Back to countries

Select country

Select Page

🇳🇱Netherlands

Last updated: 3.28.2023

Netherlands - General Terms and Conditions for Prepaid Packages

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PREPAIDPAKKETTEN

§ 1 ONDERWERP

1. TIER Mobility Netherlands B.V., Hullenbergweg 278, 1101 BV AMSTERDAM (Nederland) (hierna te noemen: “TIER”) verhuurt elektrische scooters (“TIER e-Scooters”) en elektrische deelfietsen (“TIER e-Bikes”) door middel van haar app voor mobiele telefoons met internetverbinding (hierna te noemen: de “TIER App”). Verhuur vindt alleen plaats aan klanten die naar behoren aangemeld zijn in de TIER App (“klant”), maar uitsluitend op voorwaarde van beschikbaarheid en binnen een bepaald gebied (“servicegebied”).

2. Deze algemene voorwaarden voor prepaidpakketten (“voorwaarden”) zijn van toepassing op de aankoop van zogeheten prepaidpakketten voor het gebruik van TIER e-Scooters en TIER e-Bikes (samen: “TIER-voertuigen”) in de TIERp App. Deze voorwaarden zijn bijgesloten bij en maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden die gelden voor het gebruik van het TIER-voertuig in kwestie. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de algemene voorwaarden die gelden voor het gebruik van het TIER-voertuig in kwestie gaan deze voorwaarden voor.

3. De klant kan in de TIER App verschillende prepaidpakketten kopen. Deze prepaidpakketten werken als vouchers waardoor de klant een geselecteerd pakket tegen korting krijgt (vergeleken met een losse rit met een TIER-voertuig) op het moment van aankoop en dat de klant de gekochte diensten in het geselecteerde pakket kan gebruiken vanaf het moment van aankoop (activering direct na aankoop) als klant een TIER-voertuig gebruikt via de TIER App.

4. Prepaidpakketten kunnen verkrijgbaar zijn in de vorm van passen waarvan een klant gedurende een bepaalde periode gebruik kan maken, voor een vast aantal ritten en/of onbeperkte ritten en/of vaste kortingen en andere voordelen (“passen”) en in de vorm van abonnementen met automatische verlenging (“abonnementen”).

5. De prijs en belangrijke details en beperkingen van de prepaidpakketten, zoals (i) voor welke TIER-voertuigen het geselecteerde prepaidpakket kan worden gebruikt, (ii) de geldigheidsduur van het prepaidpakket (de “contractsperiode”), (iii) beperkingen ten aanzien van het maximale aantal ritten en/of de maximale duur van de ritten en (iv) beperkingen van de tijden en/of dagen waarop het prepaidpakket kan worden gebruikt, worden voor aankoop van het prepaidpakket aan de klant meegedeeld. Wanneer de klant de voor het prepaidpakket geldende beperkingen voor het maximale aantal ritten en/of de maximale duur van de ritten overschrijdt, wordt de klant belast volgens het in de TIER App vermelde standaardtarief.

6. Bij bepaalde prepaidpakketten zijn naast de aankoopprijs verdere betalingen verschuldigd. Voor aankoop van het prepaidpakket wordt de klant nadrukkelijk geïnformeerd over betalingen en prijzen naast de aankoopprijs voor het prepaidpakket.

7. Het gebruik van een prepaidpakket kan beperkt zijn tot het servicegebied en/of het land waar dit gekocht is (“dekkingsgebied”).

8. Nadere details over het onderwerp van de overeenkomst zijn te vinden in de afzonderlijke beschrijving van het prepaidpakket in de TIER App.

9. TIER behoudt zich het recht voor een prepaidpakket niet meer aan te bieden en/of dit te beëindigen en/of de voorwaarden daarvan te wijzigen. Wanneer de klant een pas gekocht heeft, blijft deze tot het einde van de contractperiode geldig onder de dan geldende voorwaarden. Klanten die een abonnement hebben afgesloten, ontvangen veertien (14) dagen voor de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen een schriftelijke kennisgeving per e-mail of via de app. Deze wijzigingen gaan in vanaf de volgende factuurperiode van de klant. Mocht de klant het abonnement niet willen voortzetten onder de gewijzigde voorwaarden, dan heeft deze het recht het abonnement op te zeggen. Als de Klant een pas heeft gekocht, blijft deze pas in ieder geval geldig volgens de voorwaarden die van kracht waren op het moment van aankoop tot het einde van de contractsperiode.

§ 2 TOTSTANDKOMING VAN EEN KOOPOVEREENKOMST VOOR PREPAIDPAKKETTEN

1. Totstandkoming van een koopovereenkomst voor een prepaidpakket gebeurt rechtstreeks in de TIER App. Registratie in de TIER App is noodzakelijk voor die aankoop. De TIER App werkt op iOS 13 of hoger en Android 7 of hoger. Het downloaden van de TIER App omvat de verificatie van de mobiele telefoon met internettoegang om te bevestigen dat deze aan de bovenstaande vereisten voldoet.

2. De verkoop van prepaidpakketten kan beperkt zijn tot bepaalde servicegebieden, zoals getoond in de TIER App.

3. Door aankoop van een prepaidpakket gaat de klant akkoord met deze voorwaarden, evenals met andere specifieke voorwaarden die worden meegedeeld bij het sluiten van een koopovereenkomst voor een prepaidpakket.

4. Bij aankoop van een abonnement wordt de klant voorafgaand aan de aankoopgeïnformeerd over de automatische verlenging van het abonnement. Deze abonnementen worden automatisch verlengd met dezelfde duur en blijven geldig, tenzij ze overeenkomstig artikel 8 worden beëindigd.

5. Voordat een aanbod wordt gedaan voor een prepaidpakket wordt aan de klant ter controle een overzicht getoond met alle opgegeven informatie. Voor het corrigeren van eventuele fouten kan de klant teruggaan naar het invoerscherm en wijzigingen aanbrengen door middel van de knop met het symbool daarvoor.

6. Het in de TIER App presenteerde assortiment prepaidpakketten vormt geen bindend aanbod van TIER aan de klant. Door op de knop 'Betaling bevestigen' te klikken, doet de klant een onherroepelijk aanbod voor de koop van de diensten in de winkelwagen. Tijdens het bestelproces gaat de klant ook akkoord met de geldigheid van deze voorwaarden.

7. Een bindende overeenkomst voor de aankoop van het in de order inbegrepen prepaidpakket komt tot stand als uw order aanvaard wordt. De koopovereenkomst voor prepaidpakketten komt tot stand wanneer het prepaidpakket in kwestie in de TIER App beschikbaar wordt gesteld voor bekijken door het bericht 'Bevestigd'.

8. De koopprijs is onmiddellijk verschuldigd.

9. De geldende versie van deze voorwaarden en eventuele andere toepasselijke voorwaarden voor het gebruik van de TIER-voertuigen zijn op de website about.tier.app te bekijken en te downloaden. Op verzoek stuurt TIER deze ook aan de klant toe in tekstvorm.

§ 3 BETALING

1. Alle prijzen zijn in euro of de plaatselijke valuta en inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde volgens het geldende tarief. De in de TIER App gepubliceerde prijzen op het moment van de order zijn van toepassing.

2. De klant kan na voltooiing van het orderproces kiezen uit de weergegeven betaalwijzen. Voor terugbetalingen gebruikt TIER altijd dezelfde betaalwijze als de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie.

3. TIER werkt samen met verschillende betaaldienstaanbieders. Betalingen vinden plaats volgens de geselecteerde betaalwijze. Bij het sluiten van de overeenkomst bevestigt de klant dat de klant bevoegd is te beschikken over de opgegeven rekening door rechtstreekse afschrijving. De klant moet ervoor zorgen dat er voldoende saldo beschikbaar is op zijn/haar betaalwijze. Wanneer een betaling niet geïncasseerd kan worden als gevolg van onvoldoende saldo of om andere redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, kan TIER aan de klant voor die betaling de werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen.

4. Afhankelijk van het door de klant geselecteerde pakket kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. De klant wordt daarover voor aankoop van het prepaidpakket geïnformeerd.

5. Wanneer de klant een abonnement afsluit, wordt dit automatisch verlengd bij aanvang van elke voor het abonnement geldende factuurperiode. Door het afsluiten van een abonnement machtigt de klant TIER om automatisch het vaste abonnementsbedrag automatisch te incasseren van de betaalwijze die is gebruikt voor het afsluiten van het abonnement of een andere, in de TIER App beschikbare en door de klant geselecteerde betaalwijze.

6. Wanneer de klant het abonnement niet wil verlengen, kan hij/zij dit op elk moment opzeggen overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden. Op grond van dit artikel in rekening gebrachte kosten komen niet voor teruggave in aanmerking.

7. De klant heeft het wettelijke recht om de opgegeven betaalwijze te gebruiken en toestemming te geven voor transacties. Wanneer TIER vermoedt dat de door de klant opgegeven informatie over de betaalwijze onjuist of frauduleus is, kan TIER het account van de klant na een kennisgeving blokkeren, waardoor de klant alle of een gedeelte van de TIER-diensten niet kan gebruiken totdat deze kwestie tot tevredenheid van TIER is opgehelderd.

§4 VERREKENING, RETENTIERECHT, OVERDRACHT

1. De klant mag alleen een retentierecht uitoefenen als de tegenvordering van de klant onbetwist is of wettelijk is vastgesteld.

2. TIER behoudt zich het recht voor vorderingen in verband met deze contractuele betrekkingen over te dragen aan een derde partij, met name ten behoeve van incasso. De klant wordt tijdig op de hoogte gesteld van een dergelijke overdracht. In dat geval kan de klant de betalingen tegen kwijting alleen aan de rechtverkrijgende verrichten, terwijl TIER verantwoordelijk blijft voor algemene verzoeken en klachten en dergelijke van de klant. Een overdracht door Tier van haar vorderingen zal niet de rechten van de Klant aantasten.

§ 5 GEEN OVERDRACHT NAAR ANDERE GEBRUIKERSACCOUNTS EN MISBRUIK

1. Aangezien de prepaidpakketten direct gekoppeld zijn aan het gebruikersaccount van de klant kunnen prepaidpakketten niet worden overgedragen naar ander gebruikersaccount. Het is klanten verboden de inloggegevens van hun gebruikersaccount (gebruikersnaam, wachtwoord, pincode) te verstrekken aan derde partijen, zelfs wanneer die derden zelf klant zijn.

2. De klant zal de prepaidpakketten niet misbruiken of fraude plegen tegenover TIER.

3. De klant zal de prepaidpakketten gebruiken binnen de grenzen van het dekkingsgebied, indien van toepassing.

§ 6 AANSPRAKELIJKHEID

1. Partijen zijn tegenover elkaar aansprakelijk overeenkomstig de algemene wettelijke bepalingen wanneer de tegenpartij in kwestie vorderingen tot schadevergoeding indient wegens opzet of grove onachtzaamheid, met inbegrip van opzet of grove onachtzaamheid van de kant van vertegenwoordigers of plaatsvervangers.

2. Voor zover TIER toerekenbar tekortschiet in het nakomen van een primaire contractuele verplichting, waarvan de nakoming wezenlijk is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en waarvan de schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en op de nakoming waarvan de klant gewoonlijk mag vertrouwen, is de aansprakelijkheid voor schadevergoeding van TIER beperkt tot de voorzienbare, gewoonlijk optredende schade.

3. De aansprakelijkheid op grond van de wet productaansprakelijkheid blijft volledig van kracht.

4. De aansprakelijkheid van TIER voor inbreuken op de Algemene verordening gegevensbescherming (art. 82) blijft ook volledig van kracht.

5. Alle overige aansprakelijkheid van TIER tegenover de klant is uitgesloten.

§ 7 UITSLUITING VAN GEBRUIK

1. TIER kan een gebruikersaccount tijdelijk blokkeren in de volgende gevallen, welke dwingende oorzaken vormen die de continuïteit van de dienst in de weg staan
a) als noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst niet correct zijn ingevoerd in het gebruikersaccount, voornamelijk als TIER vermoedt dat een door de klant opgegeven informatie onjuist of frauduleus is;
b) de Klant blijft in gebreke met de betaling, ondanks dat hij daarvoor een ingebrekestelling heeft ontvangen en na de daarin gestelde termijn in verzuim blijft ;
c) in geval van ernstige contractuele schendingen waarvoor de klant verantwoordelijk is en die waarschijnlijk schade zullen toebrengen aan TIER of een andere derde partij.

2. TIER heft de blokkering van het gebruikersaccount van de Klant op, zonder onnodige vertragingzodra het gedrag van de Klant in strijd met de overeenkomst is opgehouden of de reden voor de tijdelijke blokkering opgelost is.

3. Gedurende tijdelijke of permanente blokkering van het account van de klant is het gebruik van de prepaidpakketten uitgesloten. Wanneer de gebruikersovereenkomst voor de TIER App door TIER wordt beëindigd, is het gebruik van de prepaidpakketten uitgesloten. De klant kan hieruit geen rechten ontlenen tegenover TIER vanwege zijn/haar eerdere schending van de overeenkomst.

§ 8 BEËINDIGING

1. De passen lopen af ofwel (i) na gebruik van het maximale aantal toegestane ritten ofwel (ii) aan het einde van de contractduur, afhankelijk van wat eerst komt.

2. Wanneer de klant een abonnement heeft gekocht, kan de klant de verlenging daarvan opzeggen tot vierentwintig (24) uur voor de volgende geplande betaling. De klant kan de prepaiddiensten blijven gebruiken tot het einde van de dan lopende factuurperiode. De Klant mag de diensten van het abonnement blijven gebruiken totdat de beëindiging van kracht is (binnen de limiet van het maximaal toegestane aantal ritten, indien van toepassing).

3. Wanneer de klant een abonnement heeft afgesloten, heeft TIER het recht het abonnement op te zeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant per e-mail en/ of de app met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) dagen.

4. TIER kan het prepaidpakket ontbinden met inachtneming van een redelijke opzegtermijn in geval van ernstige schending van deze voorwaarden, met name van artikel 3 lid 7 en artikel 5.

5. TIER kan de klant uitsluiten van gebruik wanneer de klant in strijd met deze voorwaarden heeft gehandeld en nagelaten heeft te reageren op de door TIER verzonden kennisgeving om de schending van deze voorwaarden ongedaan te maken of niet te herhalen. De Klant kan de prepaid aanbieding ook met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van een wezenlijke schending van deze voorwaarden.

§ 9 HERROEPINGSRECHT
Als consument heeft de klant een herroepingsrecht tot veertien (14) dagen na aankoop van het prepaidpakket, overeenkomstig de volgende instructies.

INSTRUCTIES HERROEPING

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen veertien (14) dagen na aankoop van het prepaidpakket af te zien van deze overeenkomst. De herroepingstermijn bedraagt veertien (14) dagen vanaf de datum van totstandkoming van de overeenkomst.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons TIER Mobility Netherlands BV, Hullenbergweg 278, 1101 BV Amsterdam, Tel.: +31 20 532 1766, e-mail: support(at)tier.app) daarvan op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief, fax of per post verzonden e-mail) van uw besluit af te zien van deze overeenkomst. U kunt het bijgesloten model-herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht te versturen voor het einde van de herroepingstermijn.

GEVOLGEN VAN HERROEPING
Aangezien de prepaiddiensten onmiddellijk ingaan na bevestiging van de aankoop ervan, aanvaardt de klant dat klant in geval van uitoefening van het herroepingsrecht recht heeft op een terugbetaling die evenredig is met de al verleende diensten op het moment dat de klant TIER op de hoogte stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht ten opzichte van alle geleverde diensten op grond van het prepaidpakket. Wanneer de klant gebruikmaakt van dit herroepingsrecht, betaalt TIER onmiddellijk en binnen uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst van de kennisgeving van de herroeping terug aan de klant. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalwijze als u gebruikt heeft voor de oorspronkelijke transacties, tenzij wij met u uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen; aan u worden in geen geval kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

EINDE VAN HET HERROEPINGSRECHT
(Als u wilt afzien van de overeenkomst, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

VOORBEELD HERROEPINGSFORMULIER
Aan:
TIER Mobility Netherlands B.V.
Hullenbergweg 278
1101 BV AMSTERDAM (Nederland)
Tel.: +31 20 532 1766,
e-mail: support(at)tier.app)


Herroeping
Ik/Wij (*) zie(n)* bij deze af van de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst inzake de koop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*),

_______________________________________

_______________________________________

Ordernr.:
_______________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*):

_______________________________________

Naam consument:

_______________________________________

Adres consument:
_______________________________________

_______________________________________

Handtekening consument
(alleen bij kennisgevingen op papier)

_______________________________________
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§ 10 GEGEVENSBESCHERMING

1. TIER verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de klant die nodig zijn voor de verwerking van transacties. Bij de verwerking van persoonsgegevens van de klant neemt TIER de toepasselijke wettelijke bepalingen in acht, met name die van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. Voor de details en de reikwijdte van de verzameling, opslag en verwerking van de persoonsgegevens van de klant wordt verwezen naar de privacyverklaring die te vinden is op de website van TIER.

§ 11 SLOTBEPALINGEN

1. De klant mag vorderingen of andere rechten uit bovenstaande overeenkomsten niet overdragen aan derde partijen behalve na schriftelijke toestemming vooraf van TIER.

2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechter, is die bepaling in deze voorwaarden niet van toepassing en blijven de overige voorwaarden van kracht en afdwingbaar voor zover wettelijk is toegestaan.

§ 12 KLANTENSERVICE / KLACHTEN

1. In geval van vragen, opmerkingen, klachten of om andere mededelingen te doen per brief, telefoon of e-mail kan de klant de volgende contactgegevens gebruiken: TIER Mobility Netherlands B.V., Hullenbergweg 278, 1101 BV AMSTERDAM (Nederland), Tel.: +31 20 532 1766, e-mail: support(at)tier.app)

2. TIER heeft zichzelf niet verbonden aan een gedragscode.


Download previous versions