Back to countries

Select country

Select Page

🇵🇱Poland

Last updated: 3.28.2023

Poland - General Terms and Conditions

OGÓLNE WARUNKI UMOWNE

§ 1 PRZEDMIOT

(1) Spółka TIER Mobility Poland sp. z o.o., ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa (zwana dalej „TIER“) wypożycza hulajnogi z napędem elektrycznym (zwane dalej „hulajnogami elektrycznymi TIER“) oraz rowery elektryczne (zwane dalej „rowerami elektrycznymi TIER”) (łącznie dalej zwane: „pojazdami TIER”) za pomocą własnej aplikacji na telefony komórkowe z dostępem do Internetu (zwanej dalej „aplikacją TIER“). Wynajem ma miejsce wyłącznie na rzecz klienta zarejestrowanego za pomocą aplikacji TIER (zwanego dalej „klientem”) i tylko w przypadku dostępności pojazdów TIER na obszarze działania zgodnie z § 4 (1)

w Polsce oraz wyłącznie w celu użytkowania do celów prywatnych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

(2) Niniejsze Ogólne Warunki Umowne (zwane dalej „OWU“) obowiązują dla korzystania z aplikacji TIER oraz umów najmu zawieranych za pomocą aplikacji TIER.

(3) Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych OWU. Informują one o tym, w jaki sposób TIER będzie świadczył swoje usługi na Państwa rzecz, jak zawrzeć lub zakończyć umowę, co zrobić w razie problemów oraz wskazują na inne ważne informacje.

(4) Stroną umowy z klientem jest:

TIER Mobility Poland sp. z o.o.

ul. Grójecka 208

02-390 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000889885, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272950882

e-mail:info@tier.app

telefon: +48 22 307 48 15

strona internetowa: https://about.tier.app

(5) Zmiana danych rejestrowych i kontaktowych TIER nie wymaga zmiany OWU. Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej TIER.

(6) TIER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych OWU, jeśli będzie to konieczne w celu ich dostosowania do wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego bądź wymogów technicznych. TIER poinformuje klienta o zmianach pocztą elektroniczną bądź komunikatem w aplikacji TIER najpóźniej na 2 tygodnie przed wejściem w życie zmian i opublikuje zmienione OWU na stronie internetowej TIER oraz w aplikacji TIER. Klient, który nie akceptuje zmian OWU, uprawniony jest do wyrażenia sprzeciwu pocztą elektroniczną na adres e-mail TIER bądź w formie pisemnej na adres do korespondencji TIER w terminie 2 tygodni od dnia powiadomienia o zmianach. W przypadku wyrażenia sprzeciwu umowa o korzystanie z aplikacji ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian OWU. Wszelkie zmiany OWU uważa się za zaakceptowane, jeśli klient nie zgłosi sprzeciwu w formie i terminie, o których mowa powyżej. TIER pouczy klienta o dacie wejścia w życie zmian, prawie do sprzeciwu i konsekwencjach prawnych jego niewyrażenia wraz z powiadomieniem o zmianie OWU. W przypadku innych zmian OWU, w szczególności zmian wynikających z nowych rozwiązań wprowadzanych przez TIER określony wyżej termin wydłuża się do 4 tygodni, o czym klient zostanie poinformowany w zawiadomieniu o zmianie OWU.

(7) Językiem umowy jest język polski. W przypadku tłumaczeń na inne języki pierwszeństwo ma wersja polska.

(8) Niniejsze Ogólne Warunki Umowne dostępne są do wglądu i pobrania na stronie internetowej about.tier.app. Na życzenie klienta TIER dostarczy je również w formie dokumentowej pocztą elektroniczną.

§ 2 ZAWARCIE UMOWY O KORZYSTANIE Z APLIKACJI TIER, ZAWARCIE INDYWIDUALNEJ UMOWY NAJMU

(1) Aby móc wypożyczyć pojazd TIER, klient musi zarejestrować się, zakładając konto użytkownika za pomocą aplikacji TIER (zwane dalej „konto użytkownika”). Każdy klient może zarejestrować się tylko raz. Tylko prawidłowo zarejestrowany klient jest uprawniony do korzystania z usług oferowanych przez TIER. Klientowi nie przysługuje roszczenie o utworzenie konta w Aplikacji TIER.

(2) Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji, wymagającym w szczególności wprowadzenia danych podstawowych klienta (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, ważne dane dotyczące płatności) oraz akceptacji niniejszych OWU w ramach procesu rejestracji, pomiędzy klientem a TIER zostaje zawarta umowa o korzystanie z aplikacji TIER (zwana dalej „umowa app”). Brak akceptacji OWU uniemożliwia zawarcie umowy app, a tym samym korzystanie z usług TIER.

(3) Najem poszczególnych pojazdów TIER odbywa się poprzez zawarcie indywidualnej umowy najmu zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszych OWU (zwana dalej „umowa najmu”). Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że zawarcie umowy o korzystanie z aplikacji TIER nie uzasadnia roszczenia TIER lub klienta o zawieranie umów najmu, a jedynie umożliwia Stronom ich zawieranie na zasadzie swobody umów.

(4) TIER zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji klienta lub zawarcia umowy najmu, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości co do tego, czy postępowanie klienta będzie lub jest zgodne z umową.

(5) Umowa app oraz umowa najmu zwane będą dalej łącznie „umową”.

§ 3 KONTO UŻYTKOWNIKA W APLIKACJI TIER

(1) Na koncie użytkownika właściciel rachunku lub właściciel karty kredytowej lub płatniczej musi odpowiadać osobie klienta. Klient musi na bieżąco aktualizować dane osobowe zapisane na koncie użytkownika. Dotyczy to w szczególności jego adresu, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego oraz danych dotyczących płatności. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość, prawidłowość oraz kompletność przekazanych danych.

(2) Klientowi nie wolno zezwalać osobom trzecim na korzystanie z pojazdu TIER zarezerwowanego za pomocą jego konta użytkownika. W szczególności zabronione jest przekazywanie innym osobom danych do logowania do swojego konta użytkownika (nazwa użytkownika, hasło, PIN). Dotyczy to również sytuacji, gdy osoba trzecia sama jest klientem. Klient zobowiązuje się do natychmiastowej zmiany hasła, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoba trzecia mogła się o nim dowiedzieć, oraz do niezwłocznego poinformowania TIER o tym fakcie.

(3) Aby korzystać z aplikacji TIER, klient musi posiadać telefon komórkowy z dostępem do Internetu, który spełnia wymagania techniczne aplikacji TIER. Przy każdym pobieraniu aplikacji automatycznie dokonywana jest weryfikacja, czy dany telefon komórkowy z dostępem do Internetu spełnia te wymagania. Klient sam musi zadbać o bezprzewodową transmisję danych i ponosi wszelkie koszty transmisji danych, które powstaną wobec operatora telefonii komórkowej, o ile nie powstały one z winy TIER.

(4) Klientowi zabrania się odczytywania, kopiowania lub manipulowania aplikacją TIER przy użyciu metod technologii informacyjnej. Zawinione naruszenie lub uzasadnione podejrzenie próby jego popełnienia prowadzi bezpośrednio do wyłączenia z korzystania z aplikacji TIER. TIER zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń z tytułu szkód powstałych z winy klienta w związku z działaniami klienta, o których mowa w zdaniu poprzednim.

(5) Klient musi niezwłocznie powiadomić TIER o utracie lub kradzieży telefonu komórkowego połączonego z kontem użytkownika lub o jakiejkolwiek innej możliwości nieuprawnionego użycia konta użytkownika przez osoby trzecie. W celu uniknięcia nieuprawnionego korzystania TIER zablokuje w takim wypadku dostęp do czasu wyjaśnienia sprawy i poinformuje o tym klienta pocztą elektroniczną.

§ 4 REZERWACJA I ZAWARCIE UMÓW NAJMU; GROUP RIDE

(1) Wynajem pojazdów TIER jest uzależniony od ich dostępności i nie jest gwarantowany przez TIER. Pojazdy TIER są dostępne wyłącznie na obszarze określonym w aplikacji TIER jako obszar działania i dostępności pojazdów TIER („Obszar Działania”).

(2) Korzystanie z pojazdów TIER jest możliwe tylko w przypadku pojazdów TIER, które są odpowiednio oznaczone w aplikacji TIER. W pojedynczych przypadkach nie można wykluczyć, że niedokładny sygnał GPS może powodować rozbieżności między rzeczywistą a wyświetlaną lokalizacją pojazdu TIER.

(3) Konkretny pojazd TIER można zarezerwować bezpłatnie na maksymalnie 10 minut.

(4) Klikając przycisk „Rozpocznij za opłatą“ w aplikacji TIER, klient składa wiążącą ofertę najmu zarezerwowanego pojazdu TIER. Poprzez odblokowanie pojazdu TIER do użytkowania, TIER akceptuje tę ofertę i wówczas dochodzi do zawarcia umowy najmu.

(5) Okres najmu rozpoczyna się wraz z zawarciem umowy najmu i kończy się z chwilą prawidłowego zwrotu pojazdu TIER przez klienta zgodnie z § 5 lub upływem maksymalnego okresu najmu zgodnie z § 4 (6).

(6) Maksymalny okres najmu wynosi 60 minut.

(7) TIER dokłada wszelkich starań, aby pojazdy TIER były w dobrym stanie, nadawały się do użytku przez klienta. Z uwagi na to, że pojazdy TIER są często wykorzystywane a proces zmiany użytkowników przebiega płynnie, Klient jest zobowiązany do zbadania ogólnego stanu technicznego pojazdu TIER oraz do niezwłocznego powiadomienia obsługi klienta TIER o wszelkich zauważonych przed rozpoczęciem jazdy usterkach, uszkodzeniach i znacznych zabrudzeniach, które w sposób oczywisty negatywnie wpływają na bezpieczeństwo ruchu lub ogólną funkcjonalność pojazdu TIER, oraz do powstrzymania się od korzystania z takiego pojazdu. Klient powinien upewnić się czy poziom naładowania akumulatora pojazdu TIER jest wystarczający w celu dotarcia do planowanego miejsca.

(8) TIER ma prawo zadzwonić do klienta na numer telefonu komórkowego zapisany w danych osobowych w przypadku wystąpienia istotnych zakłóceń w procesie użytkowania.

(9) W niektórych miastach oferujemy możliwość wynajęcia kilku pojazdów TIER w tym samym czasie dla zorganizowania przejazdu grupowego ("Group Ride"). Przejazdy grupowe są uzależnione od oferty i dostępności w danym obszarze naszej działalności, o czym informujemy szczegółowo w aplikacji.

Aby skorzystać z opcji Group Ride, musisz upewnić się, że każdy z Twoich gości zapoznał się z naszymi OWU, a w szczególności, czy każdy z Twoich gości ma ukończone 18 lat oraz że wszystkie wynajęte przez Ciebie pojazdy TIER będą prawidłowo użytkowane i parkowane. Ponadto użytkownik zobowiązuje się pokryć wszystkie opłaty poniesione w związku z przejazdem grupowych oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez jego gości, a także niezwłocznie nam takie szkody zgłosić. Poszczególne przejazdy w ramach opcji Group Ride mogą zostać zakończone dopiero wtedy, gdy pojazdy TIER przestaną być wykorzystywane przez poszczególnych gości.

§ 5 KONIEC NAJMU

(1) Jeśli klient chce zakończyć umowę najmu, musi zaparkować pojazd TIER zgodnie z § 6, a następnie przeprowadzić proces zakończenia najmu w aplikacji TIER.

(2) Przed rozpoczęciem korzystania z pojazdu TIER, klient zobowiązany jest zapoznać się w aplikacji TIER z informacją o granicach Obszaru Działania i strefach zakazu parkowania oraz innych ograniczeniach lokalnych w zakresie poruszenia się oraz parkowania pojazdów TIER. Jeśli zwrócisz pojazd TIER poza obszarem strefy operacyjnej, zostaniesz obciążony dodatkową opłatą na pokrycie kosztów zwrotu pojazdu z powrotem do strefy operacyjnej zgodnie z cenami wskazanymi w aplikacji.

(3) Proces najmu można zakończyć w aplikacji TIER tylko wtedy, gdy pojazd TIER znajduje się w Obszarze Działania i poza strefą zakazu parkowania. Ponadto musi istnieć możliwość nawiązania połączenia internetowego, tak aby proces najmu mógł zostać zakończony w aplikacji TIER, na koncie użytkownika.

(4) Jeśli te wymagania nie są spełnione na wybranym miejscu parkingowym, pojazd TIER musi zostać zaparkowany przez klienta w miejscu, w którym te wymagania są spełnione.

(5) Jeśli klient nie zakończy procesu najmu za pomocą aplikacji TIER po zaparkowaniu pojazdu TIER, proces najmu zostanie automatycznie zakończony po 60 minutach.

(6) Jeśli proces najmu nie może zostać zakończony za pomocą aplikacji TIER z przyczyn technicznych, pomimo spełnienia wymagań opisanych w ustępie (3), klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym TIER i uzgodnić z TIER dalszy sposób postępowania.

(7) Opłaty z tytułu korzystania z pojazdów TIER naliczane są od chwili odblokowania pojazdu TIER do chwili zwrotu pojazdu TIER przez klienta zgodnie z § 5 lub do chwili upływu maksymalnego okresu najmu zgodnie z § 4 (6) i zakończenia korzystania z pojazdu. Ostateczna wysokość opłaty za najem pojazdu TIER jest ustalana dopiero w momencie zakończenia procesu najmu, chyba że proces najmu nie mógł zostać zakończony z przyczyn, za które klient nie ponosi odpowiedzialności.

(8) Po zakończeniu procesu najmu klientowi wyświetla się informacja o całkowitym czasie najmu i całkowitej opłacie do uiszczenia.

§ 6 PRAWIDŁOWY ZWROT I PARKOWANIE POJAZDÓW TIER

(1) Klient musi zwrócić pojazd TIER w takim samym stanie wizualnym i technicznym, w jakim został mu on udostępniony.

(2) Pojazd TIER musi zostać prawidłowo zaparkowany, w miejscu publicznie dostępnym i zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, tj. w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi chodnika przy czym, szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych musi być taka, żeby nie utrudniała ruchu pieszym i nie była mniejsza niż 1,5 m.

(3) Pojazdu TIER nie można parkować w żadnym miejscu, w którym parkowanie jest zabronione przez przepisy prawa obowiązujące w miejscu parkowania.

(4) Sposób parkowania pojazdu TIER nie może powodować zagrożenia ani naruszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praw lub dóbr prawnych osób trzecich.

(5) Należy używać nóżki podpierającej, w którą wyposażony jest pojazd TIER.

(6) W szczególności pojazdu TIER nie wolno parkować w następujący sposób:

w poprzek jezdni, w poprzek chodnika, w obszarach skrzyżowań lub w inny sposób utrudniający ruch, przy drzewach, znakach drogowych, znakach sygnalizacji świetlnej, parkomatach, automatach do sprzedaży, ogrodzeniach osób trzecich, ławkach, kontenerach, pojemnikach na śmieci, przed lub w pobliżu wyjść ewakuacyjnych i przeciwpożarowych, przed wejściami i wyjściami, w miejscach z zakazem zatrzymywania się, na drogach dojazdowych dla transportu publicznego, na ścieżkach rowerowych, na elementach pomocniczych ułatwiających orientację osobom niewidomym, na przejściach dla pieszych, w budynkach, na podwórkach, na innych pojazdach, w parkach i na terenach zielonych, w miejscach, w których pojazd TIER zakrywa reklamy lub elementy małej architektury miejskiej i funkcjonalność danego obiektu zostaje ograniczona, w obszarach przeznaczonych do załadunku i rozładunku lub w miejscach zarezerwowanych dla innych użytkowników lub usług oraz w miejscach, w których parkowanie ograniczałoby mobilność osób na wózkach inwalidzkich i osób niepełnosprawnych.

(7) Stałe i wygodne korzystanie przez użytkowników z pojazdów TIER wymaga zaparkowania pojazdów TIER w miejscach dostępnych publicznie. Z tego względu pojazd TIER nie może być parkowany w trudno dostępnych miejscach, zwłaszcza w niżej wymienionych – chyba że są one wyraźnie oznaczone przez TIER jako miejsca parkingowe:

a) teren prywatny lub firmowy;

b) podwórka;

c) garaże;

d) miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla klientów danych sklepów / lokali, w szczególności w centrach handlowych, supermarketach, restauracjach, barach;

e) parkingi uczelni i innych instytucji publicznych;

f) pomieszczenia zamknięte.

(8) Ponadto pojazdu TIER nie można parkować na obszarach objętych ograniczeniami w parkowaniu dot. dni tygodnia, czasu lub rodzaju pojazdu (np. strefy zakazu zatrzymywania się z dodatkowymi znakami, takimi jak „godz. 8-19”, „wtorki, godz. 6:00-13:00”). Dotyczy to również zakazów parkowania, które zostały już wydane, ale nie obowiązują jeszcze w momencie parkowania (np. przyszłe tymczasowe zakazy parkowania z powodu organizowanych imprez lub pochodów).

(9) W przypadku żądania ze strony TIER, klient jest zobowiązany do rzetelnego podania informacji o dokładnej lokalizacji zwrotu pojazdu TIER, w tym przesłania zdjęcia pojazdu TIER w celu wykazania, że został on prawidłowo zaparkowany.

§ 7 UISZCZENIE OPŁATY ZA NAJEM

(1) Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za najem. Przed zawarciem umowy najmu w aplikacji TIER u klienta wyświetlana jest opłata za odblokowanie pojazdu TIER oraz cena najmu za minutę. Wyświetlane opłaty zawierają w swojej wysokości obowiązującą stawkę podatku VAT. Opłata jest płatna w momencie zakończenia umowy najmu.

(2) Jeżeli pojazd TIER nie nadaje się do użytku zgodnie z umową, mimo że została oznaczona w aplikacji TIER jako „wolna/dostępna“, klient nie zostanie obciążony kosztami najmu.

(3) Korzystanie z pojazdu TIER jest rozliczane według wyboru klienta w umowie najmu zgodnie z warunkami danego pakietu i/lub w ramach standardowego rozliczenia za każdą rozpoczętą minutę (rozpoczęte minuty będą rozliczane jako pełne minuty). W odniesieniu do nabycia pakietów przedpłaconych obowiązują uzupełniająco Ogólne Warunki Umowne dla Pakietów Przedpłaconych.

(4) TIER współpracuje z różnymi dostawcami usług płatniczych. Płatności dokonywane są zgodnie z metodą płatności wybraną w procesie rejestracyjnym. W momencie zawarcia umowy klient potwierdza, że jest upoważniony do rozporządzania podanym kontem w formie polecenia zapłaty. Klient zobowiązany jest zapewnić odpowiednie pokrycie w środkach pieniężnych na swoim środku płatniczym. Jeżeli płatność nie może zostać zrealizowana z powodu braku środków finansowych lub innych przyczyn leżących po stronie klienta, a TIER poniesie z tego tytułu koszty, TIER może obciążyć klienta tymi kosztami w wysokości faktycznie poniesionych kosztów lub w formie opłaty. W przypadku, gdy szkoda przewyższa kwotę opłaty dodatkowej, TIER uprawniony jest do dochodzenia od klienta odszkodowania przewyższającego kwotę opłaty dodatkowej.

(5) W niektórych miastach TIER oferuje użytkownikom okazje do uzyskania dodatkowych korzyści za korzystanie z określonych pojazdów TIER w formie darmowych odblokowań pojazdu lub darmowych minut (“darmowych bonusów”). Pojazdy, dzięki którym można uzyskać darmowe bonusy, będą za każdym razem wyświetlane w aplikacji TIER.

Aby uzyskać darmowy bonus, należy:

a) skorzystać z pojazdu TIER oznaczonego w aplikacji TIER jako ten, którego użycie uprawnia do darmowych bonusów; oraz

b) przejechać określony minimalny dystans (jeżeli jest podany) lub zaparkować pojazd TIER w wyznaczonym miejscu.

Uzyskane w ten sposób darmowe bonusy zostaną przekazane na konto klienta po zakończeniu podróży i mogą być one wykorzystane dopiero podczas przyszłych jazd. Darmowych bonusów nie można przekazywać innej osobie, o ile nie jest to określone w aplikacji TIER, a ich termin ważności może być ograniczony do krótkich okresów czasu. Darmowe bonusy nie mogą być sprzedawane, ich wartość nie będzie też refundowana w gotówce. Firma TIER może zmienić warunki uzyskiwania darmowych bonusów lub zaprzestać ich przyznawania w dowolnym momencie. Zmiany te nie będą obejmować już uzyskanych darmowych bonusów.

§ 8 CESJA

TIER zastrzega sobie prawo do cesji swoich należności wynikających z niniejszego stosunku umownego na rzecz osoby trzeciej, zwłaszcza w celu ich windykacji. Klient zostanie poinformowany o odpowiedniej cesji we właściwym czasie. W takim przypadku klient zobowiązany jest dokonywać płatności tylko na rzecz cesjonariusza, przy czym TIER pozostaje nadal odpowiedzialny za ogólne zapytania od klientów, reklamacje itd.

§ 9 UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA POJAZDAMI

(1) Do prowadzenia pojazdów TIER uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które

a) ukończyły 18 lat i

b) posiadają aktywne konto użytkownika w aplikacji TIER.

(2) Klient musi być w stanie prowadzić pojazd TIER w sposób bezpieczny dla ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym prawem o ruchu drogowym i przepisami porządkowymi. Klient musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu elektrycznych hulajnóg lub przed wypożyczeniem pojazdu TIER zapoznać się z zasadami prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz posiadać wiedzę w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania pojazdów mechanicznych.

§ 10 OGÓLNE OBOWIĄZKI KLIENTA/ZAKAZY

(1) Klient jest zobowiązany do użytkowania pojazdów TIER w sposób staranny i ostrożny, przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz do nienaruszania praw i dóbr prawnych osób trzecich poprzez używanie pojazdów TIER.

(2) Klient jest zobowiązany w szczególności:

przestrzegać maksymalnego limitu obciążenia wynoszącego 100 kg;

nosić kask, jeżeli obowiązujące przepisy prawa lub przepisy prawa lokalnego nakładają na użytkownika pojazdów, takich jak pojazdy TIER, taki obowiązek;

nie pozostawiać pojazdu TIER w czasie najmu bez nadzoru;

poruszając się pojazdem TIER trzymać kierownicę obiema rękami;

zgłaszać TIER wady i szkody w pojazdach TIER, zwłaszcza uszkodzenie mechaniczne powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych lub szkody wypadkowe oraz znaczne zabrudzenia niezwłocznie po ich stwierdzeniu;

zapewnić, aby pojazd TIER był używany tylko wówczas, jeśli jest bezpieczny dla ruchu drogowego i sprawny technicznie, o ile jest to możliwe i wykonalne dla klienta;

przestrzegać przepisów prawa o ruchu drogowy w trakcie prowadzenia i parkowania pojazdu TIER, w szczególności prowadzić pojazd w sposób i w miejscach wyłącznie dozwolonych przez prawo, przestrzegając ograniczeń prędkości dla elektrycznych hulajnóg, rowerów i innych pojazdów oferowanych przez TIER w Polsce oraz ograniczeń wprowadzonych lokalnie na podstawie aktów prawa miejscowego, jeżeli takie mają zastosowanie oraz ograniczeń na obszarach, w których właściwy organ lokalny zakazał korzystania z elektrycznych hulajnóg, rowerów i innych pojazdów oferowanych przez TIER, posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia pojazdu, jeżeli takie wymagane są prawem;

zatrzymać się niezwłocznie w przypadku zapalenia się lampki ostrzegawczej lub pojawienia się komunikatu o błędzie na wyświetlaczu w obszarze kierownicy pojazdu TIER i poinformować o tym TIER w celu ustalenia, czy można kontynuować jazdę;

prawidłowo parkować pojazd TIER zgodnie z § 6.

(3) Klientowi nie wolno w szczególności:

używać pojazdu TIER do innych celów niż prywatne;

prowadzić pojazdu TIER pod wpływem alkoholu, narkotyków czy leków bądź środków odurzających, które mogą wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdu; obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu (0,0 promila alkoholu);

używać pojazdu TIER do jazdy terenowej, w motorowych zawodach sportowych oraz wszelkiego rodzaju wyścigach;

używać pojazdu TIER do testów pojazdu, nauki jazdy oraz w celu komercyjnego przewozu osób lub komercyjnego transportu towarów (np. poczta kurierska, dostawa pizzy);

używać pojazdu TIER do przewożenia substancji wysoce łatwopalnych, toksycznych lub innych niebezpiecznych substancji;

przewozić za pomocą pojazdu TIER zwierząt, przedmiotów lub substancji, które z uwagi na swoje właściwości, wielkość, formę lub ciężar mogą wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy lub uszkodzić pojazd TIER;

używać pojazdu TIER wraz z inną osobą bądź przewozić osób na pojeździe TIER;

ciągnąć lub holować innych pojazdów lub przedmiotów przy pomocy pojazdu TIER;

prowadzić pojazd TIER poza Obszarem Działania oraz w miejscach lub na powierzchniach niedozwolonych zgodnie z przepisami prawa;

używać pojazdu TIER do popełnienia przestępstw lub wykroczeń;

przeprowadzać bez upoważnienia lub zlecać wykonanie jakichkolwiek napraw lub modyfikacji w pojeździe TIER;

korzystać podczas jazdy z telefonu komórkowego, słuchawek bądź innych urządzeń utrudniających koncentrację oraz swobodne i bezpieczne prowadzenie pojazdu TIER.

(4) W przypadku rowerów elektrycznych TIER, wspomaganie elektryczne zostanie odcięte, gdy rower elektryczny TIER osiągnie 20 km/h (prędkość maksymalna).

(5) W interesie środowiska, ogółu społeczeństwa i innych klientów, zaleca się aby klient zwracał uwagę na to, aby pojazd TIER był prowadzony w sposób przyjazny dla środowiska, energooszczędny oraz prawidłowy.

§ 11 POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU

(1) Klient jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać TIER wypadki z udziałem pojazdu TIER.

(2) Niezwłocznie po wypadku klient jest zobowiązany – o ile to jest dla niego możliwe i wykonalne – zabezpieczyć miejsce wypadku aby zapobiec dalszemu niebezpieczeństwu, zawiadomić pogotowie i straż pożarną, jeżeli wymagają tego okoliczności wypadku, a następnie zawiadomić o wypadku policję i doprowadzić do sporządzenia protokołu z wypadku. Jeżeli policja odmówi sporządzenia protokołu z wypadku lub gdy będzie to niemożliwe z innych względów, klient jest zobowiązany zgłosić to niezwłocznie TIER i ustalić z TIER dalszy sposób postępowania. Powyższe obowiązuje niezależnie od tego, czy wypadek został spowodowany przez klienta czy inną osobę. Klientowi wolno opuścić miejsce wypadku dopiero po:

sporządzeniu protokołu z wypadku (lub, jeżeli nie jest możliwe sporządzenie protokołu, po poinformowaniu o tym TIER zgodnie z umową) oraz

po dokonaniu ustaleń z TIER ew. podjęciu środków w celu zabezpieczenia dowodów i zminimalizowania szkód.

(3) W przypadku wypadków z udziałem pojazdu TIER prowadzonego przez klienta, klientowi nie wolno przejmować odpowiedzialności ani składać żadnego podobnego oświadczenia. Jeżeli pomimo zakazu klient zobowiąże się do przejęcia odpowiedzialności, to dotyczy ono wyłącznie bezpośrednio samego klienta. Ani właściciel ani ubezpieczyciel nie są związani takim oświadczeniem.

(4) Niezależnie od tego, czy wypadek nastąpił z winy klienta czy osoby trzeciej, po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku TIER udostępni klientowi formularz zgłoszenia szkody. Wypełniony formularz należy odesłać do TIER w ciągu siedmiu dni od otrzymania go przez klienta pocztą elektroniczną bądź w formie pisemnej. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania zgłoszenia do TIER. Jeżeli formularz zgłoszenia szkody nie zostanie odesłany w terminie, firma ubezpieczeniowa nie będzie mogła zbadać wypadku i rozliczyć ew. szkód. Jeżeli firma ubezpieczeniowa odmówi rozliczenia szkody wyłącznie z powodu opóźnionego wysłania formularza przez klienta, TIER będzie dochodzić wynikających z tego roszczeń wobec klienta.

(5) Klient jest zobowiązany złożyć zgodne z prawdą zeznania na temat przebiegu wypadku/szkody, zwłaszcza na temat miejsca wypadku.

§ 12 UBEZPIECZENIE

(1) Pojazdy TIER objęte są ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) w Polsce.

(2) Klientowi nie wolno uznawać odpowiedzialności cywilnej pokrywanej z ubezpieczenia OC z tytułu szkód ani zaspokajać roszczeń z tego tytułu, powstałych w wyniku zdarzeń powstałych z udziałem pojazdów TIER, bez uprzedniej zgody TIER.

(3) Jeżeli pojazd TIER zostanie uszkodzony w sposób zawiniony przez klienta w czasie jego użytkowania przez klienta, klient zobowiązany jest do zwrotu rzeczywistych kosztów usunięcia szkody, w tym proporcjonalnych kosztów ewentualnego koniecznego nabycia nowego pojazdu. Ewentualne świadczenia odszkodowawcze wypłacone TIER przez firmę ubezpieczeniową zostaną zaliczone na ten poczet.

(4) Ewentualne ograniczenie odpowiedzialności klienta za szkody dotyczące pojazdu TIER nie obowiązuje, jeśli klient spowoduje szkodę umyślnie.

(5) Jeżeli naruszenie przez klienta obowiązków określonych w umowie prowadzi do tego, że ubezpieczyciel może dochodzić roszczeń regresowych wobec TIER z tytułu odszkodowania wypłaconego na skutek zdarzenia spowodowanego przez klienta, TIER może dochodzić roszczeń regresowych wobec klienta w takim samym zakresie.

(6) Ubezpieczenie pojazdów TIER nie stanowi przyjęcia przez TIER odpowiedzialności odszkodowawczej i nie zastępuje własnego ubezpieczenia klienta. Korzystanie z pojazdów TIER lub posługiwanie się nim niesie za sobą ryzyko poniesienia obrażeń (w tym zgonu) przez klienta, inne osoby oraz uszkodzenia mienia. Konsekwencji tych nie można zupełnie uniknąć nawet w przypadku podjęcia należytych środków zapobiegawczych oraz następczych. Klient zdaje sobie sprawę z ryzyka związanego z korzystania z usług TIER i zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby zapobiegać takim zdarzeniom oraz minimalizować ich skutki. Klient we własnym zakresie zapewnia sobie odpowiednią ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyka wynikającego z korzystania z usług TIER.

§ 13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ TIER

(1) TIER odpowiada względem klienta za szkody spowodowane przez TIER, jej przedstawicieli lub pracowników na zasadach ogólnych.

(2) TIER nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klienta w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.. Pojazdy TIER są udostępniane wyłącznie do użytku prywatnego. Jeśli klient korzysta z usług TIER w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w innego rodzaju celach komercyjnych lub biznesowych, TIER nie ponosi odpowiedzialności, poza szkodą wywołaną winą umyślną, w szczególności, nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysku, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

§ 14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

(1) Klient ponosi odpowiedzialność wobec TIER za szkody powstałe z jego winy.

Obejmuje to w szczególności szkody powstałe wskutek naruszenia § 10 OWU, kradzież, uszkodzenie lub utratę pojazdu TIER, za które jest on odpowiedzialny.

(2) Klient ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich za szkody spowodowane ruchem pojazdu TIER na zasadach ogólnych. W przypadku skierowania do TIER przez osoby trzecie roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej używaniem pojazdu TIER przez klienta, TIER przysługuje wobec klienta roszczenie o zwolnienie go z tych roszczeń, w zakresie w jakim sam nie przyczynił się do powstania szkody. TIER może domagać się od klienta również zwrotu kosztów obrony prawnej.

(3) Odpowiedzialność klienta ustalana będzie z uwzględnieniem przyczynienia się do powstania szkody przez osoby trzecie.

(4) Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia przepisów o ruchu drogowym, w tym prawa o ruchu drogowym oraz innych przepisów prawnych, w szczególności Kodeksu karnego, których dopuścił się w związku z użytkowaniem pojazdów TIER. Ponosi on wszelkie wynikające z powyższego koszty, w tym koszty nałożonych na klienta bądź TIER opłat, mandatów, grzywien, kar, kosztów holowania i w całości zwalnia TIER z wszelkich wynikających z tego tytułu roszczeń osób trzecich.

(5) Ewentualne uzgodnione między TIER a klientem ograniczenie odpowiedzialności klienta za uszkodzenie pojazdu TIER nie obowiązuje, jeśli klient spowodował szkodę umyślnie.

(6) W celu zrekompensowania kosztów administracyjnych poniesionych przez TIER w związku z rozpatrywaniem zapytań organów ścigania i innych stron trzecich w celu zbadania wykroczeń, przestępstw lub innych nieprawidłowości, TIER może zażądać od klienta zwrotu kosztów za każde takie zapytanie. TIER jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość opłaty.

§ 15 TYMCZASOWE ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA I WYŁĄCZENIE Z KORZYSTANIA

(1) TIER może tymczasowo zablokować konto użytkownika:

jeżeli dane niezbędne do realizacji umowy nie są prawidłowo podane na koncie użytkownika,

jeżeli klient zalega z płatnością na rzecz TIER;

w przypadku innych istotnych naruszeń umowy, za które klient ponosi odpowiedzialność,

jeżeli klient zgubił lub skradziono mu telefon komórkowy połączony z kontem użytkownika, lub jeżeli istnieje jakakolwiek inna możliwość nieuprawnionego użycia konta użytkownika przez osoby trzecie.

(2) TIER odblokuje konto użytkownika niezwłocznie po ustaniu naruszenia umowy przez klienta lub ustania przyczyn, które były podstawą do zablokowania konta użytkownika.

(3) TIER może, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu, zablokować możliwość korzystania z konta przez klienta, jeżeli klient swoim zachowaniem co najmniej dwukrotnie naruszył umowę i ponosi odpowiedzialność za te naruszenia.

§ 16 OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY O KORZYSTANIE Z APLIKACJI TIER

(1) Umowa o korzystanie z aplikacji TIER zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w formie dokumentowej przez obie strony umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego dwa tygodnie, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

(2) Prawo stron do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Ważny powód zachodzi w szczególności, gdy klient:

zalega z zapłatą opłaty za najem;

podał nieprawidłowe informacje lub zataił fakty podczas rejestracji lub w trakcie trwania stosunku umownego;

nie zaniechał rażących naruszeń umowy pomimo upomnień lub nie usuwa niezwłocznie powstałych skutków takich naruszeń;

prowadził pojazd TIER pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;

przekazał swoje dane logowania do swojego konta użytkownika TIER innej osobie;

próbował odczytać, kopiować aplikację TIER lub manipulować aplikacją TIER przy użyciu metod technologii informacyjnej.

§ 17 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O KORZYSTANIE Z APLIKACJI TIER / ODSTĄPIENIE W PRZYPADKU UMOWY NAJMU

W odniesieniu do umowy app konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi zasadami:

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta po odblokowaniu pojazdu TIER możliwość odstąpienia od umowy najmu zostaje wyłączona.

POUCZENIE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy app w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny.

Bieg terminu odstąpienia rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy.

Aby skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą nas Państwo poinformować (TIER Mobility Poland sp. z o.o., ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa, e-mail: info@tier.app) o swojej decyzji, składając wyraźne oświadczenie (np. za pomocą listu przesłanego pocztą, faksu lub wiadomości e-mail). Mogą Państwo skorzystać w tym celu z załączonego wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który jednak nie jest obligatoryjny.

Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem jego terminu.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy Państwu wszystkie płatności, jakie otrzymaliśmy od Państwa, niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyli Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku nie naliczymy Państwu tytułem tego zwrotu dodatkowych opłat.

Zawarcie umowy najmu pojazdu TIER przed upływem terminu do odstąpienia od umowy równoznaczne jest ze zgłoszeniem żądania rozpoczęcia świadczenia usług przez TIER. Jeżeli zgłosili Państwo żądanie rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, mają Państwo obowiązek zapłaty kwoty odpowiadającej proporcji usług już wykonanych do momentu, w którym powiadomią nas Państwo o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w stosunku do całkowitego zakresu usług przewidzianych w umowie.

KONIEC POUCZENIA DOTYCZĄCEGO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, mogą Państwo wypełnić i wysłać poniższy formularz).

PRZYKŁADOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Do:

TIER Mobility Poland sp. z o.o.

ul. Grójecka 208

02-390 Warszawa

Tel: +48 22 307 48 15,

E-mail: info@tier.app

Imię i nazwisko konsumenta: ________________________

Adres konsumenta: ________________________

Odstąpienie

Niniejszym odstępuję/-my (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) z TIER Mobility Poland sp. z o.o. o nabycie następujących dóbr/ świadczenie następujących usług (*):_____________________

________________________

Data i odpis konsumenta (tylko w przypadku zwykłej formy pisemnej)

(*) Niewłaściwe skreślić

§ 18 OCHRONA DANYCH

TIER gromadzi i przetwarza dane osobowe klienta niezbędne do realizacji umowy. Przetwarzając dane osobowe klienta, TIER przestrzega obowiązujących przepisów ustawowych, w szczególności przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych. W odniesieniu do szczegółów i zakresu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych klienta, odsyła się do Polityki prywatności zamieszczonej na stronie internetowej TIER.

§ 19 OBSŁUGA KLIENTÓW / SKARGI

W przypadku pytań, uwag, skarg lub w celu złożenia innych oświadczeń klient może kontaktować się z nami listownie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

TIER Mobility Poland sp. z o.o.

ul. Grójecka 208

02-390 Warszawa

Tel.: +48 22 307 48 15

E-mail: info@tier.app

Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego klienta.

§ 20 REKLAMACJA

(1) W przypadku zastrzeżeń klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego co do usług świadczonych przez TIER lub należytego wykonania umowy przez TIER, klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w sposób określony przepisami Kodeksu cywilnego.

(2) Reklamacje można składać pisemnie na adres TIER Mobility Poland sp. z o.o., ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa, lub na następujący adres e-mail: info@tier.app.

(3) Składając reklamację wskazane jest: (1) opisanie zdarzenia (stanu faktycznego), którego reklamacja dotyczy (wraz z dokumentacją zdjęciową (jeśli możliwe jest jej dokonanie)); (2) podanie danych dotyczących najmu pojazdu TIER (data, godzina, miejsce); (3) wskazanie roszczenia klienta względem TIER lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy najmu; oraz (4) podanie danych kontaktowych składającego reklamację, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Zdanie poprzednie ma formę jedynie wskazówek i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z pominięciem rekomendowanego opisu.

(4) TIER, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, TIER poinformuje klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli klient złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a TIER nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

(5) Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

1. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

2. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

3. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl).

(6) Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

(7) Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

§ 21 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

(1) Umowy między klientem a TIER podlegają prawu polskiemu.

(2) Wszelkie spory lub nieporozumienia wynikające z zawartej umowy pomiędzy klientem, będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, a TIER, których strony nie zdołają rozwiązać w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia przez konsumenta zgody, spory mogą być rozpoznawane przez stały polubowny sąd konsumencki.

(3) Jeżeli klient nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, sądem właściwym dla sporów wynikających lub związanych z umową app i/lub umową najmu jest sąd w Warszawie. Klient może przenieść roszczenia lub inne prawa z powyższych umów na osoby trzecie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą TIER.

(4) Jeśli sąd uzna część niniejszych OWU za niezgodną z prawem, nie będzie to miało wpływu na pozostałą ich część. Każdy z paragrafów niniejszych OWU obowiązuje oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub odpowiedni organ zdecyduje, że którekolwiek z postanowień jest niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.