Back to countries

Select country

Select Page

🇩🇰Denmark

Last updated: 3.30.2023

Denmark - General Terms and Conditions for Prepaid Packages

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR FORUDBETALTE PAKKER

§ 1 Anvendelsesområde

(1) TIER Mobility Denmark ApS, C/O LEAD I Rödl & Partner Advokatpartnersels, Store Kongensgade 40H, 1264 København, Danmark, (i det følgende benævnt "TIER") udlejer elektriske løbehjul (i det følgende benævnt "TIER eLøbehjul") og elektriske knallerter (i det følgende benævnt "TIER-knallerter") ved hjælp af deres app til internetkompatible mobiltelefoner (i det følgende benævnt "TIER-app") ved hjælp af et såkaldt "free-floating" koncept. Leje udføres kun til kunder, der er behørigt registreret via TIER-appen (i det følgende benævnt "kunde"), kun hvis der er tilgængelighed og kun inden for et defineret område (i det følgende benævnt "forretningsområde") i Danmark. Free-floating betyder, at TIER eLøbehjul og TIER-knallerter er tilgængelige inden for forretningsområdet, men ikke på faste steder.

(2) Disse generelle vilkår og betingelser gælder for køb af såkaldte forudbetalte pakker i TIER-appen til brug af eLøbehjul og knallerter (i det følgende samlet benævnt "TIER-køretøj"). Derudover gælder de generelle vilkår og betingelser for brugen af ​​et TIER-køretøj, der er valgt i TIER-appen, for så vidt disse generelle vilkår og betingelser ikke indeholder specifikke regler som vil have forrang.
Afhængigt af hvilket TIER-køretøj kunden vælger, er disse:

- til brug af TIER-appen og for lejekontrakter for TIER eLøbehjul, der skal indgås via TIER-appen (tilgængelig på: https://about.tier.app/fr/terms-and-conditions/) og

- Til brug af TIER-appen og for lejekontrakter for TIER-knallerter, der skal indgås via TIER-appen (tilgængelig på: https://about.tier.app/fr/terms-and-conditions/)

(3) Kunden kan købe forskellige forudbetalte pakker i TIER-appen. Disse fungerer som værdikuponer og resulterer i, at kunden på købstidspunktet modtager en udvalgt pakke til en nedsat pris (i forhold til en almindelig køretur med et TIER-køretøj) og at de tjenester, der er indeholdt i pakken kan anvendes igennem TIER-appen fra købstidspunktet (aktivering umiddelbart efter køb) ved udførelse af køreture.

(4) Nogle pakker kræver yderligere betalinger ud over købsprisen. Kunden informeres udtrykkeligt om betalinger og priser, der er afholdt ud over købsprisen for den forudbetalte pakke, før han køber den forudbetalte pakke.

(5) Mere præcise detaljer om kontraktens anvendelsesområde findes i den individuelle beskrivelse af den forudbetalte pakke i TIER-appen. Dette viser især også, til hvilke TIER-køretøjer den valgte pakke kan bruges.

(6) Kundens kontraktpartner er:

TIER Mobility Demark ApS
C/O LEAD I Rödl & Partner Advokatpartnersels, Store Kongensgade 40H, 1264 København, Danmark
info(at)tier.app
+45 89 87 15 83
https://about.tier.app

(7) TIER forbeholder sig ret til at foretage ændringer i disse generelle vilkår og betingelser, for så vidt dette er nødvendigt for at overholde ændrede juridiske eller tekniske rammebetingelser og regler. Ændringer vil blive annonceret til kunden ved underretning og ved offentliggørelse på TIER’s hjemmeside og i TIER-appen. Eventuelle ændringer betragtes som godkendt, hvis kunden ikke gør skriftlig indsigelse mod dem inden for fire uger efter modtagelse af meddelelsen om ændringen. TIER informerer kunden separat om retten til indvendinger og den juridiske konsekvens af tavshed sammen med underretningen af ændringen. I tilfælde af kundens indvendinger mod ændringen eller tilføjelsen til disse generelle vilkår og betingelser, er TIER berettiget til at opsige kontrakten med kunden, baseret på disse generelle vilkår og betingelser med fire ugers varsel.

(8) Kontraktsproget er dansk. Ved oversættelse til andre sprog har den danske version forrang.

§ 2 Indgåelse af en købekontrakt for forudbetalte pakker

(1) En købsaftale for en forudbetalt pakke indgås direkte i TIER-appen. Til dette er registrering i TIER-appen nødvendigt.

(2) Salget af forudbetalte pakker er begrænset til Danmark.

(3) Før kunden sender sit tilbud, vises kunden alle de oplysninger, der er indtastet i en oversigt til kontrol. For at rette inputfejl kan kunden bruge symbolknappen til at vende tilbage til indtastningssiden og foretage ændringer.

(4) Varerne som vises i TIER-appen udgør ikke et bindende tilbud fra Tier til kunden. Ved at klikke på knappen "Bekræft betaling" fremsætter kunden et bindende tilbud om at købe varerne i indkøbskurven. Som en del af bestillingsprocessen accepterer kunden også disse generelle vilkår og betingelser.

(5) En bindende kontrakt om køb af den forudbetalte pakke indgås, når din ordre accepteres. Købskontrakten for forudbetalte pakker indgås ved at stille den respektive forudbetalte pakke til rådighed til visning i TIER-appen med meddelelsen “Bekræftet”.

(6) Købsprisen forfalder øjeblikkeligt.

(7) Disse generelle vilkår og betingelser og de øvrige gældende generelle vilkår og betingelser er tilgængelige for visning og download på webstedet about.tier.app. På anmodning vil TIER også sende dette til kunden i tekstform.

§ 3 Betaling

(1) Alle priser er i DKK og inklusive moms. Priserne, der offentliggøres i TIER-appen på ordretidspunktet, er gældende.

(2) De betalingsmetoder, der er tilgængelige for kunden, vises ved afslutningen af ​​ordreprocessen. Ved eventuelle tilbagebetalinger bruger TIER altid de samme betalingsmidler, som kunden brugte i den originale transaktion.

(3) TIER samarbejder med forskellige udbydere af betalingstjenester. Betalinger foretages efter den betalingsmetode, der er valgt under registreringsprocessen. Når kontrakten er indgået, bekræfter kunden, at han har ret til at have den specificerede konto til direkte debitering. Kunden skal sikre, at der er tilstrækkelig dækning på hans betalingsmidler. Hvis en betaling ikke kan indløses på grund af manglende dækning eller af andre grunde, som kunden er ansvarlig for, kan TIER opkræve det beløb, der faktisk er afholdt eller en fast sats i henhold til listen over gebyrer som fremgår af TIER’s hjemmeside (findes på: https://about.tier.app/de/fees/) af kunden, medmindre kunden kan bevise, at der er påført TIER en mindre eller ingen udgifter. Med passende bevis er TIER fri til at hævde et krav mod kunden, der går ud over engangsbeløbet.

(4) Tillægsgebyrer kan opkræves afhængigt af den pakketype, der er valgt af kunden. Kunden vil blive informeret eksplicit inden købet af den forudbetalte pakke, om der opkræves yderligere gebyrer i forbindelse med den valgte pakke. Før indgåelsen af ​​den respektive individuelle lejekontrakt informeres kunden om tillægsgebyret i henhold til bestemmelserne i de generelle vilkår og betingelser, der gælder for TIER-køretøjet.

§ 4 Modregning, tilbageholdelsesret, tildeling

(1) Kunden kan kun modregne TIER's krav, hvis kundens modkrav er ubestridt eller lovligt etableret.

(2) Kunden kan kun udøve tilbageholdelsesret, hvis hans modkrav er ubestridt eller lovligt fastlagt.

(3) TIER forbeholder sig retten til at overdrage sine rettigheder fra dette kontraktforhold til en tredjepart, især med henblik på inddrivelse ved inkasso. Kunden vil blive informeret i god tid om overdragelsen. I dette tilfælde kan kunden kun foretage betalinger til modtageren med frigørende virkning, hvorved TIER forbliver ansvarlig for generelle kundehenvendelser, klager osv.

§ 5 Ingen overførsel til andre brugerkonti

De tilbudte forudbetalte pakker kan ikke overdrages til andre brugerkonti, da de forudbetalte pakker er knyttet direkte til kundens brugerkonto.

§ 6 TIER's ansvarsbegrænsning

(1) Parterne er ansvarlige over for hinanden i overensstemmelse med de almindelige erstatningsretlige regler, hvis den anden part gør et erstatningskrav gældende baseret på forsæt eller grov uagtsomhed, herunder forsæt eller grov uagtsomhed fra repræsentanter eller stedfortrædere.

(2) Ansvar for indirekte og uforudsigelige skader er udelukket.

(3) Ansvaret for skade på liv, legeme eller helbred forbliver upåvirket.

(4) Ansvar i henhold til produktansvarsloven forbliver upåvirket.

(5) TIER's ansvar for overtrædelser af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR, art. 82) forbliver også upåvirket.

(6) Ellers er TIER's ansvar over for kunden udelukket.

§ 7 Midlertidig blokering af brugerkontoen og udelukkelse fra brug

(1) TIER kan midlertidigt blokere brugerkontoen

a) hvis væsentlige data for opfyldelsen af ​​kontrakten ikke er korrekt specificeret på brugerkontoen,
b) hvis kunden er bagud med betalinger af et ikke ubetydeligt beløb trods forudgående advarsel,
c) i tilfælde af andre betydelige kontraktbrud, som kunden er ansvarlig for;
d) hvis kunden har mistet sin mobiltelefon, der er knyttet til brugerkontoen, er mobiltelefonen blevet stjålet fra ham, eller der er en anden mulig uautoriseret brug af brugerkontoen fra tredjepart.

(2) TIER fjerner blokeringen af ​​brugerkontoen umiddelbart efter afslutning af den ​​handling som har ført til kontraktbruddet af kunden.

(3) Efter forudgående advarsel uden succes kan TIER udelukke kunden fra yderligere benyttelse af brugerkontoen, hvis kunden opfører sig væsentligt i strid med kontrakten og er ansvarlig for denne opførsel.

(4) I tider med midlertidig eller permanent blokering af brugerkontoen er brug af de forudbetalte pakker udelukket. Hvis kontrakten til brug af appen opsiges af TIER af en vigtig grund, er brugen af ​​de forudbetalte pakker udelukket. Kunden kan på grund af hans tidligere kontraktbrud ikke udlede nogen rettigheder over for TIER heraf.

§ 8 Fortrydelsesret for forudbetalte pakker

Som forbruger har kunden fortrydelsesret i overensstemmelse med nedenstående instruktioner.

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden fjorten dage uden at give nogen grund.
Fortrydelsesperioden er fjorten dage fra den dag, kontrakten indgås.
For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (TIER Mobility DEnmarkk ApS, C/O LEAD I Rödl & Partner Advokatpartnersels, Store Kongensgade 40H, 1264 København, Danmark, Tlf .: +45 89 87 15 83, e-mail: info(at) tier.app) ved hjælp af en tydelig meddelelse (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail) om din beslutning om at annullere denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede formular til fortrydelsen, men dette er ikke obligatorisk.
For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse vedrørende din udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesperioden udløber.
Konsekvenser af fortrydelsen
Hvis du annullerer denne kontrakt, skal vi tilbagebetale alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af det faktum, at du valgte en anden leveringstype end den af os tilbudte billigste standardlevering) øjeblikkeligt og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din fortrydelse af denne kontrakt. Til tilbagebetalingen anvender vi de samme betalingsmidler, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling.
Hvis du har anmodet om, at tjenesterne skal starte i løbet af fortrydelsesperioden, skal du betale os et passende beløb, som er andelen af ​​de tjenester, der allerede er leveret, indtil det tidspunkt, hvor du informerer os om udøvelsen af ​​din fortrydelsesret med hensyn til denne kontrakt sammenlignet med det samlede omfang af de ydelser, der leveres i kontrakten.

Afslutning af fortrydelsen

(If you wish to cancel the agreement, please complete and return his form).

Sample Revocation Form

To:

TIER Mobility Demark ApS
C/O LEAD I Rödl & Partner Advokatpartnersels, Store Kongensgade 40H, 1264 København, Danmark
info(at)tier.app
+45 89 87 15 83
https://about.tier.app


Revocation
I/we (*) hereby revoke the agreement concluded by me/us (*) for the purchase of the following goods (*)/the provision of the following service (*):

Order No:

Ordered on (*)/received on (*):

Consumer Name:

Consumer address:

Consumer Signature
(only for paper notices)


Date:


(*) Delete as applicable.

§ 9 Databeskyttelse

(1) TIER indsamler og behandler kundens personlige data, der er nødvendige for forretningstransaktioner. Ved behandling af kundens personoplysninger overholder TIER de gældende lovbestemmelser, især bestemmelserne i EU's almindelige databeskyttelsesforordning.

(2) Med hensyn til detaljer og omfang af indsamling, opbevaring og behandling af kundens personlige data henvises der til databeskyttelseserklæringen på TIER’s hjemmeside.

§ 10 Diverse

(1) Dansk ret gælder for kontrakter mellem kunden og TIER.

(2) Hvis kunden er en juridisk person eller ikke har hjemsted eller sædvanligt opholdssted i Danmark, afgøres tvister der stammer fra og i forbindelse med brugeraftalen og/eller lejeaftalen af Retten i København som aftalt værneting. Ufravigelige værnetingsregler forbliver upåvirket.

(3) Kunden må kun overdrage rettigheder fra ovennævnte kontrakter til tredjepart med forudgående skriftligt samtykke fra TIER.

§ 11 Kundeservice / klager

(1) Kunden kan ved spørgsmål, kommentarer, klager eller ved øvrige henvendelser per brev, telefon eller e-mail anvende følgende kontaktoplysninger:

TIER Mobility Demark ApS
C/O LEAD I Rödl & Partner Advokatpartnersels, Store Kongensgade 40H, 1264 København, Danmark
info(at)tier.app
+45 89 87 15 83
https://about.tier.app

(2) Europa-Kommissionen har en platform for udenretslig onlinetvistbilæggelse (den såkaldte "OS-platform") til tvistbilæggelse af kontraktlige forpligtelser, der følger af onlinesalgskontrakter mellem forbrugere og virksomheder, og som kan findes på www.ec.europa.eu/consumers/odr.

(3) TIER er ikke juridisk forpligtet til at deltage i tvistebilæggelsesproceduren i henhold til loven om bilæggelse af tvister. Der ses bort fra en frivillig deltagelse.

(4) TIER er ikke undergivet nogen adfærdskodeks.