Back to countries

Select country

Select Page

🇸🇰Slovakia

Last updated: 3.28.2023

Slovakia - General Terms and Conditions for Prepaid Packages

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE PREDPLATENÉ BALÍKY

§ 1 PREDMET

Spoločnosť TIER Mobility Slovakia s.r.o. (ďalej len „TIER“) prenajíma elektrické kolobežky (ďalej len „e-Kolobežky TIER“) a elektrické bicykle (ďalej len „e-Bicykle TIER“) prostredníctvom svojej aplikácie pre mobilné telefóny s prístupom na internet (ďalej len „Aplikácia TIER“) s využitím tzv. konceptu „voľného pohybu“. Prenájom sa uskutočňuje len zákazníkom riadne zaregistrovaným v aplikácii TIER (ďalej len „Zákazník“), len v prípade existujúcej dostupnosti a len vo vymedzenej oblasti (ďalej len „Obchodná oblasť“), a len na Slovensku. Voľný pohyb znamená, že e-Kolobežky TIER a/alebo e-Bicykle TIER sú k dispozícii v rámci Obchodnej oblasti, ale nie na pevne vymedzených miestach.

Tieto Všeobecné podmienky pre predplatené balíky (ďalej len „Podmienky“) sa uplatňujú na nákup tzv. predplatených balíkov na používanie e-Kolobežiek TIER a e-Bicyklov TIER (ďalej spolu len „Vozidlá TIER“) v aplikácii TIER. Tieto Podmienky sú pripojené k Všeobecným obchodným podmienkam platným pre používanie príslušného Vozidla TIER a tvoria ich neoddeliteľnú súčasť. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito Podmienkami a Všeobecnými podmienkami platnými pre príslušné vybrané Vozidlo TIER, pokiaľ ide o predplatené balíky, majú prednosť tieto Podmienky.

Zákazník si môže v Aplikácii TIER zakúpiť rôzne predplatené balíky. Tie fungujú ako poukážky a ich výsledkom je, že Zákazník dostane vybraný balík za zvýhodnenú cenu (v porovnaní s bežnou jazdou na Vozidle TIER) v čase nákupu a môže využívať zakúpené služby vybraného balíka od okamihu nákupu (aktivácia ihneď po zakúpení) pri používaní Vozidla TIER v Aplikácii TIER.

Predplatené balíky môžu byť k dispozícii vo forme pasov, ktoré Zákazníkovi umožnia počas pevne stanoveného obdobia využívať pevne stanovený počet jázd a/alebo neobmedzený počet jázd a/alebo pevne stanovené zľavy a iné výhody pri jazdách (ďalej len „Pasy“), a vo forme predplatného, ktoré podlieha automatickému obnoveniu (ďalej len „Predplatné“).

Cena, ako aj dôležité podrobnosti a obmedzenia týkajúce sa predplatených balíkov, okrem iného vrátane (i) toho, v ktorých Vozidlách TIER možno vybraný predplatený balík využívať, (ii) trvania predplateného balíka (ďalej len „Zmluvné obdobie“), (iii) obmedzenia maximálneho počtu jázd a/alebo maximálneho trvania jázd a (iv) obmedzenia času a/alebo dní, v ktorých možno predplatený balík využívať, budú Zákazníkovi oznámené pred zakúpením predplateného balíka. Ak Zákazník prekročí obmedzenia maximálneho počtu jázd a/alebo maximálneho trvania jázd vzťahujúce sa na predplatený balík, bude mu účtovaná štandardná sadzba uvedená v Aplikácii TIER.

V prípade niektorých predplatených balíkov sú okrem kúpnej ceny splatné aj ďalšie platby. Zákazník bude pred zakúpením predplateného balíka výslovne informovaný o všetkých platbách a cenách, účtovaných navyše ku kúpnej cene predplateného balíka.

Používanie predplateného balíka môže byť obmedzené na Obchodnú oblasť a/alebo krajinu, v ktorej bol zakúpený ďalej len „Obvod“).

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa predmetu zmluvy nájdete v jednotlivých opisoch predplatených balíkov v Aplikácii TIER.

TIER si vyhradzuje právo prestať ponúkať a/alebo ukončiť a/alebo zmeniť podmienky predplateného balíka v rozsahu, ktorý bude nevyhnutný na základe právnych predpisov alebo v dôsledku technologických zmien. Ak si Zákazník zakúpil Pas, zostáva tento Pas platný za podmienok aktuálnych v tom čase až do konca Zmluvného obdobia. Zákazníkom, ktorí si zakúpili Predplatné, bude pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien zaslané písomné oznámenie e-mailom alebo prostredníctvom aplikácie, a to štrnásť (14) dní vopred. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť v nasledujúcom zúčtovacom období Zákazníka. Zákazník bude oprávnený zrušiť Predplatné, ak si nebude želať pokračovať v zmenených Podmienkach.

§ 2 UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY NA PREDPLATENÉ BALÍKY

Uzatvorenie kúpnej zmluvy na predplatený balík sa uskutočňuje priamo v Aplikácii TIER. Na takýto nákup je registrácia v Aplikácii TIER povinná.

Predaj predplatených balíkov môže byť obmedzený na určité Obchodné oblasti, ktoré sú uvedené v Aplikácii TIER.

Kúpou predplateného balíka Zákazník súhlasí s týmito Podmienkami pri uzatváraní kúpnej zmluvy na predplatený balík.

Zákazník bude informovaný o automatickom obnovení Predplatného pred jeho zakúpením. Tieto Predplatné sa automaticky obnovujú na rovnakú dobu a zostávajú v platnosti, ibaže budú ukončené v súlade s článkom 8 týchto Podmienok.

Pred odoslaním ponuky na predplatený balík sa Zákazníkovi na účely kontroly zobrazia všetky informácie zadané v prehľade. Za účelom opravy prípadných chýb sa Zákazník môže vrátiť do vstupnej masky a vykonať zmeny pomocou tlačidla symbolu.

Ponuka predplatených balíkov uvedená v Aplikácii TIER nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti TIER pre Zákazníka. Kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť platbu“ Zákazník predkladá záväznú ponuku na nákup služieb v nákupnom košíku.

Záväzná zmluva o kúpe predplateného balíka, ktorý je súčasťou objednávky, je uzavretá v okamihu prijatia objednávky. Kúpna zmluva na predplatené balíky je uzavretá v okamihu, keď je príslušný predplatený balík sprístupnený na zobrazenie v rámci Aplikácie TIER správou „Potvrdené“.

Kúpna cena je splatná okamžite.

Tieto Podmienky a všetky ďalšie platné Podmienky používania Vozidiel TIER sú k dispozícii na nahliadnutie a stiahnutie v ich aktuálnom znení na webstránke about.tier.app. Spoločnosť TIER ich na požiadanie zašle zákazníkovi aj v textovej podobe.

§ 3 PLATBA

Všetky ceny sú uvedené v eurách alebo v miestnej mene a zahŕňajú zákonnú daň z pridanej hodnoty podľa aktuálnej sadzby. Platia ceny uverejnené v Aplikácii TIER v čase objednávky.

Zákazník si môže vybrať jeden zo spôsobov platby zobrazených po dokončení procesu objednávky. Pri prípadnom vrátení peňazí TIER vždy použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý Zákazník použil pri pôvodnej transakcii.

TIER spolupracuje s rôznymi poskytovateľmi platobných služieb. Platby sa vykonávajú podľa zvoleného spôsobu platby. Po uzatvorení zmluvy Zákazník potvrdzuje, že je oprávnený disponovať s uvedeným účtom prostredníctvom inkasa. Zákazník musí zabezpečiť, aby jeho platobné prostriedky boli dostatočne kryté. Ak platba nemôže byť uhradená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo z iných dôvodov, za ktoré zodpovedá Zákazník, TIER môže Zákazníkovi vystaviť faktúru za takúto platbu vo výške skutočne vynaložených nákladov.

V závislosti od typu balíka, ktorý si Zákazník vybral, V sú okrem kúpnej ceny splatné aj ďalšie platby. Zákazník bude pred zakúpením predplateného balíka výslovne informovaný o všetkých platbách a cenách, účtovaných navyše ku kúpnej cene predplateného balíka.

Ak si Zákazník zakúpi Predplatné, Predplatné sa automaticky obnoví na začiatku každého zúčtovacieho obdobia platného pre Predplatné. Zakúpením Predplatného Zákazník oprávňuje spoločnosť TIER, aby automaticky účtovala opakovaný poplatok za Predplatné v rámci spôsobu platby použitého na zakúpenie Predplatného alebo v rámci iného spôsobu platby dostupného v aplikácii, ktorý si Zákazník zvolil.

Ak si Zákazník neželá obnoviť Predplatné, môže ho kedykoľvek zrušiť v súlade s článkom 8 týchto Podmienok. Poplatky účtované podľa tohto článku sa nevracajú.

Zákazník má zákonné právo používať poskytnutý spôsob platby a autorizovať transakcie. Ak má TIER podozrenie, že informácie poskytnuté Zákazníkom týkajúce sa spôsobu platby sú nepresné alebo podvodné, TIER môže na základe oznámenia zablokovať účet Zákazníka, pričom Zákazník nebude môcť v takom prípade využívať všetky služby TIER alebo ich časť, kým sa táto otázka neobjasní k spokojnosti TIER bez toho aby TIER dostal platbu Zákazníka alebo akékoľvek iné zadržanie platby Zákazníkovi, kým sa nevyjasní vyskytnutý problém.

§ 4 ZAPOČÍTANIE, ZÁDRŽNÉ PRÁVO, POSTÚPENIE

Zákazník môže započítať akékoľvek pohľadávky, ktoré môže mať voči TIER, len v rozsahu, v akom sú tieto protipohľadávky nesporné a započítanie je možné na základe príslušnej legislatívy.

Zákazník môže uplatniť zádržné právo len vtedy, ak je protipohľadávka Zákazníka nesporná.

TIER si vyhradzuje právo postúpiť svoje pohľadávky z tohto zmluvného vzťahu tretej strane, najmä na účely vymáhania. Zákazník bude o takomto postúpení včas informovaný. V prípade akéhokoľvek takéhoto postúpenia a po jeho oznámení budete povinný platby s účinkom splatenia dlhu vykonávať len postupníkovi, pričom TIER zostáva zodpovedná za všeobecné dopyty zákazníkov, sťažnosti atď.

§ 5 ZÁKAZ PRENOSU NA INÉ POUŽÍVATEĽSKÉ ÚČTY A ZNEUŽITIE

Predplatené balíky nie je možné preniesť na iné používateľské účty, pretože predplatené balíky sú priamo prepojené s používateľským účtom zákazníka. Zákazníci nesmú poskytovať tretím stranám prihlasovacie údaje do svojho používateľského účtu (používateľské meno, heslo, kód PIN), a to ani v prípade, ak sú tieto tretie strany tiež Zákazníkmi.

Zákazník nesmie zneužiť a/alebo zneužívať predplatené balíky, ani sa dopúšťať podvodu voči spoločnosti TIER.

Zákazník je povinný používať predplatené balíky v rámci hraníc Obvodu, ak je to vhodné.

§ 6 ZODPOVEDNOSŤ

Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú v súlade so všeobecnými zákonnými ustanoveniami.

Zodpovednosť podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom zostáva nedotknutá.

§ 7 DOČASNÉ ZABLOKOVANIE POUŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU A VYLÚČENIE Z POUŽÍVANIA

TIER môže dočasne zablokovať používateľský účet

ak údaje dôležité na plnenie zmluvy nie sú v používateľskom účte správne zadané;

ak má TIER podozrenie, že niektoré informácie poskytnuté Zákazníkom sú nepresné alebo podvodné;

ak je Zákazník v omeškaní s platbami v nezanedbateľnej výške napriek predchádzajúcej upomienke;

v prípade iných závažných porušení týchto Podmienok, za ktoré je zodpovedný Zákazník;

ak Zákazník stratil svoj mobilný telefón prepojený s používateľským účtom, ak mu bol odcudzený alebo ak existuje akákoľvek iná možnosť neoprávneného použitia používateľského účtu tretími stranami;

ak má TIER opodstatnené dôvody domnievať sa, že sa Zákazník dopustil podstatného porušenia týchto Podmienok, najmä, ale nielen, ich článku 5.

Spoločnosť TIER zruší zablokovanie účtu Zákazníka po vyriešení porušenia zmluvy zo strany Zákazníka.

V čase dočasnej alebo trvalej blokácie účtu Zákazníka je používanie predplatených balíkov vylúčené. Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy s používateľom Aplikácie TIER zo strany TIER, používanie predplatených balíkov je vylúčené. Zákazník z toho nemôže voči TIER vyvodiť žiadne práva - z dôvodu predchádzajúceho porušenia zmluvy z jeho strany.

§ 8 UKONČENIE

Platnosť Pasov sa ukončí buď (i) po vyčerpaní maximálneho počtu povolených jázd, alebo (ii) na konci Zmluvného obdobia, podľa toho, čo nastane skôr.

Ak si Zákazník zakúpil Predplatné, môže zrušiť jeho obnovenie do dvadsiatich štyroch (24) hodín pred ďalšou plánovanou platbou. Zákazník bude môcť naďalej využívať služby predplatených balíkov až do konca v tom čase aktuálneho zúčtovacieho obdobia.

Ak si Zákazník zakúpil Predplatné, TIER je oprávnená ukončiť Predplatné tak, že o tom Zákazníkovi urobí štrnásť (14) dní vopred písomné oznámenie prostredníctvom e-mailu a/alebo APP.

TIER môže v prípade podstatného porušenia týchto Podmienok, najmä článku 3 odsek 7 a článku 5 predplatený balík zrušiť s primeranou výpovednou lehotou, ibaže Zákazník bude schopný vyvrátiť odôvodnenie výpovede.

TIER môže vylúčiť Zákazníka z používania, ak Zákazník konal v rozpore s týmito Podmienkami a nereagoval na oznámenie zaslané TIER, ktorým bol vyzvaný na odstránenie porušenia týchto Podmienok.

§ 9 PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O PREDPLATENÝCH BALÍKOCH

Zákazník má ako spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) dní od zakúpenia predplateného balíka podľa nasledujúceho poučenia.

POUČENIE O ODSTÚPENÍ

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich (14) dní od zakúpenia predplateného balíka. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (TIER Slovakia s.r.o., Tel. + 421 2/222 007 45, e-mail: info@tier.app) prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom, faxom alebo e-mailom zaslaným poštou) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nie je povinný.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

NÁSLEDKY ODSTÚPENIA

Keďže predplatený balík služieb sa začína poskytovať okamžite po potvrdení jeho kúpy, Zákazník súhlasí s tým, že v prípade uplatnenia tohto práva na odstúpenie od zmluvy bude mať nárok na vrátenie peňazí, ktorý bude zodpovedať službám, ktoré už boli poskytnuté v čase, keď Zákazník oznámil spoločnosti TIER uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, v porovnaní s celkovou sumou služieb poskytnutých v rámci predplateného balíka. Ak Zákazník uplatní toto právo na odstúpenie od zmluvy, spoločnosť TIER mu vráti peniaze bezodkladne, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o Vašom odstúpení od zmluvy. Na toto vrátenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s Vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade Vám za toto vrátenie nebudeme účtovať poplatky.

KONIEC PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(Ak si želáte zrušiť zmluvu, vyplňte a vráťte tento formulár).

VZOROVÝ FORMULÁR ODSTÚPENIA

Adresát:

TIER Slovakia s.r.o.

Lazaretská 8

Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08

Tel: + 421 2/222 007 45

E-mail: info@tier.app

Odstúpenie od zmluvy

Ja/my (*) týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzavretej medzi mnou/nami (*) o kúpe nasledujúceho tovaru (*)/poskytnutí nasledujúcej služby (*):

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Objednávka č.:

_______________________________________

Objednané dňa (*)/doručené dňa (*):

_______________________________________

Meno Zákazníka:

_______________________________________

Adresa Zákazníka:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Podpis Zákazníka

(len v prípade listinného oznámenia)

_______________________________________

Dátum:

_______________________________________

(*) Nehodiace sa vymažte.

§ 10 OCHRANA ÚDAJOV

TIER získava a spracúva osobné údaje zákazníka potrebné na uskutočnenie obchodnej transakcie. Pri spracúvaní osobných údajov Zákazníka TIER dodržiava platné zákonné ustanovenia, najmä ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Pokiaľ ide o podrobnosti a rozsah získavania, uchovávania a spracúvania osobných údajov Zákazníka, odkazuje sa na vyhlásenie o ochrane osobných údajov uvedené na internetovom portáli TIER.

§ 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou TIER sa uplatňuje slovenské právo a akýkoľvek spor týkajúci sa uplatňovania, výkladu alebo uplatňovania týchto všeobecných podmienok rozhodne slovenský súd.

Zákazník môže postúpiť pohľadávky alebo iné práva z uvedených zmlúv na tretie strany len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti TIER.

Ak súd ustáli, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok je neplatné alebo nevymáhateľné, toto ustanovenie sa z týchto Podmienok vypustí a ostatné zmluvné podmienky zostávajú platné a vymáhateľné v plnom rozsahu povolenom zákonom.

§ 12 SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM / SŤAŽNOSTI

V prípade otázok, pripomienok, sťažností alebo iných vyjadrení sa zákazník môže obrátiť listom, telefonicky alebo e-mailom na tieto kontakty:

TIER Mobility Slovakia s.r.o.

Lazaretská 8

Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08

Tel: + 421 2/222 007 45

E-mail: info@tier.app

TIER sa nepodriadila žiadnym kódexom správania.