Back to countries

Select country

Select Page

🇸🇰Slovakia

Last updated: 8.20.2023

Slovakia - General Terms and Conditions

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Úvod

(a) Spoločnosť TIER Mobility Slovakia s.r.o. (ďalej len TIER) vykonáva činnosť v oblasti prenájmu elektrických kolobežiek (ďalej len e-Kolobežky) a elektrických bicyklov (ďalej len e-Bicykle) (ďalej spoločne len Vozidlá) prostredníctvom svojej aplikácie pre mobilné telefóny s webovým rozhraním (ďalej len Aplikácia TIER). Vozidlá sa môžu prenajímať len zákazníkom, ktorí sa zaregistrovali prostredníctvom Aplikácie TIER.

(b) Toto sú podmienky (ďalej len Podmienky), na základe ktorých Vám spoločnosť TIER poskytuje svoje služby. Upravujú používanie Aplikácie TIER a zmlúv o prenájme Vozidiel uzatvorených prostredníctvom Aplikácie TIER.

(c) Pozorne si prečítajte tieto podmienky. Uvádzajú, ako Vám bude spoločnosť TIER poskytovať svoje služby, ako uzavrieť alebo ukončiť zmluvu, čo robiť v prípade akéhokoľvek problému a ďalšie dôležité informácie.

2. Informácie o TIER a o tom, ako nás kontaktovať

(a) TIER Mobility Slovakia s.r.o. je spoločnosťou založenou v Slovenskej republike so sídlom na Lazaretská 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08.

(b) Môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle zákazníckeho servisu spoločnosti TIER + 421 2/222 007 45 alebo e-mailom na adrese support@tier.app.

3. Tieto Podmienky

(a) Tieto podmienky upravujú používanie Aplikácie TIER a zmluvy o prenájme Vozidla uzatvorené prostredníctvom Aplikácie TIER.

(b) TIER si vyhradzuje právo meniť tieto Podmienky v rozsahu, ktorý bude nevyhnutný na základe právnych predpisov alebo v dôsledku technologických zmien. TIER Vás bude o všetkých takýchto zmenách informovať e-mailom. Všetky zmeny sa budú považovať za

schválené, pokiaľ proti nim písomne nevznesiete námietku do šiestich týždňov odo dňa, keď Vám ich TIER oznámila. O svojom práve namietať proti zmenám budete informovaní v rovnakom čase, ako Vám budú zmeny oznámené.

4. Váš súhlas s používaním Aplikácie TIER

(a) Aby ste si mohli prenajať Vozidlo TIER, musíte sa najprv zaregistrovať ako zákazník TIER vytvorením používateľského konta v Aplikácii TIER. Každý zákazník sa môže zaregistrovať len raz. Využívať služby TIER môžu potom len zákazníci, ktorí sa riadne

zaregistrovali. Nemáte žiadne automatické právo na registráciu.

(b) Po úspešnom dokončení procesu registrácie - počas ktorého budete požiadaní o prijatie týchto podmienok a uvedenie najmä svojho celého mena, e-mailovej adresy, osobného mobilného telefónneho čísla a platných platobných údajov – dôjde so spoločnosťou TIER k uzatvoreniu zmluvy o používaní aplikácie TIER (ďalej len Zmluva s používateľom).

(c) Potom si môžete prenajímať Vozidlá uzatvorením jednotlivých zmlúv o prenájme v súlade s týmito Podmienkami. Upozorňujeme Vás, že samotná Zmluva s používateľom nezakladá právo ani spoločnosti TIER, ani Vám, na uzavretie zmluvy o prenájme Vozidiel.

TIER je oprávnená odmietnuť uzatvorenie Zmluvy s používateľom alebo akejkoľvek individuálnej zmluvy o prenájme, ak sa dôvodne domnieva, že fyzická osoba nebude dodržiavať tieto Podmienky.

5. Používateľský účet

(a) Musíte byť majiteľom (s uvedením Vášho mena) bankového účtu alebo kreditnej karty, ktorých údaje poskytnete TIER. Ste povinný aktualizovať osobné údaje, ktoré ste poskytli počas registrácie. To sa týka najmä Vašej e-mailovej adresy, osobného mobilného telefónneho čísla a platobných údajov.

(b) Žiadnym tretím stranám nesmiete povoliť používať Vozidlo TIER, ktoré ste si rezervovali prostredníctvom svojho používateľského účtu, a nesmiete ani poskytnúť svoje prihlasovacie údaje na použitie iným osobám. Musíte bezodkladne: (a) zmeniť si svoje heslo, ak existuje odôvodnená obava, že sa o ňom dozvedela iná osoba a (b) oznámiť túto skutočnosť spoločnosti TIER.

(c) Aby ste mohli používať Aplikáciu TIER, musíte mať mobilný telefón s webovým rozhraním, ktorý spĺňa technické požiadavky Aplikácie TIER. Pri každom stiahnutí Aplikácie TIER sa automaticky skontroluje, či mobilný telefón používateľa spĺňa tieto požiadavky. Ste zodpovedný za to, aby bola možná mobilná dátová komunikácia a znášate všetky poplatky, ktoré Vám Váš poskytovateľ mobilných služieb vyúčtuje v súvislosti s prenosom dát.

(d) Je zakázané skúmať, kopírovať alebo manipulovať s Aplikáciou TIER prostredníctvom metód informačných technológií. Ak sa zistí, že ste porušili alebo ste sa pokúsili porušiť tento zákaz, spoločnosť TIER je oprávnená zrušiť Vám s okamžitou účinnosťou Váš prístup do Aplikácie TIER bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek jej iné práva a prostriedky nápravy, ktoré jej prináležia zo zákona.

(e) Musíte bezodkladne informovať spoločnosť TIER o akejkoľvek strate alebo krádeži mobilného telefónu prepojeného s Vaším používateľským účtom alebo o akýchkoľvek iných okolnostiach, na základe ktorých možno predpokladať, že Váš používateľský účet môžu použiť tretie strany. S cieľom zabrániť zneužitiu spoločnosť TIER následne znemožní prístup, kým sa záležitosť nevyrieši, a o skutočnosti, že prístup bol znemožnený, Vás bude informovať e-mailom.

6. Rezervácia Vozidla a začiatok jazdy; Group Ride

(a) Prenájom e-Kolobežiek závisí od ich dostupnosti. Vozidlá sú k dispozícii len na vymedzenom území v určitej oblasti (ďalej len Obchodné územie).

(b) Môžete si prenajať len Vozidlá, ktoré sú v Aplikácii TIER označené ako dostupné. Mali by ste vziať na vedomie, že občas môže nepresný signál GPS spôsobiť odchýlky medzi skutočnou polohou Vozidla a polohou zobrazenou v Aplikácii TIER.

(c) Konkrétne Vozidlo TIER je možné bezplatne rezervovať na maximálne desať minút pred začiatkom jazdy.

(d) Kliknutím na tlačidlo „Začni jazdu“ v Aplikácii TIER urobíte záväznú ponuku na prenájom Vozidla, ktoré ste si rezervovali. Spoločnosť TIER túto ponuku prijme tým, že uvoľní Vozidlo na Vaše použitie, vytvoriac tým zmluvu o prenájme na danú jazdu.

(e) Doba prenájmu sa začína uzavretím individuálnej zmluvy o prenájme a končí sa v okamihu, v ktorom ukončíte jazdu v súlade s odsekom 7 alebo po uplynutí maximálnej doby prenájmu 60 minút.

(f) O akýchkoľvek vadách alebo poškodeniach Vozidla, o ktorých sa dozviete pred začatím jazdy, musíte bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť TIER. Nesmiete používať konkrétne Vozidlo, ak sa tieto vady alebo poškodenia javia ako zjavne spôsobilé narušiť bezpečnosť premávky alebo všeobecnú funkčnosť Vozidla.

(g) Podobne musíte čo najskôr informovať spoločnosť TIER o akýchkoľvek iných zjavných vadách alebo poškodeniach, ako sú opotrebované pneumatiky alebo poškodenie blatníka.

(h) TIER Vám môže zavolať na mobilné telefónne číslo zaregistrované vo Vašom používateľskom účte, ak zistí akékoľvek závažné poruchy počas používania Vozidla z Vašej strany.

(i) V niektorých mestách umožňujeme prenájom viacerých vozidiel TIER zároveň ako súčasť skupinovej jazdy („Group Ride“). Skupinové jazdy závisia od ponuky a dostupnosti v danej oblasti. Tieto informácie sa vám zobrazia vo vašej aplikácii.

Ak si chcete objednať skupinovú jazdu, musíte zabezpečiť, aby si všetci vaši hostia prečítali naše obchodné podmienky. Najmä musíte zabezpečiť, aby boli všetci starší ako 18 rokov a aby po riadnom použití vozidlá TIER správne zaparkovali. Ďalej sa v takom prípade zaväzujete uhradiť všetky náklady spojené so skupinovou jazdou a budete zodpovední za všetky škody, ktoré vaši hostia spôsobia. Tieto je potrebné bezodkladne po vzniku nahlásiť. Jednotlivé jazdy v rámci skupinovej jazdy je možné ukončiť až po tom, ako vozidlá TIER vaši hostia prestanú používať.

7. Ukončenie jazdy

(a) Keď chcete ukončiť jazdu, musíte Vozidlo riadne zaparkovať v súlade s odsekom 8 a potom postupovať podľa postupu v Aplikácii TIER, aby ste ukončili prenájom.

(b) Prostredníctvom Aplikácie TIER sa musíte informovať o hraniciach Obchodného územia a zónach, v ktorých je zakázané parkovať Vozidlá. Ak ukončíte prenájom mimo Obchodného územia, ste zodpovedný za náklady na prepravu Vozidla späť na Obchodné územie.

(c) Prenájom môžete ukončiť prostredníctvom Aplikácie TIER len vtedy, ak sa Vozidlo nachádza v rámci príslušného Obchodného územia a mimo zóny, v ktorej je parkovanie Vozidiel zakázané. Upozorňujeme, že jazdu nemôžete ukončiť bez internetového pripojenia, takže možno budete musieť premiestniť Vozidlo na iné miesto, kde je internetové pripojenie možné vytvoriť.

(d) Ak neukončíte prenájom prostredníctvom Aplikácie TIER po zaparkovaní Vozidla, prenájom sa automaticky ukončí, pokiaľ Vozidlo následne nepresuniete alebo nepoužijete, po uplynutí 60 minút.

(e) Ak z technických dôvodov nemôžete ukončiť transakciu prenájmu prostredníctvom Aplikácie TIER, musíte túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť spoločnosti TIER, aby mohla koordinovať ďalšie postupy ukončenia prenájmu so spoločnosťou TIER.

(f) Vaša povinnosť zaplatiť poplatok za prenájom sa skončí až po ukončení transakcie prenájmu, pokiaľ ju nebolo možné ukončiť z dôvodov, ktoré ste nemohli ovplyvniť.

(g) Po ukončení prenájmu sa Vám zobrazí celková doba prenájmu a celkový poplatok za prenájom za túto jazdu.

8. Zaparkovanie Vozidla

(a) Vozidlá musia byť riadne zaparkované na verejných priestranstvách, kde parkovanie vozidiel nie je zakázané miestnymi predpismi alebo všeobecne záväznými predpismi.

(b) Nesmiete parkovať Vozidlá spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky alebo práva či oprávnené záujmy tretích strán.

(c) Vozidlo musíte zaparkovať pomocou stojana, ktorým je Vozidlo vybavené.

(d) Vozidlá nesmú byť zaparkované najmä:

(i) v pravom uhle k vozovke, v pravom uhle k chodníku, v blízkosti križovatiek alebo spôsobom, ktorý inak bráni cestnej premávke, alebo

(ii) pri stromoch, dopravných značkách, semaforoch, parkovacích automatoch, predajných automatoch, plotoch tretích strán, lavičkách, kontajneroch, odpadkových košoch, pred núdzovými východmi a budovami hasičských zborov alebo v ich blízkosti, pred vchodmi alebo východmi, v zónach, v ktorých nie je povolené zastavenie, na prístupových cestách vedúcich k uzlom verejnej dopravy, na cyklistických chodníkoch, pri orientačných pomôckach pre nevidiacich, na priechodoch pre chodcov, vo vnútri budov, vo vnútorných dvoroch budov, pri iných vozidlách, v parkoch a na zelených plochách, na miestach, kde by vozidlo zakrývalo reklamy alebo vybavenie ulíc alebo kde by bolo narušené fungovanie zariadenia, na miestach vyhradených na nakladanie a vykladanie alebo na miestach vyhradených pre iných používateľov alebo služby, alebo na miestach, kde by parkovanie Vozidla TIER bránilo v priestore potrebnom pre používateľov invalidných vozíkov a osoby so zdravotným postihnutím.

(e) Vozidlá musia byť zaparkované na verejne prístupných miestach a nie na ťažko prístupných miestach, najmä nie (ak nie sú jasne označené ako parkovacie miesta TIER):

(i) v súkromných priestoroch alebo na firemných pozemkoch;

(ii) vo vnútorných nádvoriach;

(iii) v parkovacích garážach;

(iv) na parkovacích miestach pre zákazníkov, predovšetkým pred nákupnými centrami, supermarketmi, reštauráciami a barmi;

(v) na parkovacích miestach univerzít a iných verejných zariadení; alebo

(vi) vo vnútorných priestoroch.

(f) Okrem toho vozidlá nesmú parkovať na miestach, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia parkovania pre určité dni alebo časy dňa alebo pre určité vozidlá.

(g) Na žiadosť spoločnosti TIER ste povinný v dobrej viere poskytnúť informácie o presnom mieste, na ktorom ste zaparkovali Vozidlo.

9. Zaplatenie poplatku za prenájom

(a) Ste povinní zaplatiť poplatok za prenájom za používanie Vozidla. Predtým, ako uzavriete zmluvu o prenájme sa v Aplikácii TIER zobrazí poplatok za odomknutie Vozidla, ako aj cena za minútu jeho používania (vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty). Celkový poplatok za prenájom je splatný pri ukončení zmluvy o prenájme.

(b) Poplatok za prenájom Vám nebude účtovaný, ak ste z dôvodov, ktoré ste nemohli ovplyvniť, nemohli použiť Vozidlo napriek tomu, že bolo v Aplikácii TIER označené ako dostupné.

(c) Používanie Vozidiel Vám bude účtované buď na základe minút (zlomky minút sa účtujú ako celé minúty), alebo podľa podmienok predplateného balíka. Na zakúpenie predplatených balíkov sa okrem týchto Podmienok vzťahujú aj Všeobecné podmienky pre predplatené balíky (dostupné na https://www.tier.app/tcs-prepa...).

(d) TIER spolupracuje s rôznymi poskytovateľmi platobných služieb. Platby sa uskutočňujú podľa spôsobu platby, ktorý ste si vybrali v rámci procesu registrácie. Uzatvorením zmluvy o prenájme potvrdzujete, že ste na uvedenom účte oprávnený zriadiť inkaso. Zodpovedáte za to, že Vami zvolené platobné prostriedky postačujú na úhradu poplatkov za prenájom. Ak platbu nemožno uskutočniť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo z iných dôvodov, za ktoré nesiete zodpovednosť, spoločnosť TIER Vám môže účtovať poplatok za svoje skutočne vynaložené náklady, pokiaľ nepreukážete, že spoločnosti TIER nevznikli žiadne náklady alebo tieto vznikli v nižšej výške. Týmto nie sú dotknuté žiadne iné zákonné práva a prostriedky nápravy, ktoré má TIER k dispozícii.

(e) Akékoľvek pohľadávky, ktoré môžete mať voči spoločnosti TIER, môžete započítať proti pohľadávkam spoločnosti TIER voči Vám len v rozsahu, v akom sú tieto protipohľadávky nesporné a započítanie je možné na základe príslušnej legislatívy.

(f) V niektorých mestách vám aplikácia TIER ponúka možnosť získať výhody za používanie niektorých vozidiel TIER vo forme voľného odomknutia vozidla na tri minúty („darček“). Vozidlá, ktoré môžete použiť na získanie darčeka sa v každom prípade zobrazia v aplikácii TIER.

Darčeky môžete získať, ak:

(i) použijete dostupné vozidlá TIER označené v aplikácii TIER ako vhodné na získanie darčeka a

(ii) prejdete minimálnu uvedenú vzdialenosť (ak je určená) alebo zaparkujete vozidlo TIER v konkrétnej vyznačenej oblasti.

Získané darčeky sa pripíšu do vášho zákazníckeho účtu na konci jazdy a môžete ich využiť pri budúcich jazdách. Darčeky nie je možné preniesť, pokiaľ nie je v aplikácii TIER uvedené inak, a ich obdobie platnosti môže byť obmedzené na krátky čas. Darčeky nie je možné predať ani vymeniť za hotovosť.

Spoločnosť TIER môže kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť možnosť získavania darčekov. Už získaných darčekov sa takáto zmena nedotkne

10. Postúpenie

Spoločnosť TIER si vyhradzuje právo postúpiť svoje pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy s Vami na tretiu stranu, najmä na účely vymáhania dlhu. O každom takomto postúpení budete včas informovaný. V prípade akéhokoľvek takéhoto postúpenia a po jeho oznámení budete povinný platbu s účinkami splatenia dlhu vykonať len postupníkovi, avšak spoločnosť TIER bude naďalej zodpovedná na základe svojej zmluvy s Vami za všeobecné dopyty zákazníkov, sťažnosti atď.

11. Povolenie na vedenie Vozidla

(a) Jazdiť s Vozidlami môžete len vtedy:

(i) ak máte aspoň 18 rokov; a

(ii) ak máte aktívny používateľsky účet TIER.

(b) Musíte byť schopný viesť Vozidlo bez toho, aby ste ohrozovali chodcov alebo premávku vozidiel, a v súlade s platnými pravidlami cestnej premávky a predpismi o verejnom poriadku. Musíte mať skúsenosti alebo minimálne základné zručnosti v riadení motorizovaného vozidla a musíte byť oboznámený s prevádzkou a bezpečným používaním motorových vozidiel.

12. Vaše povinnosti

(a) S Vozidlami musíte zaobchádzať s náležitou starostlivosťou a ohľaduplnosťou, dodržiavať platné dopravné predpisy a používaním Vozidiel nesmiete ohroziť práva alebo zákonné záujmy tretích strán.

(b) Musíte najmä:

(i) dodržiavať maximálny limit zaťaženia 100 kg;

(ii) nosiť prilbu, ak je to podľa miestnych pravidiel a predpisov povinné;

(iii) nenechávať Vozidlo TIER počas doby prenájmu bez dozoru;

(iv) nahlásiť spoločnosti TIER akékoľvek vady alebo poškodenia, najmä ak boli spôsobené násilím alebo nehodou, bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich dozviete;

(v) v rozsahu, v akom ste toho schopný, zabezpečiť, aby sa Vozidlo používalo len v stave, ktorý je bezpečný na prevádzku a bezpečný pre chodcov a premávku vozidiel;

(vi) počas vedenia Vozidla dodržiavať platné predpisy o cestnej premávke. V prípade e-Bicyklov sa elektrická asistencia vypne, keď e-Bicykel dosiahne rýchlosť 24,95 km/h (maximálna rýchlosť);

(vii) okamžite zastaviť Vozidlo vždy, keď sa na displeji umiestnenom v blízkosti riadidiel objaví výstražná kontrolka alebo sa zobrazí chybový signál, a kontaktovať spoločnosť TIER, aby ste zistili, či je možné bezpečne pokračovať v jazde; a

(viii) riadne zaparkovať Vozidlo v súlade s odsekom 8.

(c) Nesmiete:

(i) jazdiť na Vozidle pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov, ktoré by mohli znížiť Vašu schopnosť viesť vozidlo (platí prísny zákaz alkoholu - 0,0 ‰ alkoholu v krvi);

(ii) používať Vozidlo na jazdu v teréne, motoristické športové podujatia alebo preteky akéhokoľvek druhu;

(iii) používať Vozidlo na skúšky vozidiel, na výcvik vodičov, na komerčnú prepravu osôb alebo na komerčnú prepravu tovaru (napr. kuriérske cesty, rozvoz potravín);

(iv) používať Vozidlo na prepravu ľahko zápalných, toxických alebo inak nebezpečných materiálov, pokiaľ ich objem presahuje bežné množstvo v domácnosti;

(v) používať Vozidlo na prepravu predmetov alebo materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami, rozmermi, tvarom alebo hmotnosťou mohli ohroziť bezpečnosť jazdy alebo poškodiť Vozidlo;

(vi) jazdiť na Vozidle spolu s jednou alebo viacerými osobami;

(vii) používať Vozidlo na páchanie trestnej činnosti alebo

(viii) svojvoľne vykonávať opravy alebo prestavby akéhokoľvek druhu na Vozidle alebo tieto nechať vykonať treťou stranou.

(d) Z úcty k životnému prostrediu, verejnosti a ostatným zákazníkom TIER by ste sa mali snažiť jazdiť tak, aby ste dodržiavali poriadok, boli ekologický a neplytvali elektrickou energiou.

13. Čo robiť v prípade nehôd

(a) Všetky nehody s účasťou Vozidla musíte bez zbytočného odkladu nahlásiť TIER.

(b) Po nehode musíte bez zbytočného odkladu informovať políciu a zabezpečiť, aby polícia nehodu oficiálne zaznamenala ak sa to vyžaduje v zmysle legislatívy. Ak polícia odmietne o nehode urobiť záznam alebo ak to nie je možné z iného dôvodu, mali by ste túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť TIER a koordinovať s TIER ďalší postup. To platí bez ohľadu na to, či ste nehodu spôsobili sami, alebo ju spôsobila tretia strana. Miesto nehody nesmiete opustiť až dovtedy, kým:

(i) polícia nedokončí záznam o nehode (alebo, ak polícia nemôže urobiť záznam o nehode, kým neoznámite nehodu spoločnosti TIER a nesplníte jej primerané pokyny) a

(ii) neboli riadne vykonané všetky opatrenia na zabezpečenie dôkazov alebo zmiernenie škôd, ktoré boli dohodnuté s TIER.

(c) Bez ohľadu na to, či ste nehodu spôsobili Vy sami alebo ju spôsobila tretia strana, spoločnosť TIER Vám poskytne formulár, na ktorom môžete nahlásiť akékoľvek zranenie a/alebo škodu. Tento formulár musíte úplne vyplniť a vrátiť spoločnosti TIER do siedmich dní od jeho doručenia, pričom z hľadiska dodržania tejto lehoty je rozhodujúci čas odoslania formulára spoločnosti TIER. Ak formulár oznámenia škody nebude zaslaný späť do TIER pred uplynutím tejto lehoty, môže to znamenať, že poisťovňa nebude spracovávať poistnú udalosť a prípadne ani neposkytne poistné plnenie. Ak poisťovateľ odmietne poskytnúť poistné plnenie len preto, že ste nedodržali lehotu na vrátenie formulára, potom si spoločnosť TIER voči Vám uplatní všetky nároky, ktoré jej v dôsledku toho vznikli.

(d) Ste povinný poskytnúť pravdivé informácie o nehode, predovšetkým o mieste jej vzniku.

14. Poistenie

(a) Vozidlá TIER sú kryté poistením zodpovednosti za škodu.

(b) Zakazuje sa Vám uznať alebo uhradiť akúkoľvek škodu krytú poistením zodpovednosti za škodu bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti TIER.

15. Zodpovednosť TIER

Spoločnosť TIER nevylučuje ani neobmedzuje svoju zodpovednosť voči Vám, ak by to bolo nezákonné. To zahŕňa zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou spoločnosti TIER alebo nedbanlivosťou jej zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov; za podvod alebo podvodné skreslenie údajov alebo za porušenie Vašich zákonných práv.

Spoločnosť TIER nezodpovedá za obchodné straty. Vozidlá spoločnosti TIER sa poskytujú len na súkromné použitie. Ak používate služby TIER na akýkoľvek komerčný alebo obchodný účel, TIER voči Vám nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu obchodných príležitostí.

16. Vaša zodpovednosť

(a) Zodpovedáte spoločnosti TIER za všetky škody, za ktoré ste zodpovedný. To zahŕňa najmä akúkoľvek krádež, poškodenie alebo stratu vozidla TIER, za ktoré ste zodpovedný. Spoločnosť TIER má právo, aby ste jej nahradili akékoľvek oprávnené nároky tretích strán (vrátane nákladov na právne služby), pokiaľ nie ste krytý vlastným osobným poistením.

(b) Ste zodpovedný za všetky porušenia predpisov o cestnej premávke, predpisov o verejnom poriadku a iných zákonných ustanovení, za ktoré ste zodpovedný v súvislosti s používaním Vozidla. Zodpovedáte za všetky z toho vyplývajúce pokuty, poplatky a náklady a musíte odškodniť TIER v súvislosti s akýmikoľvek výslednými nárokmi tretích strán. Aby sa predišlo pochybnostiam, nenesiete zodpovednosť v prípade, že takéto pokuty, poplatky, náklady alebo nároky vyplývajú z Vášho používania, ktoré je v súlade s týmito Podmienkami, chybného Vozidla.

(c) Nebudete niesť zodpovednosť v rozsahu, v akom škodu nahradí poisťovateľ a nebude uplatnený regresný nárok voči spoločnosti TIER.

17. Dočasné znemožnenie prístupu k používateľským účtom a vylúčenie z používania

(a) TIER Vám môže dočasne znemožniť prístup k Vášmu používateľskému účtu, ak:

(i) údaje dôležité na plnenie zmluvy nie sú v používateľskom účte správne zadané;

(ii) ste v omeškaní s platbami v nezanedbateľnej výške napriek predchádzajúcej upomienke;

(iii) dôjde k iným závažným porušeniam zmluvy, za ktoré nesiete zodpovednosť, alebo

(iv) stratíte osobný mobilný telefón, ktorý je prepojený s Vaším používateľským účtom, alebo ak Vám ho niekto odcudzí, alebo ak sa iným spôsobom umožní tretím stranám neoprávnene používať Váš používateľský účet.

(b) TIER odblokuje Váš používateľský účet bez zbytočného odkladu po vyriešení dôvodu pozastavenia.

(c) TIER Vám môže zabrániť v ďalšom používaní Vozidiel, ak opakovane porušujete tieto Podmienky a ak ste nereagovali na upozornenie predtým, ako TIER podnikne takéto kroky.

18. Trvanie a ukončenie Zmluvy s používateľom

(a) Zmluva s používateľom sa uzatvára na dobu neurčitú a môže ju písomne vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán s dvojtýždňovou výpovednou lehotou pred koncom ktoréhokoľvek kalendárneho mesiaca.

(b) Každá zo zmluvných strán môže v odôvodnených prípadoch od Zmluvy s používateľom odstúpiť s okamžitou účinnosťou. Spoločnosť TIER je oprávnená od Zmluvy s používateľom odstúpiť s okamžitou účinnosťou, ak:

(i) opakovane spoločnosti TIER neuhradíte platby, a to napriek tomu, že Vás spoločnosť TIER na takéto prípady neplnenia upozornila;

(ii) poskytnete nesprávne informácie alebo zatajíte skutkové okolnosti v rámci procesu registrácie alebo v priebehu zmluvného vzťahu so spoločnosťou TIER tak, že by bolo neprimerané očakávať, že spoločnosť TIER bude pokračovať v zmluvnom vzťahu;

(iii) napriek tomu, že Vám bolo pred samotným úkonom zaslané upozornenie, neupustíte od závažného porušovania týchto Podmienok alebo v primeranej lehote neodstránite existujúce dôsledky takýchto porušení;

(iv) budete viesť Vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo drog;

(v) sprístupníte svoje prihlasovacie údaje do svojho používateľského účtu TIER inej osobe alebo

(vi) pokúsite sa prečítať, skopírovať alebo manipulovať s Aplikáciou TIER.

19. Osobné údaje

(a) TIER bude získavať a spracúvať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ sú tieto údaje potrebné na plnenie práv a povinností TIER podľa Zmluvy s používateľom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov bude TIER dodržiavať príslušné zákonné ustanovenia, najmä ustanovenia Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).

(b) Ďalšie podrobnosti a informácie o rozsahu získavania, uchovávania a spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti TIER, ktoré je k dispozícii tu: https://www.tier.app/slovakia-privacy-notice-slovak

20. Riešenie sporov

Akýkoľvek spor týkajúci sa uplatňovania, výkladu alebo uplatňovania týchto všeobecných podmienok rozhodne slovenský súd v súlade so slovenským právom.

21. Záverečné ustanovenia

(a) Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti TIER nesmiete postúpiť svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy s používateľom na tretiu stranu. Spoločnosť TIER môže previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy s používateľom na inú spoločnosť alebo právnickú osobu na základe trojstrannej zmluvy uzatvorenie ktorej neodmietnete. Ak budú pohľadávky postúpené tretej strane, váš zmluvný stav sa nezhorší.

(b) Ak spoločnosť TIER nebude bezodkladne trvať na tom, aby ste urobili čokoľvek, čo ste povinný urobiť podľa týchto Podmienok, alebo ak spoločnosť TIER oneskorene podnikne kroky voči Vám v súvislosti s akýmkoľvek porušením týchto Podmienok z Vašej strany, nebráni to spoločnosti TIER, aby voči Vám podnikla kroky neskôr.

(c) Ak súd ustáli, že časť týchto Podmienok je nezákonná, ich zvyšok tým zostáva nedotknutý. Každý z odsekov týchto Podmienok pôsobí samostatne. Ak súd alebo príslušný orgán rozhodne, že niektorý z nich je nezákonný, ostatné odseky zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

(d) Zmluva s používateľom sa uzatvára medzi Vami a spoločnosťou TIER. Žiadna iná osoba nemá právo na vymáhanie ktorejkoľvek z jej ustanovení.

22. Služby zákazníkom a sťažnosti

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky, sťažnosti alebo ak chcete kontaktovať spoločnosť TIER z akéhokoľvek iného dôvodu, môžete ju kontaktovať telefonicky, poštou alebo e-mailom prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

TIER Mobility Slovakia s.r.o.

Lazaretská 8

Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08

Telephone: + 421 2/222 007 45

Email: support@tier.app

2021-06-01 Slovensko-Všeobecné-Podmienky

2021-09-01 Slovensko-Všeobecné-Podmienky

2022-06-09 Slovensko-Všeobecné-Podmienky

2022-07-15 Slovensko-Všeobecné-Podmienky

Download previous versions