Privacy Policy Slovakia – TIER

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Posledná aktualizácia: 21. mája 2021

Zodpovedným poskytovateľom služieb je:

TIER Mobility Slovakia s.r.o. 

Lazaretská 8

Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08

 

TIER Úradník pre ochranu údajov

dpo@tier.app

Obsah:

 1. Všeobecné informácie o získavaní a spracúvaní Vašich osobných údajov
 2. Získavanie údajov počas používania služieb TIER
 3. Súbory cookie
 4. Prenos osobných údajov tretím stranám
 5. Spoloční prevádzkovatelia
 6. Produktová, výskumná a reklamná komunikácia
 7. Výskum používateľov
 8. Vaše práva na ochranu údajov
 9. Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov
 10. Ako nás môžete kontaktovať
 11. Ako kontaktovať zodpovedný orgán

Ochrana osobných údajov, a teda aj Vášho súkromia, je pre nás mimoriadne dôležitá a berieme ju veľmi vážne. Nasledujúce oznámenie o ochrane osobných údajov Vás informujú o získavaní a spracúvaní Vašich údajov pri používaní služby TIER a webstránky TIER. Naše informácie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na Vaše aktivity na webstránkach sociálnych sietí alebo iných poskytovateľov, na ktoré sa môžete dostať prostredníctvom odkazov na našej webstránke. Pozrite si, prosím, predpisy o ochrane údajov na príslušných webstránkach týchto poskytovateľov.

 1. Všeobecné informácie o získavaní a spracúvaní vašich osobných údajov

1.1 Osobné údaje

Vaše osobné údaje získavame a používame len v rozsahu potrebnom na zavedenie plne funkčnej webstránky, ako aj nášho obsahu a služieb. Osobné údaje sú informácie, ktoré sú spojené s Vami ako fyzickou osobou. Príkladom je Vaše meno, adresa, poštová adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa. Neosobné údaje sú informácie, ako napríklad počet používateľov webovej lokality alebo súhrnné údaje o pohybe, pretože ich už nemožno priradiť ku konkrétnej osobe. 

1.2 Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie je akýkoľvek proces v súvislosti s osobnými údajmi vykonávaný pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, ako je získavanie, zaznamenávanie, organizovanie, triedenie, ukladanie, prispôsobovanie alebo zmena, čítanie, vyhľadávanie, používanie, zverejňovanie prostredníctvom prenosu, spracúvanie alebo iná forma poskytovania, synchronizácia alebo pripojenie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie. Osobné údaje sa budú získavať prostredníctvom našich aplikácií alebo webstránok, ak ich sprístupníte z vlastnej iniciatívy, napr. registráciou, vyplnením formulárov, odoslaním e-mailov alebo rezerváciou vozidla TIER. Údaje použijeme na príslušné účely alebo účely vyplývajúce z požiadavky, ako je napríklad dopyt po rezervácii na spracúvanie Vašej žiadosti o rezerváciu. Prenos tretím stranám sa uskutoční len vtedy, ak je to výslovne povolené zákonom alebo ak ste s prenosom súhlasili v rámci svojej registrácie alebo počas aktívneho obchodného vzťahu. 

1.3 Právne základy spracúvania

Pokiaľ žiadame o súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR sa uplatňuje ako právny základ pre spracúvanie osobných údajov. Výnimku tvoria také prípady, keď predchádzajúci súhlas nie je z faktických dôvodov možný a spracúvanie údajov je povolené zákonom. Pri spracúvaní osobných údajov na účely prípravy alebo uzavretia zmluvy s Vami sa uplatňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR ako právny základ. To platí aj pre spracovateľské operácie, ktoré sú potrebné na vykonanie úkonov pred uzavretím zmluvy. Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR sa uplatňuje ako právny základ. V prípade, že je spracúvanie nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany a záujmy, základné práva a slobody neprevažujú nad prvým záujmom, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR sa uplatňuje ako právny základ pre spracúvanie. Takýmito oprávnenými záujmami je zachovanie funkčnosti našich IT systémov, marketing našich vlastných produktov a služieb a zákonné opatrenia na zdokumentovanie obchodných kontaktov.

1.4 Bezpečnosť

Implementujeme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich údajov, ktoré uchovávame, pred manipuláciou, stratou, zničením a pred prístupom k nim zo strany neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia neustále zlepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

1.5 Vymazanie Vašich osobných údajov

Nami spracúvané osobné údaje budú vymazané alebo bude obmedzené ich spracúvanie podľa čl. 17 a 18 GDPR. Pokiaľ to nie je v týchto informáciách o ochrane osobných údajov jasne uvedené, všetky údaje, ktoré sú u nás v súčasnosti uložené, budú vymazané, len čo už nebudú potrebné na svoj účel alebo pokiaľ nám nevznikne zákonná povinnosť ich uchovávať. Ak sa údaje nevymažú, pretože sú zo zákona potrebné, ich spracúvanie bude obmedzené, t. j. údaje budú zablokované a nebudú sa spracúvať na iné účely. To sa týka napríklad údajov, ktoré sa musia uchovávať z obchodných alebo daňových dôvodov.

 1. Získavanie údajov počas využívania služieb TIER

Na našich webstránkach a v našich aplikáciách umožňujeme používateľom zaregistrovať sa uvedením osobných údajov. Registrácia je povinná na používanie služieb TIER.

2.1 Získavanie údajov a povolenia pri používaní aplikácie TIER

Všetky údaje, ku ktorým máme prístup v rámci povolení, sa použijú len na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Nezískavame žiadne údaje, ktoré by sa používali na iné účely, ako sú uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Fotoaparát

Kolobežku si môžete prenajať naskenovaním jej QR kódu, a na tento účel Vás požiadame o prístup k fotoaparátu. Kolobežku si môžete prenajať aj iným spôsobom, ktorý nevyžaduje prístup k fotoaparátu, napríklad zadaním čísla pod QR kódom kolobežky v aplikácii alebo výberom blízkej kolobežky priamo v aplikácii.

Poloha

Informácie o Vašej polohe potrebujeme na to, aby sme Vám na Mapách Google (poskytovateľ služieb Google Ireland Limited) a Apple Mapách (poskytovateľ služieb Apple Inc.) ukázali, či sa nachádzate v blízkosti vozidla a ako sa tam môžete dostať. Viac informácií o spracúvaní údajov v aplikáciách Mapy Google a Apple Mapy nájdete v ďalšej časti „Získavanie údajov pri prenájme vozidla TIER“.

2.2 TIER analýza

Radi by sme pochopili správanie používateľov našej aplikácie, aby sme mohli neustále zlepšovať naše služby. Na tento účel získavame údaje v súhrnnej forme, t. j. prepojené: Informácie o zariadení (napr. informácie o operačnom systéme a verzii aplikácie), o okamihu otvorenia aplikácie TIER, Vaše správanie v aplikácii (napr. výber vozidiel), trvanie používania alebo čas strávený v určitých funkcionalitách.

Adjust

Optimalizáciou našich marketingových aktivít poverujeme poskytovateľa služieb Adjust (Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlín, Nemecko). Údaje získané spoločnosťou Adjust poskytujú prehľad napr. o stiahnutí aplikácie TIER, online reklamnom kanáli, ktorý bol použitý na generovanie stiahnutia, okamihu otvorenia aplikácie, dĺžke používania aplikácie a osobitne používaných funkciách aplikácie (najmä o úspešnom prihlásení a dokončených jazdách). Adjust používa na analýzu IP adresy a adresy Mac používateľov. Tie budú po získaní hashované a Adjust ich použije len v pseudonymizovanej forme.

2.3 Získavanie údajov pri prenájme vozidla TIER

Mapy Google

Webstránka a aplikácie TIER používajú aplikácie Google Maps API. Umožňujú nám zobrazovať napr. interaktívne mapy na našej webstránke alebo v našich aplikáciách. Táto aplikácia je kľúčová pre fungovanie a plnú dostupnosť nášho obsahu a služieb. Tu nájdete Podmienky používania služby Google. Ďalšie podmienky používania pre Mapy Google / Google Earth nájdete tu. Tu nájdete Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Okrem zobrazenia dostupných vozidiel používame Mapy Google na prevod geografických polôh na adresy a uvedenie približnej pešej vzdialenosti k vybranému vozidlu. 

2.3.2 Telematické jednotky

Aby sme mohli vidieť a rezervovať vozidlá TIER na mape, používame v našich vozidlách skrinky IoT a telematické jednotky. Tie pravidelne odosielajú údaje GPS. Náš poskytovateľ služieb nemôže Vám odoslané údaje prideliť. Rekonštrukcia polohy prenajatého vozidla na základe odoslaných údajov GPS sa uskutočňuje len v nasledujúcich prípadoch a na tieto účely:

 • Prostredníctvom „geofencingu“ sa vydá upozornenie, keď sa opustí cirkulačná zóna alebo dôjde k zrušeniu rezervácie mimo oblasti používania. Podľa Všeobecných podmienok sa vozidlo môže pohybovať len v rámci cirkulačnej zóny a rezervácia môže byť zrušená len v našej oblasti používania (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Cirkulačnú zónu miesta, v ktorom sa nachádzate, si môžete kedykoľvek pozrieť v aplikácii TIER. 
 • To platí aj v prípade ukončenia prenájmu, ktorý používateľ nevykonal, napr. po neobvykle dlhej dobe prenájmu, vo Vašom a našom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), alebo
 • V rámci požiadaviek na služby počas používania (napr. rezerváciu nemožno zrušiť, vozidlo nemožno nájsť, pomoc v prípade nehody) (čl. 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR).
 • Dôkaz v prípade vzniku škody: V prípade nehody alebo iného prípadu škody, napríklad poškodenia vozidla, máme oprávnený záujem preukázať, kde k nehode alebo k vzniku škody došlo (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 • Transparentné vyúčtovanie: Po ukončení prenájmu dostanete prehľad o nájomnom v aplikácii a prípadne aj e-mailom. V histórii rezervácie uvádzame začiatočný a koncový bod Vašich jázd, ako aj miesta parkovania (ak je to vhodné) (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
 • Zlepšenie dostupnosti: anonymné vyhodnotenie miest, na ktorých používatelia už vykonali rezervácie, s cieľom optimalizovať rozmiestnenie vozidiel. (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

2.4 Získavanie údajov počas kontaktovania

V prípade, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu alebo telefonicky, spracúvame Vami poskytnuté informácie na účely spracovania Vašej žiadosti, ako aj na prípadné ďalšie otázky. Spracúvanie je založené na našom oprávnenom záujme, aby sme mohli odpovedať na požiadavky zákazníkov. Vaše údaje budú vymazané, len čo už nebudú potrebné na účely žiadosti alebo plnenia zákonných povinností.

 1. Súbory cookie

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú textové súbory umiestnené vo Vašom počítači na účely získavania štandardných informácií o internetovom denníku a správaní návštevníkov. Súbory cookie nemožno použiť na spúšťanie programov alebo umiestnenie vírusov do počítača. Pomocou informácií obsiahnutých v súboroch cookie môžeme zlepšiť navigáciu a umožniť správne zobrazenie našej webstránky. Spracúvané údaje v žiadnom prípade neposkytujeme tretím stranám ani ich nespájame s inými osobnými údajmi bez Vášho predchádzajúceho súhlasu. 

Aké typy súborov cookie používame?

 • Nevyhnutné - TIER používa tieto súbory cookie na zapamätanie Vašich preferencií súborov cookie (nastavených na našom banneri so súbormi cookie) a na zachovanie bezpečnostných opatrení. 
 • Funkčné - TIER používa tieto súbory cookie, aby sme Vás na našej webstránke rozpoznali a zapamätali si Vaše predchádzajúce nastavenia. Tie môžu zahŕňať Vami uprednostňovaný jazyk a polohu, v ktorej sa nachádzate. 
 • Reklamné - TIER používa tieto súbory cookie na získavanie informácií o Vašej návšteve našej webstránky, o obsahu, ktorý ste si prezreli, o odkazoch, ktoré ste sledovali ako aj o Vašom prehliadači, zariadení a Vašej IP adrese. Spoločnosť TIER niekedy zdieľa niektoré obmedzené aspekty týchto údajov s tretími stranami na reklamné účely. Online údaje získané prostredníctvom súborov cookie môžeme zdieľať aj s našimi reklamnými partnermi. To znamená, že keď navštívite inú webstránku, môže sa Vám zobrazovať reklama na základe Vašich vzorcov prehliadania na našej webstránke. 

Banner súborov cookie - ako spravovať súbory cookie

Nastavením svojich preferencií použitím nášho bannera súborov cookie si môžete vybrať, ktoré súbory cookie máme umiestniť do Vášho počítača. Môžete prijať všetky súbory cookie, odmietnuť všetky súbory cookie (okrem nevyhnutných súborov cookie) alebo jednotlivo prijať len vybrané kategórie súborov cookie kliknutím na „upraviť nastavenia súborov cookie“ a povolením alebo zakázaním príslušných prepínačov.

 1. Prenos osobných údajov tretím stranám

Okrem poskytovateľov služieb uvedených v bodoch 2 a 3 vyššie sme zapojili sprostredkovateľov do nasledujúcich spracovateľských operácií:

 • poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ako sú webový server, e-mailový server, úložný server, systémy správy cloudu, geolokačné systémy, cloudové úložisko.
 • poskytovatelia marketingových služieb
 • poskytovatelia e-mailových služieb
 • poskytovatelia platobných systémov
 • poskytovatelia systémov riadenia incidentov

Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje preniesť nasledujúcim príjemcom:

 • spoločnosti patriace do skupiny TIER
 • štátne orgány a/alebo orgány verejnej správy
 • banky a finančné inštitúcie na výber služieb
 • štátne bezpečnostné zložky a inštitúcie podľa ustanovení právnych predpisov

Vaše údaje sa odovzdávajú tretím stranám len v prípadoch, keď je to povolené a keď to vyžadujú právne predpisy o ochrane údajov. To platí v prípade, ak výslovne súhlasíte s prenosom Vašich údajov niektorému z našich spolupracujúcich partnerov a/alebo ak je prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy. Okrem toho je prenos z hľadiska ochrany osobných údajov zákonný, ak je potrebný na presadzovanie iných predpisov (napr. ustanovení trestnoprávnych predpisov) a je z hľadiska ochrany osobných údajov povolený. Súhrnné a anonymné údaje o trasách sa ďalej poskytujú verejným zariadeniam, ako sú výskumné centrá, mestá a obce, na účely zlepšenia miestnej dopravnej situácie. Z týchto súhrnných údajov už nemožno odvodiť jednotlivé osoby. Pokiaľ údaje odovzdávame príjemcom, ktorí sa nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, zabezpečujeme, aby príjemca poskytoval buď primeranú úroveň ochrany osobných údajov (napr. na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti pre príslušnú krajinu alebo dohody o štandardných zmluvných doložkách EÚ s príjemcom), alebo na prenos máme Váš súhlas. 

 1. Spoloční prevádzkovatelia

Spoločnosti TIER Mobility Slovakia s.r.o. a TIER Mobility GmbH sú spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov v súlade s čl. 26 GDPR.

Spoločnosť TIER Mobility Slovakia s.r.o. vystupuje ako miestna zmluvná strana a prevádzkuje vozidlá na Slovensku. Spoločnosť TIER Mobility GmbH poskytuje všetky ostatné služby vrátane prevádzky technickej a administratívnej infraštruktúry (napr. backend aplikácie, databázy zákazníkov a zdieľaných jázd, backend a databáza služieb zákazníkom, služby zákazníkom, vývoj aplikácie, spracovanie platieb, správa zmlúv, reklama a rozvoj podnikania). Na tento účel budú Vaše osobné údaje zdieľané medzi spoločnosťami TIER Mobility Slovakia s.r.o. a TIER Mobility GmbH. Toto spoločné spracúvanie údajov je založené na našich oprávnených záujmoch zdieľania a distribúcie poskytovania našich služieb v rámci našej skupiny spoločností podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Spoločnosti TIER Mobility Slovakia s.r.o. a TIER Mobility GmbH spracúvajú Vaše osobné údaje výlučne v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.

Vaše práva a žiadosti podľa GDPR vybavuje spoločnosť TIER Mobility GmbH. Svoje práva voči nám podľa GDPR však môžete uplatniť voči ktorejkoľvek z našich spoločností.

 1. Produktová, výskumná a reklamná komunikácia

Za určitých okolností by sme s Vami radi komunikovali. Môže ísť o komunikáciu ohľadne nových produktov a služieb TIER (ďalšie podrobnosti nájdete v časti 6.1), ohľadne ponuky zúčastniť sa na iniciatívach zameraných na výskum používateľov (časť 6.2) a ohľadne zobrazovania kampaní, propagačných akcií a reklamy prispôsobených Vášmu používateľskému správaniu v aplikácii TIER (časť 6.3). Tiež si môžete prečítať viac o tom, ako sa Vaše údaje používajú, keď sa prihlásite na odber našich informačných bulletinov (časť 6.4) a ako môžete odmietnuť zasielanie týchto správ (časť 6.5).

6.1 Nové produkty a služby TIER

Spoločnosť TIER z času na čas zavádza nové produkty, služby a funkcie, o ktorých chceme, aby ste boli informovaní. Keďže niektoré z týchto produktov a služieb môžu byť dostupné len v určitých oblastiach, nezobrazujeme tieto oznámenia všetkým našim používateľom, ale len tým, ktorí používajú TIER v oblasti, kde je služba alebo produkt práve dostupný. Preto musíme na tento účel spracúvať Vaše údaje o polohe. Údaje o správaní používateľov nepoužívame na to, aby sme Vám tieto oznámenia zasielali cielene, pričom vychádzame z nášho oprávneného záujmu informovať Vás o našich produktoch. Toto môžete kedykoľvek odmietnuť v časti „Nastavenia“ Vašej aplikácie. Na tento účel stačí vypnúť prepínač vedľa položky „novinky o službách a produktoch“.

6.2 Kampane na výskum používateľov TIER 

Radi by sme vedeli, ako sa našim používateľom páčia naše služby, produkty a funkcie. Z tohto dôvodu by sme radi oslovili používateľov, ktorí spĺňajú určité kritériá používania našej aplikácie. Niektoré z týchto kritérií môžu byť: používatelia, ktorí si zakúpili určité balíky, častí používatelia, používatelia, ktorí používajú len jedno z našich vozidiel (napr. mopedy TIER), používatelia, ktorí používajú obe naše vozidlá (mopedy a kolobežky TIER) atď. Ak spĺňate jedno z týchto kritérií, môžeme Vám v aplikácii posielať oznámenia s výzvou, aby ste sa zúčastnili na našich iniciatívach zameraných na výskum používateľov. Oslovujeme Vás na základe nášho oprávneného záujmu pochopiť, ako sa Vám páči naša služba, ale účasť na našich iniciatívach používateľského výskumu je úplne dobrovoľná, a preto je založená na Vašom súhlase.

6.3 E-maily s ponukami a personalizovaná reklama TIER

Našim zákazníkom posielame marketingové oznámenia o produktoch alebo službách TIER, ktoré sú prispôsobené ich „profilu“ (t. j. na základe informácií o zákazníkovi s cieľom predvídať jeho preferencie). Takúto komunikáciu posielame zákazníkom prostredníctvom e-mailu, SMS alebo push notifikácií v aplikácii. Túto prispôsobenú marketingovú komunikáciu Vám môžeme posielať len s Vaším súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať v nastaveniach aplikácie. Na to, aby sme Vám mohli posielať marketingovú komunikáciu prispôsobenú Vašim preferenciám, použijeme informácie, ktoré ste poskytli počas vytvárania Vášho zákazníckeho účtu, ako aj automaticky získané informácie, ako napr.:

 • oznámenia o prijatí a potvrdenia o prečítaní správ;
 • informácie o Vašom zariadení a používanom prehliadači;
 • Vaše aktivity v našich aplikáciách;
 • Vašu históriu používania služieb TIER.

Našim zákazníkom z času na čas zasielame aj neosobnú marketingovú komunikáciu (napríklad e-maily s ponukami). Tieto informácie Vám môžeme posielať, pretože máme oprávnený záujem informovať Vás o našich službách. Na tento účel použijeme e-mailovú adresu alebo iné kontaktné údaje, ktoré ste poskytli pri vytváraní svojho zákazníckeho účtu. Takto môžu naši zákazníci dostávať len prispôsobené správy o produktoch alebo službách TIER na základe ich preferencií, prípadne neprispôsobené špeciálne ponuky služieb TIER. Tieto oznámenia budete dostávať bez ohľadu na to, či ste sa zaregistrovali na odber nášho informačného bulletinu.

6.4 Informačný bulletin (newsletter)

Našim potenciálnym a existujúcim zákazníkom by sme chceli pravidelne posielať e-mailom reklamu na naše produkty a služby a produkty našich spolupracujúcich partnerov. Na tento účel budeme používať dáta týkajúce sa e-mailovej adresy uvedenej pri registrácii do nášho informačného bulletinu a krajiny. V rámci registrácie do nášho informačného bulletinu Vás požiadame o súhlas nasledujúcim spôsobom:

Identifikácia Vašej e-mailovej adresy sa vykonáva prostredníctvom procesu dvojitého prihlásenia. To znamená, že v ďalšom kroku dostanete potvrdzujúci e-mail, aby ste vyslovili súhlas so zasielaním informačného bulletinu. Pri prihlásení sa na odber nášho informačného bulletinu zaznamenávame nasledujúce informácie:

 • Použitá IP adresa;
 • čas prihlásenia sa na odber informačného bulletinu;
 • čas odoslania potvrdzujúceho e-mailu;
 • obsah potvrdzujúceho e-mailu;
 • čas kliknutia na potvrdzovací odkaz alebo archivácie odpovede na e-mail

Účelom tohto procesu je preukázať Vašu registráciu a vyriešiť prípadné zneužitie Vašich osobných údajov. O prípadných možnostiach odstúpenia Vás budeme informovať v potvrdzujúcom e-maile a v každom informačnom bulletine.

6.5 Zverejnenie údajov a odvolanie

S výnimkou prípadov uvedených v časti 4 sa údaje neposkytujú tretím stranám. Vaše údaje môžu byť uchovávané len po dobu, po ktorú s Vami máme obchodný vzťah, a ak ste proti spracúvaniu týchto údajov nevzniesli námietku

V každom oznámení nájdete odkaz na zrušenie, ktorý sa po kliknutí naň považuje za námietku alebo odvolanie. Svoju námietku proti prijímaniu produktových a reklamných e-mailov alebo odvolanie súhlasu týkajúceho sa nášho informačného bulletinu môžete poslať aj e-mailom na adresu privacy@tier.app alebo poštou na adresu TIER Mobility Slovakia s.r.o. Lazaretská 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08. 

 1. Výskum používateľov

Ak vyslovíte súhlas s účasťou na niektorej z našich výskumných iniciatív, môžeme Vás požiadať o vyplnenie dotazníka alebo o účasť na nahrávanom telefonáte s naším Výskumným tímom.

Môžeme Vás požiadať o informácie, ako je Vaše správanie pri používaní vozidiel TIER, Váš vek, pracovné odvetvie, v ktorom pracujete, Vaše názory a preferencie našich služieb atď. Účasť na prieskume alebo telefonáte je dobrovoľná a založená na Vašom súhlase. Ak sa rozhodnete vysloviť súhlas s účasťou na rozhovore s nami ako používateľ, opýtame sa Vás, či súhlasíte s videozáznamom. Ak nebudete súhlasiť, môžete nám to oznámiť a rozhovor uskutočníme bez videozáznamu. Bez ohľadu na Vašu voľbu Vás požiadame, aby ste elektronicky podpísali naše vyhlásenie o súhlase.

Vaše údaje budú vymazané najneskôr do 6 mesiacov a zvyčajne sa uchovávajú 3 mesiace. Tieto údaje sa používajú výlučne na účely výskumu, pričom neskôr sa použijú v súhrnnej forme na zlepšenie našich služieb a produktov. Svoj súhlas so spracúvaním Vašich údajov môžete odvolať, požiadať o informácie o týchto údajoch, požiadať o ich kópiu a požiadať o ich vymazanie za predpokladu, že k tomu dôjde v lehote 6 mesiacov od ich uchovania.

Na prieskumy používame SurveyMonkey, na rezerváciu hovorov s účastníkmi Calendly a na video a audio hovory Google Meet.

SurveyMonkey Europe, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4. SurveyMonkey Europe môže ako subdodávateľa použiť SurveyMonkey Inc., One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, Spojené štáty.

Calendly LLC, BB&T Tower, 271 17th St NW, Atlanta, GA 30363, Spojené štáty.

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko.

Spoločnosti SurveyMonkey, Calendly a Google konajú v našom mene ako subdodávatelia a sprostredkovatelia údajov, pričom osobné údaje získavajú výlučne na účely vykonávania svojich služieb pre nás. Sú zmluvne zaviazaní nepoužívať osobné údaje na iné účely. So spoločnosťami SurveyMonkey Europe, Calendly LLC a Google LLC sme uzavreli štandardné zmluvné doložky EÚ podľa čl. 46 GDPR.

 1. Vaše práva na ochranu údajov

8.1 Právo na informácie

Máte právo požadovať informácie o údajoch, ktoré sa o Vás uchovávajú, o pôvode údajov, ich príjemcoch alebo kategóriách príjemcov a o povahe a účele spracúvania.

8.2 Právo na odvolanie súhlasu

Ak ste udelili súhlas s používaním svojich osobných údajov, môžete ho do budúcnosti kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu.

8.3 Právo na opravu

Ak neskôr zistíte, že nami uchovávané osobné údaje nie sú presné alebo úplné, môžete ich kedykoľvek opraviť alebo doplniť vo svojom zákazníckom účte alebo ich nechať opraviť alebo doplniť nami.

8.4 Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“)

Za určitých okolností máte právo zablokovať alebo vymazať údaje o Vašej osobe, ktoré máme k dispozícii. K vymazaniu alebo zablokovaniu Vašich osobných údajov dôjde hneď, ako budeme môcť overiť predpoklady týkajúce sa oprávnenosti Vašej požiadavky. Pokiaľ má vymazanie Vašich údajov zákonné, zmluvné, daňové alebo obchodné požiadavky na uchovávanie údajov alebo iné právne podložené dôvody, Vaše údaje sa namiesto vymazania zablokujú. Po vymazaní Vašich údajov už nie je možná výmena informácií.

8.5 Právo na prenosnosť údajov

Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali a získali od Vás, môžete dostať v nami určenom strojovo čitateľnom formáte alebo nám môžete dať pokyn na priamy prenos týchto údajov vybranej tretej strane, ak to tento príjemca z technického hľadiska umožňuje a nebráni tomu žiadne neprimerané zaťaženie alebo iné povinnosti mlčanlivosti alebo obavy z našej strany alebo zo strany tretích strán.

8.6 Právo namietať

Máte právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odmietnuť spracúvanie údajov na účely priamej reklamy. Je potrebné poznamenať, že námietka voči operáciám spracúvania údajov môže obmedziť alebo zabrániť plneniu rámcovej zmluvy a spracovaniu jednotlivých zmlúv. 

8.7 Rozšírené práva týkajúce sa automatizovaného spracúvania údajov na účely personalizovaného hodnotenia údajov

V súvislosti s automatizovaným spracúvaním údajov na účely hodnotenia personalizovaných údajov máte okrem vyššie uvedených práv aj právo zapojiť do rozhodovacieho procesu fyzickú osobu, ako aj právo na odvolanie a právo vyjadriť svoje obavy.

8.8 Kontakt pre nároky uplatnené v súvislosti s právami dotknutých osôb

V prípade nárokov uplatnených v súvislosti s právami dotknutých osôb nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese: privacy@tier.app alebo písomne na adrese:

TIER Slovakia s.r.o. Lazaretská 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08.

8.9 Právo na odvolanie na dozornom orgáne

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že boli porušené Vaše práva podľa GDPR. Dozorný orgán pre Nemecko alebo Slovensko môžete kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (BlnBI)

Friedrichstraße 219, 10969 Berlín, Nemecko 
Tel.: 030 13889 - 0 
Fax: 030 2155050 
E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
Tel.:  +421 /2 3231 3214
E-mail:  statny.dozor@pdp.gov.sk

 1. Zmeny tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo príležitostne upraviť toto oznámenie o ochrane osobných údajov tak, aby neustále spĺňalo aktuálne právne požiadavky, alebo aby sme do oznámenia o ochrane osobných údajov zahrnuli zmeny v našich službách, napr. po spustení nových služieb. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne kontrolovali oznámenie o ochrane osobných údajov, či v ňom nedošlo k nejakým zmenám. Ak si zmena našich služieb alebo spustenie novej služby vyžaduje Váš predchádzajúci súhlas, budeme Vás o tom primerane informovať a požiadame Vás o súhlas.

 1. Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, údajov, ktoré o Vás uchovávame, alebo chcete uplatniť jedno z Vašich práv na ochranu údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Zodpovedná osoba TIER Mobility 

dpo@tier.app

 1. Ako kontaktovať príslušný dozorný orgán

Ak chcete nahlásiť sťažnosť alebo ak máte pocit, že spoločnosť TIER nevyriešila Vaše obavy uspokojivým spôsobom, máte právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán v Berlíne alebo vo Švédsku:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (BlnBI)

Friedrichstraße 219, 10969 Berlín, Nemecko 
Tel.: 030 13889 - 0 
Fax: 030 2155050 
E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
Tel.:  +421 /2 3231 3214
E-mail:  statny.dozor@pdp.gov.sk