Back to countries

Select country

Select Page

🇪🇸Spain

Last updated: 5.4.2023

Spain - General Terms and Conditions (CAT)

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Article 1: Objecte

(1) TIER Mobility Spain, S.L.U. (d’ara endavant "TIER") presta serveis de lloguer de patinets equipats amb un motor elèctric (d’ara endavant "Patinet TIER") i bicicletes de pedaleig assistit (d’ara endavant "Bicicleta TIER") (d’ara endavant denominats collectivament "Vehicles TIER"), a través de la seva aplicació per a telèfons mòbils compatibles amb la web (d’ara endavant, “l’App TIER"). Els Vehicles TIER es lloguen únicament als clients degudament registrats a l’App TIER (d’ara endavant, "Client"), en funció de la seva disponibilitat i únicament en un territori definit (d’ara endavant, "Zona Operativa") a Espanya.

(2) Les presents condicions generals d’ús (d’ara endavant, les "CGU") regulen l’ús de l’App TIER, les condicions generals del servei de reserva de Vehicles TIER i la relació contractual entre TIER com a arrendador i el Client com a arrendatari, en virtut de les quals el primer cedeix al segon l’ús d’un vehicle per un termini i un preu condicionats conforme a les clàusules del contracte de lloguer de l’App TIER.

Les presents Condicions Generals de Contractació estan subjectes al que disposa la legislació espanyola. En particular hi és aplicable el Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, i la Llei 44/206, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors i usuaris, com també qualsevol altra normativa que substitueixi, complementi o modifiqui les anteriors, en la mesura que hi sigui aplicable.

LLEGIU AQUESTES CONDICIONS DETINGUDAMENT ABANS D’ACCEDIR ALS SERVEIS O FER-LOS SERVIR.

És necessari i imprescindible que el Client accepti les presents CGU perquè pugui registrar-se i utilitzar el servei.

(3) El soci contractual del Client és :

TIER Mobility Spain SLU, NIF B88226865

Domicili: Ctra Fuencarral-Alcobendas Km 3,800 - Arbea Campus (Alcobendas)

Correu electrònic: info@tier.app

Telèfon: +34 910 789 840

Pàgina web: https://www.TIER.app

(4) TIER es reserva el dret de modificar aquestes CGU quan ho consideri oportú, a fi de poder (i) adaptar-les a canvis en la legislació o canvis tecnològics, o (ii) reflectir canvis en els nostres serveis o pràctiques comercials, o (iii) evitar abusos o danys. TIER informarà el Client amb catorze (14) dies d’antelació per mitjà de correu electrònic o a través de l’App TIER de qualsevol canvi. El Client podrà llavors consultar la nova versió en línia al lloc web de TIER. Qualsevol modificació es considerarà aprovada llevat que el Client s’hagi oposat per escrit dins del termini de catorze (14) dies des de la recepció de la notificació de les modificacions. Si el Client no està d’acord amb els canvis, podrà deixar d’utilitzar els serveis de TIER i rescindir la relació amb TIER en qualsevol moment, tancant el seu compte TIER. En utilitzar els Vehicles TIER o en subscriure un contracte de lloguer després de l’entrada en vigor de les noves CGU després del termini de catorze (14) dies, s’entendrà que el Client accepta quedar vinculat a les CGU modificades.

Article 2: Utilització de l’App TIER

1) Per a llogar un Vehicle TIER, els Clients prèviament s’han de registrar a l’App TIER creant un compte d’usuari. Amb aquesta finalitat han d’aportar les seves dades bàsiques (nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon mòbil personal i dades de pagament vàlides) (la “Informació de Registre”). Cada Client només pot registrar-se una vegada amb la mateixa Informació de Registre. Només els Clients registrats tenen dret a beneficiar-se d’un contracte de lloguer amb TIER i a accedir als Vehicles TIER. No existeix un dret automàtic de registre.

(2) La Societat validarà la Informació de Registre. El registre es considera finalitzat i validat una vegada s’hagi verificat la Informació de Registre i s’hagin acceptat les presents CGU. Amb això es considerarà formalitzat un contracte per a l’ús de l’App TIER entre el Client i TIER que regula l’accés als Vehicles TIER.

(3) El lloguer dels Vehicles TIER es durà a terme mitjançant la subscripció d’un contracte de lloguer d’acord amb les disposicions establertes a l’article 4 d’aquestes CGU. En cap cas el Registre a l’App TIER i la perfecció del contracte d’ús de l’App TIER no comporten la conclusió de contractes de lloguer de Vehicles TIER, ni per part de TIER, ni per part del Client.

(4) TIER es reserva el dret de rebutjar el registre d’un Client o la subscripció d’un contracte de lloguer si hi ha dubtes raonables basats en elements objectius sobre el compliment per part del Client del contracte en qüestió, incloent l’existència de dubtes raonables sobre el dret legal del Client a utilitzar el mètode de pagament proveït o sobre la identitat del Client, entre altres.

Article 3: Compte d’usuari a l’App TIER

(1) El Client ha de ser titular i/o estar legalment autoritzat a disposar del compte bancari o de la targeta de crèdit indicada al moment de la creació del compte d’usuari. El Client ha de mantenir actualitzada la Informació de Registre.

(2) El Client no podrà permetre a tercers la utilització d’un Vehicle TIER que el Client hagi reservat a través del seu propi compte d’usuari. Concretament, l’ús del compte i de la contrasenya és personal i intransferible, i no n’està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers, ni la comunicació de les dades d’accés al compte d’usuari (nom d’usuari, contrasenya, codi PIN). És responsabilitat del Client adoptar les mesures necessàries per a custodiar la contrasenya seleccionada i evitar el seu ús per part de tercers. El Client es compromet a canviar de seguida la seva contrasenya si hi ha raons per a suposar que un tercer n’ha tingut coneixement; també es compromet a informar TIER immediatament sobre aquesta situació.

(3) Per a utilitzar l’App TIER, els Clients han de posseir un telèfon mòbil amb accés a una xarxa de dades mòbils, necessàries per a la transmissió de determinada informació, i que compleixi els requisits tècnics de l’App TIER. L’App TIER funciona amb els sistemes operatius iOS 13 o posterior i Android 7 o posterior. Cada vegada que es descarrega l’App TIER, es comprova automàticament que el telèfon mòbil compleix els requisits esmentats. El Client és responsable de la capacitat de comunicació de dades a través del seu telèfon mòbil i assumirà els costos que s’originin de transmissió de dades davant dels seus proveïdors de telefonia mòbil.

(4) Es prohibeix als Clients extreure, copiar o manipular l’App TIER mitjançant mètodes informàtics. Si es produeix, o si existeixen raons per a suposar que s’ha intentat realitzar qualsevol violació d’aquesta prohibició es produirà la suspensió immediata de l’accés del Client a l’App TIER. En aquest context, TIER es reserva el dret de fer valer aquests drets.

(5) El Client ha d’informar TIER immediatament de la pèrdua o robatori del telèfon mòbil vinculat al compte d’usuari, o de tota altra situació que pugui comportar la utilització del seu compte per part de terceres persones no autoritzades. Amb l’objectiu d’evitar abusos, TIER deshabilitarà l’accés al compte d’usuari fins que aquesta situació quedi resolta i informarà el Client, per correu electrònic o a través de l’App TIER, sobre la deshabilitació dels accessos del Client.

Article 4: Reserva de Vehicles TIER i subscripció de contractes de lloguer; Group Ride

(1) L’ús de Vehicles TIER només és possible si apareixen identificats com a disponibles a l’App TIER. No es pot excloure que, en casos concrets, un senyal GPS inexacte pugui donar lloc a discrepàncies entre la posició real del Vehicle TIER i la posició indicada a l’App TIER.

(2) En prémer el botó "Iniciar trajecte" (o similar) a l’App TIER, els Clients acceptaran el lloguer del Vehicle TIER que han reservat. En autoritzar l’ús del Vehicle TIER, TIER confirmarà el lloguer.

(3) El període de lloguer s’inicia amb la subscripció del contracte de lloguer i finalitza quan el Client retorna degudament el Vehicle TIER d’acord amb les disposicions de l’article 5, o quan ha finalitzat el període màxim de lloguer estipulat a l’article 4 (4).

(4) El temps màxim de lloguer és de 60 minuts.

(5) El Client està obligat a comunicar al servei d’atenció al client de TIER qualsevol defecte, dany o alteració que sigui perceptible tan aviat com en tingui coneixement, i com a més tard abans de començar a utilitzar el Vehicle TIER. La informació proporcionada pels Clients en aquest sentit haurà de ser completa i veraç.

(6) Si aquests defectes, danys o brutícia excessiva són clarament susceptibles de perjudicar la seguretat viària o la funcionalitat general del Vehicle TIER, els Clients han d’abstenir-se d’utilitzar el Vehicle TIER.

(7) En cas que es produeixin alteracions o pertorbacions importants en l’ús, TIER té dret a contactar el Client al número de telèfon mòbil emmagatzemat a la secció d’informació personal del compte del Client.

(8) En algunas ciudades, le ofrecemos la posibilidad de alquilar varios vehículos TIER al mismo tiempo como parte de un viaje en grupo ("Group Ride"). Los Group Rides están sujetos a la oferta y a la disponibilidad de la zona comercial correspondiente, esto lo podrá visualizar en la App.

Para utilizar Group Ride, debe tener en cuenta que cada uno de sus invitados lea nuestros Términos y Condiciones, y principalmente, que los usuarios sean mayores de 18 años y que todos los vehículos TIER alquilados por Usted se utilicen y aparquen correctamente. Además, Usted se compromete a pagar todos los gastos incurridos en su Group Ride y a responsabilizarse de cualquier daño causado por sus invitados y a informarnos inmediatamente de dichos daños. Los viajes del Group Ride sólo se pueden finalizar después de que los vehículos TIER ya no sean utilizados por ningún invitado.

Article 5: Terminació del contracte de lloguer

(1) Per tal que quedi finalitzat el contracte de lloguer, el Client ha de seguir el procediment indicat a l’App TIER a aquest efecte i estacionar correctament el Vehicle TIER d’acord amb les disposicions de l’article 6.

(2) Els Clients han d’informar-se a través de l’App TIER sobre els límits i restriccions aplicables a la Zona Operativa i sobre les zones en les quals està prohibit estacionar els Vehicles TIER.

(3) Només és possible donar per acabat el lloguer a l’App TIER si el Vehicle TIER es troba dins de la Zona Operativa i de la zona d’estacionament indicada a l’App TIER. Cal també comptar amb una correcta connexió a Internet.

(4) Si la plaça d’estacionament considerada inicialment pel Client no compleix amb aquests requisits previs, el Client haurà de traslladar el Vehicle TIER a una plaça d’estacionament que compleixi amb aquests requisits.

(5) Si el Client no finalitza degudament el lloguer a través de l’App TIER després d’estacionar el Vehicle TIER, el lloguer finalitzarà, tret que el Vehicle TIER es mogui o s’utilitzi, de forma automàtica una vegada hagin transcorregut 60 minuts. En aquests casos, l’arrendament continuarà vigent a costa del Client i TIER es reserva la possibilitat de penalitzar el Client en cas que abandoni el Vehicle TIER sense finalitzar el viatge. Recomanem al Client esperar a rebre la confirmació que el lloguer ha finalitzat via l’App TIER.

(6) En cas d’impossibilitat de finalitzar el contracte de lloguer a través de l’App TIER per raons tècniques, tot i que s’hagin complert les condicions establertes en aquest article, i en cas de qualsevol incidència, problema o accident que impedeixi al Client finalitzar el servei de lloguer particular convingut amb TIER, caldrà que ho comuniqui immediatament a TIER, a fi de confirmar el procediment a seguir en aquestes circumstàncies.

(7) L’obligació de pagament del lloguer finalitzarà una vegada s’hagi finalitzat degudament el lloguer de conformitat amb aquest article, tret que hagi estat impossible acabar el lloguer per raons no imputables al Client.

(8) En finalitzar el lloguer, el Client serà informat de la durada total del trajecte i del preu total acumulat. D’altra banda, disposarà d’un rebut i, quan correspongui, d’una factura degudament formalitzada, que romandrà disponible a l’App TIER.

Article 6: Devolució i estacionament adequat del Vehicle TIER

(1) El Vehicle TIER ha d’estar correctament estacionat en una de les zones d’estacionament indicades a l’App TIER. A les ciutats en les quals una autoritat local hagi designat zones d’estacionament dedicades a Vehicles TIER o vehicles similars, les esmentades zones s’indicaran a l’App TIER. Si l’App TIER indica que el Vehicle TIER només pot ser aparcat en aquestes zones d’estacionament, el Client només podrà estacionar el Vehicle TIER en aquestes zones.

El Client ha de respectar en tot moment les normes de trànsit vigents a Espanya. El Client haurà d’abstenir-se de circular per les voreres, excepte autorització expressa de les autoritats municipals de la ciutat en qüestió.

(2) El Vehicle TIER no pot ser estacionat en un lloc on l’estacionament està prohibit segons la normativa local de la ciutat en qüestió.

(3) El Vehicle TIER ha d’estar estacionat de manera que no posi en perill o perjudiqui la seguretat viària o els drets i interessos legals de tercers.

(4) El Vehicle TIER s’ha d’estacionar utilitzant el cavallet incorporat.

(5) En particular, el Vehicle TIER no pot ser estacionat de la següent manera (llista no exhaustiva):

Perpendicular a la calçada, perpendicular al paviment, en les proximitats de les cruïlles o de manera que impedeixi la circulació;

En arbres, senyals de trànsit, semàfors, paràmetres, màquines expenedores, tanques de tercers, bancs, contenidors i papereres, davant o a prop de sortides d’emergència i edificis de serveis dels bombers, davant d’entrades o sortides, en zones en les quals no està permès aturar-se, en vies d’accés a les parades de transport públic, en carrils bici, en suports d’orientació per a invidents, en passos per als vianants, a l’interior d’edificis, en patis d’edificis, a l’interior d’altres vehicles, en parcs i espais verds, en llocs on el Vehicle TIER ocultaria la publicitat o el mobiliari urbà o interferiria en el funcionament d’una instal·lació, en les zones de càrrega i descàrrega o en zones reservades a altres usuaris o serveis, en els llocs on l’estacionament del Vehicle TIER obstaculitzaria l’espai necessari perquè els usuaris de cadires de rodes i persones amb discapacitat puguin maniobrar o desplaçar-se.

(6) El bon funcionament dels serveis TIER requereix que els Vehicles TIER estiguin estacionats en indrets de fàcil accés de la via pública. Per aquesta raó, el Vehicle TIER no podrà ser estacionat en llocs de difícil accés, en particular, entre d’altres, en els següents llocs, tret que hagin estat expressament designats com a zones d’estacionament a l’App TIER:

a) locals privats o terrenys pertanyents a empreses;

b) patis interiors;

c) garatges d’estacionament;

d) zones d’estacionament privades, especialment davant de centres comercials, supermercats, restaurants i bars;

e) aparcaments universitaris i altres instal·lacions públiques;

f) espais interiors.

(7) D’altra banda, el Vehicle TIER no pot ser estacionat en àrees subjectes a restriccions d’estacionament durant determinats dies o a certes hores del dia, o en zones destinades a vehicles específics (diferents dels Vehicles TIER o similars). Això també s’aplica a les prohibicions d’estacionament ordenades per les autoritats competents però que encara no hagin entrat en vigor (per exemple, prohibicions d’estacionament temporals aplicables en una data posterior a causa de la celebració prevista d’actes).

(8) El Client està obligat a proporcionar de bona fe, a petició de TIER, informació sobre el lloc exacte on s’ha retornat un Vehicle TIER.

Article 7: Pagament del preu del lloguer

(1) El Client es compromet a pagar les tarifes de lloguer corresponents. El preu del lloguer es compon de l’import corresponent al desbloqueig del Vehicle TIER i l’import per cada minut o fracció de minut d’ús (el “Preu del Lloguer”). Abans de la subscripció del contracte de lloguer, l’App TIER indicarà al Client els costos de desbloqueig del Vehicle TIER i el preu amb IVA inclòs per minut d’ús. El Preu del Lloguer s’ha de pagar al final del contracte de lloguer a través del mitjà de pagament facilitat pel Client.

(2) Si no és possible utilitzar el Vehicle TIER en la forma prevista en el contracte de lloguer tot i que s’hagi marcat a l’App TIER com a disponible, no es cobrarà al Client el Preu del Lloguer.

(3) El Client pot triar entre les diverses formes de pagament que es mostren al final del procés de lloguer. Per a qualsevol reembossament, TIER sempre utilitzarà el mateix mètode de pagament utilitzat pel Client al moment de realitzar la transacció inicial.

(4) El Client declara que té el dret legal d’utilitzar el mètode de pagament proveït i que autoritza les transaccions rellevants. Si TIER sospita que la informació proporcionada pel Client en relació al mètode de pagament és inexacta o fraudulenta, TIER podrà desactivar o bloquejar l’accés al compte d’usuari, impossibilitant el Client de continuar utilitzant els serveis de TIER, de forma total o fins que aquesta situació s’aclareixi a satisfacció de TIER.

(5) El Client haurà d’assegurar-se que els seus fons, segons el mètode de pagament triat, siguin suficients. Si un pagament no pot ser processat per insuficiència de fons o per altres raons imputables al Client, TIER podrà cobrar al Client una comissió equivalent a les despeses en què hagi incorregut per aquest motiu, tret que el Client demostri que TIER no ha abonat cap comissió o que l’import de la comissió incorreguda ha estat significativament menor.

(6) A algunes ciutats TIER li ofereix la possibilitat d’obtenir beneficis en forma de desbloquejos lliures o minuts lliures (“freebies”) per utilitzar certs vehicles TIER. A l’App TIER hi trobarà els vehicles que es poden utilitzar per obtenir freebies.

Pot acumular freebies si:

a) utilitza vehicles TIER marcats a l’App TIER com a disponibles per obtenir freebies; i

b) viatja la distància mínima indicada (si aquesta està fixada) o aparca el vehicle TIER a una àrea designada específicament.

Els freebies acumulats es carreguen al seu compte de client al final del viatge i només es poden utilitzar per a viatges futurs. Els freebies no es poden transferir, a menys que s’indiqui altrament a l’App TIER, i el seu període de validesa també pot estar limitat a períodes curts de temps. Els freebies no es poden vendre i no bescanvien en forma de diners.TIER pot modificar o suspendre la possibilitat d’acumular freebies en tot moment. Els freebies ja acumulats no es veuen afectats per aquests canvis.

Article 8: Cessió

TIER es reserva el dret de cedir a un tercer els drets que li corresponen en virtut de la present relació contractual, en particular als efectes del cobrament de deutes. Els clients seran informats de qualsevol cessió d’aquest tipus. El Client únicament podrà realitzar el pagament amb efecte alliberador al cessionari, mentre que TIER seguirà sent responsable de les consultes generals del Client, reclamacions, etc. Cap cessió per part de TIER dels seus drets de cobrament no suposarà una reducció dels drets del client.

Article 9: Autorització per a conduir

(1) Condicions exigibles per a conduir un Vehicle TIER:

(a) Ser una persona física de com a mínim 18 anys d’edat; i

(b) Tenir un compte d’usuari actiu a l’App TIER.

(2) En algunes ciutats, segons s’indiqui a l’App TIER, per a subscriure el contracte de lloguer es podrà exigir al Client que transmeti electrònicament a través d’ID Now una còpia d’un document d’identificació oficial, incloent (i) document nacional d’identitat emès per un país de l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa; i/o (ii) passaport en qualsevol idioma, sempre que estigui escrit en alfabet llatí; i/o (iii) permís de conduir vigent i vàlid per al tipus de Vehicle que en cada cas es llogui, ja sigui AM, A1, A2, A o B, o bé permís de conduir vigent i vàlid pertanyent a un estat no europeu, en qualsevol idioma, sempre que estigui escrit en alfabet llatí i inclogui una foto.

(3) Els Clients han de ser capaços de conduir un Vehicle TIER sense posar en perill els vianants, respectant les normes de trànsit i ordre públic aplicables. Han de tenir un mínim d’experiència o coneixements bàsics de conducció i estar familiaritzats amb el funcionament i l’ús segur de vehicles de motor, particularment en el cas dels Patinets TIER.

Article 10: Obligacions generals del Client; prohibicions específiques

(1) Els Clients han de conduir el Vehicle TIER amb compte i atenció, complir amb les normes de trànsit aplicables i abstenir-se de posar en perill els drets o interessos legals de tercers durant el seu ús.

(2) Els Clients tenen les següents obligacions específiques:

a) respectar el límit de càrrega màxima de 100 kg aplicable als Vehicles TIER;

b) no deixar el Vehicle TIER desatès durant el període de lloguer;

c) notificar a TIER qualsevol defecte o dany en el Vehicle TIER, incloent, entre d’altres, els danys ocasionats per l’ús de la força o per un accident, com també un estat de brutícia excessiva, tan aviat com l’hagi constatat i com a molt tard abans d’utilitzar el Vehicle TIER;

d) utilitzar el Vehicle TIER de manera segura en tot moment, a fi de garantir el seu bon funcionament i la seguretat de vianants i vehicles;

e) utilitzar el Vehicle TIER de conformitat amb totes les lleis aplicables, en particular de conformitat amb les normes aplicables als Vehicles de Mobilitat Personal en el cas dels Patinets TIER;

f) aturar immediatament el Vehicle TIER quan aparegui una llum d’advertiment o s’indiqui un senyal d’error, en particular a la pantalla del vehicle, i contactar immediatament TIER a fi de determinar si el Client pot continuar o no el trajecte en curs;

g) estacionar correctament el Vehicle TIER d’acord amb els articles 5 i 6 de les presents CGU, i de conformitat amb tota normativa aplicable;

(3) Els Clients estan específicament subjectes a les següents prohibicions:

a) conduir el Vehicle TIER sota la influència de l’alcohol, drogues o medicaments que puguin perjudicar la seva capacitat de conducció, com també en condicions de fatiga o malaltia. S’aplica una estricta prohibició d’alcohol per sobre dels límits establerts a les normes de circulació aplicables.

b) utilitzar el Vehicle TIER fora de les vies públiques autoritzades per a aquesta mena de vehicles, o bé en esdeveniments esportius o carreres o actes de qualsevol naturalesa;

c) utilitzar el Vehicle TIER amb fins de proves, formació de conductors, transport comercial de passatgers o transport comercial (per exemple, viatges de missatgeria o lliurament de pizzes);

d) utilitzar el Vehicle TIER per a transportar materials fàcilment inflamables, tòxics o d’alguna altra manera perillosos, si el seu volum supera l’ús domèstic normal;

e) utilitzar el Vehicle TIER per a transportar objectes o materials que, per les seves característiques, dimensions, forma o pes, puguin perjudicar la utilització segura del Vehicle TIER o fer-lo malbé;

f) utilitzar el Vehicle TIER amb una altra persona a bord;

g) utilitzar el vehicle TIER per a cometre infraccions penals;

h) realitzar directament o a través d’un tercer, reparacions o modificacions o intervencions de qualsevol tipus en el Vehicle TIER, i concretament realitzar qualsevol tipus de modificació estètica o tècnica en el Vehicle TIER (incloent, entre altres, l’ocultació dels logos o les marques de TIER), o deshabilitar o alterar de cap manera les eines de geolocalització, monitoratge i control del Vehicle TIER, així com qualsevol altre element o dispositiu electrònic.

(4) A fi de garantir el respecte de les normes de medi ambient i d’ús del domini públic, com també el respecte del públic en general i d’altres clients, el Client s’esforçarà per conduir de forma organitzada, conscient i estalviant electricitat.

Article 11: Procediment en cas d’accident

(1) El Client ha d’informar immediatament a TIER de qualsevol accident en el qual estigui implicat un Vehicle TIER.

(2) Després d’un accident, el Client haurà d’informar l’autoritat competent immediatament i assegurar-se que l’accident sigui registrat oficialment per l’autoritat competent, si escau. Si l’autoritat competent es nega a registrar l’accident o si això esdevé impossible per qualsevol altra raó, el Client haurà d’informar-ne TIER immediatament a fi de consultar com procedir en aquest escenari. Això s’aplica independentment de si l’accident ha estat causat pel Client o per un tercer. En aquest cas, el Client no podrà abandonar el lloc de l’accident fins:

a) que l’autoritat competent no hagi completat el registre de l’accident (o, en cas que no sigui possible que la policia registri l’accident, fins que l’accident no s’hagi notificat degudament a TIER conforme a les presents CGU); i

b) que les mesures d’obtenció de proves o de mitigació de danys convingudes amb TIER no s’hagin aplicat degudament.

(3) En cas d’accident amb un Vehicle TIER conduït pel Client, aquest no podrà comprometre’s a assumir cap responsabilitat ni a efectuar una declaració similar. Si el Client fa una promesa o un reconeixement de responsabilitat quan la situació no justificava aquesta promesa o reconeixement de responsabilitat segons els fets de cada part, s’aplicarà exclusivament contra el Client. Ni TIER ni l’assegurador estaran obligats per aquesta promesa o reconeixement.

(4) Si l’accident ha estat ocasionat pel Client o un tercer, TIER lliurarà al Client un formulari de declaració de sinistre. Aquest formulari haurà de ser completat íntegrament i retornat a TIER en un termini de set (7) dies a partir de la seva recepció per part del Client; per a la determinació del termini es prendrà com a prova la data d’enviament. Si el formulari de declaració de danys no es retorna en el termini previst no es pot descartar que l’asseguradora no tramiti -per exemple, de manera amistosa- la reclamació d’indemnització. Si l’asseguradora es nega a liquidar el sinistre basant se únicament en la presentació tardana del formulari per part del Client, TIER farà valer envers el Client els drets que se’n derivin.

(5) El Client està obligat a proporcionar informació veraç sobre el curs de l’accident/dany, en particular sobre el lloc de l’accident.

Article 12: Assegurances

(1) Tots els Vehicles TIER posats a la disposició del Client ofereixen una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, amb la finalitat de cobrir la responsabilitat del Client en cas de lesions corporals accidentals causades a tercers o danys accidentals a la propietat de tercers derivats de l’ús dels Vehicles TIER. A més, TIER ofereix una assegurança personal per al conductor.

(2) La prestació d’aquestes assegurances no constitueix una admissió de responsabilitat per danys de cap mena i no pretén substituir l’assegurança del Client.

(3) Es prohibeix al Client reconèixer o liquidar qualsevol dany cobert per l’assegurança de responsabilitat civil sense el consentiment previ de TIER.

(4) En cas que el dany sigui causat per dol o negligència greu, el Client serà responsable envers TIER de conformitat amb la Llei.

Article 13: Responsabilitat de TIER

(1) La responsabilitat de TIER es limita als conceptes i imports coberts per l’assegurança contractada per TIER. En cas que els danys soferts no estiguin coberts per l’assegurança contractada, la responsabilitat total de TIER es limitarà a l’import del dany emergent efectivament causat en relació amb el contracte en qüestió.

(2) TIER no és responsable davant el Client per:

a) qualsevol pèrdua i/o dany sofert pel Client en la mesura en què es derivi de l’incompliment d’aquestes CGU per part del Client o de tot altre esdeveniment més enllà del control raonable de TIER; o

b) qualsevol pèrdua de beneficis, lucre cessant o frustració d’expectatives.

(3) Això darrer no exclou la responsabilitat de TIER per dol o negligència greu, o dels seus empleats o agents, o, llevat dels casos de força major, per l’incompliment d’una obligació consistent en una de les prestacions principals del contracte subscrit. Això no exclourà ni limitarà la responsabilitat de TIER en cas de mort o de lesions físiques resultants d’un acte o omissió dolosos per part seva.

Article 14: Responsabilitat del Client

(1) El Client es fa responsable dels danys causats per ell al Vehicle TIER, a la societat TIER (incloent a conseqüència de l’incompliment de l’article 10 de les presents CGU) o a qualsevol tercer que s’hagin produït durant l’ús del Vehicle TIER. Tal com es recull a l’Article 10, el Client haurà d’informar TIER, per mitjà del servei d’atenció al client, de qualsevol dany o incident en el qual es vegi implicat durant l’ús d’un Vehicle TIER.

TIER té dret a ser indemnitzat pel Client per qualsevol reclamació legítima de tercers, en la mesura en què el Client no tingui la seva pròpia cobertura d’assegurança, incloent els costos de tota defensa legal que resulti necessària. A tall d’aclariment, queda indicat que es tindrà en compte qualsevol culpa per part de tercers que hagi contribuït al fet que es produeixi el dany.

(2) El Client serà responsable de qualsevol infracció de les normes de trànsit i/o aplicables a la circulació i estacionament, incloent les normes aplicables als Vehicles de Mobilitat Personal en el cas dels Patinets TIER, de les normes d’ordre públic o d’altres disposicions legals, en la mesura en què se li puguin atribuir en relació amb l’ús d’un Vehicle TIER i de conformitat amb qualsevol disposició legal aplicable. El Client pagarà totes les despeses que se’n derivin i eximirà TIER de qualsevol reclamació per part de tercers. El Client no serà responsable en cas que, i en la mesura en què, el dany sigui resultat de l’ús correcte i contractual d’un Vehicle TIER defectuós.

(3) Els Clients no seran responsables en la mesura en què un assegurador indemnitzi els danys i no es recorri a TIER.

(4) Qualsevol limitació de responsabilitat acordada entre TIER i el Client a favor d’aquest darrer per danys al Vehicle TIER no s’aplicarà si el Client ha causat el dany deliberadament.

(5) Si el Client causa danys al Vehicle TIER per negligència greu, la responsabilitat del Client davant TIER, suposant que hagi estat limitada al seu favor, no estarà limitada per cap franquícia aplicable, sinó que superarà la franquícia de l’import que l’assegurador resti de la prestació d’assegurança pagable a TIER, en particular en virtut del codi d’assegurances.

Article 15: Desactivació i prohibició d’ús

(1) TIER podrà desactivar temporalment l’accés al compte d’usuari del Client en els següents casos:

a) si la Informació de Registre aportada per a l’execució del contracte ha estat proporcionada de manera incorrecta, en particular si TIER sospita que la informació de registre proporcionada pel Client és inexacta o fraudulenta;

b) si el Client es retarda en el pagament de més de 0,1 euros;

c) si es produeixen altres incompliments contractuals significatius de què sigui responsable el Client i que puguin causar danys a TIER o a qualsevol altre tercer;

d) si el Client perd el telèfon mòbil personal que està vinculat al compte d’usuari, o si aquest és robat, o si existeix la possibilitat que tercers utilitzin el compte d’usuari sense autorització.

(2) TIER procedirà a desbloquejar el compte d’usuari una vegada que el comportament contrari al que es preveu en aquestes CGU per part del Client o el motiu de desactivació temporal s’hagi resolt.

(3) TIER podrà prohibir l’ús posterior dels Vehicles TIER amb efecte immediat si el Client ha comès repetidament violacions contractuals significatives i/o no ha actuat de la manera requerida de conformitat amb aquestes CGU després de notificació a l’App TIER o carta d’advertiment.

Article 16: Durada i rescissió del contracte de l’App TIER

(1) El contracte d’ús de l’App TIER es formalitza per temps indefinit i pot ser rescindit en qualsevol moment per qualsevol de les parts del contracte mitjançant una notificació per escrit, amb un termini de preavís de catorze (14) dies.

(2) El dret de les parts de rescindir el contracte amb efecte immediat per causa justificada no es veu afectat. Existirà causa justificada en els següents casos:

a) El Client, malgrat rebre repetits recordatoris, no paga íntegrament el Preu de Lloguer;

b) El Client proporciona Informació de Registre incorrecta o oculta circumstàncies de fet durant el procés de registre o durant la relació contractual de tal manera que no seria raonable per a TIER de continuar la relació contractual;

c) El Client, malgrat haver rebut un advertiment (ja sigui per correu electrònic o a l’App TIER) continua efectuant una infracció greu d’aquestes CGU, o comet repetidament incompliments d’aquestes CGU, o no esmena immediatament les conseqüències ja existents d’aquests incompliments;

d) El Client ha conduït sota els efectes de l’alcohol o drogues;

e) El Client ha revelat les dades d’accés del seu compte d’usuari TIER a una altra persona;

f) El Client ha intentat extreure, copiar o manipular l’App TIER utilitzant mètodes informàtics; o

g) El Client no és titular o no disposa del dret legal d’utilitzar el mètode de pagament proveït, o no compleix amb les obligacions establertes a l’article 7 de les presents CGU.

Article 17: Multes, taxes i costos

(1) En cas d’incompliment de les presents CGU per part del Client, TIER es reserva el dret de cobrar multes, taxes o sancions d’acord amb el desglossament de costos disponible en el lloc web de TIER. Per exemple, podrien cobrar-se taxes de servei o sancions si el Client no estaciona el Vehicle TIER conforme a les disposicions dels articles 5 i 6 de les presents CGU.

(2) TIER es reserva el dret a identificar i comunicar a l’Administració Pública la identitat del Client que hagi comès una infracció de circulació durant l’ús del Servei o hagi aparcat el Vehicle TIER en zones prohibides segons la normativa local corresponent. El Client respondrà personalment de l’exacció de les penes i/o multes que li siguin imposades pels òrgans competents a causa d’aquells delictes i/o infraccions de trànsit que li siguin imputables i que hagi comès durant l’ús del servei. Igualment, el Client respondrà de la responsabilitat civil derivada de la infracció comesa, com també de totes les despeses a què hagi de fer front per a l’exercici de la seva defensa: advocat, procurador, perits, indemnització de testimonis, entre altres.

En alguns casos, TIER pot pagar aquestes penes i/o multes en nom del Client i en aquest cas TIER es reserva el dret de sol·licitar al Client el reembossament d’aquestes multes i dels costos d’administració i tot altre cost addicional en el qual TIER raonablement hagi incorregut per a tramitar el pagament de la multa imputada al Client.

El Client serà responsable de les despeses en què incorri TIER per a la recuperació dels Vehicles TIER confiscats per no complir amb les normes d’estacionament aplicables.

(3) TIER té dret a carregar aquestes multes, taxes, costos o sancions al mitjà de pagament proveït pel Client. En cas d’insuficiència de fons per a deduir aquestes multes, sancions, costos o taxes, TIER podrà posar-se en contacte amb el Client perquè aquest realitzi el pagament d’aquestes quantitats. En aquests casos, TIER tindrà dret al reembossament de qualsevol cost addicional en què hagi incorregut raonablement durant el procés.

(4) La falta de pagament de les penalitzacions i/o sancions donarà lloc a la suspensió i/o terminació de la relació contractual entre TIER i el Client. TIER podrà reclamar aquests imports sense perjudici de les mesures que estimi convenients per a rescabalar-se dels danys i perjudicis ocasionats, així com plantejar les accions de reclamació que consideri pertinents.

Article 18: Desistiment

Si desitja desistir d’aquestes GCU, pot utilitzar el següent formulari.

(Empleni i retorni aquest formulari només si desitja rescindir el contracte)

Atenció:

TIER Mobility Spain SLU, Ctra Fuencarral-Alcobendas Km 3,800 - Arbea Campus (Alcobendas)

Télefono: +34 910 789 840

Correu electrònic: support@tier.app

Declaració:

Per la present, jo/nosaltres (*) li notifiquem (*) la meva/la nostra rescissió del contracte de prestació dels serveis (*) que figuren a continuació:

__________________________________________________

Nom del consumidor(s) :

__________________________________________________

Direcció del consumidor(s) :

__________________________________________________

Signatura del consumidor o consumidors (només si aquest formulari es notifica en paper) :

Data : (*) Ratlli el que no escaigui.

Article 19: Protecció de dades

(1) TIER recollirà i tractarà les dades personals del Client en la mesura en què aquestes dades siguin necessàries per a dur a terme les corresponents transaccions comercials. En el tractament de les dades personals del Client, TIER respectarà les disposicions legals aplicables, en particular les del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la UE.

(2) Per a més detalls i informació sobre l’abast de la recopilació, l’emmagatzematge i el processament de les dades personals del Client, consulteu la política de privacitat de TIER.

Article 20: Disposicions finals

(1) El Client no podrà transferir a tercers les reclamacions o altres drets derivats dels contractes amb TIER sense el consentiment previ per escrit de TIER.

(2) Si un tribunal declara invàlida o inaplicable alguna de les disposicions de les presents CGU, aquesta disposició s’eliminarà i la resta de les disposicions de les CGU continuaran sent vàlides i aplicables.

Article 21: Llei aplicable i disputes

(1) Els contractes subscrits entre el Client i TIER es regeixen pel dret espanyol i se sotmeten als tribunals espanyols competents.

(2) De conformitat amb l’article 14 del Reglament Europeu núm. 524/2013 sobre la resolució en línia de litigis en matèria de consum, el Client té dret a sol·licitar la resolució del seu litigi en la plataforma europea dedicada a la resolució en línia de litigis en matèria de consum a través de la següent adreça d’Internet: http://ec.europa.eu/consumers/....

(3) D'igual forma, TIER està adscrita al Sistema Arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral de Consum de Madrid, per la qual cosa el Client pot recórrer al Sistema Arbitral de Consum de conformitat amb l'exposat en el Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum.

Article 22: Servei d’atenció al client; reclamacions

(1) Si el Client té alguna pregunta, comentari o queixa, o desitja fer qualsevol altra declaració, pot posar-se en contacte amb TIER per telèfon, carta o correu electrònic utilitzant les següents dades de contacte:

TIER Mobility Spain, S.L.O,

Ctra Fuencarral-Alcobendas Km 3,800 - Arbea Campus (Alcobendas)

Telèfon: +34 910 789 840

Correu electrònic: support@tier.app

(2) TIER no s’ha compromès amb cap codi ètic o de conducta.