Back to countries

Select country

Select Page

🇫🇮Finland

Last updated: 3.28.2023

Finland - General Terms and Conditions for Prepaid Packages

PREPAID-PAKETTIEN YLEISET EHDOT

§ 1 KOHDE

TIER Mobility Finland Oy, c/o Village Works, Kampinkuja 2, 00100 HELSINKI, Suomi (jäljempänä "TIER") vuokraa sähköskoottereita ("TIER eScooters") ja sähköpyöriä ("TIER eBikes") internet-yhteensopiviin matkapuhelimiin tarkoitetun sovelluksensa (jäljempänä "TIER App") avulla ns. free-floating-konseptilla. Vuokraus tapahtuu vain TIER App -sovellukseen asianmukaisesti rekisteröidyille asiakkaille ("asiakas"), vain silloin, kun niitä on saatavilla, ja vain rajatulla alueella ("liiketoiminta-alue") ja vain Suomessa. Vapaasti liikkuva tarkoittaa, että TIER eScooterit ja/tai TIER eBikes -pyörät ovat käytettävissä liiketoiminta-alueella, mutta eivät kiinteissä paikoissa.

Näitä ennakkomaksupakettien yleisiä ehtoja ("Ehdot") sovelletaan TIER eScooters- ja TIER eBike -ajoneuvojen (yhdessä "TIER-ajoneuvot") käyttöä koskevien niin sanottujen ennakkomaksupakettien ostamiseen TIER App -sovelluksessa. Nämä ehdot ovat kunkin TIER-ajoneuvon käyttöön sovellettavien yleisten käyttöehtojen liitteenä ja erottamaton osa niitä. Jos näiden ehtojen ja valitun TIER-ajoneuvon käyttöön sovellettavien yleisten ehtojen välillä on ristiriitaa, nämä ehdot ovat etusijalla, kun kyseessä ovat etukäteen maksetut paketit.

Asiakas voi ostaa erilaisia prepaid-paketteja TIER-sovelluksessa. Nämä toimivat kuten arvosetelit, ja niiden seurauksena asiakas saa valitun paketin ostohetkellä alennettuun hintaan (suhteessa tavanomaiseen matkaan TIER-ajoneuvolla) ja voi käyttää valitun paketin ostettuja palveluja ostohetkestä alkaen (aktivointi välittömästi oston jälkeen) käyttäessään TIER-ajoneuvoa TIER App -sovelluksessa.

Ennakkoon maksettuja paketteja voi olla saatavilla kulkulupien muodossa, joiden avulla asiakas voi hyötyä kiinteän ajanjakson ajan kiinteästä määrästä matkoja ja/tai rajattomista matkoista ja/tai kiinteistä alennuksista ja muista eduista matkoilla ("kulkuluvat"), sekä tilausten muodossa, jotka uusitaan automaattisesti ("tilaukset").

Asiakkaalle ilmoitetaan ennen prepaid-paketin ostamista hinta sekä prepaid-paketteihin liittyvät tärkeät yksityiskohdat ja rajoitukset, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen (i) mihin TIER-ajoneuvoihin valittua prepaid-pakettia voidaan käyttää, (ii) prepaid-paketin kesto ("sopimuskausi"), (iii) rajoitukset, jotka koskevat maksimikyytien lukumäärää ja/tai maksimikestoa, ja (iv) rajoitukset, jotka koskevat aikoja ja/tai päiviä, jolloin prepaid-pakettia voidaan käyttää. Jos asiakas ylittää prepaid-pakettiin sovellettavat matkojen enimmäismäärää ja/tai matkojen enimmäiskestoa koskevat rajoitukset, asiakkaalta veloitetaan TIER-sovelluksessa määritetty vakiohinta.

Joidenkin prepaid-pakettien osalta on maksettava lisämaksuja ostohinnan lisäksi. Asiakkaalle ilmoitetaan nimenomaisesti kaikista prepaid-paketin ostohinnan lisäksi suoritettavista maksuista ja hinnoista ennen prepaid-paketin ostamista.

Prepaid-paketin käyttö voi rajoittua siihen liiketoiminta-alueeseen ja/tai maahan, josta se on ostettu ("Perimeter").

Lisätietoja sopimuksen kohteesta on prepaid-paketin yksittäisessä kuvauksessa TIER App -sovelluksessa.

TIER pidättää oikeuden lopettaa prepaid-paketin tarjoamisen ja/tai irtisanoa sen ja/tai muuttaa sen ehtoja. Jos asiakas on ostanut Passin, Pass on voimassa kulloinkin voimassa olevin ehdoin sopimuskauden loppuun saakka. Asiakkaille, jotka ovat ostaneet tilauksen, annetaan neljätoista (14) päivää etukäteen kirjallinen ilmoitus sähköpostitse tai sovelluksen kautta ennen kuin muutokset tulevat voimaan. Muutokset tulevat voimaan asiakkaan seuraavalla laskutuskaudella. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus, jos hän ei halua jatkaa muutettujen ehtojen noudattamista.

§ 2 ENNAKKOON MAKSETTUJA PAKETTEJA KOSKEVAN OSTOSOPIMUKSEN TEKEMINEN

Prepaid-paketin ostosopimus tehdään suoraan TIER-sovelluksessa. TIER App -sovellukseen rekisteröityminen on pakollinen tällaiselle ostolle.

Prepaid-pakettien myynti voidaan rajoittaa tiettyihin liiketoiminta-alueisiin, jotka on ilmoitettu TIER App -sovelluksessa.

Ostamalla prepaid-paketin asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot sekä muut erityisehdot, joista ilmoitetaan prepaid-paketin ostosopimuksen tekemisen yhteydessä.

Asiakkaalle ilmoitetaan tilauksen automaattisesta uusimisesta ennen ostoa. Nämä tilaukset uusitaan automaattisesti samaksi ajaksi ja ne pysyvät voimassa, ellei niitä irtisanota niiden kohdan 8 mukaisesti.

Ennen ennakkoon maksettua pakettia koskevan tarjouksen tekemistä asiakkaalle näytetään kaikki yleiskatsaukseen syötetyt tiedot valvontaa varten. Korjatakseen mahdolliset virheet asiakas voi palata syöttömaskiin ja tehdä muutoksia symbolipainikkeella.

TIER App -sovelluksessa esitetty prepaid-pakettien valikoima ei ole TIERin sitova tarjous Asiakkaalle. Klikkaamalla painiketta "Vahvista maksu" Asiakas tekee sitovan tarjouksen ostoskorissa olevien palvelujen ostamisesta. Tilausprosessin aikana Asiakas hyväksyy myös näiden käyttöehtojen voimassaolon.

Sitova sopimus tilaukseen sisältyvän ennakkomaksullisen paketin ostamisesta syntyy, kun tilaus hyväksytään. Prepaid-paketteja koskeva ostosopimus syntyy, kun kyseinen prepaid-paketti asetetaan TIER App -sovelluksessa nähtäväksi viestillä "Vahvistettu".

Kauppahinta erääntyy maksettavaksi välittömästi.

Nämä käyttöehdot ja mahdolliset muut TIER-ajoneuvojen käyttöön sovellettavat käyttöehdot ovat tarkasteltavissa ja ladattavissa ajantasaisena versiona verkkosivustolla about.tier.app. TIER lähettää ne asiakkaalle pyynnöstä myös tekstimuodossa.

§ 3 MAKSU

Kaikki hinnat ovat euromääräisiä tai paikallisena valuuttana ja sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron. Sovelletaan TIER-sovelluksessa tilaushetkellä julkaistuja hintoja.

Asiakas voi valita näytettävistä maksutavoista tilausprosessin päätyttyä. Mahdollisissa palautuksissa TIER käyttää aina samaa maksutapaa, jota Asiakas käytti alkuperäisessä maksutapahtumassa.

TIER tekee yhteistyötä eri maksupalveluntarjoajien kanssa. Maksut suoritetaan valitun maksutavan mukaisesti. Sopimuksen tekemisen yhteydessä Asiakas vahvistaa, että hänellä on oikeus käyttää määriteltyä tiliä suoraveloituksena. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että sen maksuvälineet on katettu riittävästi. Jos maksua ei voida lunastaa varojen puutteen vuoksi tai muusta Asiakkaasta johtuvasta syystä, TIER voi laskuttaa Asiakasta tällaisesta maksusta tosiasiallisesti aiheutuneiden kulujen suuruisena tai kertakorvauksena TIER:n verkkosivustolla olevan maksuluettelon mukaisesti, ellei Asiakas osoita, ettei TIER:lle ole aiheutunut kuluja lainkaan tai että niitä on aiheutunut vähemmän. TIERillä on oikeus vaatia Asiakkaalta vahingonkorvausta, joka ylittää kulukorvauksen kertakorvauksen.

Asiakkaan valitseman pakettityypin mukaan voi aiheutua lisämaksuja. Asiakkaalle ilmoitetaan asiasta ennen etukäteen maksetun paketin ostamista.

Jos Asiakas ostaa Tilauksen, Tilaus uusitaan automaattisesti kunkin Tilaukseen sovellettavan laskutuskauden alussa. Ostamalla Tilauksen Asiakas valtuuttaa TIERin veloittamaan automaattisesti Tilauksen toistuvan maksun Tilauksen ostamiseen käytetystä maksutavasta tai muusta Asiakkaan valitsemasta Sovelluksessa käytettävissä olevasta maksutavasta.

Jos Asiakas ei halua uusia Tilausta, hän voi peruuttaa sen milloin tahansa tämän sopimuksen kohdan 8 mukaisesti. Tämän lausekkeen nojalla perittäviä maksuja ei palauteta.

Asiakkaalla on laillinen oikeus käyttää annettua maksutapaa ja valtuuttaa maksutapahtumia. Jos TIER epäilee, että Asiakkaan antamat maksutapaa koskevat tiedot ovat virheellisiä tai vilpillisiä, TIER voi ilmoituksen saatuaan sulkea Asiakkaan tilin, jolloin Asiakas ei voi käyttää kaikkia tai osaa TIER:n palveluista, kunnes asia on selvitetty TIER:ää tyydyttävällä tavalla.

§ 4 KUITTAUS, PIDÄTYSOIKEUS, LUOVUTUSOIKEUDET

Asiakas voi kuitata kaikki saatavansa TIER:iä vastaan vain siltä osin kuin vastasaatavia ei ole kiistetty tai ne on lopullisesti ja lopullisesti ratkaistu.

Asiakas voi vedota pidätysoikeuteen vain, jos asiakkaan vastasaatavaa ei ole kiistetty tai se on lainvoimaisesti vahvistettu.

TIER pidättää itsellään oikeuden luovuttaa tästä sopimussuhteesta johtuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle, erityisesti perintätarkoituksessa. Asiakkaalle ilmoitetaan tällaisesta siirrosta hyvissä ajoin. Tällöin asiakas voi suorittaa maksuja luovutuksensaajalle ainoastaan velanhoitovaikutuksin, jolloin TIER on edelleen vastuussa yleisistä asiakaskyselyistä, valituksista jne.

§ 5 EI SIIRTOA MUILLE KÄYTTÄJÄTILEILLE JA VÄÄRINKÄYTTÖÄ

Prepaid-paketteja ei voi siirtää muille käyttäjätileille, koska prepaid-paketit ovat suoraan sidoksissa asiakkaan käyttäjätiliin. Asiakkaita kielletään antamasta kolmansille osapuolille käyttäjätilinsä kirjautumistietoja (käyttäjätunnus, salasana, PIN-koodi), vaikka kyseiset kolmannet osapuolet olisivat itse asiakkaita.

Asiakas ei saa käyttää prepaid-paketteja väärin ja/tai väärinkäyttää niitä tai syyllistyä petokseen TIERiä kohtaan.

Asiakkaan on käytettävä prepaid-paketteja tarvittaessa Perimeterin rajoissa.

§ 6 VASTUU

Osapuolet ovat vastuussa toisilleen yleisten lakisääteisten säännösten mukaisesti, jos toinen osapuoli esittää vahingonkorvausvaatimuksia, jotka perustuvat tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen, mukaan lukien edustajien tai sijaisten tahallisuus tai törkeä huolimattomuus.

Siltä osin kuin TIERiä syytetään sellaisen ensisijaisen sopimusvelvoitteen tuottamuksellisesta rikkomisesta, jonka täyttäminen on välttämätöntä sopimuksen asianmukaisen toteuttamisen kannalta, jonka rikkominen vaarantaa sopimuksen tarkoituksen saavuttamisen ja jonka täyttämiseen asiakas voi säännöllisesti luottaa, TIERin vahingonkorvausvastuu rajoittuu ennakoitavissa olevaan, tyypillisesti ilmenevään vahinkoon.

Vastuu henkiin, ruumiiseen tai terveyteen kohdistuvasta tuottamuksellisesta vahingosta säilyy ennallaan.

Tuotevastuulain mukainen vastuu säilyy ennallaan.

Myöskään TIER:n vastuu tietosuojaa koskevan perusasetuksen (82 artikla) rikkomisesta ei muutu.

Muilta osin TIERin vastuu asiakasta kohtaan on suljettu pois.

§ 7 KÄYTTÄJÄTILIN TILAPÄINEN SULKEMINEN JA KÄYTÖN ESTÄMINEN

TIER voi tilapäisesti estää käyttäjätilin

jos sopimuksen täyttämisen kannalta olennaisia tietoja ei ole syötetty oikein käyttäjätilille;

jos TIER epäilee, että asiakkaan antamat tiedot ovat virheellisiä tai vilpillisiä;

jos Asiakas on erääntynyt maksujen suorittamisessa huomattavan suurissa erääntyneissä erääntyneissä maksuissa aiemmasta muistutuksesta huolimatta;

jos Asiakas on vastuussa muista merkittävistä näiden ehtojen rikkomuksista;

jos Asiakas on kadottanut käyttäjätiliin liitetyn matkapuhelimensa, jos se on varastettu Asiakkaalta tai jos on olemassa jokin muu mahdollisuus, että kolmannet osapuolet käyttävät käyttäjätiliä luvattomasti;

jos TIERillä on perusteltu syy uskoa, että Asiakas on rikkonut olennaisesti näitä käyttöehtoja, erityisesti mutta ei ainoastaan niiden 5 kohtaa.

TIER poistaa Asiakkaan käyttäjätilin eston, kun Asiakkaan sopimuksen vastainen käyttäytyminen on ratkaistu.

Asiakkaan tilin tilapäisen tai pysyvän eston aikana prepaid-pakettien käyttö on suljettu pois. Jos TIER-sovelluksen käyttösopimus irtisanotaan TIERin toimesta, prepaid-pakettien käyttö on suljettu pois. Asiakas ei voi johtaa tästä mitään oikeuksia TIER:iä vastaan - sen aikaisemman sopimusrikkomuksen vuoksi.

§ 8 LOPETUS

Korttipassi irtisanotaan joko (i) kun suurin sallittu määrä matkoja on käytetty tai (ii) sopimuskauden päättyessä sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin.

Jos Asiakas on ostanut Tilauksen, Asiakas voi peruuttaa sen uusimisen enintään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen seuraavaa suunniteltua maksua. Asiakas voi jatkaa etukäteen maksettujen pakettipalvelujen käyttöä kulloinkin voimassa olevan laskutuskauden loppuun saakka.

Jos Asiakas on ostanut Tilauksen, TIER:llä on oikeus irtisanoa Tilauksen voimassaolo päättymään ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti neljätoista (14) päivää etukäteen sähköpostitse ja/tai APP:n kautta.

TIER voi irtisanoa prepaid-paketin kohtuullisella irtisanomisajalla, jos näitä käyttöehtoja ja erityisesti niiden 3 §:n 7 kohtaa ja 5 §:ää rikotaan olennaisesti, ellei Asiakas pysty kiistämään irtisanomisen perusteluja.

TIER voi sulkea Asiakkaan pois käytöstä, jos Asiakas on toiminut näiden ehtojen vastaisesti eikä ole reagoinut TIER:n lähettämään ilmoitukseen näiden ehtojen rikkomisen korjaamiseksi.

§ 9 OIKEUS PERUUTTAA ENNAKKOON MAKSETTUJA PAKETTEJA KOSKEVA OIKEUS.

Asiakkaalla on kuluttajana oikeus peruuttaa sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa prepaid-paketin ostamisesta seuraavien ohjeiden mukaisesti.

PERUUTTAMISOHJE

PERUUTTAMISOIKEUS

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa prepaid-paketin ostamisesta. Peruuttamisaika on neljätoista päivää sopimuksen tekopäivästä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille (TIER Mobility Finland Oy, c/o Village Works, Kampinkuja 2, 00100 HELSINKI, puh. +358 9 42450841, sähköposti: support@tier.app) selkeällä ilmoituksella (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla) päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus. Voit käyttää oheista peruuttamislomakkeen mallia, joka ei ole pakollinen.

PERUUTTAMISEN SEURAUKSET

Koska prepaid-paketin palvelut alkavat välittömästi sen oston vahvistamisen jälkeen, asiakas hyväksyy sen, että käyttäessään tätä peruuttamisoikeuttaan asiakas on oikeutettu hyvitykseen, joka on oikeassa suhteessa niihin palveluihin, jotka on jo suoritettu siihen mennessä, kun asiakas ilmoittaa TIER:lle peruuttamisoikeuden käyttämisestä, verrattuna prepaid-paketin puitteissa suoritettujen palvelujen kokonaismäärään. Jos Asiakas käyttää tätä peruuttamisoikeutta, TIER maksaa Asiakkaalle hyvityksen välittömästi ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä päivästä, jona saimme ilmoituksen peruuttamisesta. Tätä palautusta varten käytämme samaa maksuvälinettä, jota käytit alkuperäisessä maksutapahtumassa, ellei kanssasi ole nimenomaisesti toisin sovittu; palautuksesta ei missään tapauksessa veloiteta sinua.

PERUUTTAMISOIKEUDEN PÄÄTTYMINEN

Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä ja palauta tämä lomake).

MALLI PERUUTUSLOMAKKEESTA

Osoitteeseen

TIER Mobility Finland Oy

c/o Village Works, Kampinkuja 2, 00100

HELSINKI, Suomi

Puh: +358 9 42450841

sähköposti: support@tier.app

Peruuttaminen

Minä/me (*) peruutan/perumme (*) täten sopimuksen, jonka minä/me (*) olen/me (*) tehnyt seuraavien tavaroiden ostamisesta (*)/ seuraavan palvelun tarjoamisesta (*):

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Tilausnumero

_______________________________________

Tilattu (*) / vastaanotettu (*):

_______________________________________

Kuluttajan nimi:

_______________________________________

Kuluttajan osoite:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Kuluttajan allekirjoitus

(vain paperimuotoiset ilmoitukset)

_______________________________________

Päiväys:

_______________________________________

(*) Tarpeeton yliviivataan.

§ 10 TIETOSUOJA

TIER kerää ja käsittelee asiakkaan henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä liiketoimen toteuttamiseksi. Asiakkaan henkilötietoja käsitellessään TIER noudattaa sovellettavia oikeudellisia säännöksiä, erityisesti tietosuojaa koskevan perusasetuksen säännöksiä.

Asiakkaan henkilötietojen keräämisen, tallentamisen ja käsittelyn yksityiskohtien ja laajuuden osalta viitataan TIERin Internet-portaalissa olevaan tietosuojaselosteeseen.

§ 11 LOPPUMÄÄRÄYKSET

Asiakkaan ja TIERin välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia.

Jos asiakas on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai jos hänellä ei ole yleistä toimivaltaa Suomessa, Helsinki on oikeuspaikka käyttösopimuksesta ja/tai vuokrasopimuksesta johtuvissa ja siihen liittyvissä riita-asioissa. Pakolliset oikeuspaikat säilyvät ennallaan. Asiakas voi siirtää edellä mainituista sopimuksista johtuvia saatavia tai muita oikeuksia kolmansille osapuolille vain TIERin etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella. Jos jokin näiden ehtojen määräys todetaan tuomioistuimessa pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen määräys poistetaan näistä ehdoista, ja muut ehdot ovat edelleen voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia lain sallimassa laajuudessa.

§ 12 ASIAKASPALVELU / VALITUKSET

Asiakas voi ottaa yhteyttä seuraaviin yhteystietoihin kirjeitse, puhelimitse tai sähköpostitse, jos hänellä on kysymyksiä, huomautuksia, valituksia tai muita lausuntoja:

TIER Mobility Finland Oy, c/o Village Works, Kampinkuja 2, 00100 HELSINKI, Suomi.

Puh: +358 9 42450841

Sähköposti: support@tier.app

TIER ei ole alistunut mihinkään käytännesääntöihin.