Back to countries

Select country

Select Page

🇳🇴Norway

Last updated: 12.5.2022

Norway - General Terms and Conditions

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELESER FOR BRUK AV KJØRETØY

§ 1 Virkeområde

(1) TIER Mobility Norway AS, Gladengveien 3b, 0661 Oslo med postadresse Postboks 354 Sentrum 0101 Oslo, Norge (heretter “TIER”) leier ut sparkesykler drevet av en elektrisk motor (heretter TIER e-Scooter) og elektriske sykler (eBikes) (samlet referert til som Kjøretøy) ved bruk av applikasjon for mobiler tilknyttet internett (heretter «TIER App») ved bruk av et «fritt-flytende» konsept. Kjøretøy leies kun ut til kunder som er registrert i TIERs App (heretter «Kunden»), når tjenesten er tilgjengelig, innenfor et definert område (heretter «Forretningsområde») og kun i Norge. Fritt-flytende betyr at TIER Kjøretøy er tilgjengelig innenfor Forretningsområdet, men ikke på en fastsatt lokasjon.

(2) Disse generelle vilkår og betingelser (heretter GTC) regulerer bruken av TIERs App, og leiekontraktene som inngås ved bruk av TIERs App.

(3) Kundens kontraktspart er:

TIER Mobility Norway AS

Gladengveien 3b 0661 Oslo Postadresse: Postboks 354 Sentrum, 0101 Oslo

Representert ved administrerende direktør Frederick Jones

Organisasjonsnummer: 926 839 020

E-mail: info@tier.app

Phone: +4723506574

Web: https://about.tier.app

(4) TIER kan endre GTC så langt det er nødvendig for å være i samsvar med endrede rettslige eller tekniske krav. TIER vil informere Kunden om endringer via e-post, og endringene vil være uthevet. Endringer anses som godkjent av Kunden dersom Kunden ikke skriftlig protesterer mot endringene innen fire uker etter at varsel om endring ble mottatt. TIER skal gi Kunden melding om rett til å protestere mot endringene, og konsekvensene av passivitet, sammen med varselet om endring.

(5) Kontraktspråket er Norsk.

(6) Avtalevilkårene sendes til kunden etter at avtalevilkårene er akseptert. TIER vil ikke lagre avtalevilkårene.

§ 2 Inngåelse av brukeravtale for TIER App

(1) For å kunne leie et TIER Kjøretøy må kunden først registrere seg i TIER App ved å opprette en brukerkonto. Kunden kan kun registrere seg en gang. Det er kun korrekt registrerte Kunder, som kan benytte seg av TIERs kontraktytelse. Det eksisterer ikke noen automatisk registreringsrett.

(2) Kun når registreringsprosessen – som krever at Kunden legger inn kontaktinformasjon (fornavn og eventuelt mellomnavn, etternavn, e-post adresse, adresse, mobilnummer, og gyldig betalingsinformasjon) og under registeringen aksepterer disse GTC– er fullført, at det foreligger en brukeravtale mellom Kunden og TIER.

(3) Deretter vil leie av TIER Kjøretøy inngås gjennom en leiekontrakt i samsvar med vilkårene i denne GTC § 4. For å unngå tvil, inngåelse av denne brukeravtalen innebærer ingen forpliktelse for noen av partene til senere å inngå leieavtaler.

(4) Dersom det foreligger rimelig grunn til å tro at Kundes oppførsel ikke er i samsvar med brukeravtalen, kan TIER nekte å godta Kundens registering eller å inngå leieavtaler med Kunden.

§ 3 Brukerkonto i TIER App

(1) Innehaver av bankkonto eller kredittkortet som er angitt i registeringen av brukerkontoen må være den samme som Kunden. Kunden skal holde personopplysningene gitt i brukerkontoen oppdatert. Dette gjelder spesielt for adresse, e-post adresse, mobiltelefonnummer og betalingsdetaljer.

(2) Det er forbudt for Kunden å tillate tredjeparter å bruke et TIER Kjøretøy som Kunden har bestilt via sin brukerkonto. Det er også forbudt at Kunden gir innloggingsinformasjon til sin brukerkonto til andre (brukernavn, passord, PIN). Dette gjelder også ovenfor tredjeparter som selv er Kunder. Kunden er forpliktet til å endre sitt passord uten unødig opphold dersom det er grunn til å tro at en tredjepart har kjennskap til passordet. Kunden er også forpliktet til å varsle TIER om dette uten unødig opphold.

(3) For å benytte TIER App må Kunden ha en internett-tilkoblet mobiltelefon som innehar de tekniske kravene til TIER App. Når Appen lastes ned, vil den enkelte internett-tilkoblede mobiltelefonen automatisk bli kontrollert om den møter de nevnte krav. Kunden er selv ansvarlig for å sikre at mobil datakommunikasjon er mulig, og Kunden må dekke alle kostnader for ved dataoverføringen som oppstår ovenfor sin leverandør av mobiltjenester.

(4) Det er forbudt for Kunden å kopiere eller manipulere TIERs App ved bruk av andre typer informasjonsteknologi. Ethvert forsøk på dette, og ved ethvert tilfelle der det er grunn til å tro at et slikt forsøk er gjennomført, vil umiddelbart medføre at Kunden mister sin tilgang til TIERs App. Ved brudd på denne bestemmelsen forbeholder TIER seg retten til å gjøre gjeldene ethvert krav vi måtte ha mot Kunden.

(5) Kunden skal uten unødig opphold ved tap eller tyveri av mobiltelefon tilknyttet brukerkontoen, eller ved annen mulighet for ikke autorisert bruk fra tredjeparter, informere TIER. TIER vil for å forhindre misbruk av brukerkontoen deaktivere tilgang til kontoen inntil forholdet er bragt på de rene, og vil informere Kunden via e-post om at kontoen er deaktivert.

§ 4 Reservasjon og inngåelse av leieavtaler; Group Ride

(1) Bruk av TIER Kjøretøy er kun mulig dersom den er markert i TIERs App som ledig. Det kan ikke utelukkes at et unøyaktig GPS-signal i enkelttilfeller kan være årsak til et avvik mellom TIER Kjøretøyet sin faktiske lokasjon og lokasjonen vist i Appen.

(2) Et spesifikk TIER Kjøretøy kan gratis reservers for maks ti minutter.

(3) Ved å trykke på knappen «Start tur» i TIER App avgir Kunden et bindende tilbud om å leie det reserverte TIER Kjøretøyet. Ved å åpne et TIER Kjøretøy for bruk, aksepterer TIER tilbudet.

(4) Leieperioden begynner ved at den individuelle leieavtalen blir inngått, og slutter når Kunden returnerer Kjøretøyet i henhold til § 5, eller når den maksimale leieperioden angitt i § 4 (5) er utløpt.

(5) Den maksimale leieperioden er 60 minutter.

(6) Kunden plikter uten unødig opphold å gi TIER kundeservice melding om mangler, skader eller om Kjøretøy er veldig skitten, som de blir kjent med før de starter turen, dersom slike feil og mangler er egnet til å svekke trafikksikkerheten eller den generelle funksjonaliteten til TIER Kjøretøy: i slike tilfeller skal Kunden avstå fra å ta i bruk TIER eKjøretøy.

(7) På samme måte skal Kunden gi melding så snart som mulig ved andre mangler, skader eller om Kjøretøyer veldig skitten, som eksempel ved dekkslitasje, skadet skjerm eller manglende identifikasjonsskilt. Kunden er forpliktet til å gi fullstendig og korrekt informasjon i slike tilfeller.

(8) TIER har rett til å ringe Kunden på mobiltelefonnummeret lagret på brukerkontoen dersom det forekommer betydelige driftsforstyrrelser knyttet til Kundens bruk av Kjøretøy.

(9) I noen byer tilbyr vi deg muligheten til å leie flere TIER kjøretøy samtidig innen rammen av en gruppekjøring ( „Group Ride“). Group Rides er avhengig av tilbud og tilgjengelighet i hvert aktivitetsområde og dette får du tilsvarende vist i din app.
For å kunne bruke Group Ride, må du forsikre deg om at hver av dine gjester leser våre alminnelige forretningsvilkår og særlig må hver gjest være fylt 18 år og TIER kjøretøy som du leier må benyttes og parkeres på ordentlig måte. Videre forplikter du deg til å betale alle gebyrer som påløper i forbindelse med din Group Ride og også at du innestår for alle skader som dine gjester forårsaker og omgående melder skader til oss. De enkelte Group Ride kjøringer kan kun avsluttes etter at de enkelte gjester ikke lenger benytter TIER kjøretøy.

§ 5 Avslutning av leie

(1) Kunder som ønsker å avslutte leieavtalen må parkere TIER Kjøretøy på en riktig måte i samsvar med § 6. Kunden må deretter følge prosedyren som følger av TIER App for å avslutte leien.

(2) Kundene skal selv finne informasjon om grensene for Forretningsområdet og sonene der parkering er forbudt i TIER App.

(3) Det er kun mulig å avslutte leieperioden i TIER App dersom TIER Kjøretøy er lokalisert innenfor Forretningsområdet, og utenfor et området der parkering er forbudt. Det må også være internettilkopling.
I tilfelle Kjøretøy returneres utenfor Forretningsområdet i byen, blir brukeren belastet med et tilleggsgebyr på opptil 100 NOK.

(4) Skulle forutsetningene ovenfor ikke være oppfylt på den opprinnelig valgte parkeringsplassen må Kunden flytte TIER Kjøretøy til et sted der forutsetningene er oppfylt.

(5) Dersom Kunden etter parkering av TIER Kjøretøy mislykkes med å avslutte leieperioden via TIER App, vil leieperioden automatisk avsluttes, med mindre TIER Kjøretøy flyttes eller brukes på annen måte før den maksimale leieperioden på 60 minutter er avsluttet.

(6) Dersom det ikke er mulig på å avslutte leieperioden, selv om forutsetningene i nr. 3 er oppfylt, og dette har tekniske årsaker, skal Kunden gi melding til TIER om dette uten unødig opphold, og skal koordinere videre prosedyre med TIER.

(7) Plikten til å betale leie avsluttes kun når leieperioden er avsluttet, med mindre det ikke var mulig å avslutte leieperioden, og Kunden ikke er ansvarlig for dette.

(8) Når leieperioden er avsluttet vil den totale leieperioden og den tototale kostnaden påløpt vises for Kunden.

§ 6 Riktig levering av TIER Kjøretøy og parkering av TIER Kjøretøy.

(1) TIER Kjøretøy må parkeres riktig på offentlig område, hvor lokale regler eller forskrifter ikke forbyr parkering av kjøretøy.

(2) TIER Kjøretøy kan ikke parkeres der parkering er forbudt.

(3) Parkering av TIER Kjøretøy skal ikke medføre fare for trafikksikkerhet eller tredjeparts interesser, parkering skal heller ikke svekke trafikksikkerhet eller tredjeparts interesser.

(4) Sykkelstøtten som TIER Kjøretøy er utstyrt med skal benyttes.

(5) TIER Kjøretøy skal ikke parkeres på følgende måter:

 1. a) I en rett vinkel mot kjørebanen, i en rett vinkel mot fortauet, nær et kryss, eller på en annen måte som forårsaker hindringer for veitrafikken; eller
 2. b) Ved trær, trafikkskilt, trafikklys, parkeringsautomater, salgsautomater, tredjeparts gjerder, benker, kontainere, søppelbøtter, foran eller i nærheten av nødutganger og brannvesenets bygninger, framfor innganger eller utganger, i soner der stopp ikke er tillatt, ved adkomstveier som fører til kollektivknutepunkt, på sykkelstier, ved hjelpemiddel for blinde, ved gangfelt, inne i bygninger, i indre gårdsrom, ved andre kjøretøy, i parker og på grøntområde, i områder der TIER Kjøretøy vil skjule reklame eller gatemøbler, eller hvor drift av en installasjon blir svekket, i områder som er reservert for lasting eller lossing, eller ved områder som er reservert for andre brukere eller tjenester, på steder der TIER Kjøretøy vil forhindre rullestolbrukere og andre med nedsatt funksjonsevne sin fremkomst.

(6) For at det Fritt-flytende konseptet skal fungere, må parkering av TIER eKjøretøy skje på et offentlig tilgjengelig sted. Av denne grunn kan det hende at TIER Kjøretøy ikke kan parkeres på steder som har dårlig tilgjengelighet. Dette gjeler spesielt følgende steder, med mindre disse uttrykkelig er skildret som TIER parkeringsplasser:

 1. a) Privat grunn;
 2. b) Indre gårdsrom;
 3. c) Parkeringsgarasjer;
 4. d) Kundeparkering, særlig fremfor kjøpesenter, supermarked, restauranter og barer;
 5. e) Parkeringsplasser tilhørende universiteter og endre offentlige områder;
 6. f) Innendørs

(7) TIER Kjøretøy skal heller ikke parkeres på områder som er underlagt parkeringsrestriksjoner i bestemte tidsrom (som eksempel: skilt for parkering forbudt mellom 08 – 18, eller et tilleggsskilt med angivelse av spesifikk dag). Dette gjelder også parkeringsforbud som er vedtatt av offentlige myndigheter, men ikke ikraftsatt (som eksempel: midlertidige parkeringsforbud som gjelder for et bestemt område i fremtiden på grunn av arrangement eller liknende)

(8) Kunden er forpliktet til å gi TIER korrekt informasjon ved spørsmål om det nøyaktige stedet hvor TIER Kjøretøy ble returnert, etter gyldig henvendelse fra TIER.

§ 7 Betaling av leie

(1) Kunden er forpliktet til å betale leie. Leien består av et beløp som skal betales for å låse opp TIER Kjøretøy og et beløp som skal betales for hvert minutt, eller deler av minutt, som TIER Kjøretøy er i bruk. Forut for inngåelse av leiekontrakten vil TIER App vise beløpet for låse opp TIER Kjøretøy og beløpet som påløper per minutt. Beløpene inkluderer lovpålagt merverdiavgift. Leien forfaller til betaling når leieavtalen avsluttes.

(2) Dersom bruk av TIER Kjøretøy i samsvar med leieavtalen ikke er mulig, selv om TIER Kjøretøy er merket som tilgjengelig i TIER App, vil kunden ikke bli belastet for leien.

(3) Kunden vil bli belastet for bruk av Kjøretøyet enten per minutt (delminutter blir belastet som hele minutter) eller på vilkårene i en forhåndsbetalt pakke. For kjøp av forhåndsbetalte pakker vil vilkårene for forhåndsbetalte pakker (tilgjengelig via https://about.tier.app/terms-and-conditions/) gjelde i tillegg til disse vilkårene.

(6) TIER samarbeider med ulike leverandører av betalingstjenester. Betaling for bruk at TIER Kjøretøy vil bli håndtert i samsvar med det alternativet Kunden har valgt i registreringsprosessen. Ved å inngå en leieavtale bekrefter Kunden at han/hun har rett til å autorisere overføring av den spesifiserte kontoen ved direkte belastning. Kunden er ansvarlig for at det valgte betalingsmiddelet er tilstrekkelig til å dekke betaling av leie. Hvis en betaling ikke kan gjøres på grunn av mangel på midler eller av andre grunner som Kunden er ansvarlig for, kan TIER kreve et gebyr for de faktiske utgiftene de har medført, med mindre Kunden kan vise at TIER ikke har pådratt seg noen utgifter eller pådratt seg lavere utgifter. Dette berører ikke andre juridiske rettigheter og rettsmidler som er tilgjengelig for TIER.

§ 8 Overdragelse

TIER forbeholder seg retten til å overdra sine krav fra dette kontraktsforholdet til en tredjepart, herunder for innkrevingsformål. Kunden vil informeres i rimelig tid før en slik overdragelse gjennomføres. Dersom kravet er overdratt kan Kunden kun betale med innfriende virkning til den som har overtatt kravet, mens TIER forblir ansvarlig for generelle kundehenvendelser, klager osv.

§ 9 Kjøretillatelse

(1) Kun fysiske personer som oppfyller nevnte vilkår har lov til å kjøre TIER Kjøretøy:

 1. a) er minst 18 år, og
 2. b) har en aktiv brukerkonto hos TIER

(2) Kunder må være i stand til kjøre TIER Kjøretøy uten å sette myke eller harde trafikanter i fare, og i samsvar med gjeldene trafikale og offentligrettslige regler. Kunden må ha erfaring, eller i det minste grunnleggende ferdigheter, med å kjøre motorisert kjøretøy, og være kjent med drift og sikker bruk av motorkjøretøy.

§ 10 Kundens generelle forpliktelser, og spesifikke forbud

(1) Kunden er forpliktet til å utvise forsiktighet og å ta hensyn ved bruk av TIER Kjøretøy. Kunden er forpliktet til å overholde gjeldene trafikkregler, og til å ikke utsette tredjeparter eller andre rettslige interesser for fare ved bruk av TIER Kjøretøy.

(2) Kunden har følgende spesifikke plikter

 1. a) å overholde den maksimale belastningsgrensen på 100 kg;
  b) å ikke forlate TIER Kjøretøy uten tilsyn i leieperioden;
  c) å rapportere om mangler eller skader, og særlig dersom de er forårsaket av ytre påvirkninger, enten som følge av en ulykke eller andre årsaker, eller at Kjøretøy er veldig skitten, til TIER uten unødig opphold når dette oppdages;
  d) å sikre, så vidt det er rimelig og mulig for Kunden, at TIER Kjøretøy kun brukes i en tilstand som sikrer sikker drift og uten fare for andre myke og harde trafikanter;
  e) å overholde gjeldene trafikkregler
  f) umiddelbart å stoppe dersom TIER Kjøretøy varsellampe eller feilsignal vises på displayet ved siden av styrehåndtakene, og å kontakte TIER for å avklare om du kan fortsette turen eller ikke;
  g) å parkere TIER Kjøretøy ordentlig i samsvar med § 6.

(3) Følgende handlinger er spesielt forbudt for Kunder:

 1. a) å kjøre TIER Kjøretøy under påvirkning av alkohol, narkotika eller medisiner, som kan svekke Kundens evne til å kjøre. Et strengt alkoholforbud gjelder (0,0% alkoholpåvirkning i blodet);
 2. b) å bruke TIER Kjøretøy til terrengkjøring, motorsportarrangementer eller konkurranser av noe slag;
 3. c) å bruke TIER Kjøretøy til testkjøring, føreropplæring, kommersiell transport av passasjerer eller varer (som eksempel: budtjenester som pizzaleveranser);
 4. d) å bruke TIER Kjøretøy til å transportere lett brennbare, giftige eller andre farlige materialer, dersom volumet overstiger normale husholdningsartikler;
 5. e) å bruke TIER Kjøretøy til å transportere gjenstander eller materiale som grunnet sine egenskaper, dimensjoner, form eller vekt, potensielt kan skade sykkelens kjøreegenskaper eller skade TIER Kjøretøy.
 6. f) å bruke TIER Kjøretøy sammen med annen person;
 7. g) å bruke TIER Kjøretøy til å begå kriminelle handlinger
 8. h) å utføre vilkårlige reparasjoner eller konverteringer av noe slag på TIER Kjøretøy, eller få en tredjepart til å gjøre dette

(4) Med hensyn til miljøet, allmenheten og andre kunder, skal Kunder tilstrebe å kun kjøre TIER Kjørtøy på en hensynsfull og miljøvennlig måte, og ikke sløse med strømmen.

§ 11 Prosedyrer som skal følges ved ulykker

(1) Kunder må melde enhver ulykke som involverer et TIER Kjøretøy til TIER uten unødig opphold.

(2) Etter en ulykke, skal Kunden varsle politiet uten unødig opphold, og sørge for at ulykken registreres av politiet. Dersom politiet ikke registrer ulykken, eller dersom dette av en eller annen grunn er umulig, må Kunden varsle TIER om dette uten unødig opphold, og koordinere med TIER hvordan dette skal håndteres videre. Dette gjelder uavhengig av om det var Kunden eller en tredjepart som forårsaket ulykken. Kunden kan ikke forlate ulykkesstedet før:

 1. a) politiet har fullført sin registering av ulykken (eller dersom det ikke var mulig for politiet å registrere ulykken, før TIER har blitt varslet som avtalt) og;
  b) alle tiltak for å sikre bevis eller begrense skadeomfang som eventuelt er avtalt mellom Kunden og TIER har blitt gjennomført.

(3) I en ulykke som involverer et TIER Kjøretøy kjørt av Kunden, kan Kunden ikke påta seg noe ansvar eller gi liknende erklæring på vegne av TIER. Dersom Kunden påtar seg ansvar til tross for dette forbudet, gjelder dette utelukkende for Kunden. Verken TIER eller TIER sitt forsikringsselskapet vil være bundet av en slik innrømmelse eller antagelse.

(4) Uavhengig av om det var Kunden eller en tredjepart som forårsaket ulykken, vil TIER formidle et skademeldingsskjema til Kunden. Dette skjemaet må fylles ut og returneres til TIER innen 7 dager etter mottak. Fristen blir avbrutt når Kunden sender skjemaet til TIER. Dersom skadeskjemaet ikke sendes innen fristen, kan dette bety at forsikringsselskapet ikke vil behandle – og kanskje ikke avgjøre – kravet. Dersom forsikringsselskapet nekter å avgjøre kravet utelukkende på grunn av Kundens forsinkede levering av skjemaet, vil TIER hevde at alle krav som stammer fra ulykken skyldes Kunden.

(5) Kunden er forpliktet til å gi sannferdig informasjon om forløpet til ulykken/ skaden, og spesielt ulykkens lokasjon.

§ 12 Forsikring

(1) TIER Kjøretøy er dekket av ansvarsforsikring i Norge.

(2) Kunden kan ikke erkjenne eller forlike skader dekket av offentlig ansvarsforsikring uten forhåndssamtykke fra TIER.

§ 13 TIERs ansvar

(1) I henhold til gjeldene rett vil TIER være ansvarlig for skader forårsaket forsettlig eller grovt uaktsomt av TIER, TIERs representanter eller andre som handler på vegne av TIER.

(2) TIER er ved uaktsomhet ansvarlig for følgende:

 1. a) personskade;
  b) skader som oppstår ved brudd på vesentlig kontraktsforpliktelse. Erstatningsansvaret vil være begrenset til slikt påregnelig tap som dette typisk forårsaker. En vesentlig kontraktsforpliktelse er definert som forpliktelser nødvendig for å gjennomføre denne avtalen etter sitt formål, og er forpliktelser Kunden normalt skal kunne stole på.

(3) Ansvarsbegrensningene som angitt i ovenfor (nr. 2) gjelder tilsvarende for tredjeparter i den grad deres erstatningsansvar gjelder forhold som TIER er ansvarlig for i henhold til gjeldene rett. Ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom TIER svikaktig har skjult en mangel eller påtatt seg en garanti. Det samme gjelder ansvar etter produktansvarsloven.

§ 14 Kundens ansvar

(1) Kunden er ansvarlig ovenfor TIER for enhver skade som han eller hun er ansvarlig for.

Dette gjelder spesielt brudd på § 10 og ved tyveri, skade eller tap av en TIER Kjøretøy som Kunden er ansvarlig for. TIER har rett til å bli holdt skadesløs av Kunden for ethvert legitimt tredjeparts krav, i den utstrekning Kunden har egen forsikringsdekning som dekker slike krav. Dette omfatter også kostnader til nødvendig juridisk bistand. Det bemerkes at det vil bli tatt hensyn til eventuell medvirkning fra tredjepart.

(2) Kunden er i medhold av gjeldene rett ansvarlig for ethvert brudd på trafikale og andre offentligrettslige reguler, herunder spesielt brudd på straffeloven, i den grad lovbruddet kan kobles til bruk av et TIER Kjøretøy. Kunden vil være ansvarlig for kostnader knyttet til dette, og skal holde TIER skadesløs fra eventuelle tredjeparts krav. Det bemerkes at Kunden ikke vil være ansvarlig dersom skaden var et resultat av en riktig og kontraktsmessig bruk av et mangelfult TIER Kjøretøy.

(3) Kunden vil ikke være ansvarlig i den grad forsikringsselskapet dekker skaden og regress ikke tas ut mot TIER.

(4) Eventuell ansvarsbegrensning avtalt mellom TIER og Kunden til fordel for Kunden for skader på TIER Kjøretøy vil ikke gjelde dersom Kunden med vilje har forårsaket skaden.

(5) Dersom Kunden forårsaker skade på TIER Kjøretøy ved grov uaktsomhet, kan Kundens ansvar ovenfor TIER og forsikringsselskapet settes ned eller falle bort i henhold til bestemmelser i gjeldene rett. Se blant annet forsikringsavtaleloven § 13-8 og § 13-9.

(6) TIER kan kreve rimelig dekning for utgifter som følge av bistand til politi eller andre offentlige myndigheter i etterforskning eller oppklaring av lovbrudd og lignende forhold som forekommer i Kundens leieperiode.

§ 15 Midlertidig stenging av brukerkonto og utestengelse

(1) TIER står fritt til å midlertidig deaktivere tilgang til brukerkontoen i følgende tilfeller:

 1. dersom essensielle data som er nødvendig for gjennomføring av kontrakten ikke er riktig lagt inn på brukerkontoen
 2. dersom Kunden er på etterskudd med betaling av et ikke ubetydelig beløp, til tross for forutgående påminnelse
 3. ved andre vesentlige kontraktsbrudd som kunden er ansvarlig for;
 4. dersom Kunden har mistet mobiltelefonen tilknyttet brukerkontoen,
 5. dersom mobiltelefonen er stjålet, eller dersom det er mulighet for annen uautorisert bruk av brukerkontoen fra tredjeparter.

(2) TIER vil gjenopprette tilgang til brukerkonto umiddelbart dersom grunnlaget for utestengingen opphører.

(3) TIER kan utestenge Kunden fra brukerkontoen etter en advarsel, dersom Kunden gjentatt har handlet i strid med kontrakten og er ansvarlig for handlingene.

§ 16 Kontraktsperiode og oppsigelse av TIER App brukeravtale

(1) Brukeravtalen er inngått på ubestemt tid, og kan sies opp av begge partene ved hvert månedsskifte forutsatt to ukers skriftlig varsel.

(2) Partenes adgang til å si opp brukeravtalen ved vesentlig mislighold forblir upåvirket, vesentlig mislighold vil alltid anses å foreligge i følgende tilfeller:

a) Betaling av et ikke ubetydelig beløp misligholdes av Kunden, til tross for flere purringer;

b) Kunden gir feilaktig informasjon eller skjuler faktiske omstendigheter under registeringsprosessen, eller i løpet av kontraktsforholdet, av slik art at det vil være urimelig å forvente at TIER fortsetter kontraktsforholdet;

c) Kunden, på tross av tilsendt varsel, begår alvorlige brudd på avtalen, eller unnlater å rette opp i konsekvenser av allerede inntrådte brudd uten unødig opphold;

d) Kunden har kjørt under påvirkning av alkohol eller narkotika;
e) Kunden har gitt innloggingsinformasjon til sin TIER brukerkonto til en annen person; eller

f) Kunden har forsøkt å kopiere eller manipulere TIERs App ved bruk av andre typer informasjonsteknologi.

§ 17 Angrerett for leieavtaler

Som forbruker har kunden angrerett i henhold til følgende bestemmelser:

Hvordan utøve angreretten

Angrerett

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi en grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen ble inngått.

For å utøve angreretten må du informere oss (TIER Mobility Norway AS, Postboks 354 Sentrum, 0101 Oslo, Tel: +4723506574, e-mail: info@tier.app) ved å gi en melding (brev eller e-post) om din beslutning om å trekke deg fra kontrakten. Vedlagte skjema kan benyttes dersom du ønsker, men det er ikke obligatorisk.


Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.


Konsekvenser ved bruk av angrerett


Dersom du trekker deg fra denne kontrakten, vil vi tilbakebetale alle mottatte betalinger, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt enn annen leveringsmåte enn den billigste standard leveringsmåten som tilbys av oss), uten unødig opphold, og senest 14 dager etter mottak av din melding med beslutning om å benytte angreretten. Tilbakebetalingen skal skje ved bruk av samme betalingsmiddel som du benyttet ved den originale transaksjonen, dersom annet ikke er uttrykkelig avtalt med deg; du skal ikke betale noen gebyrer som følge av tilbakebetalingen.


Dersom du har bedt om at tjenesten skal starte i løpet av angrerettsperioden, skal du betale TIER et beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunktet forbrukeren gir melding om bruk av angreretten.

Slutt på angreretten

(Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, kan du benytte dette skjemaet).
Eksempel på angrerettskjema

To:
TIER Mobility Norway AS,

Postboks 354 Sentrum,

0101 Oslo

Tel: +4723506574

e-mail: info@tier.app

Angrerett

Jeg/vi (*) underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra vår avtale om kjøp av følgende vare
(*) / levering av følgende tjeneste

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Ordre nummer / Order: ___________________________________________________________________________________

Bestillt (*)/mottatt (*): _______________________________________________

Forbrukerens/ forbrukernes navn: _________________________________________________

Forbrukerens/ forbrukernes adresse: _______________________________________________

________________________________________
Forbrukerens/forbrukernes underskrift (dersom papirskjema benyttes)

Dato: __________________________________

(*) Slett det som ikke passer.

§ 18 Personvern

(1) TIER samler inn og behandler Kundens personopplysninger i den utstrekning som er nødvendig for å gjennomføre handelen. Ved behandling av Kundens personopplysninger overholder TIER gjeldene rett, og særlig EUs personvernforordning (GDPR) og Personopplysningsloven.

(2) For omfanget av innsamling, lagring og behandling av personopplysninger vises det til TIERs personvernerklæring angitt på TIERs nettsider.

§ 19 Avsluttende bestemmelser

(1) For kontrakten mellom Kunden og TIER gjelder norsk rett.

(2) Er kunden en næringsdrivende, eller en juridisk person uten spesielt verneting i Norge, så skal Oslo være det alminnelige verneting i første instans for konflikter vedrørende denne avtale og/eller bruk av leieavtalen. Dette gjelder ikke for forbrukere.

(3) Kunden kan kun overføre krav eller andre rettigheter i henhold til ovennevnte til tredjeparter etter skriftlig samtykke fra TIER.

§ 20 Kundeservice /klager

(1) Kunden kan benytte følgende kontaktinformasjon ved spørsmål, kommentarer, klager eller andre uttalelser:

TIER Mobility Norway AS
Postboks 354 Sentrum
0101 Oslo
Tel: 004930 / 568 38651
E-mail: info(at)tier.app

(2) Hvis du har en klage på Tjenesten, bør du først kontakte TIER om dette. I Norge har du også mulighet til å klage på Tjenesten ved å kontakte Forbrukerrådet på www.forbrukerradet.no, eller andre klageorgan som er innmeldt i henhold til lov om klageorganer for forbrukersaker.

(3) TIER har ikke forpliktet seg til å følge noen bestemte etiske retningslinjer.