Back to countries

Select country

Select Page

🇧🇪Belgium

Last updated: 3.30.2023

Belgium - General Terms and Conditions (DUT)

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Artikel 1: Doel

(1) TIER Mobility Belgium SRL, Visverkopersstraat 13, 1000 Brussel (België) (hierna "TIER" genoemd) verhuurt scooters uitgerust met een elektrische motor (hierna "TIER eScooters" genoemd) en elektrisch ondersteunde fietsen (hierna "TIER eBikes" genoemd), hierna gezamenlijk genoemd "TIER Voertuig", via haar web-gebaseerde mobiele telefoonapplicatie (hierna de "TIER Applicatie" genoemd). TIER Voertuigen worden enkel verhuurd aan Klanten die naar behoren zijn ingeschreven via de TIER Applicatie (hierna "Klant" genoemd), uitsluitend onder voorbehoud van beschikbaarheid, en uitsluitend in een welbepaald gebied (hierna "Operationeel Gebied" genoemd) in België.

(2) Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd de "AGV") regelen het gebruik van de TIER Applicatie en de via de TIER Applicatie afgesloten huurovereenkomsten.

(3) De contractpartij van de Klant is:

TIER Mobility Belgium SRL, Visverkopersstraat 13, 1000 Brussel (België)

Ondernemingsnummer : BE 0772.719.024

E-mail: info@TIER.app

Telefoon: +32 2 586 22 20

Website: https://www.tier.app

(4) TIER behoudt zich het recht voor deze AGV te wijzigen voor zover dit noodzakelijk is om (i) deze aan te passen aan wijzigingen in de wet of in de technische randvoorwaarden, of (ii) wijzigingen in onze diensten of bedrijfspraktijken weer te geven, of (iii) misbruik of schade te voorkomen. TIER zal Klanten veertien (14) dagen op voorhand per e-mail of op de TIER Applicatie informeren van dergelijke wijzigingen met gebruik van typografische middelen om ze te benadrukken, de Klant zal dan in staat zijn om de nieuwe versie online te raadplegen op de TIER website. Elke wijziging wordt geacht te zijn goedgekeurd tenzij de Klant schriftelijk bezwaar heeft gemaakt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de kennisgeving van de wijzigingen. Indien de Klant de nieuwe AGV niet aanvaardt, mag hij het gebruik van de TIER diensten stopzetten en de relatie met TIER op elk moment beëindigen, door zijn TIER account af te sluiten, zonder kosten of schadevergoeding. Door gebruik te maken van de TIER Voertuigen of door een huurovereenkomst aan te gaan na de inwerkingtreding van de nieuwe AGV na voornoemde periode van veertien (14) dagen, gaat de Klant ermee akkoord gebonden te zijn door de gewijzigde AGV.

Artikel 2: Sluiting van het contract voor het gebruik van de TIER Applicatie

(1) Om een TIER Voertuig te kunnen huren, moeten Klanten zich eerst registreren door een gebruikersaccount aan te maken in de TIER Applicatie. Een Klant kan zich slechts eenmaal registreren. Enkel geregistreerde Klanten hebben het recht om voordeel te halen uit een met TIER gesloten overeenkomst. Er is geen automatisch recht op registratie.

(2) Zodra de registratieprocedure - waarbij de Klant specifiek zijn basisgegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, persoonlijk mobiel telefoonnummer, geldige betalingsgegevens) dient in te vullen en in het kader van de registratieprocedure deze AGV dient te aanvaarden - effectief is uitgevoerd, komt tussen de Klant en TIER een overeenkomst tot gebruik van de TIER Applicatie tot stand.

(3) Daarna zal de huur van een TIER Voertuig geschieden door het sluiten van een huurovereenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van deze AGV. Er wordt gepreciseerd dat het afsluiten van het gebruikscontract geenszins het afsluiten van huurcontracten impliceert, noch aan de zijde van TIER, noch aan de zijde van de Klant.

(4) TIER behoudt zich het recht voor de inschrijving van een Klant of het sluiten van een huurovereenkomst te weigeren indien er op basis van objectieve elementen gerede twijfel bestaat over de nakoming door de Klant van de betreffende overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gerede twijfel over het wettelijk recht van de Klant om gebruik te maken van de betaalmethode, de identiteit van de Klant, e.a.

Artikel 3: Gebruikersaccount in de TIER Applicatie

(1) De houder van de bankrekening of kredietkaart waarvan de gegevens werden verstrekt voor het aanmaken van de gebruikersaccount, moet de Klant zelf zijn. De Klant moet de in de gebruikersaccount verstrekte persoonlijke gegevens bijhouden, met name: huisadres, e-mailadres, persoonlijk mobiel telefoonnummer en betalingsgegevens.

(2) Het is Klanten verboden om derden toe te staan een TIER Voertuig te gebruiken dat Klanten via hun gebruikersaccount hebben gereserveerd. In het bijzonder is het Klanten verboden om de logingegevens van hun gebruikersaccount (gebruikersnaam, wachtwoord, PIN-code) aan derden bekend te maken, zelfs als die derden zelf Klanten zijn. De Klant verbindt zich ertoe zijn paswoord onverwijld te wijzigen indien er reden is om aan te nemen dat een derde er kennis van heeft gekregen; hij verbindt zich er tevens toe TIER hierover onverwijld te verwittigen.

(3) Om de TIER Applicatie te kunnen gebruiken, moeten Klanten beschikken over een mobiele telefoon met internetaansluiting die voldoet aan de technische vereisten van de TIER Applicatie. De TIER Applicatie werkt op iOS 13 of hoger en Android 7 of hoger. Telkens wanneer de TIER Applicatie wordt gedownload, wordt automatisch gecontroleerd of de mobiele telefoon met internet aan de bovenstaande eisen voldoet. De Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de mogelijkheid om gegevens via de mobiele telefoon door te geven en dragen alle kosten voor datatransmissie die eventueel ten aanzien van hun providers van mobiele telefonie ontstaan.

(4) Het is Klanten verboden de TIER Applicatie met behulp van computermethodes te extraheren, te kopiëren of te manipuleren. Elke overtreding van dit verbod of elk geval waarin er reden is om aan te nemen dat een overeenkomstige poging onmiddellijk is ondernomen, zal leiden tot het verlies van de toegang van de Klant tot de TIER Applicatie. TIER behoudt zich in dit verband het recht voor haar rechten geldend te maken.

(5) Klanten moeten TIER onverwijld op de hoogte brengen van verlies of diefstal van de mobiele telefoon die aan de gebruikersaccount is gekoppeld of van elke andere mogelijkheid dat de gebruikersaccount door onbevoegde derden kan worden gebruikt. TIER zal ter voorkoming van misbruik de toegang tot de gebruikersaccount ontzeggen totdat de kwestie is opgelost en zal de Klant per e-mail informeren dat de toegang is ontzegd.

Artikel 4: Reservering en sluiting van huurovereenkomsten; Group Ride

(1) Het gebruik van TIER Voertuigen is alleen mogelijk indien deze in de TIER Applicatie als beschikbaar zijn aangemerkt. Het kan niet worden uitgesloten dat in specifieke gevallen een onnauwkeurig GPS-signaal kan leiden tot afwijkingen tussen de werkelijke positie van het TIER Voertuig en de in de TIER Applicatie aangegeven positie.

(2) Door op de knop "Begin/Start Reis" in de TIER Applicatie te drukken, aanvaarden Klanten de huur van het door hen gereserveerde TIER Voertuig. Door het gebruik van het TIER Voertuig toe te staan, zal TIER de huur bevestigen.

(3) De huurperiode vangt aan bij het afsluiten van de huurovereenkomst en eindigt wanneer de Klant het TIER Voertuig naar behoren inlevert overeenkomstig artikel 5, of wanneer de maximale huurperiode bepaald in artikel 4 (4) is verstreken.

(4) De maximale huurtijd bedraagt 45 minuten.

(5) Klanten zijn verplicht om bij de klantenservice van TIER, zodra zij er kennis van krijgen en uiterlijk voordat zij het TIER Voertuig in gebruik nemen, melding te maken van elk hun bekend geval van defect, beschadiging of overmatige vervuiling met betrekking tot de slijtage van de banden, het beschadigde spatbord, het ontbreken van een nummerplaat, of enig ander zichtbaar onderdeel van het TIER Voertuig. De Klanten moeten in dit verband volledige en waarheidsgetrouwe informatie verstrekken.

(6) Indien dergelijke gebreken, beschadigingen of overmatige vervuiling de verkeersveiligheid of de algemene werking van het TIER Voertuig duidelijk in het gedrang kunnen brengen; in dergelijke omstandigheden moet de Klant afzien van het gebruik van het TIER Voertuig.

(7) TIER is gerechtigd Klanten op te bellen op het mobiele telefoonnummer dat is opgeslagen in de rubriek persoonlijke gegevens van de rekening van de Klant in geval van belangrijke verstoringen van de gebruiksprocedure.

(8) In sommige steden bieden wij u de mogelijkheid om in het kader van een groepsrit meerdere TIER-voertuigen tegelijk te huren ('Group Ride'). Group Rides zijn afhankelijk van het aanbod en de beschikbaarheid in het betreffende servicegebied en hetgeen u dienovereenkomstig in de app wordt getoond.

Om gebruik te kunnen maken van Group Ride dient u te waarborgen dat elk van uw gasten ouder is dan 18 jaar, elk van uw gasten onze Algemene Voorwaarden leest en dat alle door u gehuurde TIER-voertuigen correct gebruikt en geparkeerd worden. U verplicht zich tevens om alle kosten in verband met uw Group Ride te betalen en op te komen voor eventuele schade die door uw gasten wordt veroorzaakt en deze direct aan ons te melden. De afzonderlijke ritten van de Group Ride mogen pas worden beëindigd, zodra de TIER-voertuigen niet meer door uw gasten worden gebruikt.

Artikel 5: Einde van de huurovereenkomst

(1) Klanten die de huurovereenkomst wensen te beëindigen, moeten het TIER Voertuig correct parkeren in overeenstemming met artikel 6 van deze voorwaarden en moeten vervolgens de procedure in de TIER Applicatie volgen om de huur te beëindigen.

(2) Klanten moeten zich via de TIER Applicatie op de hoogte stellen van de grenzen van het Operationeel Gebied en de gebieden waar een parkeerverbod geldt.

(3) Het is alleen mogelijk de huur op de TIER Applicatie te beëindigen als het TIER Voertuig zich bevindt in het Operationele Gebied en in de parkeerzones die in de TIER Applicatie zijn aangegeven. Bovendien moet het mogelijk zijn een internetverbinding tot stand te brengen.

(4) Indien op de oorspronkelijk gekozen parkeerplaats niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal de Klant het TIER Voertuig verplaatsen naar een plaats waar wel aan deze voorwaarden wordt voldaan.

(5) Indien de Klant de huur niet beëindigt via de TIER Applicatie na het parkeren van het TIER Voertuig, zal de huur automatisch worden beëindigd tenzij het TIER Voertuig wordt verplaatst of gebruikt voordat de 45 minuten zijn verstreken. Wij raden u aan te wachten tot u in de TIER Applicatie de bevestiging krijgt dat de huur is beëindigd.

(6) Indien het niet mogelijk is de huurovereenkomst met behulp van de TIER Applicatie te beëindigen, ook al is aan de in dit artikel gestelde voorwaarden voldaan, en dit te wijten is aan technische redenen, dient de Klant TIER daarvan onverwijld in kennis te stellen en de bij TIER te volgen procedure te volgen.

(7) De verplichting tot betaling van de huur eindigt pas nadat de huur overeenkomstig dit artikel is beëindigd, tenzij de huur niet kon worden opgezegd om redenen die niet aan de Klant zijn toe te rekenen.

(8) Bij beëindiging van de huur zal de Klant op de hoogte worden gebracht van de totale duur van de huur en de totale gecumuleerde prijs. Bovendien zal de Klant een kwitantie en, in voorkomend geval, een factuur in de vereiste vorm ontvangen, die beschikbaar zal blijven in de TIER Applicatie.

Artikel 6: Correct inleveren en parkeren van het TIER Voertuig

(1) Het TIER Voertuig moet naar behoren geparkeerd worden op het parkeergebied dat in de TIER Applicatie is aangegeven. In steden waar een bevoegde plaatselijke autoriteit speciale parkeergebieden voor TIER Voertuigen of soortgelijke voertuigen heeft aangewezen, mag de Klant het TIER Voertuig alleen in dergelijke aangewezen parkeergebieden parkeren. De aangewezen parkeergebieden zullen worden aangegeven in de TIER Applicatie. Indien de TIER Applicatie aangeeft dat het TIER Voertuig alleen in een speciaal parkeergebied kan worden geparkeerd, mag de Klant het TIER Voertuig alleen parkeren in een van deze gebieden, zoals aangegeven.

De Klant moet zich te allen tijde houden aan de in België geldende verkeersregels, in het bijzonder de Wegcode. De Klant zal niet op voetpaden rijden, tenzij hij daartoe toestemming heeft gekregen van de burgemeester van de betrokken stad.

(2) Het TIER Voertuig mag niet geparkeerd worden op een plaats waar parkeren verboden is volgens de plaatselijke verordeningen van de betrokken stad.

(3) Het TIER Voertuig moet zodanig geparkeerd worden dat het de verkeersveiligheid of de wettelijke rechten en belangen van derden niet in gevaar brengt, noch de verkeersveiligheid of de wettelijke rechten en belangen van derden schaadt.

(4) De poot van het TIER Voertuig moet gebruikt worden voor het parkeren.

(5) In het bijzonder mag het TIER Voertuig niet als volgt worden geparkeerd:

loodrecht op de rijweg, loodrecht op het wegdek, in de nabijheid van kruispunten of op een wijze die de doorstroming van het verkeer anderszins belemmert.

Bij bomen, verkeersborden, verkeerslichten, parkeermeters, automaten, omheiningen van derden, banken, containers en vuilnisbakken, voor of in de buurt van nooduitgangen en brandweergebouwen, voor in- of uitgangen, op plaatsen waar niet gestopt mag worden, op toegangswegen naar haltes van het openbaar vervoer, op fietspaden, bij oriëntatiehulpmiddelen voor blinden, op zebrapaden, binnen gebouwen, op binnenplaatsen van gebouwen, op andere voertuigen, in parken en groenvoorzieningen, op plaatsen waar het TIER Voertuig reclame of straatmeubilair aan het oog zou onttrekken of de exploitatie van een voorziening zou hinderen, op laad- en losplaatsen of plaatsen die gereserveerd zijn voor andere gebruikers of diensten, op plaatsen waar het parkeren van het TIER Voertuig de ruimte die rolstoelgebruikers en gehandicapten nodig hebben om te manoeuvreren of zich te verplaatsen, zou belemmeren. Deze lijst is niet uitputtend.

(6) Voor de goede werking van de dienst is het noodzakelijk dat TIER Voertuigen op voor het publiek toegankelijke plaatsen worden geparkeerd. Om deze reden mag het TIER Voertuig niet geparkeerd worden op moeilijk bereikbare plaatsen, met name op de volgende locaties, tenzij deze uitdrukkelijk als parkeerplaats zijn aangeduid op de TIER Applicatie:

a) privéterreinen of bedrijfsterreinen;

b) binnenplaatsen;

c) parkeergarages;

d) parkeergelegenheid voor klanten, met name voor winkelcentra, supermarkten, restaurants en bars;

e) universitaire parkeerterreinen en andere openbare voorzieningen; en

f) binnenruimten.

(7) Bovendien mag het TIER Voertuig niet worden geparkeerd in gebieden waarvoor op bepaalde dagen of tijdstippen van de dag of voor bepaalde voertuigen parkeerbeperkingen gelden. Dit geldt ook voor parkeerverboden die reeds door de autoriteiten zijn uitgevaardigd, maar nog niet in werking zijn getreden (bv. tijdelijke parkeerverboden die op een later tijdstip ingaan wegens evenementen of voor de werkzaamheden van verhuizers op het betrokken terrein).

(8) In geval van een gegrond verzoek daartoe van TIER is de klant op grond van het beginsel van de goede trouw verplicht informatie te verstrekken over de exacte inleverlocatie van een TIER Voertuig.

Artikel 7: Betaling van huurgelden

(1) De Klant verbindt zich ertoe de overeenkomstige huurprijs te betalen. De huurprijs bestaat uit een bedrag voor het ontgrendelen van het TIER Voertuig en een bedrag voor elke minuut of deel van een minuut van gebruik. Voorafgaand aan het afsluiten van het huurcontract zal de TIER Applicatie aan de Klant de kosten voor het deblokkeren van het TIER Voertuig aangeven, evenals de prijs inclusief BTW per gebruiksminuut. De huurprijs is verschuldigd aan het einde van het huurcontract.

(2) Indien het niet mogelijk is het TIER Voertuig te gebruiken op de wijze als voorzien in de huurovereenkomst, ook al is het in de TIER Applicatie als beschikbaar aangemerkt, zal de Klant de huurprijs niet in rekening worden gebracht.

(3) De Klant kan kiezen tussen de betalingswijzen die aan het einde van het bestelproces worden weergegeven. Voor elke terugbetaling gebruikt TIER steeds hetzelfde betaalmiddel als datgene dat door de Klant werd gebruikt voor de initiële transactie.

(4) De Klant verklaart dat hij het wettelijke recht heeft om de bedoelde betalingsmethode te gebruiken en om de transacties te autoriseren. Indien TIER vermoedt dat de door Klant verstrekte informatie over de betalingswijze onjuist of frauduleus is, mag TIER de toegang tot de gebruikersaccount deactiveren of blokkeren en mag de Klant geheel of gedeeltelijk geen gebruik meer maken van de diensten van TIER, totdat deze situatie naar tevredenheid van TIER is opgehelderd.

(5) De Klant dient ervoor te zorgen dat zijn fondsen, afhankelijk van de gekozen methode, toereikend zijn. Indien een betaling niet kan worden geïncasseerd wegens onvoldoende saldo of om andere aan Klant toe te rekenen redenen, mag TIER de Klant een vergoeding voor gemaakte kosten in rekening brengen, tenzij de Klant bewijst dat TIER geen vergoeding heeft hoeven te betalen of dat het bedrag van de gemaakte vergoeding aanzienlijk lager was.

(6) Klanten mogen hun eigen vorderingen alleen met die van TIER verrekenen als hun eigen vorderingen zeker, liquide en opeisbaar zijn.

(7) In een aantal steden biedt TIER u de mogelijkheid, door het gebruik van bepaalde TIER voertuigen voordelen in de vorm van gratis Unlocks of gratis minuten te krijgen (“Freebies”). Voertuigen, door wier gebruik er Freebies verdiend kunnen worden, worden voor u telkens in de TIER app aangegeven.

U kunt Freebies verzamelen als u

a) voor Freebies in de TIER app van gemarkeerde TIER voertuigen gebruikmaakt en

b) de aangegeven minimale afstand aflegt (voor zover deze bepaald wordt) of het TIER voertuig in een welbepaald gebied parkeert.

De verzamelde Freebies worden na beëindiging van de rit in het klantaccount gecrediteerd en kunnen alleen voor toekomstige ritten gebruikt worden. Voor zover in de TIER app niet iets anders aangegeven is, zijn Freebies strikt persoonlijk en hun geldigheidsduur kan ook tot korte perioden beperkt zijn. Freebies kunnen niet verkocht worden en hun waarde wordt niet uitbetaald.

TIER kan het aanbod aan Freebies wijzigen of stopzetten. Reeds verdiende Freebies blijven ondanks een dergelijke wijziging onverminderd van kracht.

Artikel 8: Opdracht

TIER behoudt zich het recht voor om haar vorderingen uit hoofde van de huidige contractuele relatie over te dragen aan een derde, met name voor incassodoeleinden. De Klanten zullen tijdig op de hoogte worden gebracht van een dergelijke opdracht. In dat geval kan de Klant zijn betaling slechts bevrijdend verrichten aan de rechtverkrijgende, waarbij TIER verantwoordelijk blijft voor algemene vragen van Klanten, klachten, enz. Overdracht door TIER van haar vorderingen zal niet leiden tot vermindering van de rechten van Klanten.

Artikel 9: Rijbevoegdheid

(1) De enige personen die TIER Voertuigen mogen besturen zijn natuurlijke personen die:

a) ten minste 18 jaar oud zijn, en

b) een actieve gebruikersaccount bij TIER hebben.

(2) In bepaalde steden, zoals aangegeven in de TIER Applicatie, kan de Klant, om het huurcontract te sluiten, gevraagd worden om elektronisch via ID Now een kopie van een officieel identiteitsbewijs over te maken, zoals (i) identiteitskaart indien uitgegeven in een land van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland; en/of (ii) paspoort in om het even welke taal, indien in Latijns alfabet geschreven; en/of (iii) Belgische verblijfsvergunning (alleen voor in België verblijvende personen); en/of (iv) geldig Europees rijbewijs van het type AM, A1, A2, A of B of een niet-Europees rijbewijs in om het even welke taal, mits in Latijns alfabet geschreven en voorzien van een pasfoto.

(3) Klanten moeten in staat zijn een TIER Voertuig te besturen zonder voetgangers of ander verkeer in gevaar te brengen, en met inachtneming van de toepasselijke verkeers- en openbare-ordevoorschriften. Zij moeten beschikken over een minimum aan basisrijervaring of -vaardigheden en vertrouwd zijn met de veilige bediening en het veilige gebruik van motorvoertuigen.

Artikel 10: Algemene verplichtingen van Klanten; specifieke verbodsbepalingen

(1) Klanten moeten het TIER Voertuig met zorg en aandacht behandelen, de toepasselijke verkeersregels naleven en door het gebruik ervan de rechten of wettelijke belangen van derden niet in gevaar brengen.

(2) Klanten hebben de volgende specifieke verplichtingen:

a) voldoen aan het maximumgewicht van 100 kg voor TIER Voertuigen;

b) het TIER Voertuig tijdens de huurperiode niet onbeheerd achterlaten;

c) elk gebrek of elke beschadiging, in het bijzonder indien veroorzaakt door geweld of door een ongeval, evenals elke overmatige vervuiling, aan TIER meedelen zodra deze wordt opgemerkt en ten laatste voor de ingebruikneming van het TIER Voertuig;

d) er, voor zover mogelijk, voor zorgen dat het TIER Voertuig alleen wordt gebruikt op een wijze die veilig is voor de werking ervan en voor het verkeer van voetgangers en voertuigen;

e) voldoen aan de bepalingen van de verkeersregels en alle andere toepasselijke wetten bij het besturen die van toepassing zijn bij het besturen van het TIER Voertuig;

f) het TIER Voertuig onmiddellijk stoppen wanneer een waarschuwingslampje verschijnt of een foutsignaal wordt aangegeven op het display bij de stuurhendels en contact opnemen met TIER om na te gaan of de rit al dan niet kan worden voortgezet;

g) het TIER Voertuig correct parkeren in overeenstemming met de artikelen 5 en 6 van deze AGV.

(3) Klanten zijn specifiek onderworpen aan de volgende verbodsbepalingen:

a) het TIER Voertuig te besturen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die hun rijvaardigheid kunnen aantasten. Er geldt een strikt alcoholverbod boven de in de verkeersregels vastgestelde grenswaarden.

b) het TIER Voertuig te gebruiken voor terreinrijden, motorsportevenementen of races van welke aard dan ook;

c) het TIER Voertuig gebruiken voor het testen van voertuigen, het opleiden van bestuurders, commercieel personenvervoer of commercieel vervoer (bv. koeriers- of pizzabezorgritten);

d) het TIER Voertuig te gebruiken voor het vervoer van licht ontvlambare, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen, indien het volume daarvan groter is dan normaal huishoudelijk gebruik;

e) het TIER Voertuig te gebruiken voor het vervoer van voorwerpen of materialen die door hun kenmerken, afmetingen, vorm of gewicht de rijveiligheid in gevaar kunnen brengen of het TIER Voertuig kunnen beschadigen;

f) het TIER Voertuig samen met een andere persoon te gebruiken;

g) het TIER Voertuig te gebruiken om strafbare feiten te plegen;

h) willekeurig reparaties of wijzigingen van welke aard dan ook aan het TIER Voertuig uit te voeren of te laten uitvoeren.

(4) Uit respect voor het milieu, het publiek en de andere klanten, moeten de Klanten ernaar streven om op een ordelijke, milieuvriendelijke en elektriciteitbesparende manier te rijden.

Artikel 11: Procedure bij ongevallen

(1) Klanten moeten elk ongeval waarbij een TIER Voertuig betrokken is zo snel mogelijk aan TIER melden.

(2) Na een ongeval dient de Klant onverwijld de politie in te lichten en ervoor te zorgen dat het ongeval officieel door de politie wordt geregistreerd. Indien de politie weigert het ongeval te registreren of dit om een andere reden onmogelijk is, zal de Klant TIER onverwijld informeren en met TIER overleggen hoe verder te handelen. Dit geldt ongeacht of de Klant het ongeval zelf heeft veroorzaakt of dat het door een derde werd veroorzaakt. In dit geval mag de Klant de plaats van het ongeval niet verlaten tot:

a) de politie de registratie van het ongeval heeft voltooid (of, in de veronderstelling dat het niet mogelijk is het ongeval door de politie te laten registreren, totdat TIER naar behoren in kennis is gesteld overeenkomstig deze AGV); en

b) alle maatregelen ter verkrijging van bewijsmateriaal of ter beperking van schade die eventueel met TIER zijn overeengekomen, naar behoren zijn uitgevoerd.

(3) In geval van een ongeval waarbij een door Klant bestuurd TIER Voertuig betrokken is, kan de Klant geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen of een vergelijkbare verklaring afleggen. Indien een toezegging of erkenning van aansprakelijkheid wordt gedaan door de Klant, terwijl de situatie een dergelijke toezegging of erkenning van aansprakelijkheid op grond van de feiten van elke partij niet rechtvaardigde, zal deze uitsluitend tegen de Klant gelden. Noch TIER, noch de verzekeraar zullen door een dergelijke toezegging of erkenning gebonden zijn.

(4) Ongeacht of het ongeval door de Klant of door een derde werd veroorzaakt, zal TIER vervolgens aan de Klant een schadeaangifteformulier bezorgen. Dit formulier moet volledig ingevuld en binnen zeven (7) dagen na ontvangst door de Klant aan TIER worden teruggezonden, waarbij de datum van verzending als bewijs geldt. Indien het schadeaangifteformulier niet binnen de gestelde termijn wordt teruggezonden, kan niet worden uitgesloten dat de verzekeraar de schadeclaim - bijvoorbeeld in der minne - niet in behandeling zal nemen. Indien de verzekeraar uitsluitend op grond van de laattijdige indiening van het formulier door de Klant weigert het schadegeval af te wikkelen, zal TIER de hieruit voortvloeiende rechten tegenover de Klant doen gelden.

(5) De Klant is verplicht waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken over het verloop van het ongeval/de schade, in het bijzonder over de plaats van het ongeval.

Artikel 12: Verzekering

(1) De TIER Voertuigen zijn in België gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering.

(2) Het aanbieden van een dergelijke verzekering houdt geen erkenning in van aansprakelijkheid voor welke schade dan ook en is niet bedoeld als vervanging voor de verzekering van de Klant.

(3) Het is de Klant verboden schade die door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, te erkennen of af te wikkelen zonder voorafgaande toestemming van TIER.

Artikel 13: Verantwoordelijkheid van TIER

(1) De aansprakelijkheid van TIER is beperkt tot de zaken en bedragen die door de door TIER afgesloten verzekering worden gedekt. Indien de geleden schade niet door de afgesloten verzekering wordt gedekt, de totale aansprakelijkheid van TIER is beperkt tot het bedrag van de voorzienbare en gebruikelijke schade uit hoofde van het betrokken contract

(2) TIER is niet aansprakelijkheid voor:

a) Verlies of schade die het gevolg is van een schending door de Klant van de CGU of van omstandigheden die volledig buiten de redelijke controle van TIER liggen;

b) Winstderving, bedrijfsschade, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen, indien de Klant de diensten voor commerciële of professionele doeleinden zou gebruiken;

(3) Het voorgaande kan geen aanleiding geven tot een volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid van TIER voor opzet, grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebbers, of, behoudens overmacht, voor de aansprakelijkheid van TIER voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. Het voorgaande kan evenmin aanleiding geven tot een volledige uitsluiting of een beperking van de wettelijke aansprakelijkheid van TIER bij overlijden of lichamelijk letsel van de Klant als gevolg van haar doen of nalaten.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de klant

(1) De Klant is jegens TIER aansprakelijk voor alle schade waarvoor hij aansprakelijk is. Daartoe behoren inbreuken op artikel 10, diefstal, beschadiging of verlies van een TIER Voertuig waarvoor de Klant verantwoordelijk is, alsmede schade toegebracht aan derden. TIER is gerechtigd door de Klant te worden gevrijwaard tegen eventuele gerechtvaardigde aanspraken van derden, voor zover de Klant niet over een eigen verzekeringsdekking beschikt. Dit omvat de kosten van een eventueel noodzakelijk juridisch verweer. Ter verduidelijking wordt erop gewezen dat elke fout van derden die tot het ontstaan van de schade heeft bijgedragen, in aanmerking zal worden genomen.

(2) De Klant is aansprakelijk voor overtredingen van verkeersvoorschriften, openbare ordevoorschriften of andere wettelijke bepalingen, in het bijzonder die van de Wegcode en het Wetboek van Strafrecht, voor zover deze hem in verband met het gebruik van een TIER Voertuig kunnen worden toegerekend en in overeenstemming met enige toepasselijke wettelijke bepaling. De Klant zal alle daaruit voortvloeiende kosten dra liest of indien deze van de Klant wordt gestolen, of indien het mogelijk wordt dat derden de gebruikersaccount zonder toestemming gebruiken.

(3) TIER zal de gebruikersaccount zonder onnodige vertraging deblokkeren zodra het contractueel niet-conforme gedrag van de Klant is beëindigd of de reden voor de tijdelijke deactivering is opgelost.

(4) TIER kan het verdere gebruik van TIER Voertuigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving verbieden indien de Klant herhaaldelijk aanzienlijke contractuele inbreuken heeft gepleegd en/of heeft nagelaten op te treden na kennisgeving op de TIER Applicatie of per waarschuwingsbrief.

Artikel 15: Tijdelijke deactivering van de toegang tot gebruikersrekeningen en verbod op gebruik

(1) Het staat TIER vrij om de toegang tot de gebruikersaccount tijdelijk te deactiveren in de volgende gevallen, die dwingende oorzaken vormen die de goede continuïteit van de dienstverlening verhinderen:

a) indien voor de uitvoering van het contract essentiële gegevens in de gebruikersaccount onjuist zijn verstrekt, in het bijzonder wanneer TIER vermoedt dat de door de Klant verstrekte informatie onjuist of frauduleus is;

b) indien de Klant met een betaling van meer dan EUR 0,1 in gebreke blijft en een ingebrekestelling heeft ontvangen;

c) indien zich andere belangrijke contractuele inbreuken voordoen waarvoor de Klant verantwoordelijk is en die schade kunnen berokkenen aan TIER of aan een andere derde;

d) indien de Klant de persoonlijke mobiele telefoon die aan de gebruikersaccount is gekoppeld, verliest of indien deze van de Klant wordt gestolen, of indien het mogelijk wordt dat derden de gebruikersaccount zonder toestemming gebruiken.

(2) TIER zal de gebruikersaccount zonder onnodige vertraging deblokkeren zodra het contractueel niet-conforme gedrag van de Klant is beëindigd of de reden voor de tijdelijke deactivering is opgelost.

(3) TIER kan het verdere gebruik van TIER Voertuigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving verbieden indien de Klant herhaaldelijk aanzienlijke contractuele inbreuken heeft gepleegd en/of heeft nagelaten op te treden na kennisgeving op de TIER Applicatie of per waarschuwingsbrief.

Artikel 16: Contractuele duur en beëindiging van het TIER Applicatiecontract

(1) Het contract voor het gebruik van de TIER Applicatie wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde door elk van de partijen bij het contract worden opgezegd door middel van een schriftelijke kennisgeving, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken.

(2) Het recht van de partijen om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving om gegronde redenen te beëindigen, blijft onverlet. In de volgende gevallen is er sprake van een ernstige reden:

a) indien de Klant, ondanks herhaalde aanmaningen, herhaaldelijk nalaat een aanzienlijk deel van de huurprijs te betalen;

b) indien de Klant tijdens de inschrijvingsprocedure of tijdens de contractuele relatie onjuiste informatie verstrekt of feitelijke omstandigheden verzwijgt op zodanige wijze dat van TIER redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de contractuele relatie voortzet;

c) indien de Klant, ondanks een waarschuwing (per e-mail of op de TIER Applicatie) niet afziet van ernstige inbreuken op de huurovereenkomst, of herhaaldelijk inbreuken pleegt op deze AGV, of de reeds bestaande gevolgen van deze inbreuken niet onmiddellijk corrigeert;

d) indien de Klant heeft gereden onder invloed van alcohol of drugs;

e) indien de Klant de inloggegevens van zijn TIER gebruikersaccount aan een andere persoon heeft bekendgemaakt;

f) indien de Klant heeft getracht de TIER Applicatie met behulp van computermethodes te extraheren, te kopiëren of te manipuleren; en

g) indien de Klant niet het wettelijke recht heeft om de gebruikte betalingsmethode te gebruiken of niet voldoet aan de verplichtingen van artikel 7 van deze overeenkomst.

Artikel 17: Boetes en kosten voor dienstverlening

(1) TIER behoudt zich het recht voor om in geval van een inbreuk op deze AGV die uitsluitend toe te schrijven is aan de Klant en die geen verband houdt met de niet-nakoming door TIER van haar eigen verplichtingen, met de schuld van een derde of met een geval van overmacht, boetes, servicekosten of dwangsommen aan te rekenen overeenkomstig het kostenoverzicht dat beschikbaar is op de website van TIER. Zo kunnen bijvoorbeeld servicekosten of boetes in rekening worden gebracht indien de Klant het TIER Voertuig terugbrengt naar een locatie die niet voldoet aan de bepalingen van artikel 5 en 6 van deze voorwaarden.

(2) De Klant zal verantwoordelijk zijn voor boetes en/of andere kosten die door enige overheidsinstantie worden opgelegd als gevolg van (i) onjuist parkeren van het TIER Voertuig (met inbegrip van door TIER gemaakte kosten voor het in beslag nemen van onjuist geparkeerde TIER Voertuigen); (ii) onjuist gebruik van een TIER Voertuig; en (iii) overtreding van enige wet, regel of voorschrift tijdens het gebruik van een TIER Voertuig. In sommige gevallen zal TIER dergelijke boetes voor rekening van de Klant voldoen (in welk geval TIER zich het recht voorbehoudt om van de Klant terugbetaling te vorderen van die boetes alsmede van de administratiekosten en eventuele extra kosten die TIER redelijkerwijs heeft moeten maken om de betaling van de boete voor rekening van de Klant te verwerken, tenzij de Klant kan aantonen dat de kosten van onze inspanningen om die boetes te verwerken lager waren).

(3) TIER heeft het recht deze boetes, dwangsommen of servicekosten af te boeken van de door de Klant gekozen betaalmethode. In geval van ontoereikende fondsen om dergelijke boetes, dwangsommen of vergoedingen af te trekken, kan TIER contact opnemen met de Klant opdat deze laatste tot betaling van dergelijke bedragen kan overgaan.

Artikel 18: Voorbeeld herroepingsformulier

Als consument heeft de Klant een herroepingsrecht overeenkomstig de hieronder vermelde instructies.

(Gelieve dit formulier enkel in te vullen en terug te sturen indien u uw contract wenst te beëindigen)

Ter attentie van:

TIER Mobility Belgium BV, Visverkopersstraat 13, 1000 Brussel (België)

Tel: +32 2 586 22 20

E-mail: support@TIER.app

Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van de beëindiging van het contract voor de levering van de volgende diensten (*):

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Naam van de consument(en) :

___________________________________________________________________

Adres van de consument(en) :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Artikel 19: Gegevensbescherming

(1) TIER zal de persoonsgegevens van de Klant verzamelen en verwerken voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn om de betreffende zakelijke transacties uit te voeren. Bij de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant zal TIER zich houden aan de toepasselijke wettelijke bepalingen, waaronder die van de EU General Data Protection Regulation (GDPR).

(2) Voor meer details en informatie over de omvang van het verzamelen, opslaan en verwerken van de persoonsgegevens van de Klant, verwijzen wij u naar het privacybeleid van TIER.

Artikel 20: Slotbepalingen

(1) De tussen de Klant en TIER gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht en zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de bevoegde Belgische rechtbanken.

(2) De Klant mag zijn rechten of andere rechten uit voornoemde overeenkomsten niet aan derden overdragen zonder voorafgaande toestemming van TIER.

Artikel 21: Bemiddeling voor consumenten

Overeenkomstig de bepalingen van de consumentenwetgeving kan de Klant in geval van een geschil een minnelijke schikking treffen.

Elk geschil van contractuele aard betreffende de geldigheid, uitlegging of uitvoering kan aan bemiddeling worden onderworpen. Het staat TIER en de Klant evenwel vrij om het beroep op bemiddeling al dan niet te aanvaarden.

Overeenkomstig artikel 14 van de Europese Verordening nr. 524/2013 betreffende de onlinebeslechting van consumentengeschillen, heeft de Klant het recht om de beslechting van zijn geschil te vragen op het Europese platform dat is gewijd aan de onlinebeslechting van consumentengeschillen via het volgende internetadres: http://ec.europa.eu/consumers/....

Artikel 22: Slotbepalingen

De Klant mag vorderingen of andere rechten uit voornoemde overeenkomsten niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TIER.

Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden verwijderd en zullen de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden geldig en afdwingbaar blijven.

Artikel 23: Klantendienst; klachten

Indien de Klant vragen, opmerkingen of klachten heeft, of andere mededelingen wenst te doen, kan hij zich telefonisch, schriftelijk of per e-mail tot TIER wenden met gebruikmaking van de volgende contactgegevens

TIER Mobility Belgium BV, Visverkopersstraat 13, 1000 Brussel (België)

Tel: +32 2 586 22 20

E-mail: support@tier.app