Client es mostrar脿 en forma de vista pr猫via perqu猫 aquest pugui comprovar-la. Per corregir qualsevol error, el Client pot tornar a la p脿gina principal i fer els canvis necessaris.

(6) Les opcions de Paquets Prepagament disponibles a l鈥橝pp TIER no constitueixen una oferta vinculant de TIER per al Client. En fer clic al bot贸 "Confirmar pagament" (o similar) d鈥檜n Paquet Prepagament, el Client presenta una oferta vinculant de compra dels serveis seleccionats. Durant el proc茅s de compra, el Client tamb茅 accepta aquestes Condicions Generals.

(7) El contracte per a la compra del Paquet Prepagament es conclou quan el Paquet Prepagament figura disponible a l鈥橝pp TIER mitjan莽ant el missatge "Confirmat" (o similar).

(8) El preu de compra s鈥檋a de pagar immediatament.

(9) La compra d鈥檜n Paquet Prepagament no comporta un dret per al Client d鈥檈xigir de TIER un lloguer individualitzat a la seva lliure i sola elecci贸, per tal com aquesta possibilitat queda limitada a la disponibilitat existent de vehicles.

(10) Les presents Condicions Generals i qualssevol altres condicions generals aplicables a l鈥櫭簊 dels Vehicles TIER estan disponibles per a consulta i desc脿rrega en la seva versi贸 actual al lloc web de TIER https://www.tier.app/terms-and....

3. PAGAMENT

(1) Tots els preus s鈥檈xpressen en euros o en la moneda local i inclouen l鈥檌mpost sobre el valor afegit aplicable. S鈥檃plicaran els preus o c脿rrecs que estiguin en vigor a l鈥橝pp TIER al moment de la compra.

(2) El Client pot triar entre els m猫todes de pagament que es mostren al final del proc茅s de compra. En cas de reembossament, TIER utilitzar脿 el m猫tode de pagament utilitzat pel Client per a la transacci贸 inicial.

(3) TIER col路labora amb diferents prove茂dors de serveis de pagament. Els pagaments s贸n efectuats segons el m猫tode de pagament escollit pel Client. En subscriure el contracte, el Client confirma que 茅s titular i/o est脿 autoritzat a disposar del m猫tode de pagament mitjan莽ant d猫bit directe. El Client ha d鈥檃ssegurar-se que disposa de prou fons. Si un pagament no pot 茅sser efectuat per insufici猫ncia de fons o per altres raons imputables al Client, TIER podr脿 cobrar al Client despeses addicionals.

(4) Si el Client adquireix una Subscripci贸, aquesta es renovar脿 t脿citament al comen莽ament de cada per铆ode de facturaci贸. En adquirir una Subscripci贸, el Client autoritza TIER a facturar autom脿ticament el preu de la Subscripci贸 utilitzant el m猫tode de pagament utilitzat per adquirir la Subscripci贸 o per un altre m猫tode de pagament disponible a l鈥橝pp TIER seleccionat pel Client.

(5) Si el Client no desitja renovar la seva Subscripci贸, podr脿 donar-la de baixa en qualsevol moment d鈥檃cord amb l鈥檃rticle 8 d鈥檃questes Condicions Generals. Els costos facturats en virtut d鈥檃questa cl脿usula no s贸n reembossables.

(6) El Client declara que t茅 el dret legal d鈥檜tilitzar el m猫tode de pagament prove茂t i que autoritza les transaccions rellevants. Si TIER sospita que la informaci贸 proporcionada pel Client en relaci贸 al m猫tode de pagament 茅s inexacta o fraudulenta, TIER podr脿 desactivar o bloquejar l鈥檃cc茅s al compte d鈥檜suari, impossibilitant el Client de continuar utilitzant els serveis de TIER, de forma total o fins que aquesta situaci贸 s鈥檃clareixi a satisfacci贸 de TIER.

4. CESSI脫

TIER es reserva el dret de cedir a un tercer els drets que li corresponen en virtut de la present relaci贸 contractual, en particular als efectes del cobrament de deutes. Els clients seran informats de qualsevol cessi贸 d鈥檃quest tipus. El Client 煤nicament podr脿 realitzar el pagament amb efecte alliberador al cessionari, mentre que TIER seguir脿 sent responsable de les consultes generals del Client, reclamacions, etc. Cap cessi贸 per part de TIER dels seus drets de cobrament no suposar脿 una reducci贸 dels drets del client.

5. NO TRANSFER脠NCIA I 脷S INDEGUT

(1) Els Paquets Prepagaments no es poden transferir a altres comptes d鈥檜suari, ja que estan directament vinculats al compte d鈥檜suari del Client. L鈥櫭簊 dels Paquets Prepagaments 茅s personal i intransferible, i no n鈥檈st脿 permesa la cessi贸, ni tan sols a t铆tol temporal, a tercers. 脡s responsabilitat del Client adoptar les mesures necess脿ries per a custodiar les dades d鈥檃cc茅s evitant l鈥櫭簊 de Paquets Prepagaments per part de tercers. Els Clients no estan autoritzats a comunicar les dades d鈥檃cc茅s al seu compte d鈥檜suari (nom d鈥檜suari, contrasenya, codi PIN) a tercers, fins i tot si aquests tercers igualment s贸n Clients.

(2) El Client es compromet a no fer 煤s indegut i/o indiscriminat del Paquet Prepagament, i a no cometre cap frau contra TIER.

(3) El Client nom茅s podr脿 utilitzar el Paquet Prepagament dins del Per铆metre, si escau.

6. RESPONSABILITAT

(1) La responsabilitat de TIER es limita als conceptes i imports coberts per l鈥檃sseguran莽a contractada per TIER. En cas que els danys soferts no estiguin coberts per l鈥檃sseguran莽a contractada, la responsabilitat total de TIER es limitar脿 a l鈥檌mport del dany emergent causat efectivament en relaci贸 amb el contracte en q眉esti贸.

(2) TIER no 茅s responsable davant del Client per:

a) qualsevol p猫rdua i/o dany sofert pel Client en la mesura que es derivi de l鈥檌ncompliment d鈥檃questes Condicions Generals per part del Client o de tot altre esdeveniment m茅s enll脿 del control raonable de TIER; o

b) qualsevol p猫rdua de beneficis, lucre cessant o frustraci贸 d鈥檈xpectatives.

(3) Aix貌 no exclou la responsabilitat de TIER per dol o neglig猫ncia greu, o dels seus empleats o agents, o, llevat dels casos de for莽a major, per l鈥檌ncompliment d鈥檜na obligaci贸 consistent en una de les prestacions principals del contracte subscrit. Aix貌 no exclour脿 ni limitar脿 la responsabilitat de TIER en cas de mort o de lesions f铆siques resultants d鈥檜n acte o omissi贸 dolosos per part seva.

8. DESACTIVACI脫

(1) TIER podr脿 bloquejar temporalment el compte d鈥檜suari del Client en els casos seg眉ents:

a) si la informaci贸 de registre aportada per a l鈥檈xecuci贸 del contracte ha estat proporcionada de forma incorrecta al compte d鈥檜suari, en particular si TIER sospita que la informaci贸 de registre o de compra transmesa pel Client 茅s inexacta o fraudulenta;

b) si el client es retarda en el pagament de m茅s de 0,1 euros;

c) si es produeixen altres incompliments contractuals significatius de qu猫 sigui responsable el Client i que puguin causar danys a TIER o a qualsevol altre tercer;

(2) TIER procedir脿 a desbloquejar el compte d鈥檜suari una vegada que el comportament contrari al que preveuen aquestes Condicions Generals per part del Client o el motiu de desactivaci贸 temporal s鈥檋agi resolt.

(3) En cas de bloqueig temporal o permanent del compte d鈥檜suari del Client, els Paquets Prepagaments no es podran utilitzar. La rescissi贸 per part de TIER del contracte d鈥櫭簊 de l鈥橝pp TIER implica que els Paquets Prepagaments no podran ser utilitzats pel Client. Per conseg眉ent, el Client no tindr脿 dret a fer cap reclamaci贸 contra TIER en relaci贸 amb la impossibilitat d鈥檜tilitzar el servei i/o els Paquets Prepagaments.

8. TERMINACI脫

(1) El Passis romandr脿 en vigor fins a l鈥檕curr猫ncia de qualsevol dels esdeveniments seg眉ents: (i) una vegada s鈥檋agin utilitzat el nombre m脿xim de viatges permesos, o (ii) la finalitzaci贸 del Per铆ode contractual corresponent.

(2) Si el Client ha adquirit una Subscripci贸, podr脿 rescindir-la en qualsevol moment i cancel路lar-ne la renovaci贸 fins a vint-i-quatre (24) hores abans del seg眉ent pagament previst. La cancel路laci贸 tindr脿 efecte al final del per铆ode de facturaci贸 en curs. El Client podr脿 continuar utilitzant els serveis de la Subscripci贸 fins que la rescissi贸 tingui efecte (dins del l铆mit del nombre m脿xim de viatges autoritzats o una altra limitaci贸, si escau).

(3) TIER t茅 dret a rescindir Subscripcions mitjan莽ant notificaci贸 pr猫via a aquest efecte amb catorze (14) dies d鈥檃ntelaci贸. La rescissi贸 entrar脿 en vigor al final del per铆ode de facturaci贸 en curs.

(4) TIER podr脿 rescindir el Paquet Prepagament amb efecte immediat en cas d鈥檌ncompliment de les presents Condicions Generals, en particular de l鈥檃rticle 3 i de l鈥檃rticle 5.

(5) TIER podr脿 prohibir l鈥櫭簊 posterior del Paquet Prepagament (o rescindir el contracte) amb efecte immediat en cas que el Client hagi com猫s repetidament violacions contractuals i/o no hagi actuat de la manera que requereixen aquestes Condicions Generals despr茅s de notificaci贸 a l鈥橝pp TIER o carta d鈥檃dvertiment.

9. DRET DE DESISTIMENT

Com a consumidor, el Client disposa d鈥檜n dret de desistiment que pot exercir en un termini de catorze (14) dies naturals a partir de la compra del Paquet de Prepagament sense necessitat de concretar-ne el motiu i sense inc贸rrer en costos addicionals als que corresponen a les presents condicions generals, d鈥檃cord amb les instruccions seg眉ents.

INSTRUCCIONS PER A LA RETIRADA

DRET DE DESISTIMENT

Teniu dret a desistir del Paquet Prepagament en un termini de catorze (14) dies naturals a partir de la data de subscripci贸 del contracte o adquisici贸 del Paquet Prepagament.

Per a exercir el dret de desistiment, cal que ens notifiqueu la vostra decisi贸 de rescindir aquest contracte mitjan莽ant una declaraci贸 inequ铆voca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electr貌nic a TIER Mobility Spain S.L.U, Ctra Fuencarral-Alcobendas Km 3,800 - Arbea Campus, Alcobendas. Tel猫fon: +34 910 789 840. Correu electr貌nic: support@tier.app). Podeu utilitzar el model de formulari de retirada adjunt, per貌 no 茅s obligatori.

Perqu猫 es respecti el termini de desistiment, n鈥檋i ha prou que envieu la vostra comunicaci贸 sobre l鈥檈xercici del dret de desistiment abans que aquest expiri.

EFECTES DE LA RETIRADA

At猫s que els serveis relacionats amb el Paquet Prepagament s鈥檌nicien immediatament despr茅s de la confirmaci贸 de la compra, el Client accepta que en cas d鈥檈xercir el dret de desistiment, el Client que hagi sol路licitat iniciar la prestaci贸 dels serveis durant el per铆ode de desistiment tindr脿 dret a un reembossament proporcional als serveis ja prestats en el moment que el Client comuniqui a TIER l鈥檈xercici del dret de desistiment, en relaci贸 amb l鈥檌mport total dels serveis prestats en el marc de l鈥橭ferta de Prepagament. Si el Client exerceix aquest dret de desistiment, TIER el reembossar脿 immediatament i com a molt tard abans de transcorreguts catorze (14) dies a partir de la data en qu猫 rebem la notificaci贸 de la revocaci贸 del Client. Li tornarem els diners utilitzant el mateix m猫tode de pagament que va utilitzar per a la transacci贸 inicial, llevat que accepti expressament un m猫tode diferent; en qualsevol cas, aquesta devoluci贸 no suposar脿 cap cost.

(Si voleu fer un desistiment, ompliu i retorneu el seg眉ent formulari)

MODEL DE FORMULARI DE DESISTIMENT

A l鈥檃tenci贸 de :

TIER Mobility Spain S.L.U

Ctra Fuencarral-Alcobendas Km 3,800 - Arbea Campus, Alcobendas

Correu electr貌nic: support@tier.app

Per la present, jo/nosaltres (*) us notifiquem (*) el meu/nostre (*) desistiment del contracte de venda de prestaci贸 dels serveis (*) que figuren a continuaci贸:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

N煤mero de comanda :

________________________________________

Sol路licitat el (*)/rebut el (*) :

___________________________________

Nom del consumidor :

_______________________________________

Adre莽a del consumidor:

_______________________________________

Signatura del consumidor (nom茅s en cas de notificaci贸 en paper)

_______________________________________

Data:

_______________________________________

(*) Ratlleu el que no escaigui

10. PROTECCI脫 DE DADES

(1) TIER recull i tracta les dades personals del Client en la mesura que aquestes dades s贸n necess脿ries per a la transacci贸. En el tractament de les dades personals del client, TIER respecta les disposicions legals aplicables, en particular les del RGPD.

(2) Per a m茅s informaci贸 i l鈥檃bast de la recollida, emmagatzematge i tractament de les dades personals del Client, consulteu la pol铆tica de privadesa de TIER.

11. DISPOSICIONS FINALS

(1) El Client no podr脿 transferir a tercers les reclamacions o altres drets derivats dels contractes anteriors sense el consentiment previ per escrit de TIER.

(2) La relaci贸 contractual entre el Client i TIER est脿 subjecta a la legislaci贸 espanyola.

(3) Si un tribunal declara inv脿lida o inaplicable alguna de les disposicions d鈥檃questes Condicions Generals, aquesta disposici贸 s鈥檈liminar脿 i la resta de les disposicions de les Condicions Generals continuaran sent v脿lides i aplicables.

12. SERVICI D鈥橝TENCI脫 AL CLIENT / RECLAMACIONS

El Client pot posar-se en contacte amb TIER per correu, in-app chat o correu electr貌nic amb qualsevol pregunta, comentari, queixa o altres declaracions a trav茅s dels mitjans seg眉ents:

TIER Mobility Spain S.L.U, Ctra Fuencarral-Alcobendas Km 3,800 - Arbea Campus, Alcobendas

Correu electr貌nic: support@tier.app