Back to countries

Select country

Select Page

🇧🇪Belgium

Last updated: 3.30.2023

Belgium - General Terms and Conditions for Prepaid Packages (DUT)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP PREPAID AANBIEDINGEN

§ 1 OBJECT

TIER Mobility Belgium BV (hierna "TIER" genoemd) verhuurt gedeelde elektrische scooters (hierna "TIER eScooters" genoemd) en elektrische fietsen (hierna "TIER eBikes" genoemd), hierna gezamenlijk "TIER Voertuig" genoemd, via haar web-gebaseerde mobiele telefoonapplicatie (hierna "TIER Applicatie" genoemd). TIER Voertuigen mogen alleen worden verhuurd aan klanten die naar behoren zijn geregistreerd in de TIER-toepassing (hierna "Klant" genoemd), onder voorbehoud van beschikbaarheid, en uitsluitend in een welbepaald gebied (hierna "Operationeel Gebied" genoemd) in België.

Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op de aanschaf van zogenaamde prepaid pakketten en passen voor het gebruik van TIER Voertuigen in de TIER Applicatie ("Prepaid Aanbiedingen"). Deze Algemene Voorwaarden zijn gehecht aan en maken deel uit van de Algemene Gebruiksvoorwaarden ("AGV") die van toepassing zijn op het gebruik van TIER Voertuigen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de AGV die van toepassing zijn op het betreffende TIER Voertuig, zullen deze Algemene Voorwaarden prevaleren met betrekking tot Prepaid Aanbiedingen.

De Klant kan Prepaid Aanbiedingen kopen op de TIER Applicatie. Deze Prepaid Aanbiedingen werken als vouchers en stellen de Klant in staat om de geselecteerde Prepaid Aanbiedingen tegen een gereduceerde prijs te ontvangen (in vergelijking met een gewone reis in een TIER Voertuig) en om van de aangekochte diensten gebruik te kunnen maken zodra ze zijn aangekocht (activering onmiddellijk na aankoop) bij gebruik van een TIER Voertuig in de TIER Applicatie.

Prepaid Aanbiedingen kunnen beschikbaar zijn in de vorm van een pas waarmee een Klant voor een bepaalde periode kan profiteren van een vast aantal reizen en/of onbeperkte reizen en/of vaste kortingen en andere voordelen voor reizen ("Pas"), en in de vorm van stilzwijgend verlengbare abonnementen ("Pakketten").

De prijs en belangrijke informatie en beperkingen met betrekking tot de Prepaid Aanbiedingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) de TIER Voertuigen die kunnen worden gebruikt in het kader van de geselecteerde Prepaid Aanbieding, (ii) de duur van de Prepaid Aanbieding (de "Contractperiode"), (iii) beperkingen van het maximale aantal reizen en/of de maximale duur van reizen en, (iv) beperkingen van de uren en/of dagen waarop de Prepaid Aanbieding kan worden gebruikt, zullen aan de Klant worden medegedeeld voorafgaand aan de aankoop van de Prepaid Aanbieding. Indien de Klant de beperkingen met betrekking tot het maximum aantal ritten en/of de maximum duur van de ritten die van toepassing zijn op de Prepaid Aanbieding overschrijdt, zal de Klant worden gefactureerd volgens de actuele gebruikskosten die in de TIER Applicatie voor het geselecteerde TIER Voertuig zijn gespecificeerd.

Voor bepaalde Prepaid Aanbiedingen zijn naast de aankoopprijs aanvullende betalingen verschuldigd. De Klant zal voorafgaand aan de aankoop van de Prepaid Aanbieding uitdrukkelijk worden geïnformeerd over de betaling en de kosten die bovenop de aankoopprijs van de Prepaid Aanbieding van toepassing zullen zijn.

Het gebruik van een Prepaid Aanbieding kan beperkt zijn tot het Operationele Gebied en/of het land waar het werd aangekocht (de "Perimeter").

Meer informatie over het voorwerp van het contract is te vinden in de individuele beschrijving van de Prepaid Aanbieding, beschikbaar in de TIER Applicatie.

TIER behoudt zich het recht voor om het aanbod te staken en/of de voorwaarden van de Prepaid Aanbiedingen te beëindigen en/of te wijzigen, inclusief deze voorwaarden. Klanten die zich hebben geabonneerd op een Pakket zullen veertien (14) dagen voordat deze wijzigingen van kracht worden schriftelijk, per e-mail of via de TIER Applicatie, op de hoogte worden gesteld. Deze wijzigingen worden van kracht in de volgende factureringsperiode van de Klant. De Klant heeft het recht om binnen zeven (7) dagen na voornoemde kennisgeving het Pakket te beëindigen indien hij zijn Pakket niet wenst te behouden volgens de gewijzigde Algemene Voorwaarden, zonder kosten of schadevergoeding. Indien de Klant een Pas heeft gekocht, blijft deze in ieder geval geldig volgens de voorwaarden die van kracht waren op het moment van aankoop tot het einde van de Contractperiode.

§ 2 SLUITING VAN EEN CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN PREPAID AANBIEDINGEN

Het koopcontract voor een Prepaid Aanbieding wordt rechtstreeks in de TIER Applicatie afgesloten. De TIER Applicatie werkt op iOS 13 of hoger en Android 7 of hoger. Registratie in de TIER Applicatie is verplicht voor deze aankoop. Het downloaden van de TIER Applicatie houdt in dat de mobiele telefoon met internetaansluiting wordt gecontroleerd om te zien of hij aan de bovenstaande eisen voldoet.

De verkoop van Prepaid Aanbiedingen kan beperkt zijn tot bepaalde Operationele Gebieden, zoals aangegeven op de TIER Applicatie.

Door de aankoop van een Prepaid Aanbieding aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden, evenals alle andere specifieke gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de Prepaid Aanbieding en die worden meegedeeld op het moment van de sluiting van het aankoopcontract van de Prepaid Aanbieding op de TIER Applicatie.

In geval van aankoop van een Pakket, wordt het Pakket stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en blijft het geldig, tenzij het wordt opgezegd in overeenstemming met artikel 8 van deze voorwaarden.

Alvorens een offerte in te dienen voor de aankoop van een Prepaid Aanbieding, zal alle ingevoerde informatie worden weergegeven in de vorm van een preview die de Klant kan controleren. Om eventuele fouten te corrigeren, kan de Klant terugkeren naar de invoerpagina en wijzigingen aanbrengen met behulp van het knopsymbool.

Het op de TIER Applicatie gepresenteerde aanbod van Prepaid Aanbiedingen vormt geen bindend aanbod van TIER aan de Klant. Door op de knop "Betaling bevestigen" te klikken, doet de Klant een bindend aanbod tot aankoop van de in het winkelmandje opgenomen diensten. Tijdens het bestelproces aanvaardt de Klant ook deze Algemene Voorwaarden.

Een bindend contract voor de aankoop van de Prepaid Aanbieding komt tot stand op het moment dat uw bestelling wordt geaccepteerd. Het koopcontract voor Prepaid Aanbiedingen komt tot stand wanneer de betreffende Voorafbetaalde Aanbieding in de TIER Applicatie beschikbaar wordt gesteld voor raadpleging door de melding "Bevestigd".

De koopprijs is onmiddellijk verschuldigd.

9. Deze Algemene Voorwaarden en eventuele andere algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van TIER Voertuigen zijn in hun huidige versie te raadplegen en te downloaden op de TIER website https://www.tier.app/terms-and....

§ 3 BETALING

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro of in de plaatselijke munteenheid en zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde tegen het geldende tarief. De op het moment van de bestelling op de TIER Applicatie gepubliceerde prijzen of tarieven zijn van toepassing.

De Klant kan kiezen tussen de betalingswijzen die aan het einde van het bestelproces worden weergegeven. Voor elke terugbetaling gebruikt TIER steeds hetzelfde betaalmiddel als datgene dat door de Klant werd gebruikt voor de initiële transactie.

TIER werkt samen met verschillende betalingsdienstaanbieders. De betalingen worden verricht volgens de door de Klant gekozen betalingswijze. Bij het afsluiten van het contract bevestigt de Klant dat hij houder is en/of gemachtigd is om te beschikken over de aangegeven rekening, via domiciliëring. De Klant dient zich ervan te vergewissen dat hij over voldoende middelen beschikt op de gekozen wijze. Indien een betaling niet kan worden geïncasseerd wegens onvoldoende saldo of om andere aan de Klant toe te rekenen redenen, mag TIER de gemaakte kosten aan de Klant in rekening brengen.

Afhankelijk van de door de Klant gekozen type Prepaid Aanbieding kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. De Klant zal voorafgaand aan de aankoop van de Prepaid Aanbieding worden geïnformeerd.

Indien de Klant een Pakket koopt, wordt dit stilzwijgend verlengd aan het begin van elke factureringsperiode die op het Pakket van toepassing is. Door de aankoop van een Pakket machtigt de Klant TIER om de vaste kosten van het Pakket automatisch te factureren volgens de betaalmethode die gebruikt werd voor de aankoop van het Pakket of volgens een andere betaalmethode die beschikbaar is in de TIER Applicatie en die door de Klant werd geselecteerd.

Indien de Klant het Pakket niet wenst te verlengen, kan hij het op elk moment opzeggen, overeenkomstig artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden. De op grond van deze clausule in rekening gebrachte vergoedingen zijn niet terugvorderbaar.

De Klant verklaart dat hij/zij wettelijk bevoegd is om de bedoelde betalingsmethode te gebruiken en om de transacties te autoriseren. Als TIER vermoedt dat de door Klant verstrekte gegevens over de betalingswijze onjuist of frauduleus zijn, kan TIER de rekening van de Klant blokkeren, waarbij de Klant geheel of gedeeltelijk geen gebruik kan maken van de diensten van TIER, totdat deze situatie naar tevredenheid van TIER is opgehelderd.

§ 4 VERREKENING, RETENTIERECHT, OVERDRACHT

De Klant mag zijn eventuele vorderingen op TIER slechts verrekenen voor zover deze tegenvorderingen niet worden betwist of definitief en onherroepelijk zijn vastgesteld.

De Klant kan slechts een retentierecht doen gelden indien de tegenvordering van de Klant niet wordt betwist of rechtsgeldig is vastgesteld.

TIER behoudt zich het recht voor om haar vorderingen uit de hieronder vastgelegde contractuele relatie aan een derde over te dragen, in het bijzonder voor incassodoeleinden. De Klant zal te zijner tijd van deze opdracht in kennis worden gesteld. In dat geval zal de Klant enkel bevrijdend kunnen betalen ten voordele van de rechtverkrijgende, waarbij TIER verantwoordelijk blijft voor algemene klantenvorderingen, klachten, enz. Overdracht door TIER van haar vorderingen leidt niet tot vermindering van de rechten van Klant.

§ 5 GEEN OVERDRACHT NAAR ANDERE GEBRUIKERSACCOUNTS EN MISBRUIK

Prepaid Aanbiedingen kunnen niet worden overgedragen naar andere gebruikersaccounts, aangezien Prepaid-aanbiedingen rechtstreeks gekoppeld zijn aan de gebruikersaccount van de klant. Het is de Klant niet toegestaan de inloggegevens van zijn gebruikersaccount (gebruikersnaam, wachtwoord, PIN-code) aan derden door te geven, ook niet als deze derden zelf klant zijn.

De Klant verbindt zich ertoe geen misbruik en/of oneigenlijk gebruik te maken van de Prepaid Aanbiedingen en geen fraude te plegen jegens TIER.

De Klant zal de Prepaid Aanbiedingen binnen de Perimeter gebruiken, indien van toepassing.

§ 6 AANSPRAKELIJKHEID

(1) De aansprakelijkheid van TIER is beperkt tot de zaken en bedragen die door de door TIER afgesloten verzekering worden gedekt. Indien de geleden schade niet door de afgesloten verzekering wordt gedekt, de totale aansprakelijkheid van TIER is beperkt tot het bedrag van de voorzienbare en gebruikelijke schade uit hoofde van het betrokken contract

(2) TIER is niet aansprakelijkheid voor:

a) Verlies of schade die het gevolg is van een schending door de Klant van de CGU of van omstandigheden die volledig buiten de redelijke controle van TIER liggen;

b) Winstderving, bedrijfsschade, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen, indien de Klant de diensten voor commerciële of professionele doeleinden zou gebruiken;

(3) Het voorgaande kan geen aanleiding geven tot een volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid van TIER voor opzet, grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebbers, of, behoudens overmacht, voor de aansprakelijkheid van TIER voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. Het voorgaande kan evenmin aanleiding geven tot een volledige uitsluiting of een beperking van de wettelijke aansprakelijkheid van TIER bij overlijden of lichamelijk letsel van de Klant als gevolg van haar doen of nalaten.

§ 7 UITSLUITING VAN GEBRUIK

TIER kan het gebruikersaccount tijdelijk blokkeren in de volgende gevallen, die dwingende redenen vormen waardoor de continuïteit van de dienstverlening wordt verhinderd:

wanneer voor de uitvoering van het contract essentiële gegevens in de gebruikersaccount onjuist zijn verstrekt, in het bijzonder wanneer TIER vermoedt dat door de Klant verstrekte informatie onjuist of frauduleus is;

indien de Klant een betalingsachterstand heeft van meer dan EUR 0,1 ondanks het feit dat hij in gebreke is gesteld; en,

in geval van aanzienlijke contractuele inbreuken waarvoor de Klant verantwoordelijk is en die schade kunnen berokkenen aan TIER of aan enige andere derde.

TIER zal de blokkering van het account van de Klant zonder onnodige vertraging opheffen zodra het contractueel niet-conforme gedrag van de Klant is beëindigd of de reden voor de tijdelijke blokkering is opgelost.

In geval van tijdelijke of permanente blokkering van de account van de Klant, is elk gebruik van de Prepaid Aanbiedingen uitgesloten. Beëindiging door TIER van de TIER Applicatie Gebruikersovereenkomst door een fout van de Klant verbiedt ook elk gebruik van de Prepaid Aanbiedingen. De Klant zal ten gevolge van deze wanprestatie niet gerechtigd zijn enige vordering jegens TIER uit hoofde van de blokkering in te stellen.

§ 8 BEËINDIGING

De Pas blijft van kracht tot het einde van het eerste van de volgende twee evenementen: (i) nadat het maximaal aantal toegestane reizen is gebruikt, of (ii) aan het einde van zijn Contractuele Termijn.

Indien de Klant zich heeft geabonneerd op een Pakket, kan hij dit op elk moment opzeggen en de verlenging ervan annuleren tot vierentwintig (24) uur vóór de volgende geplande betaling. De annulering wordt van kracht aan het einde van de dan lopende factureringsperiode. De Klant kan van de diensten van het Pakket gebruik blijven maken totdat de opzegging van kracht wordt (binnen de grenzen van het maximum aantal toegestane reizen, indien van toepassing).

TIER is gerechtigd het door de Klant onderschreven Pakket per e-mail en/of via de TIER Applicatie te beëindigen door middel van een schriftelijke opzegtermijn van veertien (14) dagen voorafgaand aan de eerstvolgende geplande betaling. De beëindiging wordt van kracht aan het einde van de dan lopende factureringsperiode.

TIER mag de Prepaid Aanbieding met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van een substantiële schending van deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder artikel 3, en artikel 5 daarvan.

TIER kan de klant uitsluiten van gebruik (of beëindiging van het contract)wanneer de klant in strijd met deze voorwaarden heeft gehandeld en nagelaten heeft te reageren op de door TIER verzonden kennisgeving om de schending van deze voorwaarden ongedaan te maken of niet te herhalen.

§ 9 HERROEPINGSRECHT

Als consument heeft de Klant een herroepingsrecht binnen veertien (14) dagen na de aankoop van de Prepaid Aanbieding, volgens de onderstaande instructies.

INSTRUCTIES VOOR HERROEPING

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht dit contract binnen veertien (14) dagen na aankoop van de Prepaid Aanbieding op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons daarvan in kennis stellen (TIER Mobility Belgium BV, Visverkopersstraat 13, 1000 Brussel (België)). Tel: +32 2 586 22 20, e-mail: support@tier.app) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. brief per post, fax of e-mail) van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Opdat de herroepingstermijn in acht wordt genomen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn verstrijkt.

GEVOLGEN VAN HERROEPING

Aangezien de diensten in verband met de Prepaid Aanbieding onmiddellijk na de bevestiging van zijn aankoop beginnen, stemt de Klant ermee in dat in geval van uitoefening van dit herroepingsrecht, de Klant die verzocht heeft om te beginnen met de levering van de diensten tijdens de herroepingsperiode, recht zal hebben op een terugbetaling evenredig aan de reeds geleverde diensten op het moment dat de Klant TIER op de hoogte brengt van de uitoefening van het herroepingsrecht, in verhouding tot het totale bedrag van de diensten geleverd in het kader van de Prepaid Aanbieding. Indien Klant van dit herroepingsrecht gebruik maakt, zal TIER het bedrag onverwijld, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van de herroeping door Klant hebben ontvangen, aan de Klant terugbetalen. Wij betalen u terug met dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode; in elk geval zijn aan deze terugbetaling voor u geen kosten verbonden.

EINDE VAN HET HERROEPINGSRECHT

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Ter attentie van :

TIER Mobility Belgium BV,

Visverkopersstraat 13, 1000 Brussel (België)

Tel :+32 2 586 22 20

E-mail: support@tier.app

Herroeping

Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) herroeping uit de overeenkomst betreffende de verkoop van de onderstaande goederen (*) / verlening van de onderstaande diensten (*):

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Bestelnummer :

________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*) :

___________________________________

Naam van de consument :

_______________________________________

Consumentenadres :

_______________________________________

Handtekening van de consument (alleen in geval van kennisgeving op papier)

_______________________________________

Datum :

_______________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§ 10 GEGEVENSBESCHERMING

TIER verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Klant voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de commerciële transactie. Bij de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant respecteert TIER de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder die van de GDPR.

Voor meer informatie en de reikwijdte van het verzamelen, opslaan en verwerken van de persoonsgegevens van de Klant wordt verwezen naar het privacybeleid van TIER.

§ 11 SLOTBEPALINGEN

De Klant mag vorderingen of andere rechten uit voornoemde overeenkomsten niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TIER.

De contractuele relatie tussen de Klant en TIER is onderworpen aan het Belgisch recht.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling uit deze Algemene Voorwaarden worden verwijderd en zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geldig en afdwingbaar blijven.

§ 12 KLANTENSERVICE/KLACHTEN

De Klant kan zich met vragen, opmerkingen, klachten of andere mededelingen per post, telefoon of e-mail tot TIER wenden op het volgende adres

TIER Mobility Belgium BV, Visverkopersstraat 13, 1000 Brussel (België) Tel: ++32 2 586 22 20, Email: support@tier.app