Databeskyttelseserklæring TIER DA

Dataansvarlig og tjenesteudbyder er:
Tier Mobility AG (“TIER”, “vi”)
c/o WeWork
Eichhornstr. 3
10785 Berlin

E-Mail: dpo@tier.app
Senest opdateret: 09.10.2018

Beskyttelsen af personoplysninger og dermed dit privatliv er noget, vi prioriterer meget højt og tager meget alvorligt. Nedenstående databeskyttelseserklæring beskriver indsamlingen og behandlingen af dine oplysninger, når du gør brug af TIERs services og websted. Vores databeskyttelseserklæring gælder ikke for dine aktiviteter på sociale netværks eller andre udbyderes websteder, som du kan tilgå via links på vores websider. Læs venligst oplysningerne om disse udbyderes bestemmelser om databeskyttelse på deres websider.

1. GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE INDSAMLING OG BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

1.1 PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler og anvender principielt kun vores brugeres personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for, at vi kan stille et fungerende websted, vores indhold og vores tjenesteydelser til rådighed. Personoplysninger er oplysninger, der kan henføres til dig som enkeltperson. Det er f.eks. dit navn, din adresse/postadresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse. Oplysninger såsom antallet af brugere af et websted eller sammenfattede kørselsdata er ikke personoplysninger, fordi det ikke er muligt at henføre dem til en enkeltperson.

1.2 BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Behandling er enhver aktivitet – med eller uden brug af automatisk behandling – som gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.
Personoplysninger indsamles via vores apps eller vores websted, når du selv stiller disse til rådighed for os, f.eks. i forbindelse med registrering, udfyldelse af formularer, fremsendelse af e-mails eller reservation af et TIER-køretøj. Vi anvender disse oplysninger til de formål, som er angivet i hvert enkelt tilfælde, eller som fremgår af forespørgslen, f.eks. forespørgslen om reservation med henblik på håndteringen af din ønskede reservation. En overførsel til tredjepart finder kun sted, såfremt dette udtrykkeligt er tilladt i henhold til loven, eller du har har givet dit samtykke til overførslen i forbindelse med din registrering eller som led i en aktiv forretningsrelation.

1.3 RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Vores brugeres personoplysninger indsamles og anvendes som regel kun, efter at brugeren har givet sit samtykke. Når vi indhenter den registreredes samtykke til behandlingsaktiviteter, der involverer personoplysninger, er retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
Der gælder en undtagelse i tilfælde, hvor det af konkrete årsager ikke er muligt at indhente et samtykke på forhånd og behandlingen af oplysningerne er tilladt i henhold til lovregler.
Hvis personoplysninger behandles med henblik på formidling eller opfyldelse af en kontrakt med dig, er retsgrundlaget persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Dette gælder også for behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for at kunne gennemføre foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt.
Såfremt en behandling af personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os, er retsgrundlaget persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.
Hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesse og den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud for førstnævnte interesse, udgør persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, retsgrundlaget for behandlingen. Sådanne legitime interesser er eksempelvis opretholdelsen af vores it-systemers funktionsdygtighed, men også markedsføring af vores egne produkter og tjenesteydelser samt den dokumentation af forretningskontakter, som loven foreskriver.
Når vi behandler oplysninger om dit CPR-nummer (fx ved kontrol af dit kørekort), sker behandlingen enten 1) når du har givet dit samtykke til dette, 2) når vi er pålagt at behandle dette i henhold til lovgivningen, eller 3) når en af betingelserne for behandling af følsomme oplysninger ovenfor er opfyldt. Behandling af CPR-nummer har hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

1.4 SIKKERHED

Vi anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de oplysninger om dig, som vi forvalter, mod manipulation, tab og tilintetgørelse samt uautoriserede personers adgang. Vi forbedrer løbende vores sikkerhedsforanstaltninger i takt med den teknologiske udvikling.

1.5 SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

De oplysninger, vi behandler, slettes eller behandlingen af disse begrænses i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 17 og 18. Medmindre det udtrykkeligt er anført inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring, slettes oplysninger, der er registreret hos os, så snart der ikke længere er brug for dem til det formål, hvortil de blev indsamlet, og lovbestemte opbevaringsfrister ikke er til hinder for en sletning. Såfremt oplysningerne ikke slettes, fordi de er nødvendige til andre tilladte formål, begrænses behandlingen af disse, dvs. oplysningerne gøres utilgængelige og behandles ikke til andre formål. Dette gælder f.eks. for oplysninger, der skal opbevares af selskabs- eller skatteretlige grunde.

2 INDSAMLING AF OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF TIERS SERVICES 2.1 INDSAMLING AF OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED REGISTRERINGEN

På vores websted og i vores applikationer giver vi brugere mulighed for at registrere sig med angivelse af personoplysninger. For at kunne gøre brug af TIERs services skal man registrere sig. I forbindelse med registreringsprocessen indsamles følgende personoplysninger:

 • E-mailadresse
 • Betalingsoplysninger og et password, som du vælger
 • Valgfrie oplysninger: navn, adresse, fødselsdag
  Desuden indsamles følgende personoplysninger:
 • IP-Addresse
 • Dato og klokkeslæt for registreringen

2.2 INDSAMLING AF OPLYSNINGER OG AUTORISATIONER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF TIER-APPEN

2.2.1 Autorisationer

Vi har brug for nedenstående autorisationer fra dig, for at du kan bruge TIER-servicen. Alle oplysninger, som disse autorisationer giver os adgang til, anvendes udelukkende til de formål, der er anført i denne databeskyttelseserklæring. Vi indsamler ingen oplysninger, som vi ikke har brug for til de formål, der er anført i denne databeskyttelseserklæring. Retsgrundlaget for behandlingen af dine app-oplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

KAMERA
Inden du lejer et TIER-køretøj, skal QR-koden på køretøjet scannes. Scanningen af koden gør det muligt at leje køretøjet. For at kunne registrere QR-koden skal vi have adgang til kamerafunktionen på din terminal.
PLACERING
Vi har brug for oplysninger om din placering, for at vi ved hjælp af Google Maps (Google Ireland Limited) og Apple Maps (Apple Inc.) kan vise dig, om der findes køretøjer i nærheden af dig, og hvordan du kan komme hen til dem.
Du kan finde flere oplysninger om databehandlingen ved hjælp af Google Maps og Apple Maps i det næste afsnit “Indsamling af oplysninger ved leje af et TIER-køretøj”.
Hvis du giver dit samtykke hertil, vil vi hver gang, lejeperioden for et TIER-køretøj er afsluttet, sende et sammendrag til din e-mailadresse. Giver du ikke samtykke hertil, kan du se sammendraget i appen. Dette samtykke kan også gives eller trækkes tilbage efterfølgende.

2.2.2 TIER ANALYTICS

Vi arbejder fortsat på at optimere vores service, og derfor vil vi gerne vide, hvordan brugerne bruger vores app. Med henblik herpå indsamler vi bl.a. følgende tekniske data: oplysninger om udstyr (f.eks. oplysninger om operativsystem og app-version), tidspunktet, hvor du åbner TIER-appen, din brug af appen (f.eks. valg af køretøjer), og hvor lang tid du bruger på appen og i bestemte funktioner.

2.2.3 ADJUST

Til optimering af vores marketingaktiviteter gør vi brug af tjenesteyderen Adjust (adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, D-10405 Berlin). De oplysninger, der indsamles via Adjust, vedrører f.eks. download af TIER-appen, den online-reklamekanal, der blev brugt til at downloade, tidspunktet for åbningen af appen, varigheden af app-brugen og særligt anvendte app-funktioner (navnlig om gennemført log-in og afsluttede køreture). Til analysen bruger Adjust brugernes IP- og Mac-adresser, men disse bliver hashkrypteret, og Adjust anvender dem udelukkende i pseudonymiseret form.

2.3 INDSAMLING AF OPLYSNINGER VED LEJE AF ET TIER-KØRETØJ

2.3.1 Google Maps Webstedet anvender, i lighed med TIER-appsene, Google Maps API-applikationer. De gør, at vi f.eks. kan vise dig interaktive kort på vores websted og vores apps. Denne applikation er en forudsætning for, at vores indhold og tjenesteydelser fungerer og kan stilles til rådighed i fuldt omfang. Du kan læse om Googles servicevilkår her: https://www.google.com/intl/de/policies/terms/. De supplerende servicevilkår for Google Maps/Google Earth findes her: https://www.google.com/help/terms_maps.html

Googles privatlivspolitik findes her: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Vi bruger Google Maps til at vise disponible køretøjer, men også til at oversætte geopositioner til adresser og til at vise dig den forventede gåafstand til det valgte køretøj.

2.3.2 TELEMATIKENHEDER

For at TIER-køretøjerne kan vises på kortet og reserveres, er de udstyret med såkaldte IoT-bokse eller telematikenheder, der sender GPS-data med jævne mellemrum. Vores tjenesteyder kan ikke henføre de sendte data til dig. Det lejede køretøjs placering rekonstrueres kun på grundlag af de sendte GPS-data i følgende tilfælde og med følgende formål:

 • Ved hjælp af “geofencing” afgives en advarsel, hvis cirkulationszonen forlades eller reservationen afsluttes uden for returneringsområdet: I henhold til de almindelige forretningsbetingelser må TIER-køretøjet kun anvendes inden for cirkulationszonen, og reservationen må kun afsluttes inden for vores returneringsområde (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). I TIER-applikationen kan du til enhver tid finde cirkulationszonen for det sted, hvor du befinder dig.
 • I tilfælde af en afslutning af lejeperioden, der ikke foranlediges af brugeren, f.eks. i tilfælde af usædvanlig lang brugstid i din og i vores interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • I forbindelse med servicehenvendelser i sammenhæng med brug (f.eks. reservation, der ikke kan afsluttes, køretøj, der ikke kan findes, assistance ved uheld) (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f).
 • Dokumentation i tilfælde af en skade: I tilfælde af et uheld eller en anden skade, f.eks. beskadigelse af køretøjet, har vi en legitim interesse i at kunne dokumentere, hvor uheldet eller skaden er sket (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Gennemskuelig afregning: Efter lejeperiodens ophør modtager du i appen, og valgfrit pr. e-mail, et sammendrag vedrørende din lejeperiode. I din reservationshistorik registrerer vi start- og slutpunkter for dine køreture samt evt. parkeringssteder (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Forbedret tilgængelighed: Anonymiseret analyse af steder, hvor brugerne allerede har foretaget reservationer, med henblik på at optimere fordelingen af køretøjerne (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

2.4 INDSAMLING AF OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED FORESPØRGELSER

Hvis du kontakter os via kontaktformular, e-mail eller telefon, behandler vi de oplysninger, du har angivet, med henblik på at behandle forespørgslen og eventuelle opfølgende spørgsmål. Denne behandling sker på grundlag af vores legitime interesse i at kunne besvare kundeforespørgsler. Dine oplysninger slettes, så snart der ikke længere er brug for dem i forhold til forespørgslen eller for at opfylde lovbestemte forpligtelser.

3. AUTOMATISK INDSAMLING AF OPLYSNINGER UNDER BRUGEN AF TIERS WEBSTED

3.1 Teknisk nødvendige oplysninger

For at optimere vores websted med hensyn til systemperformance, brugervenlighed og levering af nyttige informationer om vores services indsamler og gemmer vi automatisk informationer i såkaldte server-logfiler, som din browser automatisk sender til os. Når du besøger vores websted, registreres der automatisk informationer af generel karakter. Disse informationer omfatter bl.a.

 • Operativsystem og informationer om den anvendte internet-browser, herunder installerede add-ons
 • IP-adresse (internetprotokol-adresse) på den terminal, hvorfra online-tilbuddet tilgås
 • Internetadresse på det websted, hvorfra online-tilbuddet blev tilgået (såkaldt henvisnings- eller referrer-URL)
 • Navn på den serviceprovider, via hvilken online-tilbuddet tilgås
 • Navn på de hentede filer eller informationer
 • Dato og klokkeslæt samt varigheden af besøget

Disse informationer er teknisk nødvendige, for at indhold fra websteder, som du rekvirerer, kan stilles korrekt til rådighed, og for at fejl og sikkerhedshændelser (f.eks. angrebsforsøg) kan opklares.
Oplysningerne lagres som udgangspunkt kun, mens du bruger vores websted. Server-logfiler, som det er nødvendigt fortsat at opbevare til bevisformål (f.eks. hvis vi får kendskab til konkrete holdepunkter, der tyder på ulovlig brug), er undtaget fra sletningen, indtil den pågældende hændelse er endeligt afklaret, og kan i det konkrete tilfælde udleveres til efterforskningsmyndigheder.
Vi foretager statistiske analyser af anonyme informationer af denne type med henblik på at optimere vores internetsider og teknikken bag.

3.2 COOKIES

Som mange andre websteder bruger vi de såkaldte “cookies”. Cookies er små tekstfiler, der overføres fra en webstedsserver til din harddisk og lagres på harddisken. Ved hjælp af disse cookies modtager vi automatisk visse oplysninger om din computer og din internetforbindelse, f.eks. IP-adresse, anvendt browser og operativsystem. Cookies kan ikke bruges til at starte programmer eller overføre virus til en computer. På grundlag af informationerne i cookies kan vi gøre det lettere for dig at navigere på vores websted og få det vist korrekt. De oplysninger, vi behandler, videregives under ingen omstændigheder til tredjeparter, og de knyttes heller ikke sammen med andre personoplysninger uden dit samtykke. Selvfølgelig kan du også se på vores websted uden cookies. Internetbrowsere er som regel indstillet sådan, at de accepterer cookies. Via dine browserindstillinger kan du til enhver tid deaktivere brugen af cookies. I hjælpefunktionerne til din internetbrowser kan du få at vide, hvordan du ændrer disse indstillinger. Vær opmærksom på, at enkelte funktioner på vores websted muligvis ikke fungerer, hvis du har deaktiveret brugen af cookies. Du kan også styre og/eller slette cookies, som det passer dig. Det er beskrevet her: www.aboutcookies.org.

3.3 Analyse- og reklametjenester

Ved hjælp af nedenstående analyse- og reklametjenester vil vi – på baggrund af vores legitime interesse – gerne finde ud af, hvordan du bruger vores websted, forbedre vores service og/eller vise dig reklamer baseret på dine interesser. Du kan gøre indsigelse mod databehandlingen, som beskrevet i de følgende afsnit.

3.3.1 Google Analytics

Vores websted bruger analyseværktøjet Google Analytics (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Google Analytics anvender cookies. De informationer om din brug af webstedet (herunder din IP-adresse), der genereres ved hjælp af cookies, transmitteres som regel til en af Googles servere i USA og bliver lagret dér. På vores websider har vi aktiveret IP-anonymiseringen, der sørger for, at Google inden transmissionen afkorter din IP-adresse inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse vil kun i undtagelsestilfælde blive transmitteret til en af Googles servere i USA og blive afkortet dér.
Google vil som vores databehandler bruge disse informationer til at analysere din brug af websiderne med henblik på at udarbejde rapporter om aktiviteterne på websiderne og levere andre tjenesteydelser til os i tilknytning til brugen af websiderne og internettet. Den IP-adresse, der i forbindelse med Google Analytics transmitteres fra din browser, knyttes ikke sammen med andre oplysninger hos Google.
Du kan forhindre, at cookies fortsat gemmes, ved at foretage en indstilling i din browsersoftware. Derudover kan du forhindre Googles registrering af de oplysninger, som genereres af cookien vedrørende din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse), og Googles behandling af disse oplysninger ved at downloade og installere et browser-plugin, der kan hentes her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

3.3.2 Custom Audiences with Facebook Pixel

På vores websted anvendes pixelversionen af Facebook Custom Audiences (uden funktionen “avanceret matchning”). Dette værktøj leveres af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Ved hjælp af Facebook-pixler kan tekniske data vedrørende din brug af vores websted sendes til Facebook. Hvis du er registreret hos Facebook, kan Facebook på grundlag af en automatiseret matchning af hashkrypterede identifikatorer henføre de sendte data til dig og vise dig reklamer, der svarer til dine interesser. Det kan f.eks. være særlige tilbud vedrørende TIER. Facebook garanterer i tjenestevilkårene for Custom Audience, at de indsamlede oplysninger udelukkende behandles til dette reklameformål i vores Custom Audience. Du kan læse mere om Facebook-reklamer og hvordan du kan påvirke dem her.

3.3.3 DoubleClick

Doubleclick er en tjeneste, der leveres af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Når du besøger vores hjemmeside, placerer DoubleClick en cookie i din browser. Ved hjælp af denne cookie registreres oplysninger om din klikadfærd og dit udstyrs tekniske egenskaber, og oplysningerne analyseres af DoubleClick. De registrerede oplysninger overføres til Google-servere i USA, hvor de gemmes. På grundlag af oplysningerne kan DoubleClick vise dig reklamer, der er i overensstemmelse med de ting, du har vist interesse for på forskellige websteder, du har besøgt. Du kan forhindre, at dine oplysninger bliver registreret og analyseret fremadrettet, ved at foretage de relevante indstillinger på denne side. Du kan finde yderligere oplysninger om Google-styrede annoncer på https://support.google.com/ads/answer/1634057 Googles privatlivspolitik findes her: https: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

4. Overførsel af personoplysninger til tredjeparter

Ud over de tjenesteudbydere, der er nævnt i afsnit 2 og 3, bruger vi databehandlere til følgende behandlingsaktiviteter:

 • Udbydere af informationssamfundstjenester, såsom webservere, e-mailservere, lagerservere, cloud management-systemer, geolocation-systemer og cloud-lagerplads
 • Udbydere af marketingydelser
 • Udbydere af e-mailtjenester
 • Udbydere af betalingssystemer
 • Udbydere af Incident Management-systemer.

Endvidere kan dine personoplysninger blive transmitteret til følgende modtagere:

 • Selskaber i TIER-koncernen
 • Offentlige myndigheder
 • Banker og finansielle selskaber til samling af tjenesteydelserne
 • Statslige sikkerhedsstyrker og -institutioner i henhold til lovgivningens bestemmelser.

Dine oplysninger videregives kun til tredjeparter i det omfang, det er tilladt eller kræves i henhold til europæisk databeskyttelseslovgivning. Dette er tilfældet, når du udtrykkeligt har givet dit samtykke til, at dine oplysninger videregives til en af vores samarbejdspartnere, og/eller videregivelsen er nødvendig af hensyn til kontraktens gennemførelse. I henhold til lovgivningen om databeskyttelse er en videregivelse endvidere tilladt, når håndhævelsen af regler i andre love (f.eks. strafferetlige regler) kræver det og der ud fra et databeskyttelsessynspunkt ikke er noget til hinder herfor. Sammenfattede og anonyme oplysninger om kørselsforløb stilles desuden også til rådighed for offentlige institutioner, såsom forskningscentre, byer og kommuner med henblik på forbedring af den lokale trafiksituation. Enkeltpersoner kan ikke identificeres ud fra disse sammenfattede oplysninger.
I det omfang vi videregiver oplysninger til modtagere med hjemsted uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), sikrer vi os, at modtageren enten har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (f.eks. på grundlag af en afgørelse fra EU-Kommissionen om, at det pågældende lands beskyttelsesniveau er tilstrækkeligt, eller aftale med modtageren om brug af EU’s standardkontraktbestemmelser), eller at du har givet dit samtykke til videregivelsen.

5. REGISTREREDES RETTIGHEDER

5.1 Indsigtsret

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger om dig, som vi har registreret, herunder i deres oprindelse, modtagere eller kategorier af modtagere, som disse oplysninger videregives til, samt behandlingens karakter og formål.

5.2 RET TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE

Hvis du har givet samtykke til vores behandling dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dette tilbage med fremadrettet virkning uden nogen begrundelse.

5.3 Ret til berigtigelse

Should you later on establish that personal data held by us are not accurate or complete, you can correct or complete them in your customer account at any time or let them correct or complete by us.

5.4 Ret til sletning og til begrænsning af behandling

Under visse omstændigheder har du ret til at få slettet de oplysninger, vi har registreret om dig, eller til at opnå berænsning af vores behandling af dine personoplysninger. Vi sørger for, at dette sker, så snart vi har kontrolleret, at betingelserne hertil er opfyldt. Såfremt lovbestemte, kontraktlige, skatteretlige eller selskabsretlige opbevaringspligter eller andre lovgivningsmæssige grunde er til hinder for en sletning, er det kun muligt at gøre dine personoplysninger utilgængelige. Efter dine oplysninger er slettet, kan vi ikke længere give dig indsigt i oplysninger.

5.5. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som vi behandler, i et maskinlæsbart format, som vi vælger, hvis vi har fået disse oplysninger fra dig selv. Du kan også anmode os om at transmittere disse oplysninger direkte til en tredjepart, som du udpeger, såfremt denne modtager teknisk set giver os mulighed herfor. Dataoverførslen må ikke være urimeligt ressourcekrævende og må heller ikke være i strid med tavshedspligt i henhold til lovgivning eller andre aftaler eller fortrolighedshensyn fra vores eller tredjeparts side.

5.6 Ret til indsigelse

Du har til enhver tid og uden begrundelse ret til at gøre indsigelse mod behandling af oplysninger med henblik på direkte markedsføring. Vi gør opmærksom på, at en sådan indsigelse kan indebære, at vi ikke længere kan opfylde vores aftale med dig.

5.7 Rettigheder vedrørende automatisk individuelle afgørelser

Med hensyn til automatiske individuelle afgørelser har du foruden de ovennævnte rettigheder også ret til, at en fysisk person er involveret i afgørelsen, ret til at bestride afgørelsen og ret til at få fremkomme med dine synspunkter.

5.8 Kontakt med henblik på at gøre registreredes rettigheder gældende

Du kan gøre dine rettigheder som registreret gældende ved at henvende dig pr. e-mail til: dpo@tier.app eller skriftligt til: Tier Mobility AG, c/o WeWork Eichhornstr. 3, 10785 Berlin.
Ved alle henvendelser beder vi dig fremsende dokumentation for din identitet, f.eks. en elektronisk kopi af legitimation.

5.9 Ret til at indgive klage til tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til den kompetente tilsynsmyndighed, hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til persondataforordningen er blevet krænket.

6. Produkt- og reklame relateret kommunikation

I det følgende vil vi forklare databehandlingen af produktinformation og grundlag for reklame.

6.1 TIER tilbyder emails og personlig reklame

Vores kunder vil modtage marketing om TIER-produkter eller -tjenester, som er skræddersyet til deres ‘profil’ (dvs. baseret på information om kunden, der derved kan forudsige deres præferencer). Dette vil kommunikeres til kunderne igennem email, SMS eller notifikationer i app’en. Vi vil kun sende denne information med kundens samtykke, som til enhver tid kan tilbagetrækkes i dennes app-indstillinger. For at kunne sende disse informationer der er skræddersyet til kundens præferencer, vil vi gøre brug af de informationer der er forelagt ved oprettelse af kundekontoen, såvel som følgende automatisk indsamlet data;

 • Kvitteringer for modtagelse og læsning af meddelelser
 • oplysninger om dennes enhed samt den anvendte browser,
 • kundens aktiviteter på vores hjemmeside,
 • kundens aktiviteter i vores apps,
 • kundens historie ved brug af TIER’s services.

Fra tid til anden vil vi også sende vores kunder generel marketing (som f.eks. e-mails med tilbud). Vi vil gøre brug af den e-mailadresse eller andre kontaktdetaljer, som kunden har stillet til rådighed ved oprettelse af kundekontoen. På denne måde vil vore kunder kun modtage skræddersyede beskeder omhandlende TIER produkter eller tjenester der er baseret på deres præferencer eller uspecificeret tilbud til TIERs tjenester. Kunden vil modtage disse notifikationer uanset om vedkommende har tilmeldt sig vores nyhedsbrev eller ej.

6.2 Nyhedsbrev

Med jævne mellemrum vil vi gerne sende e-mails med reklame for vores produkter og services og for vores samarbejdspartneres produkter til både interessenter og vores kunder. Til dette formål anvender vi den e-mailadresse, som du angav, da du tilmeldte dig vores nyhedsbrev, og det angivne land. I forbindelse med tilmeldingen til nyhedsbrevet indhenter vi dit samtykke som følger: Identifikationen af din e-mailadresse sker ved dobbelt opt-in. Det vil sige, at du efter tilmeldingen modtager en særskilt bekræftelsesmail, hvor du kan give dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet. Denne procedure indebærer, at vi ved tilmeldingen til nyhedsbrevet registrerer følgende oplysninger:

 • Anvendt IP-adresse
 • Tidspunkt for tilmelding til nyhedsbrevet
 • Tidspunkt for afsendelse af bekræftelsesmail
 • Indhold af bekræftelsesmail
 • Tidspunkt for bekræftelse af bekræftelseslinket eller arkivering af svarmail

Formålet med proceduren er at kunne dokumentere din tilmelding og i givet fald at kunne opklare et eventuelt misbrug af dine personoplysninger.
Både i bekræftelsesmailen og i hvert enkelt efterfølgende nyhedsbrev vil vi gøre opmærksom på muligheden for at trække samtykket tilbage.

6.3 VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER OG TILBAGETRÆKNING AF SAMTYKKE

Oplysningerne videregives ikke til tredjeparter. Dine oplysninger opbevares, så længe du er kunde hos os og ikke har gjort indsigelse mod denne databehandling.
Hvis du vil gøre indsigelse, fordi du ikke ønsker at modtage produkt- og reklamemails, eller vil tilbagekalde dit samtykke vedrørende vores nyhedsbrev, kan dette ske pr. e-mail til datenschutz dpo@tier.app eller pr. post til Tier Mobility AG, c/o WeWork, Eichhornstr. 3, 10785 Berlin. Alle meddelelser indeholder også et frameldingslink. Hvis du anvender og bekræfter dette, gælder det som indsigelse/tilbagetrækning.

7. Ændringer af databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os ret til lejlighedsvist at tilpasse denne databeskyttelseserklæring, således at den altid er i overensstemmelse med de aktuelle lovkrav og afspejler ændringer i vores ydelser, f.eks. ved indførelsen af nye services. Vi anbefaler, at du jævnligt gennemgår databeskyttelseserklæringen med henblik på mulige ændringer. Såfremt en ændring af vores services eller indførelsen af en ny service kræver dit forudgående samtykke, vil vi informere dig herom rettidigt og anmode om dit samtykke.