ਪਿਛਲਾ ਅੱਪਡੇਟ: 1 ਮਈ 2021

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ:

Tier Operations Limited (“TIER”, “ਅਸੀਂ”)

c/o WeWork 145 City Road

London, EC1V 1AZ 

TIER ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ: dpo@tier.app

ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ TIER ਸੇਵਾ ਅਤੇ TIER ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

 1. ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
  1. ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਦ ਤਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਡਾਕ ਪਤਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ। ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਡਾਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 1. ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਾਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ, ਛਾਂਟਣਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਵਰਤਣਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੁਆਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ, ਮਿਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਾਂ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਨ, ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ, ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜ ਕੇ, ਜਾਂ TIER ਵਾਹਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਗਰਮ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

 1. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ

ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸਿਰਫ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ, ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਕਰਨ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, Art. 6(1)(a) GDPR ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, Art. 6(1)(b) GDPR ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਚਾਲਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, Art. 6(1)(c) GDPR ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, Art. 6(1)(f) GDPR ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਜਿਹੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ ਹਨ।

 1. ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਰਫੇਰ, ਨੁਕਸਾਨ, ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 1. ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ

ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ Art. 17 ਅਤੇ 18 GDPR ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਟਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਸ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

 1. TIER ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। TIER ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

 1. TIER ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ

ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਸ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਕੈਮਰਾ 

ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਪ 'ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ QR ਕੋਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਐਪ 'ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 6, “ਈ-ਸਕੂਟਰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ” ਦੇਖੋ।

ਸਥਾਨ 

ਸਾਨੂੰ Google Maps (Google Ireland Limited) ਅਤੇ Apple Maps (Apple Inc.) 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। Google Maps ਅਤੇ Apple Maps ਦੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਭਾਗ “TIER ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ” ਦੇਖੋ।

 1. TIER ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ: ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਐਪ ਵਰਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ), ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ TIER ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਐਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ), ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਜਾਤਮਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ।

ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ

ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ Adjust (Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। Adjust ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ TIER ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਜੋ ਡਾਉਨਲੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਐਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਐਪ ਕਾਰਜ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੌਗ-ਇਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਈਡਾਂ ਬਾਰੇ)। Adjust ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ IP ਅਤੇ Mac ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ Adjust ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਉਪਨਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 1. TIER ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ
  1. Google Maps

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ TIER ਐਪਾਂ Google Maps API ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Google ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। Google Maps / Google Earth ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Google ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਵਾਹਨ ਤਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਦੂਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ Google Maps ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 1. ਟੈਲੀਮੈਟਿਕ ਇਕਾਈਆਂ

ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ TIER ਵਾਹਨ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ IoT ਬਾਕਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ GPS ਡਾਟਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੇਜੇ ਗਏ GPS ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

 • “ਜਿਓਫੈਂਸਿੰਗ” ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (Art. (6)(1)(f) GDPR)। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ TIER ਐਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤ ਹੋ।
 • ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ (Art. 6(1)(f) GDPR), ਜਾਂ
 • ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ) (Art. 6(1)(b) ਅਤੇ (f) GDPR)।
 • ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ: ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ (Art. 6(1)(f) GDPR)।
 • ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ: ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਕਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਈਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ (Art. 6(1)(b) GDPR)।
 • ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। (Art. 6(1)(f) GDPR).
 1. ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 1. ਕੂਕੀਜ਼

ਕੂਕੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ?

ਕੂਕੀਜ਼ ਮਿਆਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੌਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

 • ਜ਼ਰੂਰੀ - TIER ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੂਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ (ਸਾਡੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਸੈਟ) ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
 • ਕਾਰਜਾਤਮਕਤਾ - TIER ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
 • ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ - TIER ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ, ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ IP ਐਡਰੈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। TIER ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਕੀ ਬੈਨਰ - ਕੂਕੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸਾਡੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਬੈਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸੈਟ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ "ਕੁਕੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੌਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਜਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 1. ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ, ਈਮੇਲ ਸਰਵਰ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਰਵਰ, ਕਲਾਉਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਓਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ।
 • ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
 • ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
 • ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
 • ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
 • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
 • TIER ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
 • ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
 • ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
 • ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚਾ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਢੁਕਵਾਂਪਣ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ EU ਮਿਆਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।

 1. ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਡਾਟਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (MDS) ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MDS ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, TIER ਵਰਤੋਂਕਾਰ ID ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਯਾਤਰਾ) ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੂਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੋਜ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 1. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫ਼ਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (DfT) ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਸਾਨੂੰ DfT ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ Art. 6(1)(e) GDPR ਭਾਵ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; DfT ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (SoS) ਈ-ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੰਦਰ-ਝਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਈ-ਸਕੂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ 2010 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 149 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਸਮਾਨਤਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ SoS ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

DfT ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ:

ਵਰਤੋਂਕਾਰ

TIER ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਟ੍ਰਿਪ ਆਈਡੀ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ, ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ, ਯਾਤਰਾ ਖੇਤਰ

ਸਰਵੇਖਣ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ID, ਸਰਵੇਖਣ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ, ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਈਡੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਆਦਿ।

 1. ਈ-ਸਕੂਟਰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ
  1. TIER ਈ-ਸਕੂਟਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ:
 • ਕਦਮ 1: ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਟਾ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮ, ਜਨਮਦਿਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਲਾਸਾਂ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਧ ਹੈ, ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਕਦਮ 2: ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਲਈ TIER ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਪ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਪ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 1. ਕਦਮ 3: ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ। ਐਪ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਇੱਕ 3D ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤਸਦੀਕ (ਲਾਈਵ) ਨੂੰ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਡਾਟਾ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੱਥੀਂ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ TIER ਐਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤਸਦੀਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ TIER ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 2. ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ, ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਸਦੀਕ ਸਥਿਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਤਸਦੀਕ ਸਫਲ/ਅਸਫਲ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
 3. Art. 6(1)(b) GDPR ਅਤੇ Art. 22(2)(a) GDPR ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
 4.  ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ Art. 9(2)(a) GDPR ਅਤੇ Art. 22(4) GDPR ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ Art. 6(1)(f) GDPR ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ।
 5. ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ IDnow GmbH, Auenstraße 100, 80469 Munich, Germany ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Dnow GmbH ਸਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੂਸਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
 1. ਉਤਪਾਦ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸੰਚਾਰ 

ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਵੇਂ TIER ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (8.1 ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖੋਜ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ (8.2) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ TIER ਐਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ (8.3) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ (8.4) ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ (8.5)।

 1. ਨਵੇਂ TIER ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, TIER ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕਤਾਵਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ TIER ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੀਆਂ "ਸੈਟਿੰਗਾਂ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ “ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ” ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਗਲ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 1. TIER ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮਾਂ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ TIER ਈ-ਬਾਈਕ), ਉਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਹਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ (TIER ਈ-ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਈ-ਸਕੂਟਰ), ਆਦਿ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ-ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖੋਜ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖੋਜ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 1. TIER ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ TIER ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ)। ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ, SMS ਜਾਂ ਐਪ-ਅੰਦਰ ਪੁਸ਼ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ;
 • ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ;
 • ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ;
 • TIER ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਈਮੇਲ) ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ TIER ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ TIER ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

 1. ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗਾਂਗੇ:

ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੂਹਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੌਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ IP ਪਤਾ;
 • ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ;
 • ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਈ ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ;
 • ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਈਮੇਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ;
 • ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਆਰਕਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਹਰ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

 1. ਡਾਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

ਡਾਟਾ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ privacy@tier.app 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ Tier Mobility GmbH (“TIER”, “ਅਸੀਂ”), c/o WeWork Eichhornstr. 3, 10785 Berlin, Germany ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 1. ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖੋਜ
  1. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖੋਜ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
  2. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ TIER ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਕਾਰਜ ਉਦਯੋਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਆਦਿ। ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਇਲੇਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ।
  3. ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
  4. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਲਈ SurveyMonkey ਦੀ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ Calendly ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਲਈ Google Meet ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

SurveyMonkey Europe, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4. SurveyMonkey Europe ਦੁਆਰਾ SurveyMonkey Inc., One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, United States ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Calendly LLC, BB&T Tower, 271 17th St NW, Atlanta, GA 30363, United States.

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

SurveyMonkey, Calendly ਅਤੇ Google ਸਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੂਸਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ Art. 46 GDPR ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ SurveyMonkey Europe, Calendly LLC ਅਤੇ Google LLC ਦੇ ਨਾਲ EU ਮਿਆਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। 

 1. ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ
  1. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ, ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

 1. ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 1. ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 1. ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ("ਭੁੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ")

ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 1. ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਰ ਉਚਿਤ ਬੋਝ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

 1. ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਸਿੱਧੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 1. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਏ ਡਾਟਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰ 

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।

 1. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: privacy@tier.app ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Tier Mobility GmbH c/o WeWork Eichhornstr. 3, 10785 Berlin, Germany.

 1. ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਖੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ GDPR ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ICO ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

Information Commissioner’s Office (ICO)

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

ਟੈਲੀਫੋਨ: 0303 123 1113

ਫੈਕਸ: 01625 524510

ਲਾਈਵ ਚੈਟ: https://ico.org.uk/global/contact-us/live-chat/ 

 1. ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਾਂਗੇ।

 1. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ।

TIER ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ

ਤੁਸੀਂ TIER ਦੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨਾਲ dpo@tier.app 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 1. ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ TIER ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ TIER ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, BlnBI ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (BlnBI)

Friedrichstraße 219, 10969 Berlin

ਫੋਨ: 030 13889 – 0

ਫੈਕਸ: 030 2155050 

ਈਮੇਲ: mailbox@datenschutz-berlin.de