Back to countries

Select country

Select Page

🇩🇰Denmark

Last updated: 3.30.2023

Denmark - General Terms and Conditions

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

1. Anvendelsesområde
a) TIER Mobility Denmark ApS (“TIER”) udlejer elektriske løbehjul (”TIER eLøbehjul”) og elektriske knallerter (”TIER-knallerter”) (i det følgende samlet benævnt “TIER-køretøjer”) ved hjælp af sin applikation til internetkompatible mobiltelefoner (“TIER App”). Udlejning foretages kun til kunder, der er behørigt registreret via TIER-appen.
b) Disse generelle vilkår og betingelser (”vilkår og betingelser”) gælder for brugen af TIER-appen og for de lejekontrakter, der skal indgås via TIER-appen.
c) Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt.    De fortæller dig, hvordan TIER vil levere sine tjenester til dig, hvordan du indgår eller afslutter kontrakten, hvad du skal gøre, hvis der opstår problemer, og andre vigtige oplysninger.

2. Oplysninger om TIER og hvordan du kontakter os
a) TIER er indregistreret i Danmark og har sit hjemsted på adressen C/O LEAD I Rödl & Partner Advokatpartnersels, Store Kongensgade 40H, 1264 København, Danmark.
b) Du kan kontakte os ved at ringe til TIER's kundeservice på +45 89 87 15 83 eller via e-mail til support@tier.app.

3. Disse vilkår og betingelser
a) Disse vilkår og betingelser gælder for brugen af TIER-appen og de kontrakter om leje af køretøjer, der indgås ved hjælp af TIER-appen.
b) TIER forbeholder sig ret til at foretage ændringer i disse vilkår og betingelser, for så vidt dette er nødvendigt for at overholde lovgivningen eller ændrede tekniske betingelser. TIER vil informere dig per e-mail om sådanne ændringer. Eventuelle ændringer betragtes som at være accepteret af dig medmindre du gør indsigelse mod dem på skrift inden for fire (4) uger efter, at du er blevet underrettet om ændringerne. Du vil blive underrettet om din ret til at gøre indsigelse mod ændringerne samtidig med, at du får besked om ændringerne.

4. Indgåelse af kontrakt om brug af Tier-appen
a) For at leje et TIER-køretøj skal du først registrere dig som TIER kunde ved at oprette en brugerkonto via TIER-appen. Hver kunde kan kun registrere sig én gang. Kun en behørigt registreret kunde er berettiget til at benytte TIER’s tjenester. Du har ingen automatisk ret til registrering.
b) Ved en vellykket gennemførelse af registreringsprocessen, som kræver, at der navnlig registreres stamdata (for- og efternavn, e-mailadresse, personligt mobiltelefonnummer, gyldige betalingsoplysninger) og accept af disse vilkår og betingelser og TIER’s databeskyttelseserklæring, indgås der en aftale om brug af TIER-appen mellem dig og TIER (”brugeraftale”).
c) Leje af et TIER-køretøj sker derefter ved indgåelse af individuelle lejekontrakter i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. i Bemærk venligst, at indgåelsen af brugeraftalen i sig selv ikke giver hverken TIER eller dig nogen ret til at indgå en kontrakt om leje af et køretøj.
d) TIER forbeholder sig ret til at nægte at indgå en brugeraftale eller en individuel lejekontrakt, hvis der er begrundet tvivl om du vil overholde disse vilkår og betingelser.

5. Brugerkonto
a) På brugerkontoen skal den angivne konto eller kreditkortindehaver matche din person. Du er forpligtet til at holde de personoplysninger, som du oplyser under registreringsprocessen, ajour. Dette gælder især din e-mailadresse, personlige mobiltelefonnummer og betalingsdata.
b) Du er ikke berettiget til at tillade tredjemand at bruge et TIER køretøj som du har reserveret via din brugerkonto. Især er overførsel af login-data til din brugerkonto til andre personer forbudt. Du forpligter dig til straks at (a) ændre adgangskoden, hvis der er en rimelig antagelse om, at en anden person kan have fået kendskab til dine login-data, og til at (b) underrette TIER herom med det samme.
c) For at kunne bruge TIER-appen skal du være i besiddelse af en mobiltelefon med internetadgang, der opfylder de tekniske krav til TIER-appen. Når TIER-appen downloades, kontrolleres det automatisk, om den pågældende internetkompatible mobiltelefon opfylder disse krav. Du er ansvarlig for at sikre dig muligheden for mobildatakommunikation og du skal selv afholde eventuelle omkostninger og gebyrer, som din mobiltjenesteudbyder opkræver i forbindelse med datatransmissionen.
d) Du må ikke udlæse, kopiere eller manipulere TIER-appen ved hjælp af informationsteknologiske metoder. Såfremt det konstateres, at du har overtrådt eller forsøgt at overtræde dette forbud, har TIER ret til at lukke din adgang til TIER-appen med øjeblikkelig virkning uden at det berører andre rettigheder og retsmidler, som TIER måtte have i henhold til gældende lovgivning.
e) Du skal straks underrette TIER om tab eller tyveri af din mobiltelefon som er knyttet til din brugerkonto eller om andre omstændigheder, der gør det sandsynligt, at tredjemand har mulighed for uautoriseret at gøre brug af din brugerkonto. For at forhindre misbrug vil TIER derefter blokere adgangen, indtil situationen er afklaret, og informere dig via e-mail om, at adgangen er blevet blokeret.

6. Reservation af et køretøj og start af en tur; Group Ride
a) Muligheden for leje af et TIER e-Løbehjul er afhængig af tilgængeligheden. Køretøjerne er kun tilgængelige inden for et afgrænset område (”forretningsområde”).
b) Du kan kun leje køretøjer, der er angivet som tilgængelige i TIER-appen. I enkelte tilfælde kan det ikke udelukkes, at der kan være afvigelser fra den faktiske placering af TIER eLøbehjulet på grund af unøjagtigheder i GPS-signalet.
c) Et specifikt TIER-køretøj kan reserveres gratis i op til 10 minutter før turen starter.
d) Ved at klikke på knappen “Start tur” i TIER-appen, giver du et bindende tilbud om at leje det reserverede køretøj. Ved at låse køretøjet op til brug og oprette en lejekontrakt for den pågældende tur accepterer TIER dette tilbud.
e) Lejeperioden begynder med indgåelsen af den individuelle lejekontrakt og slutter, når du afslutter din tur i overensstemmelse med afsnit 7, eller hvis den maksimale lejeperiode på 60 minutter er udløbet.
f) Du er forpligtet til straks at indberette eventuelle fejl og skader til TIER, som du bliver opmærksom på, inden du påbegynder din tur. Du må ikke anvende køretøjet, hvis sådanne fejl eller skader er iøjnefaldende og naturligvis påvirker trafiksikkerheden eller den generelle funktion af køretøjet.
g) På samme måde skal du hurtigst muligt underrette TIER om andre åbenlyse fejl og skader, f.eks. slidte dæk eller skader på stænklappen.
h) TIER er berettiget til at ringe til dig på det mobiltelefonnummer, der er registreret på din brugerkonto, hvis TIER opdager væsentlige forstyrrelser i din brug af køretøjet.
i) I enkelte byer giver vi Dem mulighed for at leje flere TIER-køretøjer samtidig inden for rammerne af en gruppe-køretur („Group Ride“). Group Rides er afhængige af tilbud og tilgængelighed inden for det pågældende forretningsområde, som på en tilsvarende måde vil blive vist i appen.
Inden brug af Group Ride skal De sikre, at hver enkelt af Deres gæster læser vores almindelige forretningsbetingelser (AGB) og især at hver enkelt af Deres gæster er fyldt 18 år samt at alle TIER-køretøjer, som De har lejet, bruges og parkeres ordentligt. Endvidere er De forpligtet til at betale alle gebyrer, der påløber i forbindelse med Deres Group Ride, at hæfte for alle skader, der forvoldes af Deres gæster, samt straks at underrette os om disse skader. De enkelte køreture inden for Group Rides må kun afsluttes, efter at TIER-køretøjerne ikke længere bruges af de enkelte gæster.

7. Afslutning af en tur
a) Når du ønsker at afslutte din tur, skal du parkere køretøjet korrekt i overensstemmelse med afsnit 8 og derefter følge proceduren i TIER-appen for at afslutte lejeaftalen.
b) Du skal via TIER-appen først informere dig om grænserne for forretningsområdet og parkeringszoner med parkeringsforbud. Hvis du afslutter din tur uden for forretningsområder, er du ansvarlig for omkostningerne til at transportere køretøjet tilbage til forretningsområdet.
c) Lejeprocessen kan kun fuldføres via TIER-appen, hvis køretøjet er placeret inden for TIER forretningsområdet og uden for en parkeringsfri zone. Desuden skal en internetforbindelse være til stede, så du skal muligvis flytte køretøjet til et andet sted, hvor det kan etablere en internetforbindelse.
d) Hvis du ikke fuldfører lejeprocessen via TIER-appen, efter at eLøbehjulet er parkeret, vil afslutningen af lejeprocessen blive indledt automatisk efter at der er gået 60 minutter, medmindre TIER eLøbehjulet flyttes eller på anden måde bruges.
e) Hvis lejeprocessen af tekniske årsager ikke kan afsluttes ved hjælp af TIER-appen, skal du straks underrette TIER herom med henblik på at koordinere den videre proces med TIER om afslutning af lejen.
f) Din forpligtelse til at betale leje ophører ikke, før lejeprocessen er afsluttet, medmindre lejeprocessen ikke kunne fuldføres af årsager, som du ikke er ansvarlig for.
g) Efter afslutning af lejeprocessen, vises den samlede lejeperiode og den samlede pris for den pågældende tur.

8. Parkering af et køretøj
a) Køretøjer skal være korrekt parkeret på et offentligt tilgængeligt område, hvor det ikke er forbudt at parkere køretøjerne i henhold til byens lokale bestemmelser og gældende lovgivning.
b) Du må ikke parkere køretøjerne på en sådan måde, at det bringer færdselssikkerheden eller tredjemands rettigheder eller juridiske interesser i fare.
c) Du skal parkere køretøjet ved at anvende fodstøtten, som køretøjet er udstyret med.
d) Køretøjerne må navnlig ikke parkeres på følgende måde:
i. på tværs af vejbanen, på tværs af fortovet, i vejkrydsområder eller på anden måde hindrer vejtrafik; eller
ii. ved træer, vejskilte, trafiklys, parkeringsautomater, salgsautomater, hegn tilhørende tredjemand, bænke, containere, affaldscontainere, foran eller i nærheden af nødudgange og brandvæsenets bygninger, foran ind- og udgange, i områder hvor der er parkerings- eller standseforbud, på adgangsveje til offentlig transport, på cykelstier, på hjælpeelementer til orientering af blinde, på fodgængerovergange, i bygninger, i bygningers baggårde, ved andre køretøjer, i parker og grønne områder, på steder hvor køretøjet skjuler reklamer eller park- og by møbler, hvor funktionaliteten af et anlæg er forringet, i områder, der er forbeholdt lastning og losning, eller på steder, der er forbeholdt andre brugere eller tjenester, på steder hvor parkering af køretøjet ville begrænse bevægelsesrummet for kørestolsbrugere og handicappede.
e) Køretøjerne skal parkeres på offentligt tilgængelige områder. Køretøjerne må derfor ikke parkeres på svært tilgængelige steder, navnlig ikke på følgende steder (medmindre de udtrykkeligt er udpeget som TIER-parkeringspladser):
i. private eller virksomhedslokaler
ii. baggårde
iii. parkeringsgarager
iv. kundeparkering, navnlig tilhørende indkøbscentre, supermarkeder, restauranter og barer
v. parkeringspladser til universiteter og andre offentlige institutioner
vi. ved interiør.
f) Desuden må køretøjerne ikke parkeres på områder med en dag- eller tidsrelateret og køretøjsrelateret begrænsning af parkeringstilladelser. Dette gælder også for parkeringsforbud, som endnu ikke er gyldige på parkeringstidspunktet, men som er meldt ud af de lokale myndigheder, f.eks. fremtidige midlertidige parkeringsforbud på grund af begivenheder eller flytninger, der påvirker det pågældende område.
g) Du er forpligtet til at give oplysninger i god tro om det nøjagtige sted hvor du parkerede køretøjet, i tilfælde af at TIER anmoder herom.

9. Betaling for leje
a) Du forpligter dig til at betale den respektive leje for brug af køretøjet. Før lejekontrakten indgås vil du blive vist oplåsningsgebyret for køretøjet samt prisen på lejen pr. minut for brug af køretøjet (inklusive moms) i TIER-appen. Den samlede leje skal betales ved afslutning af lejekontrakten
b) Hvis køretøjet ikke kan bruges i overensstemmelse med kontrakten, af årsager som du ikke er ansvarlig for, selv om den var markeret som “tilgængelig” i TIER-appen, vil du ikke blive opkrævet nogen leje.
c) Du vil blive opkrævet for din brug af køretøjet enten i henhold til betingelserne i den respektive pakke eller som standard pr. startet minut (startminutter faktureres som hele minutter). Ved køb af forudbetalte pakker gælder vilkår og betingelser for forudbetalte pakker (findes på https://about.tier.app/de/term...) i tillæg til disse vilkår.
f) TIER samarbejder med forskellige betalingstjenesteudbydere. Betalinger foretages i henhold til den betalingsmetode, du har valgt i forbindelse med registreringsprocessen. Ved kontraktens indgåelse bekræfter du, at du er berettiget til den angivne konto til direkte debitering. Du er ansvarlig for at sikre tilstrækkelig dækning af dine betalingsmidler. Hvis en betaling ikke kan gennemføres på grund af manglende dækning eller af andre årsager, som du er ansvarlig for, kan TIER opkræve et gebyr fra dig, for de udgifter der er afholdt, medmindre du kan bevise, at TIER har pådraget sig en mindre eller ingen udgift i den forbindelse. Dette berører ikke andre rettigheder og retsmidler, som TIER måtte have i henhold til gældende lovgivning.
g) Du kan kun modregne eventuelle krav i TIER’s krav, som du måtte have mod TIER, såfremt sådanne modkrav er ubestridt eller lovligt etableret.

10. Overdragelse
a) TIER forbeholder sig ret til at overdrage sine krav som følge af dette kontraktforhold med dig til en tredjepart, navnlig med henblik på inddrivelse ved inkasso. Du vil blive informeret herom i god tid. I dette tilfælde kan du kun foretage betalinger til erhververen med frigørende virkning, hvorved TIER forbliver ansvarlig i henhold til aftalen med dig for generelle kundehenvendelser, klager osv.

11. Kørselstilladelse
a) Du har kun ret til at køre køretøjerne, hvis du er i besiddelse af en aktiv brugerkonto hos TIER.
b) Du skal være mindst 18 år gammel.
c) Du skal være i stand til at køre køretøjet sikkert i overensstemmelse med de gældende trafik- og færdselsregler og uden at bringe fodgængere- eller trafikken i fare. Du skal have erfaring med eller minimalt kendskab til motorkøretøjer og være bekendt med betjeningen og sikker brug af motorkøretøjer.

12. Dine forpligtelser
a) Du er forpligtet til at behandle køretøjerne med fornøden omhu og hensynsfuldhed, at overholde de gældende færdselsregler og ikke at bringe nogen rettigheder og juridiske interesser af tredjemand ved din brug af køretøjerne i fare.
b) Du er navnlig forpligtet til, at:
i. overholde den maksimale belastningsgrænse på 100 kg;
ii. bære hjelm såfremt gældende lovgivning foreskriver dette;
iii. ikke efterlade TIER-køretøjet uden opsyn i lejeperioden;
iv. anmelde eventuelle fejl og skader, navnlig skader forårsaget af vold eller ved et uheld, til TIER umiddelbart efter påvisning og uden unødig forsinkelse;
v. sikre, i det omfang du med rimelighed er i stand til det, at køretøjet kun anvendes til sikker trafik og drift for fodgængere og køretøjer;
vi. overholde færdselslovens regler, når der køres på vejen med køretøjet. I forbindelse med eLøbehjulet vil den elektriske assistance blive afbrudt, når eLøbehjulet når 15 km/t (den maksimale hastighed);
vii. i tilfælde af advarselslampe eller fejlindikator i displayet i styrets område, straks standse køretøjet og kontakte TIER for at afgøre, om turen kan fortsætte uden risiko; og
viii. at parkere køretøjet korrekt i overensstemmelse med afsnit 8.
c) Det er navnlig forbudt for dig, at:
i. køre på køretøjet under påvirkning af alkohol, narkotika eller anden medicin, som kan påvirke evnen til at føre køretøjet (der gælder et strengt alkoholforbud på 0,0% promille alkohol i blodet);
ii. anvende køretøjet til terrænkørsel; motorsportsbegivenheder eller løb af enhver art;
iii. anvende køretøjet til køretøjsprøvning, køretræning eller til erhvervsmæssig transport af personer eller til anden erhvervsmæssig transport (f.eks. kurer, madlevering);
iv. anvende køretøjet til transport af brandfarlige, giftige eller på anden måde farlige materialer, for så vidt de i væsentlig grad overstiger hvad der vil kunne opfattes som bestemt til eget forbrug;
v. transportere genstande eller materialer med køretøjet, som på grund af deres art, størrelse, form eller vægt kan påvirke køresikkerheden eller beskadige køretøjet;
vi. anvende køretøjet sammen med en eller flere andre personer;
vii. anvende køretøjet til at begå strafbare handlinger; eller
viii. udføre eller lade reparationer eller ombygninger af enhver art udføre på køretøjet på eget initiativ eller lade en tredjepart foretage sådanne reparationer eller ombygninger.
d) Af hensyn til miljøet, offentligheden og andre TIER-kunder skal du sikre dig, at kørslen er miljøvenlig, energibesparende og korrekt.

13. Hvad skal man gøre i tilfælde af ulykker
a) Du skal straks indberette ulykker til TIER, der involverer et TIER-køretøj.
b) Du skal underrette politiet umiddelbart efter en ulykke og bidrage til at der optages politirapport om ulykken. Hvis politiet nægter at registrere ulykken, eller hvis dette ikke er muligt af andre årsager, skal du straks informere TIER herom og koordinere den videre proces med TIER. Dette gælder, uanset om ulykken var selvforskyldt eller forårsaget af en tredjepart. Du må ikke forlade ulykkesstedet før:
i. at politiet har optaget rapport om ulykken (eller, hvis det ikke er muligt at optage rapport, efter at TIER er blevet underrettet herom og efterkommet TIER’s instruktioner); og
ii. at der er truffet foranstaltninger aftalt med TIER, til at sikre bevismateriale og mindske skaderne.
c) I tilfælde af en ulykke, der involverer et køretøj, som du har kørt, må du ikke påtage dig noget ansvar eller afgive nogen indrømmende erklæring. Hvis du accepterer eller indrømmer et ansvar på trods af dette forbud, gælder det kun for dig selv. Hverken TIER eller dets forsikringsselskab vil være bundet af en sådan indrømmelse eller accept af ansvar.
d) Uanset om ulykken var selvforskyldt eller forårsaget af en tredjepart, vil TIER stille en anmeldelsesformular til rådighed for dig, som du kan anvende til at anmelde enhver skade. Denne formular skal udfyldes og returneres til TIER senest 7 dage efter, at du har modtaget formularen. Fremsendelsen af anmeldelsen til TIER er afgørende for overholdelsen af fristen. Hvis skadesanmeldesen ikke returneres rettidigt til TIER, er det ikke sikkert, at ulykken kan behandles af forsikringsselskabet og om nødvendigt reguleres. Hvis forsikringsselskabet nægter at regulere skaden udelukkende fordi du ikke har overholdt fristen for returneringen, vil TIER gøre sine deraf følgende krav, i forbindelse med eventuelle krav, der er rejst mod TIER som følge heraf, gældende mod dig.
e) Du er forpligtet til at give sandfærdige oplysninger om forløbet af ulykken, navnlig om ulykkesstedet.

14. Forsikring
a) TIER-køretøjer er dækket af en ansvarsforsikring.
b) Du er ikke berettiget til at anerkende eller udbedre skader der er dækket af en tredjeparts ansvarsforsikring, uden forudgående samtykke fra TIER.

15. TIER’s ansvarsbegrænsning
a) TIER er ansvarlig over for dig for skader begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed af TIER.
b) Ansvar for indirekte og uforudsigelige skader er udelukket.
c) TIER udelukker eller begrænser ikke sit ansvars over for dig, hvor det vil være ulovligt at gøre det. Dette omfatter ansvar for culpøs skade på liv, legeme eller helbred forårsaget af TIER’s uagtsomhed eller uagtsomhed fra TIER’s ansatte, repræsentanter eller underleverandører.
d) Ansvar i henhold til produktansvarsloven forbliver også upåvirket.
e) TIER’s køretøjer er kun til privat brug. Hvis du bruger TIER’s tjenester til kommercielle eller forretningsmæssige formål er TIER’s ansvar over for dig for mistet indtjening, driftstab eller tab af forretningsmuligheder mv., udelukket.
f) Ellers er TIER’s ansvar over for dig udelukket.

16. Dit ansvar
a) Du hæfter over for TIER for alle skader, som du er ansvarlig for. Dette omfatter især tyveri, beskadigelse eller tab af et TIER-køretøj, som du er ansvarlig for. TIER er berettiget til at blive holdt skadesløs af dig for berettigede krav fra tredjeparter (herunder sagsomkostninger), forudsat at du ikke er dækket af din egen personlige forsikring.
b) Du er i forbindelse med brugen af køretøjet ansvarlig for alle overtrædelser af færdsels- og reguleringsbestemmelser og andre lovbestemmelser, navnlig straffeloven. Du betaler selv for alle bøder, gebyrer og omkostninger i forbindelse hermed og du skal friholde TIER fra eventuelle krav fra tredjemand som følge heraf. Du er ikke ansvarlig for så vidt sådanne bøder, gebyrer, omkostninger eller krav er forårsaget af korrekt og kontraktlig brug af et defekt køretøj.
c) Du er ikke ansvarlig, i det omfang at et forsikringsselskab dækker skaden og ikke gør regres mod TIER.
d) Enhver ansvarsbegrænsning aftalt mellem TIER for skader på køretøjet kan ikke gøres gældende af dig, hvis du forsætligt eller ved grov uagtsomhed har forårsaget skaden.

17. Midlertidig blokering af brugerkontoen og udelukkelse fra brug
a) TIER kan midlertidigt blokere din adgang til brugerkontoen, hvis:
i. væsentlige data for kontraktens opfyldelse ikke er korrekt angivet i brugerkontoen;
ii. hvis du er i restance på trods af en forudgående påmindelse om betaling af et ikke ubetydeligt beløb;
iii. i tilfælde af andre væsentlige kontraktbrud, som du er ansvarlig for; eller
iv. hvis du har mistet din mobiltelefon, der er knyttet til din brugerkonto, eller hvis din mobiltelefon er blevet stjålet fra dig, eller hvis det på anden måde bliver muligt for tredjemand at gøre uautoriseret brug af din brugerkonto.
b) TIER fjerner blokeringen af brugerkontoen umiddelbart efter at årsagen til blokeringen er blevet løst.   
c) TIER kan forhindre din videre brug af køretøjerne efter en forudgående mislykket advarsel, hvis du gentagne gange har handlet på en sådan måde som er væsentligt i strid med disse vilkår og betingelser.

18. Vilkår og opsigelse af brugeraftalen
a) Brugeraftalen indgås på ubestemt tid og kan opsiges skriftligt af begge parter med et opsigelsesvarsel på to (2) uger til udgangen af en kalendermåned.
b) De kontraherende parters ret til ekstraordinært at opsige kontrakten af gode grunde og med øjeblikkelig virkning berøres ikke. TIER har ret til at opsige brugeraftalen med øjeblikkelig virkning, hvis:
i. du gentagne gange og på trods af gentagne påmindelser er i restance med betaling af en ikke ubetydelig del af lejen;
ii. du har givet urigtige oplysninger eller skjult kendsgerninger under registreringen eller under kontraktforholdet med TIER, og TIER derfor ikke kan forventes at fortsætte kontrakten;
iii. du på trods af advarsler ikke afstår fra alvorlige overtrædelser af disse vilkår og betingelser eller ikke straks og uden forsinkelse afhjælper konsekvenserne af sådanne overtrædelser;
iv. du har kørt køretøjet under påvirkning af alkohol eller narkotika;
v. du har videregivet dine login-data til din TIER-brugerkonto til en anden person; eller
vi. du har forsøgt at udlæse, kopiere eller manipulere TIER-appen ved hjælp af informationsteknologiske metoder.

19. Databeskyttelse
a) TIER indsamler og behandler personoplysninger om dig, der er nødvendige for at gennemføre TIER’s rettigheder og forpligtelser i henhold til brugeraftalen. Ved behandling af dine personoplysninger overholder TIER de gældende lovbestemmelser, navnlig bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.
b) Med hensyn til detaljerne i og omfanget af indsamlingen, opbevaringen og behandlingen af dine personoplysninger henvises der til TIER’s databeskyttelseserklæring, som findes her: https://about.tier.app/privacy....

20. Løsning af tvister
a) Dansk ret finder anvendelse på kontrakter mellem dig og TIER.
b) Enhver tvist der opstår i forbindelse med disse vilkår og betingelser eller fortolkningen heraf skal afgøres ved de almindelige domstole i Danmark.
c) Ufravigelige værnetingsregler forbliver upåvirket.

21. Diverse
a) Du må kun overdrage rettigheder eller forpligtelser fra ovennævnte brugeraftale til tredjeparter med forudgående skriftligt samtykke fra TIER. TIER kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser fra brugeraftalen til et andet selskab eller en juridisk person.
b) Såfremt TIER ikke straks insisterer på, at du gør noget som du er forpligtet til at gøre i henhold til disse vilkår og betingelser, eller hvis foranstaltningerne mod dig i forbindelse med en overtrædelse af disse vilkår og betingelser forsinkes, forhindre det ikke TIER i at træffe foranstaltninger mod dig på et senere tidspunkt.
c) Såfremt en domstol finder bestemmelser i nærværende vilkår og betingelser juridisk ugyldig, berører dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.
d) Brugeraftalen indgås mellem dig og TIER. Ingen anden person har nogen ret til at håndhæve nogen af dens vilkår og betingelser.

22. Kundeservice og klager
I tilfælde af at du har nogen spørgsmål, kommentarer, klager og øvrige henvendelser kan du henvende dig per telefon, brev eller e-mail ved at bruge følgende kontaktoplysninger:
TIER Mobility Denmark ApS
C/O LEAD I Rödl & Partner Advokatpartnersels
Store Kongensgade 40H
1264 København
Danmark
+45 89 87 15 83
Mail: info@tier.app

Europa-Kommissionen har en platform for udenretslig onlinetvistbilæggelse (den såkaldte “OS-platform”) til tvistbilæggelse af kontraktlige forpligtelser, der følger af onlinesalgskontrakter mellem forbrugere og virksomheder, og som kan findes på www.ec.europa.eu/consumers/odr. TIER er hverken juridisk forpligtet til eller villig til at deltage i nogen tvistebilæggelsesprocedure.