PRIVACY NOTICE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  

Updated on: [14.04.21]

Ostatnia aktualizacja: [14.04.21]

  

Responsible authority and service provider is: Tier Mobility Poland sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa (“TIER”, “we”).

Administratorem danych i dostawcą usług jest:
Tier Mobility Poland sp. z o.o.,
ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa („TIER”, „my”).

Contact number: +48 22 581 81 33.

Numer do obsługi klienta to +48 22 581 81 33.

TIER Data Protection Officer 

dpo@tier.app

Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIER
dpo@tier.app

  

The protection of personal data and hence your privacy is of utmost importance to us and taken very seriously. The following privacy notice informs you about the collection and processing of your data when using the TIER service and the TIER website. Our privacy notice does not apply to your activities on the websites of social networks or other providers that can be reached via the links on our website. Please check the data protection regulations on the respective websites of these providers.

Ochrona danych osobowych, a tym samym ochrona Państwa sfery prywatnej, jest dla nas bardzo ważna i traktujemy ją poważnie. W poniższej Polityce prywatności zamieściliśmy informacje dotyczące zbierania i przetwarzania Państwa danych przy korzystaniu z naszych usług oraz odwiedzaniu naszych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania w przypadku korzystania przez Państwa z portali społecznościowych lub stron internetowych innych dostawców, do których mogą Państwo uzyskać dostęp za pomocą linków znajdujących się na naszych stronach. Prosimy o zasięgnięcie informacji dotyczących ochrony danych przez tych dostawców usług na ich stronach internetowych.

  

Issues:

Zagadnienia:

 1. General information about the collection and processing of your personal data
 1. Postanowienia ogólne dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych
 1. Data collection during the use of TIER services
 1. Zbieranie danych przy korzystaniu z usług TIER
 1. Cookies
 1. Cookies
 1. Transferring personal data to third parties
 1. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim
 1. Product, research and advertising communication
 1. Informacje o produktach i komunikacja marketingowa
 1. User Research
 1. Badania dotyczące użytkowników
 1. Your data protection rights
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
 1. Changes to this Privacy Notice
 1. Zmiany niniejszej Polityki prywatności
  

1. General information about the collection and processing of your personal data

1. Postanowienia ogólne dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych

1.1 Personal data

1.1 Dane osobowe

We collect and use your personal data only insofar as necessary to deploy a fully functional website as well as our contents and services. Personal data are information that is associated with you as an individual. Examples are your name, address, postal address, phone number or email address. Non-personal data are information such as the number of users of a website or aggregated movement data, as they can no longer be traced to a certain individual.

Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników co do zasady tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla funkcjonowania naszej strony internetowej oraz udostępniania naszych treści i świadczenia usług. Dane osobowe to wszelkie informacje, przy pomocy których możliwe jest zidentyfikowanie Państwa tożsamości. Przykładowo są to m.in. nazwisko, adres, numer telefonu czy adres mailowy. Nie stanowią danych osobowych takie informacje jak np. liczba użytkowników odwiedzających stronę internetową lub zbiorcze informacje o przejazdach, ponieważ nie mogą one zostać przyporządkowane do poszczególnych osób.

  

1.2 Processing of personal data

1.2 Przetwarzanie danych osobowych

“Processing” is any process in connection with personal data, carried out with or without the help of automated procedures, such as collecting, recording, organising, sorting, storing, adapting or changing, reading, retrieving, using, disclosing through transferring, processing or another form of provision, synchronising or connecting, restricting, deleting or destroying. Personal data will be collected via our apps or website if you make them available on your own initiative, e.g. by registrations, completing forms, by sending emails, or by booking a TIER vehicle. We will use the data for the appropriate purposes or purposes resulting from the request, such as the booking inquiry for processing your booking request. A transmission to third parties will only be performed if this is explicitly permitted by law or if you agreed to the transfer as part of your registration or during an active business relationship.

„Przetwarzanie” oznacza operację wykonywaną na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Państwa dane osobowe pozyskujemy za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej oraz strony internetowej, o ile sami Państwo je nam udostępnią, np. w ramach rejestracji, wypełniania formularzy, przesyłania maili czy zamawiania pojazdu TIER. Dane wykorzystywane są do każdorazowo odrębnie wskazanych celów, lub do celów, które wprost wynikają z charakteru Państwa aktywności, a więc przykładowo w przypadku zarezerwowania pojazdu TIER – w celu realizacji rezerwacji zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Przekazywanie danych podmiotom trzecim następuje tylko wtedy, gdy wyraźnie pozwalają na to przepisy prawa lub na podstawie Państwa zgody wyrażonej w procesie rejestracji bądź na późniejszym etapie. 

  

1.3 Legal bases of the processing

1.3 Podstawy prawne przetwarzania

The collection and use of personal data of our users only happens with informed consent of the user. Insofar we seek consent for the processing operations of personal data of the person concerned, Art. 6(1)(a) GDPR serves as legal basis for the processing of personal data. An exception is made in such cases in which a prior consent is for factual reasons not possible and the processing of the data is permitted by law. For the processing of personal data for the purpose of the preparation or conclusion of a contract with you, Art. 6(1)(b) GDPR serves as legal basis. This also applies to processing operations that are required for the execution of pre-contract measures. Insofar the processing of personal data is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject, Art. 6(1)(c) GDPR serves as legal basis. In case the processing is necessary to protect the vital interests of our company or a third person and the interests, fundamental rights and freedoms do not override the former interest, Art. 6(1)(f) GDPR serves as legal basis for the processing. The retention of the functionality of our IT systems, the marketing of our own products and services and the legal measures of documenting business contacts are such legitimate interests.

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się wyłącznie za ich zgodą. W przypadku uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych, podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyjątek stanowią przypadki, w których wcześniejsze uzyskanie zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych mimo braku zgody dopuszczalne jest na podstawie przepisów prawa. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych do celów inicjowania zawarcia lub wykonania umowy z Państwem stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przed zawarciem umowy. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają nadrzędnego charakteru wobec tych interesów, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Utrzymanie sprawnego działania naszych systemów informatycznych, ale także wprowadzanie na rynek własnych produktów i usług oraz wymagane przepisami prawa dokumentowanie kontaktów biznesowych stanowią takie uzasadnione interesy administratora.

  

1.4 Safety

1.4 Bezpieczeństwo

We implement technical and organisational security measures to protect your data that we hold against manipulation, loss, destruction and against access by unauthorised persons. We continually improve our security measures in line with technological development.

Aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu zabezpieczenie danych przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych. W miarę rozwoju technologicznego stale pracujemy nad ulepszaniem stosowanych przez nas środków bezpieczeństwa. 

  

1.5 Deleting your personal data

1.5 Usuwanie danych osobowych

The personal data processed by us will be deleted or restricted according to Art. 17 and 18 GDPR. Unless clearly indicated in this privacy notice, all data currently stored with us will be deleted, as soon as they are no longer necessary for their purpose or as long as there are no legal obligations for us to retain them. If the data is not deleted because they are legally required, their processing will be restricted, i.e. the data will be blocked and not processed for other purposes. This applies for example to data that have to be retained for business or taxation reasons.

Przetwarzane przez nas dane są usuwane lub ich przetwarzanie ulega ograniczeniu zgodnie z art. 17 i 18 RODO. O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, przechowywane u nas dane będą usuwane w momencie, gdy nie będą już niezbędne do celu, w którym zostały zebrane, a ich usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania danych. Jeżeli dane nie zostaną usunięte ze względu na fakt, iż są potrzebne do innych celów dopuszczalnych prawem, ich przetwarzanie zostanie ograniczone, tzn. dostęp do danych zostanie uniemożliwiony i dane nie będą przetwarzane do innych celów. Dotyczy to np. danych, które muszą być przechowywane ze względów dotyczących przedsiębiorstwa i prawa podatkowego.

  

2. Data collection during the use of TIER services

2. Zbieranie danych przy korzystaniu z usług spółki TIER

Provision of personal data to use the TIER services is voluntary, however, it is a contractual requirement. Failure to provide personal data for the registration purposes makes the use of the TIER services impossible

Podanie danych osobowych w celu skorzystania z usług TIER jest dobrowolne, stanowi jednak wymóg umowny. Niepodanie danych osobowych w celu rejestracji uniemożliwi korzystanie z usług TIER.

  

2.1 Data collection and permissions when using the TIER app

2.1 Zbieranie danych i uprawnienia przy korzystaniu z aplikacji TIER

2.1.1 Rights

2.1.1 Uprawnienia

All data we can access within the context of the permissions will be used only for the purposes indicated in this privacy notice. We do not collect any data that are used for other purposes than the ones mentioned in this data policy.

Wszystkie dane, do których możemy uzyskać dostęp w ramach prawnie dopuszczalnych podstaw prawnych, będą wykorzystywane wyłącznie do celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności i nie będą wykorzystywane do innych celów niż te wymienione w niniejszej Polityce prywatności.

Camera: you may rent a vehicle by scanning its QR code, and for that we will ask access to your camera. You may also rent a scooter in other ways which do not require access to your camera, such as by typing the number under the scooter’s QR code on the app, or selecting a nearby scooter directly on the app.

Aparat fotograficzny: Przed wypożyczeniem pojazdu TIER konieczne jest zeskanowanie umieszczonego na nim kodu QR. Zeskanowanie kodu umożliwia wypożyczenie pojazdu. W celu odczytania kodu QR konieczny jest dostęp do funkcji „aparat fotograficzny” w Państwa urządzeniu. 

Location: We need information about your location to show you on Google Maps (Google Ireland Limited) and Apple Maps (Apple Inc.) whether you are near a vehicle and how you can get there. See the next section “Data collection when renting a TIER vehicle” for more information about data processing of Google Maps and Apple Maps.      

Lokalizacja: Aby móc informować Państwa przy pomocy Google Maps (Google Ireland Limited) lub Apple Maps (Apple Inc.) o tym, czy w Państwa okolicy znajdują się pojazdy TIER oraz w jaki sposób do nich dotrzeć, niezbędne są nam informacje dotyczące Państwa lokalizacji. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google Maps i Apple Maps znajdą Państwo w kolejnym rozdziale pt. „Zbieranie danych przy wypożyczaniu pojazdu TIER”. 

  

2.1.2 TIER analytics

2.1.2 Analizy TIER 

We would like to understand the usage behaviour of our app to be able to improve our service continuously. For this purpose, we collect the data in aggregate form, i.e. connected: Device information (e.g. Information about the operating system and the app version), the point in time when you open the TIER app, your behaviour in the app (e.g. the selection of vehicles), the duration of use or the time spent in certain functionalities.

W celu stałej optymalizacji naszych usług chcielibyśmy wiedzieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej aplikacji. W tym celu zbieramy m.in. następujące dane techniczne: informacje o sprzęcie (np. informacje dotyczące systemu operacyjnego i wersji aplikacji), moment, w którym otwierają Państwo aplikację TIER, Państwa zachowanie w aplikacji (np. wybór pojazdów), czas korzystania z aplikacji lub czas korzystania z określonych funkcjonalności.

  

2.1.3 ADJUST

2.1.3 ADJUST

To optimize our marketing activities, we commission the service provider Adjust (Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin). The data collected by Adjust provide insights into e.g. the download of the TIER app, the online advertising channel that was used to generate the download, the point in time when the app was opened, the duration of app usage and particularly used app functions (especially about the successful login and completed rides). Adjust uses IP and Mac addresses of the users for the analysis. They will be hashed after the collection and used by Adjust only in pseudonymised form.

W celu optymalizacji naszych działań marketingowych korzystamy z usług firmy Adjust (adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin). Dane zbierane za pośrednictwem firmy Adjust dostarczają informacji np. o pobraniu aplikacji TIER, internetowym kanale reklamowym, za pośrednictwem którego pobrana została aplikacja, momencie otwarcia aplikacji, czasie korzystania z aplikacji i o funkcjach, z których głównie korzystano (w szczególności o skutecznym zarejestrowaniu się i zakończonych przejazdach). Adjust wykorzystuje do analizy adresy IP i MAC użytkowników, które po zgromadzeniu są szyfrowane i wykorzystywane przez Adjust wyłącznie w formie spseudonimizowanej.

  

2.2 Data collection when renting a TIER vehicle

2.2 Zbieranie danych przy wypożyczaniu pojazdu TIER

2.2.1 Google Maps

2.2.1 Google Maps

The website and the TIER apps use Google Maps API applications. They enable us to show e.g. interactive maps on our website or in our apps. This application is crucial for the functioning and the full availability of our contents and services. 

Here you can find the Google Terms of Use: https://www.google.com/intl/de/policies/terms/

Additional Terms of Use for Google Maps / Google Earth can be found here: https://www.google.com/help/terms_maps/

Here you can find the Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Besides showing available vehicles, we use Google Maps to translate geo positions into addresses and indicate the approximate walking distance to the selected vehicle.

Strona internetowa jak i aplikacje TIER korzystają z aplikacji Google Maps API. Dzięki niej na naszej stronie internetowej oraz w aplikacjach możemy wyświetlać np. interaktywne mapy. Aplikacja ta jest niezbędna dla sprawnego funkcjonowania i pełnego udostępnienia naszych treści i usług. 

Z warunkami korzystania z usług Google można zapoznać się na stronie: https://www.google.com/intl/de/policies/terms/

Dodatkowe warunki korzystania z Google Maps/Google Earth znajdują się pod adresem: https://www.google.com/help/terms_maps.html

Polityka prywatności Google dostępna jest na stronie: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Oprócz funkcji wskazywania dostępnych pojazdów, Google Maps wykorzystujemy również w celu lokalizacji adresów i określania przewidywanej odległości, w jakiej w stosunku do Państwa położenia znajduje się dany pojazd. 

  

2.2.2 Telematics units

2.2.2 Jednostki telematyczne

To be able to see and book the TIER vehicles on the map, we use IoT boxes and telematics units in our vehicles. They send GPS data on a regular basis. Our service provider cannot allocate the data sent to you. The reconstruction of the location of the rented vehicle based on the GPS data sent takes only place in the following cases and for the following purposes:

W celu umożliwienia zlokalizowania pojazdów TIER na mapie i ich najmu stosujemy w naszych pojazdach tzw. IoT-Box czy jednostki telematyczne, które regularnie przesyłają dane GPS. Nasz usługodawca nie może przyporządkować przesłanych danych do Państwa osoby. Lokalizacja wypożyczanego pojazdu na podstawie danych GPS odtwarzana jest wyłącznie w następujących przypadkach i w następującym celu:

 • Through “geofencing”, a warning will be issued when the circulation zone is left or the booking is terminated outside the area of use (Art. (6)(1)(f) GDPR). According to the General Terms, a vehicle can only circulate within the circulation zone and the booking can only be terminated within our area of use. You can see the circulation zone of the place where you are located in the TIER app at any time.
 • w przypadku opuszczenia dozwolonej strefy korzystania z pojazdu lub zakończenia najmu poza zdefiniowanym obszarem korzystania, w celu ostrzeżenia przy pomocy funkcji „geofencing” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi pojazd TIER może się poruszać tylko w dozwolonej strefie, a najem pojazdu może się zakończyć wyłącznie na tym obszarze za pomocą aplikacji TIER w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić dozwoloną strefę dla miejsca, w którym się znajdujecie;
 • This applies also for the termination of the rent not carried out by the user, e.g. after an unusually long rental period, in your and our interest (Art. 6(1)(f) GDPR), or
 • w przypadku zakończenia najmu w inny sposób niż poprzez działanie użytkownika, a np. wskutek niezwykle długiego czasu użytkowania – w Państwa i naszym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • As part of service requests during the usage (e.g. booking cannot be terminated, vehicle cannot be found, assistance in case of an accident) (Art. 6(1)(b) and (f) GDPR).
 • w przypadku pytań do naszego serwisu w ramach korzystania z usługi (np. brak możliwości zakończenia najmu, brak możliwości odnalezienia pojazdu, uzyskanie wsparcia w razie wypadku) (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
 • proof in case of damage: In case of an accident or another case of damage, such as the damage of the vehicle, we have a legitimate interest to prove where the accident in case of damage happened (Art. 6(1)(f) GDPR).
 • dokumentacja w razie szkody: w razie wypadku lub powstania innej szkody, np. uszkodzenia pojazdu, naszym uzasadnionym interesem jest możliwość udokumentowania, gdzie doszło do wypadku lub powstania szkody (art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
 • Transparent billing: After the rent was terminated, you will receive an overview of the rent in your app and optionally by email. We indicate the start and end point of your rides as well as parking locations (if applicable) in your booking history (Art. 6(1)(b) GDPR).
 • transparentne rozliczanie: po zakończeniu najmu, w aplikacji lub opcjonalnie drogą mailową otrzymują Państwo podsumowanie dotyczące najmu pojazdu. W historii wypożyczenia odnotowujemy punkt początkowy i końcowy Państwa przejazdów oraz ewentualnie miejsca parkowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • improvement of availability: anonymous evaluation of places where the users already performed bookings in order to optimize the distribution of the vehicles. (Art. 6(1)(f) GDPR).
 • doskonalenie w zakresie dostępności pojazdów: zanonimizowana analiza miejsc, w których użytkownicy dokonali wypożyczenia, w celu optymalnego rozmieszczania pojazdów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  

2.3 Data collection during contacting

2.3 Zbieranie danych przy nawiązywania kontaktu

In case you contact us via the contact form, email or phone, we will process the information you give us for the purpose of processing your request as well as for possible follow-up questions. The processing is based on our legitimate interest to be able to answer customer requests (Art. 6(1)(f) GDPR). Your data will be deleted as soon as they are no longer required for the purpose of the request or the fulfillment of legal obligations.

W przypadku, gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego, drogą mailową lub telefoniczną, przekazane przez Państwa dane przetwarzane są w celu rozpatrzenia Państwa zapytania oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania dodatkowe. W tym wypadku, przetwarzanie odbywa się ze względu na nasz uzasadniony interes polegający na udzielaniu odpowiedzi na pytania naszych klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do celów rozpatrzenia zapytania lub wypełnienia obowiązków ustawowych.

  

3. Cookies

3. Cookies

What are cookies?

Cookies are text files placed on your computer to collect standard internet log information and visitor behaviour information. Cookies cannot be used to start programs or place viruses on a computer. By means of the information contained in the cookies, we can improve the navigation and enable the correct display of our website. In no event we will pass on the processed data to third persons or connect them with other personal data without your prior consent.

Czym są pliki cookies?

Cookies są plikami tekstowymi zapisywanymi na Państwa komputerze w celu zbierania standardowych informacji rejestrowanych w Internecie oraz informacje o zachowaniu użytkowania. Pliki cookies nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub wgrywania wirusów na komputerze. Dzięki informacjom zawartym w cookies możemy usprawniać nawigację oraz zapewnić prawidłowe wyświetlanie się naszej strony. W żadnym wypadku nie przekażemy przetwarzanych danych stronom trzecim ani nie powiążemy ich z innymi danymi osobowymi bez Państwa uprzedniej zgody.

What types of cookies do we use?

Necessary — TIER uses these cookies to remember your cookie preferences (set on our cookie banner) and to maintain security measures.

Jakiego rodzaju cookies wykorzystujemy?

Niezbędne – TIER wykorzystuje ten typ cookies, aby zapamiętać Państwa preferencje dotyczące cookies (ustawione za pomocą wyświetlającego się banera) oraz utrzymywania środków bezpieczeństwa.

Functionality — TIER uses these cookies so that we recognise you on our website and remember your previously selected preferences. These could include what language you prefer and location you are in.

Funkcjonalne – TIER wykorzystuje ten typ cookies, aby rozpoznawać Państwa na naszej stronie i zapamiętać wybrane przez Państwa ustawienia, takie jak np. preferowany język lub lokalizacja.

Advertising — TIER uses these cookies to collect information about your visit to our website, the content you viewed, the links you followed and information about your browser, device, and your IP address. TIER sometimes shares some limited aspects of this data with third parties for advertising purposes. We may also share online data collected through cookies with our advertising partners. This means that when you visit another website, you may be shown advertising based on your browsing patterns on our website.

Reklamowe – TIER wykorzystuje ten typ cookies w celu zbierania informacji o Państwa wejściach na naszą stronę, przeglądanych treści, otworzonych linków oraz informacji o Państwa przeglądarce, urządzeniu oraz adresie IP. Zdarza się, że TIER przekazuje w ograniczonym zakresie te dane stronom trzecim w celach reklamowych. Możemy również przekazywać dane online zebrane za pomocą cookies naszym partnerom reklamowych. Oznacza to, że wchodząc na inne strony mogą się Państwu wyświetlać reklamy wybrane na podstawie schematu przeglądania naszej strony.

Cookie banner – how to manage cookies

By setting your preferences using our cookie banner, you may choose which cookies you would like us to place on your computer. You may accept all cookies, reject all cookies (except for necessary cookies), or granularly accept only chosen categories of cookies by clicking on “adjust cookie settings” and enabling or disabling the respective toggles.

Baner z informacją o plikach cookies

Ustawiając Państwa preferencje przy pomocy banera o plikach cookies, mogą Państwo wybrać, które pliki cookies będą zapisywać się na Państwa komputerze. Mogą Państwo zaakceptować wszystkie pliki cookies, odrzucić wszystkie pliki cookies (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) lub zaakceptować tylko wybrane kategorie plików cookies, klikając „dostosuj ustawienia cookies” oraz zaznaczając lub odznaczając odpowiednie pola.

  

Analytical and marketing services

Usługi analityczno-marketingowe

By means of the below analytical and marketing services, we would like to, based on our legitimate interests, observe your behaviour on our website, improve our services and display content that is interesting to you. Pursuant to the description in the sections below, you may refuse to give consent to the data processing.

Przy pomocy poniższych usług analityczno-marketingowych chcielibyśmy ze względu na nasze uzasadnione interesy obserwować Państwa zachowanie na naszej stronie internetowej, doskonalić nasze usługi i wyświetlać interesujące Państwa treści. Zgodnie z opisem w kolejnych rozdziałach mogą Państwo odmówić wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.

  

3.1 Google Analytics

3.1. Google Analytics

Google Analystics is an online analytical tool, operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analystics uses cookies. The information collected in cookies (including your IP address), regarding your use of the website are in principle transferred to a Google server in the USA and kept there. Due to activating IP anonymization on our website, your IP address is shortened by Google in EU member states and in other countries that signed the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases a full IP address is transferred to the Google server in the USA and shortened there. On our request Google will use this information to analyze how you use our website, to create reports on the activity on our website, and to provide for us other services concerning website and Internet use. The IP address that is transferred by your browser in Google Analytics is not connected with other Google data. By appropriate configuration of your browser you may prevent cookies storage. You may prevent registering data collected in cookies that regard your use of the website (including your IP address) by Google, and processing of these data by Google, by downloading and installing a plugin to the browser available at: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analystics to narzędzie do analityki internetowej, obsługiwane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa cookies. Informacje zgromadzone w cookies (łącznie z Państwa adresem IP), dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej, są z reguły przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Ze względu na aktywowanie anonimizacji IP na naszej stronie internetowej, Państwa adres IP jest skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu analizy sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Poprzez odpowiednią konfigurację Państwa przeglądarki mogą Państwo uniemożliwić przechowywanie cookies. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu danych zgromadzonych przez cookies, a dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  

4. Transferring personal data to third parties

4. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Besides the service providers mentioned      above, we involved processors for the following processing operations:

Oprócz usługodawców wymienionych      powyżej, w zakresie niektórych czynności przetwarzania korzystamy z usług również następujących podmiotów przetwarzających:

 • providers of information society services, such as web server, email server, storage server, cloud management systems, geolocation systems, cloud storage.
 • dostawcy usług elektronicznych w tym serwerów internetowych (web server), serwerów poczty elektronicznej (e-mail server), serwerów pamięci (storage server), systemów zarządzania chmurą (cloud management systems), systemów geolokacji (geolocation systems), systemów przechowywania danych w chmurze (cloud storage);
 • marketing service providers
 • podmiotów świadczących usługi marketingowe;
 • email service providers
 • podmiotów świadczących usługi poczty elektronicznej (e-mail service providers);
 • payment system providers
 • dostawców systemów płatniczych;
 • providers of incident management systems
 • podmiotów świadczących usługę Incident-Management-System.

Furthermore we may transfer your personal data to the following recipients:

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do następujących odbiorców:

 • companies of the TIER group
 • spółek z grupy TIER;
 • government authorities and / or public administrations
 • instytucji państwowych i organów administracji publicznej;
 • banks and financial institutions for the collection of the services
 • banków i instytucji finansowych celem egzekwowania należności;
 • state security forces and institutions according to the provisions of the law
 • organów i służb bezpieczeństwa państwa, zgodnie z przepisami prawa.

Your data is only passed on to third parties wherever permissible and required by the European data protection. This is the case if you expressly consent to the transfer of your data to one of our cooperation partners and / or the transfer is necessary for the performance of the contract. Furthermore, a transfer is legal from a data protection perspective if it is required for the enforcement of other regulations (e.g. criminal law provisions) and the transfer is allowed from a data protection point of view. Aggregated and anonymous data about routes are furthermore provided to public facilities, such as research centers, cities and municipalities for the purpose of improving the local traffic situation. Individual persons can no longer be derived from these aggregated data. Insofar as we pass on data to recipients located outside the European Economic Area, we ensure that the recipient provides either an adequate level of data privacy protection (e.g. due to an adequacy decision of the EU commission for the respective country or the agreement of EU Standard Contractual Clauses with the recipient) or we have your consent for the transfer.

Państwa dane przekazywane są podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy jest to dopuszczalne bądź wymagane zgodnie z przepisami prawa. Ma to miejsce w szczególności, gdy wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie swoich danych współpracującym z nami podmiotom lub jeżeli przekazanie danych jest niezbędne do realizacji zawartej z nami umowy. Przekazanie danych dopuszczalne jest również wtedy, gdy obowiązek ich przekazania wynika z przepisów innych ustaw (np. prawa karnego), a ich przekazanie nie stoi w sprzeczności z przepisami o ochronie danych osobowych. Zbiorcze i zanonimizowane dane dotyczące przebiegu przejazdów udostępniane są także instytucjom publicznym, takim jak centra badawcze, miasta i gminy, w celu poprawy sytuacji w zakresie lokalnego ruchu drogowego. Zbiorcze dane nie umożliwiają zidentyfikowania poszczególnych osób. W przypadku przekazywania danych do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) zapewniamy, że odbiorca albo zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji UE w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych dla danego kraju lub z odbiorcą danych zawarte zostało porozumienie zawierające standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych osobowych, przyjęte lub zatwierdzone przez Komisję Europejską), albo też przekazywanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody.

  

4.1 Joint Controllership

Tier Mobility Poland sp. z o.o. (Polish entity) and TIER Mobility AG are joint controllers of personal data in accordance with Art. 26 GDPR.

Tier Mobility Poland sp. z o.o. acts as the local contracting party and operates the vehicles in Poland. TIER Mobility AG provides all other services, including operation of the technical and administrative infrastructure (e.g. the App backend, the customer and ride sharing databases, the customer service backend and database, customer service, App development, payment processing, contract management, advertising, and business development). For that purpose, your personal data will be shared between Tier Mobility Poland sp. z o.o. and TIER Mobility AG. This joint processing of data is based on our legitimate interests of sharing and distributing the operation of our services within our group of companies pursuant to Art. 6(1)(f) GDPR.

Both Tier Mobility Poland sp. z o.o. and TIER Mobility AG process your personal data solely in accordance with this Privacy Policy.

Your rights and requests under the GDPR are handled by TIER Mobility AG. However, you may exercise your rights under the GDPR in respect of and against either of us.

4.1. Współadministrowanie danymi

Tier Mobility Poland sp. z o.o. (polska spółka) oraz TIER Mobility AG są współadministratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO.

Tier Mobility Poland sp. z o.o. działa jako lokalny kontrahent i obsługuje pojazdy w Polsce. TIER Mobility AG świadczy wszelkie pozostałe usługi, w tym obsługę infrastruktury technicznej i administracyjnej (np. backend aplikacji, bazy danych klientów i wspólnych przejazdów, backend i baza danych obsługi klienta, obsługa klienta, rozwój aplikacji, przetwarzanie płatności, zarządzanie kontraktami, reklama, rozwój działalności). W tym celu Państwa dane osobowe będą przekazywane pomiędzy Tier Mobility Poland sp. z o.o. a TIER Mobility AG. Wspólne przetwarzanie danych wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na współdzieleniu i podziale obsługi naszych usług w grupie kapitałowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

Zarówno Tier Mobility Poland sp. z o.o., jak i TIER Mobility AG przetwarzają dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Państwa prawa i wnioski zgodnie z RODO są obsługiwane przez TIER Mobility AG. Niemniej jednak mogą Państwo wykonywać swoje prawa wynikające z RODO w stosunku i przeciwko każdej ze spółek.

  

5. Product, research and advertising communication

5. Informowanie o produktach, badaniach i komunikacja marketingowa

Please find below information regarding the processing of personal data for product information and marketing communications.     

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie informowania o produktach i komunikacji marketingowej.     

  

5.1 New TIER products and services

5.1 Nowe produkty i usługi TIER 

From time to time, TIER releases new products, services and functionalities that we want you to know of. As some of these products and services may be available only in certain areas, we do not show these communications to all of our users, but only the ones who use TIER in the area where the service or product is now available. Hence, we need to process your location data for this purpose. We do not use user behaviour data to target you with these communications, and we rely on our legitimate interest of keeping you updated about our products to reach out to you. You may opt-out of this at any time under your app’s “Settings”. To do that, you only need to disable the toggle beside “service and products news”.

Co pewien czas publikujemy informacje o nowych produktach, usługach i funkcjach dostępnych w ofercie TIER.  Niektóre z produktów i usług dostępne są tylko na wybranych obszarach. Nie chcemy więc ukazywać tych informacji wszystkim użytkownikom, a jedynie tym, którzy korzystają z usług TIER na obszarze, na którym dana usługa lub produkt są aktualnie dostępne. W tym celu przetwarzamy dane dotyczące Państwa lokalizacji. W celu przekazania Państwu powyższych informacji nie wykorzystujemy żadnych danych dotyczących aktywności użytkowników. Publikowanie informacji opieramy na naszym uzasadnionym interesie polegającym na informowaniu Państwa na bieżąco o naszych produktach i usługach. W każdym czasie, w zakładce „Ustawienia” mogą Państwo zrezygnować z udostępniania danych w tym celu. Aby to zrobić należy dezaktywować okienko „Nowości – usługi i produkty”.

  

5.2 TIER User research campaigns 

5.2  Badania użytkowników TIER 

We would like to know how our users like our service, products and features. For this reason, we would like to reach out to users who fulfil a certain criteria of usage in our app. Some of these criteria may be: users who have purchased certain packages, heavy users, users who only use one of our vehicles (e.g. TIER mopeds), users who use both of our vehicles (TIER mopeds and scooters), etc. If you fulfil one of these criteria, we may send you in-app notifications asking you to take part in our user research initiatives. We reach out to you based in our legitimate interest in understanding how you like our service, but participation in our user research initiatives is completely voluntary and therefore based on your consent.

Chcielibyśmy wiedzieć, czy nasi użytkownicy są zadowoleni z oferowanych przez nas usług i produktów.  W związku z tym pozwalamy sobie zwrócić się do użytkowników, którzy spełniają określone kryteria użytkowania naszej aplikacji, z prośbą o wyrażenie opinii. Kryteria te spełniają na przykład: użytkownicy, którzy zakupili określone pakiety; użytkownicy, którzy często korzystają z naszych usług; użytkownicy, którzy korzystają tylko z jednego z naszych pojazdów (np. skutery TIER), jak również użytkownicy, którzy korzystają z obu rodzajów naszych pojazdów (skutery i hulajnogi TIER). Jeżeli spełniają Państwo jedno z powyższych kryteriów, w Państwa aplikacji mogą pojawiać się powiadomienia zawierające zaproszenie do udziału w przeprowadzanych przez nas badaniach użytkowników. Zwracamy się do Państwa, ponieważ mamy uzasadniony interes w pozyskiwaniu wiedzy na temat Państwa zadowolenia z naszych usług.  Udział w naszych akcjach dotyczących badań użytkowników jest całkowicie dobrowolny i jego podstawą jest wyrażona przez Państwa zgoda.

  

5.3 TIER offer emails and personalised advertising

5.3 Wiadomości e-mail z ofertami TIER i spersonalizowana reklama

We may send you marketing communications about TIER products or services by email, SMS or push notifications based on our legitimate interest to keep you updated with our services. If you do not want to receive such communications, you can adjust your preferences and opt out of specific communications in the TIER App's "Settings" menu. In order to send you these messages, we use the information you submitted during the creation of your customer account as well as automatically collected

information, such as:

Naszym klientom, aby mogli być na bieżąco z naszymi usługami, możemy udostępniać komunikaty marketingowe dotyczące produktów lub usług TIER za pośrednictwem poczty e-mail, SMS-ów lub powiadomień push, w oparciu o nasz uzasadniony interes. Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać takich komunikatów, możecie Państwo dostosować swoje preferencje i zrezygnować z określonych komunikatów w menu "Ustawienia" aplikacji TIER. W celu udostępniania komunikatów marketingowych wykorzystujemy informacje, które podali Państwo przy zakładaniu konta, a także informacje ewidencjonowane automatycznie, np.:

 • notices of receipt and read confirmations of messages;
 • potwierdzenia odbioru i odczytania wiadomości;
 • information about your device and the browser used;
 • informacje dotyczące Państwa urządzenia i używanej przeglądarki;
 • your activities in our apps;
 • informacje dotyczące Państwa aktywności w naszych aplikacjach;
 • your history of using TIER services.
 • wrażenia klientów przy korzystaniu z usług TIER.
  

5.4 Newsletter 

5.4 Newsletter

We would like to send our potential and existing customers advertising of our products and services and products of our cooperation partners by email on a regular basis. For this purpose, we will use the email address indicated for the registration to our newsletter and the country. As part of the registration to our newsletter, we will ask for your consent in the following way: The identification of your email address is carried out through the double opt-in process. This means that you will receive a confirmation email in a further step to agree to the receipt of the newsletter. When subscribing to our newsletter, we log the following information:

Zainteresowanym osobom oraz klientom oferujemy regularny dostęp do naszego newslettera, w którym zawarte są reklamy naszych produktów i usług oraz produktów i usług współpracujących z nami partnerów.  Newsletter przesyłamy cyklicznie pocztą elektroniczną. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail podanego przez Państwa podczas rejestracji do naszego newslettera oraz informacji o kraju, w którym dokonali Państwo rejestracji. Abyśmy mogli wysyłać do Państwa Newsletter, konieczna jest Państwa zgoda, którą uzyskujemy w ramach rejestracji do newslettera stosując procedurę Double-Opt-In. Oznacza to, że po zarejestrowaniu się do naszego newslettera, w kolejnym kroku otrzymają Państwo oddzielny e-mail z linkiem potwierdzającym, poprzez który mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. W celu rejestracji do newslettera gromadzimy i zapisujemy następujące informacje:

 • IP address used;
 • adres IP;
 • time of the subscription to the newsletter;
 • czas zapisania się do newslettera;
 • time of mailing the confirmation email;
 • czas przesłania maila z potwierdzeniem;
 • content of the confirmation email;
 • treść maila z potwierdzeniem;
 • time of clicking on the confirmation link or archiving the email reply. 
 • czas kliknięcia na link z potwierdzeniem lub archiwizacji maila z odpowiedzią.

The purpose of this process is to prove your registration and resolve a potential misuse of your personal data. We will inform you about any withdrawal options in the confirmation email and in every newsletter.

 

Celem stosowanej przez nas procedury jest zapewnienie możliwości potwierdzenia rejestracji do newslettera i możliwości wyjaśnienia ewentualnego nadużycia Państwa danych osobowych. W mailu potwierdzającym i w każdym kolejnym Newsletterze zamieszona jest informacja o możliwość cofnięcia zgody. 

  

5.5 Disclosure of data and revocation

5.5 Przekazywanie danych i cofnięcie zgody

The data collected for the purpose of marketing communications will not be made available to third parties. Your data may be held only for the time we have a business relationship with you and if you did not object to this data processing.          You can opt out of receiving such communications by going into the Tier app’s “Settings” menu and adjusting your preferences. If you receive marketing emails from us, you can unsubscribe from receiving further emails in each email we send you.               

Państwa dane pozyskiwane w celu komunikacji marketingowej nie są przekazywane stronom trzecim. Dane przechowywane będą wyłącznie przez okres trwania stosunku biznesowego pomiędzy nami a Państwem oraz o ile nie zgłoszą Państwo sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania tej komunikacji, otwierając menu „Ustawienia” w aplikacji Tier i ustawiając Państwa preferencje. Jeżeli otrzymują Państwo od nas emaile marketingowe, mogą Państwo z nich zrezygnować korzystając z opcji dostępnej w każdym wysyłanym przez nas emailu.

  

6. User research

6. Badania dotyczące użytkowników

If you consent to taking part in one of our user research initiatives, we may ask you to fill a survey or participate in a recorded call with our Research team. We may ask you for information such as your usage behaviour of TIER vehicles, your age range, the work industry you are in, your opinions and preferences of our services, etc. Participation in the survey or call is voluntary and based on your consent. If you decide to agree to taking part in a user interview with us, we will ask you whether you agree to a video recording. If you do not consent, you can let us know and we will do the interview without a video recording. Regardless of your option, we will ask you to sign electronically our consent declaration. Your data will be deleted in no more than 6 months, and is usually kept for 3 months. This data is solely used for the purpose of research, and will later be used in an aggregated form to improve our services and products. You may withdraw your consent for the processing of your data, ask for information about this data, ask for a copy of it and ask for its deletion, given that it is within the 6 months of its retention. We use SurveyMonkey for our surveys, Calendly for booking calls with participants and Google Meet for video and audio calls. SurveyMonkey Europe, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4. SurveyMonkey Europe may use SurveyMonkey Inc., One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, United States as a sub-processor. Calendly LLC, BB&T Tower, 271 17th St NW, Atlanta, GA 30363, United States. Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. SurveyMonkey, Calendly and Google are acting as subcontractors and data processors on our behalf and receive personal data solely for the performance of their services for us. They are contractually obliged not to use personal data for other purposes. We have entered into EU Standard Contractual Clauses with SurveyMonkey Europe, Calendly LLC and Google LLC pursuant to Art. 46 GDPR.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na udział w badaniu opinii klientów, zaprosimy Państwa do wypełnienia ankiety lub do uczestnictwa w nagrywanej telekonferencji z naszym zespołem przeprowadzającym badania. W ramach badania pytamy naszych klientów m.in. o sposób użytkowania pojazdów TIER, grupę wiekową, branżę, w której klient pracuje, a także opinie i preferencje odnośnie do naszych usług. Udział w ankiecie i telekonferencji są dobrowolne i wymagają Państwa zgody. W przypadku telekonferencji konieczna jest dodatkowo zgoda na nagranie wideo rozmowy. Jeżeli jednak nie wyrażają Państwo zgody na nagranie wideo, wystarczy nas o tym poinformować, a rozmowę przeprowadzimy bez nagrania wideo. Niezależnie od rodzaju badania, zgoda na udział powinna zostać wyrażona w formie elektronicznej. Państwa dane pozyskiwane w związku z udziałem w badaniu usuwane są najpóźniej po upływie 6 miesięcy od ich pozyskania, a przechowywane są zazwyczaj przez 3 miesiące. Dane te służą wyłącznie do celów badawczych i wykorzystywane są w formie zagregowanej do poprawy jakości naszych usług i produktów. Mogą Państwo żądać informacji na temat rodzaju danych, wydania ich kopii, sprzeciwić się ich przetwarzaniu i żądać ich usunięcia, w ciągu 6 miesięcy okresu ich przechowywania. Do celów przeprowadzania ankiet korzystamy z SurveyMonkey (Survey Monkey Europe, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin), do celów umawiania terminów rozmów telefonicznych z uczestnikami – Calendly (Calendly LLC, BB&T Tower, 271 17th St NW, Atlanta, GA 30363, Stany Zjednoczone), a do celów nagrań wideo i audio – Google Meet (Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia). SurveyMonkey Europe może zlecić przetwarzanie danych SurveyMonkey Inc., One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, Stany Zjednoczone jako podwykonawcy. SurveyMonkey, Calendly i Google działają jako podwykonawcy i podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie i otrzymują dane osobowe wyłącznie w celu wykonania usług na naszą rzecz. Zgodnie z umową nie mogą korzystać z danych osobowych do innych celów. W relacjach z SurveyMonkey Europe, Calendly LLC i Google LLC korzystamy ze standardowych klauzul umownych UE zgodnie z art. 46 RODO.

  

7. Your data protection rights

7. Prawa osób, których dane dotyczą

7.1 RIGHT TO INFORMATION

7.1 PRAWO DOSTĘPU

You have the right to demand information about the data stored about you, about the origin of the data, their recipients or categories of recipients, and the nature and purpose of the processing.

W każdej chwili mogą Państwo żądać dostępu do przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych, a także udzielenia informacji dotyczących ich pochodzenia, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane te zostały przekazane, a także rodzaju i celu ich przetwarzania.

  

7.2 RIGHT TO REVOCATION

7.2 PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

If you have given your consent to the use of your personal data, you can revoke it for the future at any time without providing reasons.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych mogą Państwo cofnąć w każdym czasie bez podania przyczyny, ze skutkiem na przyszłość.

  

7.3 RIGHT TO RECTIFICATION

7.3 PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

Should you later on establish that personal data held by us are not accurate or complete, you can correct or complete them in your customer account at any time or let them be corrected or completed by us.

Jeżeli Państwa dane są błędne lub niepełne, mogą je Państwo w każdym czasie poprawić lub uzupełnić za pośrednictwem konta klienta albo zwrócić się do nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.

  

7.4 RIGHT TO ERASURE (‘RIGHT TO BE FORGOTTEN’)

7.4 PRAWO DO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH I OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Under certain circumstances you have the right to block or delete the data about your person held by us. The deletion or blocking of your personal data takes place as soon as we were able to verify the preconditions regarding the legitimacy of your demand. As far as the deletion of your data has legal, contractual, fiscal or business retention requirements or other legally based reasons, your data will be blocked instead of deleted. After your data have been deleted, an exchange of information is no longer possible.

W określonych okolicznościach mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych. Usunięcie lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych nastąpi po dokonaniu weryfikacji zgodności z prawem i zasadności Państwa żądania. Jeżeli usunięcie danych okaże się sprzeczne z ustawowym, umownym, wynikającym z prawa podatkowego lub handlowego lub wynikającym z innych przepisów obowiązkiem przechowywania danych, zamiast usunięcia Państwa danych nastąpi ograniczenia ich przetwarzania. Po usunięciu Państwa danych dostęp do nich będzie niemożliwy.

  

7.5 RIGHT TO DATA PORTABILITY

7.5 PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

You may receive your personal data we processed and received from you in a machine-readable format designated by us or you can instruct us to directly transfer these data to a selected third person, if this recipient enables this from a technical point of view and no unreasonable burden or other confidentiality obligations or considerations on our part or from third persons prevent this.

Jeżeli osobiście przekażą nam Państwo przetwarzane przez nas dane dotyczące Państwa, mogą je Państwo od nas otrzymać w określonym przez nas, możliwym do odczytania maszynowego formacie lub zlecić nam bezpośrednie ich przekazanie wybranej przez Państwa stronie trzeciej, o ile odbiorca umożliwi nam to technicznie, a przekazanie danych nie wiąże się z nieuzasadnionymi nakładami ani nie jest sprzeczne z naszymi obowiązkami ustawowymi lub z obowiązkiem do zachowania tajemnicy czy poufności przez nas czy przez strony trzecie.

  

7.6 RIGHT TO OBJECT

7.6 PRAWO DO SPRZECIWU

You are entitled at any time, and without giving reasons, to refuse the data processing for direct advertising purposes. It should be noted that the objection to data processing operations may limit or prevent the implementation of the framework contract and the processing of individual contracts.

Mogą Państwo w każdym czasie, bez podania przyczyn, sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego. Pragniemy wskazać, że całkowity sprzeciw wobec przetwarzania danych ogranicza lub uniemożliwia wykonanie łączącej nas z Państwem umowy. 

  

7.7 EXTENDED RIGHTS REFERRING TO THE AUTOMATED DATA PROCESSING FOR PERSONALISED DATA EVALUATION

7.7 SZERSZE UPRAWNIENIA W ODNIESIENIU DO ZAUTOMATYZOWANEGO PRZETWARZANIA DANYCH DO CELÓW SPERSONALIZOWANEJ ANALIZY DANYCH

In relation to the automated data processing for personalised data evaluation you have, in addition to the above mentioned rights, the right to engage a natural person in the decision-making process as well as a right of appeal and a right to express our concern.

W odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych do celów spersonalizowanej analizy danych przysługuje Państwu oprócz ww. praw dodatkowo prawo do udziału osoby fizycznej w podejmowaniu decyzji, prawo do zakwestionowania decyzji oraz prawo do wyrażenia własnego stanowiska.

  

7.8 CONTACT FOR CLAIMS MADE IN CONNECTION WITH THE RIGHTS OF THE PERSONS AFFECTED

7.8 DANE KONTAKTOWE DO CELÓW DOCHODZENIA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

For claims made in connection with the rights of the persons affected you can contact us via email to: privacy@tier.app or in writing to: Tier Mobility Poland sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa or via customer support number: +48 22 581 81 33.      

W celu dochodzenia Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych, mogą Państwo zwrócić się drogą mailową do: privacy@tier.app lub w formie pisemnej na adres: Tier Mobility Poland sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa bądź kontaktując się na numer: +48 22 581 81 33.      

  

7.9 RIGHT OF APPEAL AT THE SUPERVISORY AUTHORITY

7.9 PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

You have the right to lodge a complaint with a data protection supervisory authority against the processing of your personal data if you feel that your rights under the GDPR have been violated. The contact details follow: President of the Office for Personal Data Protection (ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw).

Jeżeli uważają Państwo, że zostały naruszone Państwa prawa wynikające z RODO, mogą Państwo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych do organu nadzorczego ds. ochrony danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  

8. Changes to this Privacy Notice

8. Zmiany niniejszej Polityki prywatności

We reserve the right to occasionally adapt this privacy notice so that it continually meets the current legal requirements or in order to incorporate changes to our services into the privacy notice, e.g. following the launch of new services. We recommend that you check the privacy notice for any changes on a regular basis. If a change to our services or the launch of a new service requires your prior consent, we shall inform you accordingly and ask for your permission.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, tak aby była ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i dostosowana do zmieniającej się oferty TIER. Zalecamy regularne sprawdzanie, czy Polityka prywatności nie uległa zmianie. Jeżeli do celów zmiany naszych usług albo wprowadzenia nowych niezbędna jest Państwa uprzednia zgoda, z wyprzedzeniem otrzymają Państwo stosowną informację i poprosimy o Państwa zgodę.