PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt: 12-10-2020

Verantwoordelijke instantie en dienstverlener is:

Tier Mobility Netherlands BV (“TIER”, “wij”), Hullenbergweg 278, 1101 BV Amsterdam

Functionaris gegevensbescherming TIER

privacy@tier.app

De bescherming van persoonsgegevens en daarmee uw privacy is voor ons van het grootste belang en nemen wij zeer serieus. In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over het verzamelen en verwerken van uw gegevens bij het gebruik van de TIER-dienst en de TIER-website. Onze privacyverklaring is niet van toepassing op uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die via de links op onze website te bereiken zijn. Kijk voor de gegevensbeschermingsvoorschriften van deze aanbieders op hun respectieve websites.

1. Algemene informatie over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

1.1 Persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is om een volledig functionele website en onze inhoud en diensten te kunnen bieden. Persoonsgegevens omvatten informatie die met u als individu wordt geassocieerd. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, postadres, telefoonnummer of e-mailadres. Informatie zoals het aantal gebruikers van een website of geaggregeerde verplaatsingsgegevens zijn geen persoonsgegevens, omdat deze niet meer te herleiden zijn tot een bepaald individu.

1.2 Verwerking van persoonsgegevens

Verwerking omvat elk proces in verband met persoonsgegevens, uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures, zoals verzamelen, vastleggen, organiseren, sorteren, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaarmaken door middel van overdracht, verwerken of enige andere vorm van verstrekken, synchroniseren of verbinden, beperken, verwijderen of vernietigen. Persoonsgegevens worden verzameld via onze apps of website als u deze op eigen initiatief beschikbaar stelt, bijvoorbeeld door aanmeldingen, het invullen van formulieren, het versturen van e-mails, of het reserveren van een TIER-voertuig. Wij gebruiken de gegevens voor de juiste doeleinden of doeleinden die voortvloeien uit het verzoek, zoals de reserveringsaanvraag voor de verwerking van uw reserveringsverzoek. Een overdracht aan derden zal alleen worden uitgevoerd als dit expliciet is toegestaan door de wet of als u akkoord gaat met de overdracht als onderdeel van uw registratie of tijdens een actieve zakelijke relatie.

1.3 Rechtsgrondslagen van de verwerking

Persoonsgegevens van onze gebruikers worden alleen verzameld en gebruikt op basis van vooraf bepaalde, wettelijke rechtsgrondslagen. Voor zover wij toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene, dient artikel 6, lid 1 onder a, AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in die gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan. Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het opstellen of afsluiten van een contract met u, dient artikel 6, lid 1 onder b, AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, dient artikel 6, lid 1 onder c, AVG als rechtsgrondslag. Indien de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van ons bedrijf of een derde te beschermen en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen dan eerstgenoemde belangen, dient artikel 6, lid 1 onder f, AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking. Het behoud van de functionaliteit van onze IT-systemen, de marketing van onze eigen producten en diensten, en de juridische maatregelen voor het documenteren van zakelijke contacten zijn zulke gerechtvaardigde belangen.

1.4 Veiligheid

Wij nemen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en tegen ongeoorloofde toegang. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend in lijn met de technologische ontwikkeling.

1.5 Het verwijderen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, zullen worden verwijderd of beperkt in overeenstemming met artikel 17 en 18 AVG. Tenzij duidelijk aangegeven in deze privacyverklaring, worden alle gegevens die momenteel bij ons zijn opgeslagen, verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt of zolang er geen wettelijke verplichtingen voor ons zijn om ze te bewaren. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze bewaard moeten worden op grond van de wet, wordt de verwerking ervan beperkt, dat wil zeggen dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om zakelijke of fiscale redenen moet worden bewaard.

2. Gegevensverzameling tijdens het gebruik van TIER-diensten

Op onze website en in onze applicaties stellen wij onze gebruikers in staat zich te registreren door het opgeven van persoonsgegevens. De registratie is verplicht voor het gebruik van de TIER-diensten.

2.1 Gegevensverzameling en toestemmingen bij gebruik van de TIER-applicatie

Alle gegevens waartoe wij toegang hebben in het kader van de gegeven toestemming(en) worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn aangegeven. Wij verzamelen geen gegevens die worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke in deze privacyverklaring worden genoemd.

Camera 

U kunt een step huren door de QR-code ervan te scannen en daarvoor vragen wij toegang tot uw camera. U kunt ook een step huren op andere manieren die geen toegang tot uw camera vereisen, bijvoorbeeld door het nummer onder de QR-code van de step in te voeren in de app of door een step in de buurt direct via de app te selecteren.
Toegang tot uw camera is noodzakelijk om uw rijbewijs en identiteit te controleren, aangezien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Zie paragraaf 6, “Rijbewijscontrole voor klanten e-scooters” voor meer informatie over de verificatie van uw identiteit en rijbewijs.
Locatie 

Wij hebben informatie nodig over uw locatie om u op Google Maps (Google Ireland Limited) en Apple Maps (Apple Inc.) te laten zien of u zich in de buurt van een voertuig bevindt en hoe u daar komt. Zie de volgende paragraaf “Gegevensverzameling bij het huren van een TIER-voertuig” voor meer informatie over gegevensverwerking van Google Maps en Apple Maps.

2.2 TIER-analyse

Wij willen het gebruiksgedrag van onze app leren begrijpen om onze dienstverlening voortdurend te kunnen verbeteren. Voor dit doel verzamelen wij gegevens in geaggregeerde vorm, d.w.z. gekoppeld: apparaatinformatie (bijv. informatie over het besturingssysteem en de app-versie), het tijdstip waarop u de TIER-app opent, uw gedrag in de app (bijv. de keuze van de voertuigen), de gebruiksduur of de tijd die u aan bepaalde functionaliteiten besteedt.

Adjust

Om onze marketingactiviteiten te optimaliseren, schakelen wij dienstverlener Adjust (Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlijn) in. De door Adjust verzamelde gegevens bieden inzicht in bijvoorbeeld het downloaden van de TIER-app, het online reclamekanaal waarmee de download werd gegenereerd, het tijdstip waarop de app werd geopend, de duur van het gebruik van de app, en met name de gebruikte app-functies (vooral over de succesvolle aanmelding en voltooide ritten). Adjust maakt gebruik van IP- en Mac-adressen van de gebruikers voor de analyse. Na de verzameling worden deze gegevens gehasht en alleen in gepseudonimiseerde vorm door Adjust gebruikt.

2.3 Gegevensverzameling bij het huren van een TIER-voertuig

Google Maps

De website en de TIER-apps maken gebruik van Google Maps API-applicaties. Ze stellen ons in staat om bijvoorbeeld interactieve kaarten te tonen op onze website of in onze apps. Deze applicatie is cruciaal voor het functioneren en de volledige beschikbaarheid van onze inhoud en diensten. De Google Gebruiksvoorwaarden kunt u hier vinden. De aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps / Google Earth zijn hier te vinden. Hier vindt u het Google Privacybeleid. Naast het tonen van beschikbare voertuigen, gebruiken wij Google Maps om geoposities te vertalen naar adressen en de geschatte loopafstand tot het geselecteerde voertuig aan te geven.

2.3.2 Telematica-eenheden

Om de TIER-voertuigen op de kaart te kunnen zien en reserveren, maken wij gebruik van IoT-boxen en telematica-eenheden in onze voertuigen. Hiermee worden op regelmatige basis GPS-gegevens verstuurd. Onze dienstverlener kan de aan u toegezonden gegevens niet toewijzen. De reconstructie van de locatie van het gehuurde voertuig op basis van de verzonden GPS-gegevens vindt alleen plaats in de volgende gevallen en voor de volgende doeleinden:

• Door middel van “geofencing” wordt een waarschuwing gegeven wanneer de circulatiezone wordt verlaten of de reservering wordt beëindigd buiten het gebruiksgebied. Volgens de Algemene Voorwaarden kan een voertuig alleen circuleren binnen de circulatiezone en kan de reservering alleen worden beëindigd binnen ons gebruiksgebied (artikel 6, lid 1 onder f, AVG). U kunt de circulatiezone van de plaats waar u zich bevindt op elk moment zien in de TIER-app.
• Dit geldt ook voor de beëindiging van de huur die niet door de gebruiker wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld na een ongewoon lange huurperiode, in uw en ons belang (artikel 6, lid 1 onder f, AVG), of
• In het kader van dienstverzoeken tijdens het gebruik (bijv. reservering kan niet worden beëindigd, voertuig kan niet worden gevonden, bijstand in geval van een ongeval) (artikel 6, lid 1 onder b en f, AVG).
• Bewijs in geval van schade: In geval van een ongeval of een ander geval van schade, zoals schade aan het voertuig, hebben wij een gerechtvaardigd belang om te bewijzen waar het ongeval in geval van schade heeft plaatsgevonden (artikel 6, lid 1 onder f, AVG).
• Transparante facturering: Nadat de huur is beëindigd, ontvangt u een overzicht van de huurprijs in uw app en eventueel per e-mail. Wij geven het begin- en eindpunt van uw ritten en de parkeerplaatsen (indien van toepassing) aan in uw reserveringsgeschiedenis (artikel 6, lid 1 onder b, AVG).
• Verbetering van de beschikbaarheid: anonieme evaluatie van de plaatsen waar de gebruikers reeds hebben gereserveerd om de distributie van de voertuigen te optimaliseren. (artikel 6, lid 1 onder f, AVG).

2.4 Gegevensverzameling tijdens contact

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier, via e-mail, of via telefoon, dan zullen wij de informatie die u ons verstrekt verwerken voor de verwerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om de aanvragen van klanten te kunnen beantwoorden. Uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van de aanvraag of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

3. Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaardinformatie over internetlogbestanden en bezoekersgedrag te verzamelen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te openen of virussen op een computer te plaatsen. Door middel van de informatie in de cookies kunnen wij de navigatie verbeteren en de correcte weergave van onze website mogelijk maken. In geen geval zullen wij de verwerkte gegevens aan derden doorgeven of deze aan andere persoonsgegevens verbinden zonder uw voorafgaande toestemming (welke gegeven kan worden door middel van de cookiebanner).

Welke soorten cookies gebruiken wij?

• Noodzakelijke – TIER gebruikt deze cookies om uw cookievoorkeuren te onthouden (ingesteld op onze cookiebanner) en om onze veiligheidsmaatregelen te handhaven.
• Functionele – TIER gebruikt deze cookies zodat wij u op onze website herkennen en uw eerder geselecteerde voorkeuren kunnen onthouden. Deze cookies hebben bijvoorbeeld betrekking op uw voorkeurstaal en uw locatie.
• Reclame – TIER gebruikt deze cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website, de content die u hebt bekeken, de links die u hebt gevolgd, en informatie over uw browser, apparaat en uw IP-adres. TIER deelt soms beperkte aspecten van deze gegevens met derden voor reclamedoeleinden. Wij kunnen ook online gegevens die via cookies zijn verzameld, delen met onze reclamepartners. Dit betekent dat wanneer u een andere website bezoekt, u mogelijk reclame te zien krijgt op basis van uw surfpatronen op onze website.

Cookiebanner – hoe u cookies kunt beheren

Door uw voorkeuren in te stellen met onze cookiebanner kunt u kiezen welke cookies u wilt dat wij op uw computer plaatsen. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren (behalve de noodzakelijke cookies), of alleen bepaalde gekozen categorieën cookies accepteren door te klikken op “cookie-instellingen aanpassen” en de betreffende schakelaars in of uit te schakelen.

4. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Naast de onder punt 2 en 3 hiervoor genoemde dienstverleners, hebben wij ook verwerkers betrokken bij de volgende verwerkingen:

• aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij, zoals webserver, e-mailserver, opslagserver, systemen voor cloudbeheer, geolocatiesystemen, cloud-opslag.
• marketingdienstverleners
• e-maildienstverleners
• betalingsdienstaanbieders
• aanbieders van incidentmanagementsystemen

Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende ontvangers:

• bedrijven in de TIER-groep
• overheidsinstanties en/of openbare besturen
• banken en financiële instellingen voor de verzameling van diensten
• staatsveiligheidsdiensten en -instellingen volgens de bepalingen van de wet

Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan derden wanneer dit is toegestaan en vereist door de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit is het geval als u uitdrukkelijk instemt met de doorgifte van uw gegevens aan een van onze samenwerkingspartners en/of als de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Bovendien is een doorgifte vanuit het oogpunt van gegevensbescherming rechtmatig als deze vereist is voor de handhaving andere regelgeving (bijv. strafrechtelijke bepalingen) en de doorgifte vanuit het oogpunt van gegevensbescherming is toegestaan. Daarnaast worden geaggregeerde en anonieme gegevens over routes verstrekt aan openbare voorzieningen, zoals onderzoekscentra en gemeenten, met als doel de lokale verkeerssituatie te verbeteren. Uit deze geaggregeerde gegevens kunnen geen individuele personen meer worden afgeleid. Voor zover wij gegevens doorgeven aan ontvangers die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, zorgen wij ervoor dat de ontvanger een passend niveau van gegevensbescherming biedt (bijv. via een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor het betreffende land of door met de ontvanger EU-modelcontractbepalingen overeen te komen).

6. Rijbewijscontrole voor klanten e-scooters

Wij moeten uw rijbewijs en identiteit controleren voordat u TIER e-scooters en e-steps kunt huren. Wij maken hiervoor gebruik van een geautomatiseerd controleproces dat als volgt werkt:

• Stap 1: Controle van het rijbewijs. U wordt gevraagd om met de camera op uw smartphone foto's te maken van de voor- en achterkant van uw rijbewijs. De app controleert aan de hand van de foto's en de gegevens in de foto's (meestal naam, geboortedatum, rijbewijsnummer, land van uitgifte, vervaldatum, uitgiftedatum, rijbewijscategorieën) automatisch of het rijbewijs geldig is, niet verlopen is, en door de overheid is uitgegeven.. Fotokopieën en tijdelijke rijbewijzen worden niet geaccepteerd. Rijbewijzen zonder foto's van de bestuurder kunnen aanleiding geven tot een verzoek om aanvullende wettelijke identiteitsdocumenten.

• Stap 2: Identiteitscontrole. U wordt gevraagd om de TIER-app te gebruiken om een foto van uw gezicht te maken met de camera van uw smartphone. De app vergelijkt de camerafoto met de foto op het rijbewijs. Om dit te doen moet u in de camera kijken en maakt de app een reeks foto's. Daarna zal de app automatisch de beelden van goede kwaliteit selecteren en opslaan. De overige beelden worden verwijderd. Daarna vergelijkt de app de beelden met het rijbewijs. De app doet dit door een waarde te bereken op basis van biometrische algoritmen. Als deze waarde een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, wordt de identiteitscontrole als geslaagd beschouwd.

• Stap 3: Liveness-check. De app controleert ook of de identificatie door een bestaande persoon wordt uitgevoerd. Hiervoor dient u uw hoofd naar links en naar rechts te draaien. De app maakt een reeks beelden en creëert daarmee een 3D-model van het gezicht. Tot slot wordt een waarde berekend op basis van biometrische algoritmen. Als deze waarde een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, wordt de persoonscontrole (liveness-check) als geslaagd beschouwd. Als er problemen worden ondervonden, worden de gegevens handmatig geverifieerd door een menselijke operator. De handmatige controle kan tot 24 uur duren. U wordt in de TIER-app op de hoogte gesteld als uw gegevens worden doorverwezen naar een handmatige controle en u wordt per e-mail op de hoogte gesteld van het resultaat. Als de controle om welke reden dan ook mislukt, kunt u altijd contact opnemen met de TIER-gebruikersondersteuning voor opheldering en handmatige controle.

Alle gegevens, in het bijzonder de foto's van uw rijbewijs en uw gezicht, worden uiterlijk 24 uur na succesvolle afronding, mislukking of stopzetting van het controleproces automatisch verwijderd. Wij behouden alleen de controlestatus (d.w.z. controle geslaagd/mislukt) en de vervaldatum van uw rijbewijs als onderdeel van uw gebruikersprofielgegevens.

De controle is een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan en de uitvoering van de huurovereenkomst op grond van artikel 6, lid 1 onder b, AVG en artikel 22, lid 2 onder a, AVG.

Voor zover foto's van uw gezicht worden verwerkt voor identiteitscontroledoeleinden is de gegevensverwerking gebaseerd op uw toestemming op grond van artikel 9, lid 2 onder a, AVG en artikel 22, lid 4, AVG. Wij registreren en bewaren ook een tijdstempel van uw toestemming voor de gegevensverwerking op basis van ons gerechtvaardigde belang om de toestemming op grond van artikel 6, lid 1 onder f, AVG te bewijzen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, met name door het controleproces af te breken.

Onze dienstverlener voor het controleproces is IDNow GmbH, Auenstraße 100, 80469 München, Duitsland. IDnow GmbH handelt in opdracht van ons als onderaannemer en gegevensverwerker en ontvangt persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van hun diensten voor ons. Zij is contractueel verplicht om persoonsgegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken.

7. Product-, onderzoeks- en reclamecommunicatie 

In bepaalde gevallen willen wij graag met u communiceren. Dit kan zijn om u te informeren over nieuwe TIER-producten en -diensten (zie nader 8.1), om u aan te bieden deel te nemen aan gebruikersonderzoekinitiatieven (8.2), en om u campagnes, promoties en reclame te laten zien die zijn afgestemd op uw gebruikersgedrag in de TIER-app (8.3). Ook kunt u meer lezen over hoe uw gegevens worden gebruikt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven (8.4) en hoe u zich kunt afmelden voor het ontvangen van dergelijke communicaties (8.5).

8.1 Nieuwe TIER-producten en -diensten

Van tijd tot tijd brengt TIER nieuwe producten, diensten en functionaliteiten uit waarvan wij u op de hoogte willen stellen. Als sommige van deze producten en diensten slechts in bepaalde gebieden beschikbaar zijn, tonen wij deze communicaties niet aan al onze gebruikers, maar alleen aan degenen die TIER gebruiken in het gebied waar de dienst of het product thans beschikbaar is. Daarom moeten wij uw locatiegegevens voor dit doel verwerken. Wij gebruiken geen gegevens over gebruikersgedrag om u te benaderen met dergelijke communicaties en wij beroepen ons op ons gerechtvaardigde belang om u op de hoogte te houden van onze producten. U kunt zich hier te allen tijde voor afmelden onder de “Instellingen” van uw app. Om dit te doen hoeft u alleen maar de schakelaar naast “nieuws over diensten en producten” uit te schakelen.

8.2 TIER Gebruikersonderzoekscampagnes

Wij willen graag weten hoe onze gebruikers onze diensten, producten en functies waarderen. Daarom willen wij graag contact opnemen met gebruikers die voldoen aan een aantal criteria voor wat betreft het gebruik van onze app. Voorbeelden van deze criteria kunnen zijn: gebruikers die bepaalde bundels hebben gekocht, intensieve gebruikers, gebruikers die slechts één type voertuig gebruiken (bijv. TIER-scooters), gebruikers die beide types voertuigen gebruiken (TIER-scooters en -steps), etc. Als u aan een van deze criteria voldoet kunnen wij u in-app-meldingen sturen met het verzoek deel te nemen aan onze gebruikersonderzoeksinitiatieven. Wij benaderen u op grond van ons gerechtvaardigde belang om te begrijpen hoe onze dienst u bevalt, maar deelname aan gebruikersonderzoeksinitiatieven is volledig vrijwillig en geschiedt dus alleen met uw toestemming.

8.3 TIER promotiemails en gepersonaliseerde reclame 

Wij sturen onze klanten marketingcommunicatie over TIER-producten of -diensten die zijn afgestemd op hun ‘profiel’ (d.w.z. op basis van de informatie over een klant om hun voorkeuren te voorspellen). Wij sturen dergelijke communicatie naar klanten via e-mail, sms, of in-app push-meldingen. Wij kunnen u deze op maat gemaakte marketingcommunicatie alleen sturen met uw toestemming, die op elk moment in uw app-instellingen kan worden ingetrokken. Om u marketingcommunicatie op maat te kunnen sturen, gebruiken wij de informatie die u bij het aanmaken van uw klantaccount heeft opgegeven, evenals de automatisch verzamelde informatie, zoals:

• ontvangst- en leesbevestigingen van berichten;
• informatie over uw apparaat en de gebruikte browser;
• uw activiteiten in onze apps;
• uw geschiedenis van het gebruik van TIER-diensten.

Wij sturen onze klanten ook van tijd tot tijd niet-gepersonaliseerde marketingcommunicatie (zoals promotiemails). Wij kunnen u deze informatie toesturen, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om u op de hoogte te houden van onze diensten. Wij gebruiken hiervoor het e-mailadres of andere contactgegevens die u bij het aanmaken van uw klantaccount heeft opgegeven. Op deze manier kunnen klanten alleen berichten op maat ontvangen over TIER-producten of -diensten op basis van hun voorkeuren, of speciale aanbiedingen van de TIER-diensten die niet op maat gesneden zijn. U ontvangt deze meldingen ongeacht of u zich wel of niet hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor ontvangst van deze communicatieberichten.

8.4 Nieuwsbrief

Wij willen onze potentiële en bestaande klanten regelmatig per e-mail reclame sturen voor onze producten en diensten en producten van onze samenwerkingspartners. Voor dit doel zullen wij gebruik maken van het e-mailadres dat is opgegeven voor de inschrijving op onze nieuwsbrief en het land. Als onderdeel van de inschrijving op onze nieuwsbrief vragen wij uw toestemming op de volgende manier:
De identificatie van uw e-mailadres geschiedt via dubbele opt-in. Dit betekent dat u in een volgende stap een bevestigingsmail ontvangt om akkoord te gaan met de ontvangst van de nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, registreren wij de volgende informatie:

• gebruikte IP-adres;
• tijdstip van de aanmelding voor de nieuwsbrief;
• tijdstip van verzending van de bevestigingsmail;
• inhoud van de bevestigingsmail;
• tijdstip van het klikken op de bevestigingslink of het archiveren van het antwoord op de e-mail.
Het doel van dit proces is om uw inschrijving te kunnen bewijzen en mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Wij informeren u in de bevestigingsmail en in elke nieuwsbrief over mogelijkheden op het intrekken van uw toestemming.

8.5 Openbaarmaking van gegevens en intrekking

De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Uw gegevens mogen alleen worden bewaard zolang wij een zakelijke relatie met u hebben en als u geen bezwaar hebt gemaakt tegen deze gegevensverwerking.
U vindt een annuleringslink in elke kennisgeving, die als bezwaar of intrekking wordt beschouwd wanneer er op wordt geklikt. U kunt uw bezwaar tegen de ontvangst van product- en reclamemails of de intrekking van uw toestemming met betrekking tot onze nieuwsbrief ook per e-mail sturen naar privacy@tier.app of per post naar Tier Mobility AG (“TIER”, “wij”), p/a WeWork Eichhornstr. 3, 10785 Berlijn, Duitsland.

9. Gebruikersonderzoek

Als u toestemming geeft om deel te nemen aan een van onze gebruikersonderzoeken, kunnen wij u vragen om een enquête in te vullen of deel te nemen aan een opgenomen gesprek met ons onderzoeksteam.
Wij kunnen u vragen om informatie zoals uw gebruiksgedrag van TIER-voertuigen, uw leeftijdscategorie, de bedrijfstak waarin u werkt, uw meningen en voorkeuren met betrekking tot onze diensten, etc. Deelname aan de enquête of het gesprek is vrijwillig en geschiedt met uw toestemming. Als u besluit akkoord te gaan met een gebruikersinterview met ons, vragen wij u of u akkoord gaat met een video-opname. Als u niet akkoord gaat, kunt u het ons laten weten en doen wij het interview zonder een video-opname te maken. Ongeacht uw keuze vragen wij u om onze toestemmingsverklaring elektronisch te ondertekenen.
Uw gegevens worden binnen 6 maanden verwijderd en worden meestal 3 maanden bewaard. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en zullen later in geaggregeerde vorm worden gebruikt om onze diensten en producten te verbeteren. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken, informatie over deze gegevens opvragen, een kopie ervan aanvragen, en verzoeken om de gegevens te verwijderen, mits dit binnen de 6 maanden na de bewaring van de gegevens valt.
Wij gebruiken SurveyMonkey voor onze enquêtes, Calendly voor het boeken van gesprekken met deelnemers, en Google Meet voor video- en audiogesprekken.
SurveyMonkey Europe, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4. SurveyMonkey Europe kan SurveyMonkey Inc., One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, Verenigde Staten gebruiken als subverwerker.
Calendly LLC, BB&T Tower, 271 17th St NW, Atlanta, GA 30363, Verenigde Staten.
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.
SurveyMonkey, Calendly en Google handelen in opdracht van ons als onderaannemer en gegevensverwerker en ontvangen persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van hun diensten voor ons. Zij zijn contractueel verplicht om persoonsgegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken. Wij zijn EU-modelcontractbepalingen overeengekomen met SurveyMonkey Europe, Calendly LLC en Google LLC ingevolge artikel 46 AVG. 

10. Uw gegevensbeschermingsrechten

10.1 Recht op informatie

U hebt het recht om informatie op te vragen over de over u opgeslagen gegevens, over de herkomst van de gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens, en de aard en het doel van de verwerking.

10.2 Recht op intrekken

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u deze te allen tijde zonder opgave van reden voor de toekomst intrekken.

10.3 Recht op rectificatie

Mocht u op een later moment vaststellen dat de door ons bewaarde persoonsgegevens niet juist of volledig zijn, dan kunt u deze te allen tijde in uw klantenaccount corrigeren of aanvullen of door ons laten corrigeren of aanvullen.

10.4 Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”)

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de gegevens over uw persoon die in ons bezit zijn te blokkeren of te verwijderen. Het verwijderen of blokkeren van uw persoonsgegevens vindt plaats zodra wij de voorwaarden met betrekking tot de rechtmatigheid van uw aanvraag hebben kunnen verifiëren. Voor zover de verwijdering van uw gegevens wettelijk, contractueel, fiscaal of zakelijk is voorgeschreven of om andere wettelijke redenen, worden uw gegevens geblokkeerd in plaats van verwijderd. Nadat uw gegevens zijn verwijderd is een uitwisseling van informatie niet meer mogelijk.

10.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt de door ons verwerkte en van u ontvangen persoonsgegevens in een door ons aangewezen machineleesbare vorm verkrijgen of u kunt ons opdragen deze gegevens direct aan een geselecteerde derde over te dragen, indien deze ontvanger dit vanuit technisch oogpunt mogelijk maakt en er geen onredelijke lasten of andere vertrouwelijkheidsverplichtingen of -overwegingen van onze kant of die van derden zijn die dit beletten.

10.6 Recht van bezwaar

U hebt het recht om op elk moment en zonder opgave van redenen de gegevensverwerking voor directe reclamedoeleinden te weigeren. Er zij op gewezen dat het bezwaar tegen gegevensverwerking de uitvoering van het raamcontract en de verwerking van individuele contracten kan beperken of verhinderen.

10.7 Uitgebreide rechten met betrekking tot de geautomatiseerde gegevensverwerking voor gepersonaliseerde gegevensevaluatie 

Met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van gegevens voor de evaluatie van persoonsgegevens hebt u, naast de bovengenoemde rechten, het recht om een natuurlijke persoon te betrekken bij het besluitvormingsproces, alsmede het recht om beroep te gaan en het recht om uw bezorgdheid te uiten.

10.8 Contactpersoon voor verzoeken in verband met de uitoefening van rechten van betrokken personen

Voor vorderingen in verband met de rechten van betrokken personen kunt u contact met ons opnemen via e-mail op: privacy@tier.app of per post naar:
Tier Mobility Netherlands BV : Hullenbergweg 278, 1101 BV Amsterdam

10.9 Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat uw rechten uit hoofde van de AVG zijn geschonden. Hieronder vindt u de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Tel.: 088-1805 250

11. Wijzigingen van deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen zodat deze voortdurend voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten op te nemen in de privacyverklaring, bijvoorbeeld naar aanleiding van de lancering van nieuwe diensten. Wij adviseren u de privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Indien een wijziging van onze diensten of de lancering van een nieuwe dienst uw voorafgaande toestemming vereist, zullen wij hiervan op de hoogte brengen en uw toestemming vragen.

12. Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, over de gegevens die wij over u bewaren, of als u gebruik wilt maken van een van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Functionaris gegevensbescherming TIER Mobility

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van TIER via dpo@tier.app.