Back to countries

Select country

Select Page

🇳🇴Norway

Last updated: 12.5.2022

Norway - General Terms and Conditions for Prepaid Packages

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR FORHÅNDSBETALTE PAKKER

§ 1 Introduksjon

TIER Mobility Norway AS, Gladengveien 3b, 0661 Oslo, Norge (heretter kalt "TIER") leier ut elektriske scootere ("TIER eScootere") og elektriske sykler ("TIER eBikes") ved å bruke sin applikasjon for Internett-aktiverte mobiltelefoner ( heretter referert til som "TIER App") ved bruk av et såkalt "frittflytende" konsept. Utleie skal kun skje til kunder behørig registrert i TIER-appen ("Kunde"), kun ved eksisterende tilgjengelighet og kun innenfor et definert område ("Forretningsområde") og kun i Norge. Frittflytende betyr at TIER eScootere og/eller TIER eBikes er tilgjengelige innenfor forretningsområdet, men ikke på faste steder.

Disse generelle vilkårene og betingelsene for forhåndsbetalte pakker ("Vilkår og betingelser") gjelder for kjøp av såkalte forhåndsbetalte pakker for bruk av TIER eScootere og TIER eBikes (sammen, "TIER Vehicles") i TIER-appen. Disse vilkårene og betingelsene er knyttet til og utgjør en integrert del av de generelle vilkårene og betingelsene som gjelder for bruken av det respektive TIER-kjøretøyet. I tilfelle konflikt mellom disse vilkårene og betingelsene og de generelle vilkårene og betingelsene som gjelder for det respektive TIER-kjøretøyet som er valgt, med hensyn til forhåndsbetalte pakker, skal disse vilkårene og betingelsene gjelde.

Kunden kan kjøpe ulike forhåndsbetalte pakker i TIER-appen. Disse fungerer som kuponger og resulterer i at kunden mottar en valgt pakke til en rabattert pris (i forhold til en vanlig tur i et TIER-kjøretøy) på kjøpstidspunktet og kan bruke de kjøpte tjenestene til den valgte pakken fra tidspunktet for kjøp (aktivering umiddelbart etter kjøp) når du bruker et TIER-kjøretøy i TIER-appen.

Forhåndsbetalte pakker kan være tilgjengelige i form av pass som lar en kunde tjene på et fast antall turer og/eller ubegrensede turer og/eller faste rabatter og andre fordeler i turer ("pass"), og i form av abonnementer underlagt en automatisk fornyelse ("Abonnementer").

Prisen samt viktige detaljer og restriksjoner knyttet til de forhåndsbetalte pakkene, inkludert, men ikke begrenset til (i) hvilke TIER-kjøretøyer den valgte forhåndsbetalte pakken kan brukes, (ii) varigheten av den forhåndsbetalte pakken («kontraktsperioden» ), (iii) begrensninger på maksimalt antall turer og/eller maksimal varighet på turer og, (iv) begrensninger på tidspunkter og/eller dager der den forhåndsbetalte pakken kan brukes, vil bli kommunisert til kunden før kjøp av forhåndsbetalt pakke. Dersom Kunden overskrider begrensningene for maksimalt antall reiser og/eller maksimal varighet av reiser som gjelder for den forhåndsbetalte pakken, vil Kunden bli belastet med standardprisen spesifisert i TIER-appen.

For noen forhåndsbetalte pakker forfaller ytterligere betalinger i tillegg til kjøpesummen. Kunden vil bli uttrykkelig informert om eventuelle betalinger og priser i tillegg til kjøpesummen for den forhåndsbetalte pakken før den forhåndsbetalte pakken kjøpes.

Bruken av en forhåndsbetalt pakke kan være begrenset til forretningsområdet og/eller landet der den ble kjøpt ("perimeteren").

Ytterligere detaljer om gjenstanden for kontrakten finner du i den individuelle beskrivelsen av den forhåndsbetalte pakken i TIER-appen.

TIER forbeholder seg retten til å avbryte tilbudet og/eller avslutte og/eller endre vilkårene og betingelsene for en forhåndsbetalt pakke. Hvis Kunden har kjøpt et Pass, vil Passet forbli gyldig under de gjeldende forholdene til slutten av Kontraktsperioden. Kunder som har kjøpt et abonnement, vil bli gitt fjorten (14) dager før skriftlig varsel via e-post eller via appen før slike endringer trer i kraft. Disse endringene trer i kraft i kundens neste faktureringsperiode. Kunden vil ha rett til å kansellere abonnementet dersom kunden ikke ønsker å fortsette med de endrede vilkårene og betingelsene.

§ 2 INNGÅELSE AV KJØPSKONTRAKT FOR FORHÅNDSBETALEDE PAKKER

Inngåelsen av en kjøpskontrakt for en forhåndsbetalt pakke skjer direkte i TIER-appen. Registrering i TIER-appen er obligatorisk for slike kjøp.

Salget av forhåndsbetalte pakker kan være begrenset til visse forretningsområder som vist på TIER-appen.

Ved å kjøpe en forhåndsbetalt pakke godtar Kunden disse vilkårene og betingelsene, samt til eventuelle andre spesifikke vilkår som er informert under inngåelsen av kjøpskontrakten for en forhåndsbetalt pakke.

Kunden vil bli informert om automatisk fornyelse av abonnementet før kjøpet. Disse abonnementene vil automatisk fornyes for like lang tid og vil forbli gyldige, med mindre de sies opp i samsvar med seksjon 8 i den.

Før du sender inn tilbud på forhåndsbetalt pakke, vil Kunden få vist all informasjon som er lagt inn i en oversikt for kontrollformål. For å rette eventuelle feil kan Kunden gå tilbake til inndatamasken og gjøre endringer ved hjelp av den symbolske knappen.

Utvalget av forhåndsbetalte pakker presentert i TIER-appen representerer ikke et bindende tilbud fra TIER til kunden. Ved å trykke på knappen "Bekreft betaling" gir Kunden et bindende tilbud om å kjøpe tjenestene i handlekurven. Under bestillingsprosessen godtar Kunden også gyldigheten av disse vilkårene og betingelsene.

En bindende kontrakt for kjøp av den forhåndsbetalte pakken inkludert i bestillingen din inngås når bestillingen din er akseptert. Kjøpskontrakten for forhåndsbetalte pakker inngås når den respektive forhåndsbetalte pakken gjøres tilgjengelig for visning i TIER-appen ved meldingen "Bekreftet".

Kjøpesummen forfaller umiddelbart.

Disse vilkårene og betingelsene og eventuelle andre gjeldende vilkår og betingelser for bruk av TIER-kjøretøyene er tilgjengelige for visning og nedlasting i gjeldende versjon på nettstedet about.tier.app. TIER vil også sende disse til Kunden i tekstform på forespørsel.

§ 3 BETALING

Alle priser er i euro eller i lokal valuta og inkluderer lovpålagt merverdiavgift til gjeldende kurs. Prisene publisert i TIER-appen på bestillingstidspunktet skal gjelde.

Kunden kan velge mellom betalingsmetodene som vises etter fullføring av bestillingsprosessen. For eventuelle refusjoner bruker TIER alltid samme betalingsmiddel som Kunden brukte for den opprinnelige transaksjonen.

TIER samarbeider med ulike betalingstjenesteleverandører. Betalinger utføres i henhold til valgt betalingsmåte. Ved inngåelse av kontrakten bekrefter Kunden at den har rett til å disponere den angitte kontoen ved avtalegiro. Kunden må sørge for at betalingsmidler er tilstrekkelig dekket. Dersom en betaling ikke kan innløses på grunn av mangel på midler eller av andre grunner som Kunden er ansvarlig for, kan TIER fakturere Kunden for slik betaling i beløpet av de faktiske utgiftene eller som et engangsbeløp i henhold til listen over gebyrer på TIERs nettside, med mindre Kunden beviser at ingen eller mindre utgifter ble pådratt av TIER. TIER står fritt til å kreve erstatning fra Kunden utover engangsutgiftsgodtgjørelsen.

Ytterligere avgifter kan påløpe avhengig av hvilken type pakke kunden har valgt. Kunden vil bli informert før kjøpet av den forhåndsbetalte pakken.

Hvis kunden kjøper et abonnement, fornyes abonnementet automatisk ved begynnelsen av hver faktureringsperiode som gjelder for abonnementet. Ved å kjøpe et Abonnement, autoriserer Kunden TIER til automatisk å belaste det gjentakende gebyret for Abonnementet på betalingsmetoden som brukes for kjøp av Abonnementet eller en annen betalingsmåte som er tilgjengelig i appen valgt av Kunden.

Hvis kunden ikke ønsker å fornye abonnementet, kan kunden kansellere det når som helst i samsvar med punkt 8 heri. Gebyrer belastet i henhold til denne klausulen kan ikke refunderes.

Kunden skal ha juridisk rett til å bruke betalingsmetoden som er oppgitt og til å godkjenne transaksjoner. Hvis TIER mistenker at informasjonen gitt av kunden angående betalingsmåten er unøyaktig eller uredelig, kan TIER blokkere kundens konto etter varsel, ettersom kunden ikke kan bruke hele eller deler av TIERs tjenester før dette problemet er avklart til TIERs tilfredshet .

§ 4 MOTTREKNING, TILBAKEHOLDELSE, OVERDRAGELSE

Kunden kan motregne eventuelle krav som Kunden måtte ha mot TIER, bare i den grad slike motkrav er ubestridte eller er endelig og endelig avgjort.

Kunden kan kun gjøre gjeldende tilbakeholdsrett dersom Kundens motkrav er ubestridt eller er rettslig etablert.

TIER forbeholder seg retten til å overdra sine krav fra dette kontraktsforholdet til en tredjepart, spesielt med tanke på innkreving. Kunden vil i god tid bli informert om slikt oppdrag. I dette tilfellet kan Kunden kun foreta betalinger til oppdragstaker med gjeldsutløsende effekt, hvorved TIER fortsatt er ansvarlig for generelle kundehenvendelser, klager mv.

§ 5 INGEN OVERFØRING TIL ANDRE BRUKERKONTO OG MISBRUK

De forhåndsbetalte pakkene kan ikke overføres til andre brukerkontoer, da forhåndsbetalte pakkene er direkte knyttet til kundens brukerkonto. Kunder har forbud mot å gi tredjeparter innloggingsdetaljene til sin brukerkonto (brukernavn, passord, PIN-kode), selv om slike tredjeparter selv er kunder.

Kunden skal ikke misbruke og/eller misbruke de forhåndsbetalte pakkene, eller begå svindel mot TIER.

Kunden skal bruke de forhåndsbetalte pakkene innenfor grensene for Perimeteren, hvis det er aktuelt.

§ 6 ANSVAR

Partene er ansvarlige overfor hverandre etter de alminnelige lovbestemmelser dersom den respektive annen part gjør erstatningskrav basert på forsett eller grov uaktsomhet, herunder forsett eller grov uaktsomhet fra representanter eller stedfortreder.

I den utstrekning TIER er tiltalt for uaktsomt brudd på en primær kontraktsforpliktelse, hvis oppfyllelse er avgjørende for riktig gjennomføring av kontrakten, hvis brudd bringer oppfyllelsen av formålet med kontrakten i fare, og hvis oppfyllelse kunden regelmessig kan stole på, er erstatningsansvaret for TIER begrenset til den forutsigbare, typisk oppståtte skaden.

Ansvar for straffbar skade på liv, kropp eller helse forblir upåvirket.

Ansvar i henhold til produktansvarsloven forblir upåvirket.

TIERs ansvar for brudd på den grunnleggende databeskyttelsesforordningen (art. 82) forblir også upåvirket.

Ellers er TIERs ansvar overfor Kunden utelukket.

§ 7 MIDLERTIDIG BLOKKERING AV BRUKERKONTOEN OG UTELUKKELSE AV BRUK

TIER kan midlertidig blokkere brukerkontoen

- hvis data som er essensielle for gjennomføringen av kontrakten ikke er korrekt lagt inn i brukerkontoen;

- hvis TIER mistenker at informasjon gitt av kunden er unøyaktig eller uredelig;

dersom Kunden er på etterskudd med betalinger av et ikke ubetydelig beløp til tross for forutgående purring;

- i tilfelle andre vesentlige brudd på disse vilkårene og betingelsene som kunden er ansvarlig for;

- hvis Kunden har mistet sin mobiltelefon knyttet til brukerkontoen, hvis den er stjålet fra Kunden eller hvis det er annen mulighet for uautorisert bruk av brukerkontoen av tredjeparter;

- hvis TIER har rimelig grunn til å tro at kunden har begått et vesentlig brudd på disse vilkårene og betingelsene, spesielt men ikke begrenset til seksjon 5 i disse.

TIER vil oppheve blokkeringen av kundens konto når kundens oppførsel i strid med kontrakten er løst.

I tider med midlertidig eller permanent sperring av Kundens konto, er bruk av de forhåndsbetalte pakkene utelukket. Hvis brukeravtalen for TIER-appen blir sagt opp av TIER, er bruken av de forhåndsbetalte pakkene utelukket. Kunden kan ikke utlede noen rettigheter mot TIER fra dette - på grunn av sitt tidligere kontraktsbrudd.

§ 8 OPPSIGELSE

Pass vil bli avsluttet enten ved (i) bruk av maksimalt tillatte turer, eller (ii) ved slutten av kontraktsperioden, avhengig av hva som inntreffer først.

Hvis kunden har kjøpt et abonnement, kan kunden kansellere fornyelsen inntil tjuefire (24) timer før neste planlagte betaling. Kunden vil kunne fortsette å bruke de forhåndsbetalte pakketjenestene til slutten av den da gjeldende faktureringsperioden.

Hvis kunden har kjøpt et abonnement, har TIER rett til å si opp abonnementet ved å gi kunden fjorten (14) dager skriftlig varsel via e-post og/eller APP.

TIER kan kansellere den forhåndsbetalte pakken med rimelig varsel, i tilfelle vesentlige brudd på disse vilkårene og betingelsene, spesielt av seksjon 3 paragraf 7 og seksjon 5 deri, med mindre kunden er i stand til å motbevise oppsigelsens begrunnelse.

TIER kan utelukke Kunden fra bruk, dersom Kunden har handlet på en måte i strid med disse vilkårene og vilkårene og har unnlatt å reagere på varselet sendt av TIER for å avhjelpe bruddet på disse vilkårene og betingelsene.

§ 9 ANGRERETT FOR FORHÅNDSBETALTE PAKKER

Som forbruker har Kunden angrerett innen fjorten (14) dager etter kjøp av forhåndsbetalt pakke, i henhold til følgende instruksjoner.

OPPSTILLINGSINSTRUKSJON

ANGRERETT

Du har rett til å heve denne kontrakten innen fjorten (14) dager etter kjøp av den forhåndsbetalte pakken. Angrefristen er fjorten dager fra datoen for inngåelse av kontrakten.

For å benytte deg av angreretten må du informere oss (TIER Mobility Norway AS

Gladengveien 3b, 0661 Oslo, Norge, Tlf. +4723506574, e-post: support@tier.app) ved hjelp av en klar erklæring (f.eks. et brev, faks eller e-post sendt per post) om din beslutning om å tilbakekalle denne kontrakten.

Du kan bruke vedlagte modell for tilbakekallingsskjema, som ikke er obligatorisk.

KONSEKVENSER AV OPPHAVELSE

Siden de forhåndsbetalte pakketjenestene starter umiddelbart etter at kjøpet er bekreftet, aksepterer Kunden at Kunden, i tilfelle utøvelse av denne angreretten, vil ha rett til refusjon proporsjonalt med tjenestene som allerede er levert på det tidspunktet Kunden varsler TIER om utøvelsen av angreretten, sammenlignet med den totale mengden tjenester levert under den forhåndsbetalte pakken. Hvis Kunden utøver denne angreretten, vil TIER refundere Kunden umiddelbart og senest innen fjorten (14 dager) dager fra datoen da vi mottar varsel om tilbakekallet ditt. For denne refusjonen vil vi bruke samme betalingsmiddel som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet for denne refusjonen.

SLUTT PÅ ANGRERETTEN

(Hvis du ønsker å heve kontrakten, fyll ut og returner dette skjemaet).

EKSEMPEL TILBAKESKJEMA

Til

TIER Mobility Norway AS

Gladengveien 3b

0661 Oslo

Norge

Tlf: +4723506574

e-post: support@tier.app

Tilbakekalling

Jeg/vi (*) opphever herved avtalen inngått av meg/oss (*) om kjøp av følgende varer (*)/levering av følgende tjeneste (*):

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Best.nr:

__________________________________

Bestilt den (*)/mottatt den (*):

__________________________________

Forbrukernavn:

__________________________________

Forbrukeradresse:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Forbrukersignatur

(kun for papirmeldinger)

__________________________________

Dato:

__________________________________

(*) Slett det som er aktuelt.

§ 10 DATAVERN

TIER samler inn og behandler personopplysningene til kunden som er nødvendige for forretningstransaksjonen. Ved behandling av kundens personopplysninger overholder TIER gjeldende lovbestemmelser, spesielt bestemmelsene i den grunnleggende databeskyttelsesforordningen.

Når det gjelder detaljene og omfanget av innsamling, lagring og behandling av Kundens personopplysninger, vises det til databeskyttelseserklæringen som er gitt på TIER Internett-portal.

§ 11 AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Norsk lov gjelder for kontrakter mellom kunde og TIER.

Dersom kunden er kjøpmann, offentlig rettssubjekt eller ikke har alminnelig verneting i Norge, skal Oslo være verneting for tvister som oppstår fra og i forbindelse med bruksavtalen og/eller leieavtalen. Obligatoriske juridiske jurisdiksjoner forblir upåvirket. Kunden kan kun overføre krav eller andre rettigheter fra ovennevnte kontrakter til tredjeparter med skriftlig forhåndssamtykke fra TIER. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene blir funnet å være ugyldige eller ikke kan håndheves av en domstol, skal denne bestemmelsen strykes ut av disse vilkårene og betingelsene, og de gjenværende vilkårene og betingelsene skal fortsette å være gyldige og håndhevbare i den grad det er tillatt av lov.

§ 12 KUNDESERVICE / KLAGER

Kunden kan kontakte følgende kontaktinformasjon via brev, telefon eller e-post ved spørsmål, kommentarer, klager eller for å komme med andre uttalelser:

TIER Mobility Norway AS, Gladengveien 3b, 0661 Oslo, Norge

Tlf: +4723506574

E-post: support@tier.app

TIER har ikke underlagt seg noen etiske retningslinjer.